در اجراي تبصره سه قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب آذرماه ۱۳۷۹ مجلس محترم شوراي اسلامي، بدينوسيله آيين نامه اجرايي ماده مذكور را مشتمل بر ۵ فصل، ۹۵ ماده، ۵۴ تبصره و ۴۶ بند به شرح ذيل تصويب مي نمايد.

فصل اول بهداشت فردي
ماده ۱: كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه، توليد و توزيع و نگهداري و فروش و وسايط نقليه حامل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي اشتغال دارند، موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به ترتيبي كه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آن را دريافت دارند.
تبصره ۱: مديريت و يا تصدي و اشتغال به كار در هر يك از كارگاه ها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسايط نقليه موضوع اين آيين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده ۱ ممنوع است.
تبصره ۲: استخدام يا بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده ۱ اين آئين نامه در هر يك از كارگاه ها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسايط نقليه مذكور ممنوع است.
تبصره ۳: اشخاصي مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظاير آنها كه در اماكن موضوع اين آيين نامه شاغل بوده ليكن با مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده ۱ فوق و تبصره هاي ۱ و ۲ مستثني مي باشند.

ماده ۲: كليه متصديان، مديران، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده ۱ اين آئين نامه مي باشند موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند.
تبصره ۱: كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده ۱ و كارت معاينه پزشكي آنان را ملاحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند.
تبصره ۲: كارت معاينه پزشكي منحصراً از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي درماني شهرك و روستائي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهد شد. مدت اعتبار كارت فوق براي پرندگان، اغذيه، ساندويچ، بستني و آبميوه فروشان و قنادان و شاغل مشابه و نيز كارگران كارگاه ها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي فاسد شدني ۶ ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه حداكثر يك سال مي باشد.

ماده ۳:
متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاه ها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نموده و به دستوراتي از طرف بازرسين بهداشت داده مي شود عمل نمايند.

ماده ۴: كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه كار مي كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و به رنگ روشن باشند.
تبصره ۱: كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان، نانوايان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاه ها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش سفيد و كلاه و اشخاصي مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ، آبميوه، بستني، شيريني جات، كله و پاچه، جگركي و مشابه آنها علاوه بر روپوش و كلاه ملزم به استفاده از دستكش در حين كار مي باشند.
تبصره ۲: در رستوران ها و چايخانه هاي سنتي افرادي كه در امر پذيرايي شركت داشته و با غذا سر و كار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و كلاه سفيد بوده و ساير افراد مي توانند از لباس هاي محلي استفاده كنند.
ماده ۵: متصديان اماكن و مراكز و كارگاه ها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند براي هر يك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي به منظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند.

ماده ۶: متصديان مراكز و اماكن و كارگاه ها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد و تهيه و طبخ و حمل و نقل و توزيع و فروش مواد غذائي جلوگيري نمايند.

ماده ۷: متصديان مراكز و اماكن و كارگاه ها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند به تناسب تعداد كارگران خود به ازاء هر كارگر حداقل ۵/۲ متر مربع اطاق استراحت مطابق با موازين بهداشتي تهيه نمايند.
تبصره: در هر حال مساحت اطاق استراحت نبايد كمتر از ۵/۷ مترمربع و ارتفاع سقف آن نبايد كمتر از ۸/۲ متر باشد.

ماده ۸: متصديان كارگاه ها و كارخانجات مواد غذايي و بهداشتي موضوع اين آئين نامه موظفند در صورت لزوم آشپزخانه، انبار مواد غذايي اوليه و سالن غذاخوري با فضاي كافي به تناسب تعداد كارگران و شاغلين با شرايط كاملاً بهداشتي مطابق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در محل كارگاه يا كارخانه ايجاد نمايند.

ماده ۹: هر كارگر موظف به داشتت كليه وسايل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصي مي باشد.

ماده ۱۰: اشخاصي كه به نحوي از انحاء با طبخ و تهيه و توزيع مواد غذايي سر و كار دارند، در حين كار شخصاً حق دريافت بهاي كالاي فروخته شده را از مشتري نخواهند داشت.
تبصره: شاغلين محلهائي مانند ميوه و سبزي فروشي، عطاري، سقط فروشي، بقالي و فروشندگان مواد غذايي بسته بندي شده، همچنين فروشندگان آن گروه از مواد غذايي كه بدون شستشو يا پخت و پز به مصرف نمي رسند از شمول اين ماده مستثني مي باشند.

ماده ۱۱: جعبه كمك هاي اوليه با مواد و وسايل مورد نياز در محل مناسب نصب گردد.

ماده ۱۲: كارگران كارگاه ها و كارخانجات و اماكني كه با پخت و فرآوري مواد غذايي سر و كار دارند همچنين كارگران كشتارگاه ها و محل هايي مانند آنها موظفند هر روز قبل از شروع و بعد از خاتمه كار استحمام نمايند.

ماده ۱۳: استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين نامه در حين كار ممنوع است.

ماده ۱۴: فروش و عرضه سيگار در كارگاه ها و كارخانجات و اماكن عمومي و مراكز و محل هاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است.
تبصره ۱: اماكن و مراكز و محل هايي كه داراي مجوز و عامليت عرضه دخانيات هستند از شمول ماده ۱۴ مستثني مي باشند.
تبصره ۲: فروش سيگار به افراد كمتر از ۱۸ سال در اماكن و مراكز موضوع اين آئين نامه ممنوع است.

