آشنايي با چرخ
۱)آشنايي با چرخ و عملكرد آن ، طريقة نخ كردن چرخ و چك كردن روغن اگر چرخ صنعتي باشد .
۲) اگر سوزن برعكس بسته باشد نخ پاره مي شود شيار سوزن سمت چپ چرخ بايد قرار بگيرد .
۳) اگر نخ گره داشته باشد نخ پاره مي شود .
۴) اگر تاب نخ گرفته نشده باشد نخ پاره مي شود تاب نخ توسط تاب گير چرخ گرفته مي شود .
۵) خوردن سوزن هنگام شكستن روي صفحة چرخ شيار ايجاد كرده و نخ داخل آن گير كرده و پاره مي شود .
۶) در اثر زياد كاركردن چرخ ، نخ روي كمپلت شيار ايجاد كرده و باعث پاره شدن نخ مي گردد .
۷) فنر فنتول بيش از حد سفت باشد نخ پاره مي شود و بيش از حد شل باشد دوخت نامنظم شده و نخ زير مي ريزد و دوخت شل انجام مي شود .
۸) ماكو بيش از حد سفت باشد نخ زير پاره مي شود و بيش از حد شل باشد نخ رو مي ريزد و دوخت شل انجام مي شود .
۹) در سرعت اوليه چرخ اگر زير پايه خالي از كار با شد نخ پاره مي شود و نخ زير چرخ جمع مي شود .
۱۰) سوزن كج باشد يا نوكش پريده باشد (خراب باشد ) نخ پاره مي شود و پارچه را نخ كش مي كند .
۱۱) رد كردن دوخت به علت پايين و يا بالا بودن سوزن يا پيچيدن نخ دور سوزن مي باشد .
۱۲) قبل از شروع به كار ماسوره زاپاس را در ماسوره پركن قرار داده تا اتوماتيك ماسوره پر شود و تأخير در كار نيافتد .

توضيح كامل درباره دوخت ، دوخت منظم و حفظ حالت پارچه
قبل از انجام دوخت حتماً نخ زير و روي چرخ كنترل شود كه تنظيم باشد تا دوخت منظم انجام شود . براي دوخت منظم بست نبايد بيشتر از يك سانتيمتر باشد و از لب پارچه هم نبايد فاصله بيش از يك سانتي متر باشد و بعد از بست زدن در اول كار بايد نخ اضافه را گرفت و آخر كار نيز بست زده و اضافه نخ زده شود و حتماً بايد زير پايه كار پيش بر كار (پارچه) باشد تا بست زده شود و زير پايه خالي نباشد كه در اينصورت دوخت انجام نمي شود و در درازمدت بين پايه و كار پيش بر اصطكاك ايجاد شده و زير پايه و دنده كار پيش بر خورده مي شود و باعث مي شود كه كار خوب جلو نرود و يا خيلي كند جلو رود .

برش پارچه = عدد

دوخت موازي نيم ، يك ، يك و نيم ، دو سانتي متر
براي هر دوخت اول سر قائمي زده و بعد تا آخر كار موازي لبه پارچه دوخت بزنيد و براي دوخت هاي بعدي از دوخت اول ، دوخت موازي و منظم زده شود و دوختهاي بعدي را هم موازي دوخت اول تا چشم به فاصله هاي دوخت عادت كند .
حالت گرفتن كار : دست چپ طرف چپ كار و دست راست زير كار گرفته شود .

عدد
نيش بخيه يك و دو ميليمتري
براي دوخت نيش بخيه همانطور كه از اسمش پيداست دوخت را به لبه دولاي كار كه نيش كار حساب مي شود بايد زد . لب كار را بايد دولا تا زده و بعد با كنترل پارچه سعي كنيد كه بخيه را به نقطة ابتدايي پارچه بزنيد حالت دست دو انگشت دست راست روي تاي پارچه حدود ۱۰ سانتي متر پائين تر از پايه كار پيش بر تنظيم و همراه با كار به طرف چرخ حركت بكند .

