چکیده

در این مقاله به بررسی آموزش کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی میپردازیم. آموزش کارآفرینی با هدف پرورش افراد جهت انجام فعالیتهاي کارآفرینانه در هر جامعهاي میباشد. در حقیقت کارآفرینی به عنوان موتور محرکی در نظر گرفته شده است که سبب رشد و پویایی اقتصاد می-شود و کارآفرینان پرچمداران اقتصاد مقاومتی هستند. هدف از نگارش این مقاله مروري بر وضعیت ساختار اقتصاد وابسته و گذر به اقتصاد مقاومتی بر نقش کارآفرینی بعنوان مکمل اقتصاد مقاومتی شده است. محیط رقابتی بین المللی، بازارهاي جهانی، تغییرات شدید اقتصادي، ابداع تکنولوژيهاي جدید، تغییر در مقررات کشورها، فشارهاي سیاسی، تحریم، جایگزینی محصول و… از جمله عواملی هستند که ممکن است اثربخشی یک اقتصاد تک محصولی را کُند کنند. این عوامل به هم وابسته هستند و به راههاي مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهند
æ تا مرز نابودي پیش میبرند، در این عرصه کارآفرینی مانند خون تازه در رگهاي اقتصاد جامعه است که انرژي جدید را به اقتصاد تزریق نموده
æ کارآفرینان هستند که با ویژگیهاي خاص خود مهندسی مدیریت کسب و کار و اقتصاد یک کشور را دگرگون مینمایند. در این مقاله به

بررسی روابط متقابل کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی پرداخته شده و سعی نموده براي سئوالات اساسی در مورد کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی ، پاسخ مناسبی را ارائه نماید. معناي واقعی اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی است. تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم کارآفرینی میباشد و آموزش کارآفرینی به همراه ایجاد انگیزش، لازمه سوق دادن افراد به کارآفرینی است.

واژهگان کلیدي: کارآفرینی ، آموزش کارآفرینی ، اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصادي ، مدل آموزش کارآفرینی

۱

مقدمه

کارآفرینی فرآیند پویاي آفرینش ثروت فزاینده است. این ثروت توسط کسانی ایجاد میشود که مخاطرات زیادي را به صورت سرمایه، زمان و … متحمل شده و با ارایهي محصول و یا خدمت ایجاد ارزش می کنند. این محصول و یا خدمت ممکن است جدید و یا منحصر به فرد نباشد ولی کارآفرین با گردآوري و تخصیص مهارتها و منابع لازم ارزش ایجاد کند.( , Robert C. Ronstadt
(2002

از آنجایی که اقتصاد ما یک اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمدهاي نفتی میباشد و از طرفی تحریم کنندگان بنا را بر فلج نمودن اقتصاد کشور نهادهاند بر هیچ انسان عاقلی پوشیده نیست که به دنبال یک اقتصاد متکی به داخل کشور روي آورد و از این رو باید به کارآفرینان و نیروي انسانی داخل کشور اهمیت فوق العادهاي بدهیم. سعی کنیم از فناوري بومی، نهادهاي داخلی، نیروي انسانی و سرمایههاي داخل کشور استفاده کنیم و تولید خود را تقویت کنیم. موضوع اقتصاد مقاومتی موضوعی بسیار بدیع و جدید

æ بکر است و تجربه منتشر شده مکتوبی در مورد آن وجود ندارد و قاعدتاً باید جوانب آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد. از منظري دیگر براي کشور جمهوري اسلامی ایران که مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول نموده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند، موضوع کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی یک راهکار و نقشه راه سازنده است.

آموزش کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی

آموزش کارآفرینی اثر قابل توجهی در موفقیت کارآفرینی و به تبع آن در رشد اقتصادي جوامع دارد بهترین شیوه براي ترویج فرهنگ کارآفرینی، سرمایه گذاري در آموزش کارآفرینی است.
نظام آموزشی ما از مقطع ابتدایی تا بالاترین سطح دانشگاهی در آموزش علم متوقف شدهاند و به آموزش عمل نمیپردازند. بنابراین نوجوانان و جوانان ما وقتی که فارغالتحصیل میشوند، در حد خود عالم هستند ولی عامل نیستند. آموزش کارآفرینی باید حلقه اتصال علم به عمل را براي افراد جامعه فراهم نماید بطوریکه از »مدرسه کارآفرین« به »دانشگاه کارآفرین« برسیم.

با توجه به چشم انداز برنامه ۱۴۰۴ و بر اساس برنامههاي سوم ، چهارم و پنجم توسعه، اقتصاد کشور باید از وابستگی به نفت به سمت اقتصاد بر پایه تولید حرکت کند. به این منظور نقش آموزش کارآفرینی پررنگتر میشود زیرا باید نیروي انسانی خلاق، نوآور و کارآفرین تربیت نماییم. نوع نگرش افراد یک جامعه به خلاقیت ، نوآوري و کارآفرینی ، در کمیت و کیفیت توسعهي آن جامعه نقش موثري دارد.

ویژگیهاي اقتصاد تک محصولی و وابسته

در اقتصاد تک محصولی و وابسته تا زمانی میتوانیم روي پاي خود بایستیم که هم محصول ما رغیب آنچنانی نداشته باشد و هم مصرف کننده محصول ما مجبور به خرید و تامین از ما باشد و بعبارتی کشوري جایگزین نداشته باشد ولی آنچه که بالفعل مشاهده میکنیم این است که محصول نفت ما را بسیاري از کشورهاي دیگر نیز دارند و راضی هستند حتی آنرا خارج از سهمیه تولید و به مصرف کنندگان بعضاً متخامث با کشور ما ارائه نمایند بنابراین در این شرایط عاقلانه به نظر میرسد که از این اقتصاد

دوري جست.