ماده ۱۵: مصرف هرگونه محصولات دخانياتي در محوطه هاي عمومي كارگاه ها، كارخانجات و اماكن و مراكز و محل هاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است.
تبصره ۱: متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان محل هاي موضوع اين آئين نامه مسئول اجراي مفاد ماده ۱۵ بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض ديده از مصرف دخانيات جلوگيري كنند.
تبصره ۲: متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان موضوع تبصره ۱ مي توانند محل مشخصي را كه كاملاً از محلهاي معمولي و عمومي جدا باشد جهت افرادي كه مي خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند.

فصل دوم
شرايط ساختماني و بهداشتي مراكز تهيه، توليد، توزيع، نگهداري و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي

ماده ۱۶: كف ساختمان بايد داراي شرايط زير باشد:
الف) از جنس مقاوم، صاف، بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد.
ب) داراي كف شور به تعداد مورد نياز، مجهز به شترگلو بوده و نصب توري ريز روي آن الزاميست.
ت) داراي شيب مناسب به طرف كف شور فاضلاب رو باشد.
ماده ۱۷: ساختمان ديوار از كف تا سقف از مصالح مقاوم بوده و طوري باشد كه از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري به عمل آورد.
تبصره ۱: سطح ديوارها بايد صاف، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد.

ماده ۱۸: پوشش ديوارها بايد متناسب با احتياجات و لوازم مربوط به نوع كار و بر حسب مشاغل مختلف، به شرح تبصره هاي ذيل باشد.
تبصره ۱: پوشش بدنه ديوار كارگاه هاي تهيه مواد غذايي، آشپزخانه، آبدارخانهانبار مواد غذايي، ميوه و سبزي فروشي، حمام، مستراح، دستشويي، رختشويخانه بايد از كف تا زير سقف و در مورد كارگاه ها و كارخانجات توليدي مواد غذايي تا ارتفاع حداقل چهارمتر كاشي، سنگ يا سراميك و ديوار كارخانجات از ارتفاع چهار متر به بالا مي تواند از سيمان صاف و صيقلي به رنگ روشن باشد.
تبصره ۲: پوشش بدنه ديوار انبارهاي بزرگ مانند انبارهاي عمومي و امثال آنها و بنكداري ها مي تواند از مصالح ديگر مانند سنگ و سيمان صاف و صيقل و به رنگ روشن باشد.
تبصره ۳: سطح ديوار سالن هاي پذيرايي تا ارتفاع حداقل ۱۲۰ سانتيمتر از كف با سنگ هاي صيقلي يا سراميك و يا كاشي و از ارتفاع ۱۲۰ سانتيمتري تا زير سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شود.
تبصره ۴: پوشش بدنه ديوارهاي مراكز تهيه و فروش مواد غذايي از قبيل كبابي، جگركي، كله و پاچه، سيراب و شيردان، ساندويچ و اغذيه، پيتزا، مرغ كنتاكي، قهوه خانه و نظاير آنها بايد بر حسب نوع به شرح زير باشد.
بند ۱: چنانچه محل طبخ در مراكز فوق الذكر از سالن پذيرايي جداسازي شده باشد قسمت طبخ مشمول تبصره ۱ و قسمت پذيرايي مشمول تبصره ۳ ماده ۱۸ فوق الذكر مي باشد.

بند ۲: چنانچه محل طبخ از سالن پذيرايي جدا نشده باشد كليه ديوارهاي مراكز مذكور مشمول تبصره ۱ ماده ۱۸ مي باشد.
تبصره ۵: سطح بدنه ديوارهاي مراكز فروش انواع شيريني، خشكبار و آجيل، خواربار فروشي، لبنيات فروشي، انواع نان فروشي و عطاري تا ارتفاع ۱۲۰ سانتيمتر با سنگ يا كاشي و يا سراميك و از ارتفاع ۱۲۰ سانتيمتر تا زير سقف با رنگ روشن قابل شستشو پوشيده شود.
تبصره ۶: پوشش بدنه ديوارهاي مراكز فروش انواع گوشت و فرآورده هاي گوشتي (قصابي، مرغ و ماهي، سوسيس و كالباس و مواد پروتئيني) بايد از كف تا زير سقف كاشي يا سراميك با سطح صاف با سنگ صيقلي باشد.

تبصره ۷: پوشش بدنه ديوارهاي نانوائي هاي سنتي و كارگاه هاي پخت انواه نان هاي ماشيني و ساندويچي و فانتزي و انبار آرد و شكر آنها بايد از كف تا زير سقف از جنس كاشي يا سراميك با سطح صاف يا سنگ صيقلي باشد.
تبصره ۸: سطح بدنه ديوارهاي سالن آرايشگاه ها از كف تا زير سقف با رنگ روغني قابل شستشو پوشيده شود. بديهي است پوشش بدنه ديوارهاي دستشويي، سرشويي و مستراح در آرايشگاه ها بايد از كف تا زير سقف با كاشي يا سراميك صاف و يا سنگ صيقلي باشد.
تبصره ۹: پوشش سطح ديوار سالن هاي پذيرايي در رستوران ها و چايخانه هاي سنتي بايد ضمن دارا بودن طرح و حالت سنتي از كف تا زير سقف از مصالح مقاوم، صاف، بدون فرو رفتگي و شكاف و قابل شستشو باشد.