عدد

منحني دوزي فاصله ها از هم نيم پايه
براي منحني دوزي بايد منحني ها را با نوك انگشتان دست چپ و راست كنترل كرد و شكل هلال و منحني را بايد روي پارچه حفظ كرد .

عدد
زاويه دوزي فاصله نيم پايه (با الگو و بدون الگو)
اول با الگو زاويه ها را يك بار خط بكشيد بعد روي آن را دوخت بزنيد و بعد با دوختهاي موازي نيم پايه در كنار هم دوخت كنيد . توجه داشته باشيد كه در هر گوشه زاويه ها خط دوخت نيم پايه رعايت شود و تمام خط ها در آخر به يك شكل و اندازه باشد . در گوشه زاويه ها بايد سوزن را درداخل كار نگه داشته و به كمك زانوئي پايه را بلند كرده وكار را بچرخانيد تا خط بعدي موازي پايه كار پيش بر قرار بگيرد و دوخت را ادامه دهيد .

عدد
دايره موازي فاصله نيم پايه
اول دور دايره را يكبار از نقطه شروع دوخت زده و كمي به نقطه شروع مانده به فاصله نيم پايه داخل شويد . پارچه را با دو دست بصورت گرد كنترل كنيد تا آخر كه به نقطه مركز دايره برسد .

عدد

لب تا و نيش بخيه
اول لب پارچه را سه ميلي متر تا كنيد و تاي دوم را نيم سانتيمتر تا زده و تاي اول را روي پارچه قرار دهيد ولب تاي دوم را نيش بخيه بزنيد كه ضمن سه پيچ شدن كار نيش بخيه هم به آن زده شود .

عدد

اصول شكافتن (۱- با سوزن ،۲- با تيغ،۳- با بشكاف)
الف – براي اينكه در موقع شكافتن دوخت پارچه پاره نشود نخ را موقع شكافتن يكبار از زير بكشيد و وقتي پاره شد دوباره يك بار از رو كشيده تا آخر دوخت ادامه دهيد .
ب – با تيغ = وسط دوخت را باز كرده و زير كار را به كمك پايه چرخ نگه داشته و روي كار را بكشيد كه بين پارچه باز و معلوم شود و بعد با تيغ طوري كه به پارچه صدمه اي وارد نشود نخ دوخت را بريده و كار را بشكافيد .
ج- با بشكاف موارد (ب) را انجام داده و بجاي تيغ با نوك بشكاف دوخت را ريز ريز بشكافيد .

زيگزال دوزي (راسته دوزي ، گرديها ، گوشه ها )
اول نخ كردن زيگزال را ياد بگيريد بعد نخهاي زيگزال را تنظيم كنيد كه به هم گره نخورده باشد دوخت زيگزال را روي لبه پارچه انجام دهيد تا به چرخ زيگزال دوزي مسلط شويد . بعد شروع به كار كنيد . بايد پارچه را بعد از بالا بردن پايه چرخ با لب تيغ تنظيم كرده طوري كه موقع دوخت كار نه زير تيغ برود و نه فاصله پيدا كند كه چرخ لبه پارچه را دوخت كند فقط كافي است ريشه هاي پارچه را تيغ آرايش كند .
براي زاويه دوزي براي اينكه پارچه دوخته شود و زير تيغ هم نرود از اول پارچه تا سر زاويه را دوخت بزنيد بعد وقتي سوزن و تيغ به انتهاي زاويه رسيد چرخ را نگه داشته پارچه را تا كرده بطوريكه پارچه از زير دوخت بيرون نرود و براي بيرون آوردن پارچه از زير زيگزال بعد از اتمام پارچه و دوخت چند سانتي متر بايد خالي كار كند تا نخها به هم بافته شود و از زير چرخ بيرون بيايد و بعد نخ را با تيغ چرخ قطع كنيد .

عدد عدد

جا دگمه با چرخ (باز كردن جا دگمه با قيچي معمولي ، قيچي مخصوص و بشكاف)
بعد از تنظيم چرخ و نخ سوزن و ماكو ، لب دولاي پارچه را دو يا سه ميلي متر بيشتر از اندازه دگمه اي كه مي خواهيد جا دگمه داشته باشد علامت گذاري كرده پارچه را زير پايه قرار داده از اول علامت شروع به دوخت كنيد .
روي درجه چرخ ها ۳ علامت (۱٫۲٫۳) هست . علامت ۱ براي سمت چپ جا دگمه و براي جلو آمدن ، علامت ۲ وسط براي بست زدن بالا و پايين جادگمه و شماره ۳ براي عقب رفتن قسمت راست جا دگمه مي باشد .
كار را از شماره ۱ شروع كنيد و دوباره روي شماره ۱ تمام كنيد .

عدد

۱-نو ار دوزي ،۲- لب كار به دو طرف زيرو رو،۳- لب كار به رو ،۴-وسط كار
نوار دوزي دو طرف : يك نوار ۳ سانتي متري بريده و از زير كار به پهناي نيم پايه به لبه پارچه دوخت زده و بعد آن را روي پارچه طوري برگردانيد كه زير و رو نيم پايه بماند و بعد از روي نوار نيش بخيه بزنيد كه زير و روي آن مغزي داشته و يكي شود . براي نوار دوزي دو طرفه در كارهاي تيراژ بالا مي توانيد از پايه نواردوزي استفاده كنيد پايه نوار دوزي نوار را از زير و رو تا كرده و نيش بخيه مي زند پهن و باريكي نوار بستگي به درجه پايه نوار دوزي دارد .
نوار دوزي يك طرفه : الف- نوار را مثل مراحل اول انجام دهيد و كل نوار را به رو بر گردانيد واز رو لبه بيرون را دوخت نيش بخيه زده و طرف ديگر نوار را به داخل تا زده لبه نوار را از رو دوخت نيش بخيه بزنيد .
ب : نوار را روي پارچه قرا داده و يك پايه دوخت زده اضافه نوار را به زير تا كرده روي آن را نيم سانتيمتر تنظيم كرده و نيش بخيه به لبه داخل نوار زده شود زير كار نگه داشته شود تا خرد نخورد .
نوار دوزي به وسط كار : نوار بريده شده را از دو طرف تا كرده و اطو بزنيد تا بصورت يك نوار يك سانتي متري در آيد و آن را وسط پارچه گذاشته و دو طرف آن را نيش بخيه بزنيد .
عدد عدد

مغزي دوزي لب كار ، وسط كار
الف ) نوار ۳ سانتي متري را از وسط تا كرده و قسمت دولاي نوار را به طرف داخل پارچه گذاشته يك پايه از طرف دولا دوخت بزنيد و پارچه دوم را روي همان پارچه قرار داده دو پارچه را با هم برگردانيد و پشت دوخت قبلي دوخت بزنيد كه بعد از دوخت از روي پارچه دوخت قبلي معلوم نشود . وقتي دو تكه پارچه و نوار به هم دوخته شد پارچه را به رو برگردانيد و تكه روي كار را از اول تا آخر نيش بخيه بزنيد .
ب ) براي مغزي دوزي لب كار مراحل بالا را انجام داده تكه زيري را به زير برگردانده و زير كار و روي را از لب روي كار با هم نيش بخيه بزنيد .

عدد عدد

چين شصتي (۱-۲-۳- سانتي متري ، ۱- كم چين و ۲- پرچين و سوزني )
۱- ابتدا لب پارچه را به اندازه هاي يك سانتي متر علامت زده و براي چين نيم پر چينها را يك در ميان روي هم قرار داده فاصله هر چين ۱ سانتي متر شده و چينها از زير نيم سانتي متر ديده مي شود ولي در چين پر دو تا ۱ سانتي متر را روي هم قرار داده و بعد ۱ سانت فاصله بدهيد كه چين ها روي هم قرار بگيرد . ۲و۳ سانتي متر را هم به همين روش انجام دهيد .بعد از مشخص كردن چين ها يك پايه دوخت بزنيد.
۲- براي چين سوزني سه روش ممكن است : الف – پايه هاي مخصوص كه به چرخ بسته مي شود و تنظيم چين با شل و سفت بودن نخ چرخ و ريز و درشت كردن درجه دوخت تغيير مي كند .
ب ) دوخت درشت با نخ شل را روي لبه پارچه انجام داده و اول كار بست زده آخر كار بست نخورد . يك مقدار نخ اضافه نگه داشته و نخ زير را به اندازه دلخواه كشيده و با دست چپ چينها را تنظيم كرده و آخر نخها را بهم گره بزنيد كه چينها باز نشود .
ج) با درجه درشت و پايه معمولي يك سوزن ته گرد را وسط پايه كار پيش بر قرار داده و با دست چپ پشت پايه را گرفته و دوخت يك پايه از لب پارچه را انجام دهيد اول و آخر كار بست بخورد و به اين ترتيب پارچه چين مي خورد .

عدد

جيب كج ، گرد ، توي درز براي شلوار ، دامن و غيره
۱) جيب كج : پارچه ۲۰ ۲۰ چهار عدد برداشته ، ۲ عدد براي آستري رنگ مخالف پشت پارچه كارعلامت زده شود كه دو تكه كار قرينه هم باشد بالا و پهلوي جيب مورد نظر چرت زده و با اطو به طرف پشت پارچه تا شود بعد تاي پارچه را باز كرده روي آستري قرار داده پشت تاي اطو دوخت زده شود سپس اضافه آستري را آرايش كرده پارچه را روي آستري قرار داده لب پارچه يا تركي پارچه باشد يا زيگزال شود يا تا شود سپس نيش بخيه زده شود بعد به روي كار برگشته يك پايه دوخت زده شود دوخت پايه سليقه اي است و بعد كار را روي آستري گذاشته جيب از بالا و پايين بست بخورد سپس وسط آستري رااز پائين چرت زده اگر خواستيد غلفتي شود از پهلو چرت بخورد و از داخل جيب دوخته شود . اگر نوار دوزي خواستيد از بيرون آستري دوخته و دور آستري نواردوزي شود .
۲) جيب گرد : مثل مورد ۱ عمل شود . اندازه دهانه جيب بريده شده يك پايه دوخت گرفته هلال جيب را چند تا چرت زده به زير كار برگردانيد و از روي دوخت نيش و پايه بزنيد آستري را فقط از پائين جيب غلفتي كنيد .
۳) جيت تو درز: دهانة جيب را مشخص كنيد از بالا تا پائين دوخت بزنيد و چرت زده به زير كار برگردانيد و از روي كار دوخت پايه بزنيد (دوخت سليقه اي است ) لب جيب را بست زده و دور جيب را دوخت پايه زده بعداً از زيگزال بزنيد .
عدد رنگ مخالف عدد

زيپ شلوار قاپك سرخود و جدا
۱- پارچه را از چرت بالا تا پائين به طرف داخل تا كنيد واطو بزنيد . پارچه سمت راست را اندازه نصف پهناي زيپ نگه داشته دوباره به بيرون تا كنيد و زيپ را طوري قرار دهيد كه لاي پارچه قرار گيرد و روي كار را در امتداد زيپ نيش بخيه بزنيد كه به زيپ وصل شود و سمت چپ پارچه را روي سمت راست قرار دهيد كه از زير كار نيم سانتي متر فاصله داشته باشد و پائين كار را از لب تاي رويي دوخت بزنيد و كل كار را برگردانيد نقاب روي پارچه را زير زيپ قرار داده وسط زيپ را دوخت بزنيد بعد كار را به رو برگردانده و قسمت روي نقاب را از پائين به بالا دوخت بزنيد .