آیا ریسک بیماری با مقدار ثابت سلامتی خودسنجی شده در طول طیف اجتماعی – اقتصادی وابسته است

آیا ریسک بیماری با مقدار ثابت سلامتی خودسنجی شده در طول طیف اجتماعی – اقتصادی وابسته است ؟
جِی . آدامز ، اِم . وایت
گروه تحقیقات بهداشت عموم، دانشکدۀ جمعیت و علوم بهداشتی، دانشگاه نیوکاسل
واژه های کلیدی = وضعیت اجتماعی – اقتصادی، ریسک بیماری، سلامتی خودسنجی شده، نابرابری ها، پژوهش بهداشتی برای کشور انگلستان
چکیده :

زمینه – سلامتی خودسنجی شده احتمالاً مستقل از دو ارزیابی کلیدی است : ارزیابی سلامت خود و ارزیابی بهترین سلامتی که پیش بینی می شود. چون معلوم شده بسیاری از پیامدهای سلامتی بر حسب وضعیت یا موقعیت اجتماعی اقتصادی (SEP) متغیرند، امکان دارد که ارزیابی بهترین وضعیت سلامتی که انتظار می رود با SEP متغیر باشد. بنابراین، محتمل است که ریسک بیماری وابسته به سطوح متفاوتی از سلامت خودسنجی شده بر حسب SEP تغییر کند. ما با استفاده از پژوهش سلامتی سال ۱۹۹۸ برای انگلستان آن را بررسی کردیم.
متدها :

ریسک بیماری به عنوان فشار خون انقباظی و شاخص جرم بدن (BMI) اندازه گیری شد، و SEP به عنوان طبقۀ شغلی اجتماعی اندازه گیری شد. وابستگی میان طبقه بندی اجتماعی و نشانه های ریسک بیماری در آن سطوح مختلف اعلام شده از وضعیت سلامتی خودسنجی شده با استفاده از رگرسیون خطی بررسی شد تا برای سن کنترل شود.

نتایج :
در فشار خون انقباض و BMI (فقط در زنان) در کسانی که سلامت شان را خوب یا خیلی اعلام کردند. تغییرات اجتماعی اقتصادی مهمی به لحاظ آماری وجود داشت. در ریسک بیماری در میان آنهایی که سلامتی شان را کمتر از خوب اعلام کردند تغییرات اجتماعی اقتصادی ای رؤیت نشد.
نتیجه گیری :
معنای سلامت خودسنجی شده، به لحاظ ریسک بیماری، در طول طیف اجتماعی اقتصادی قابل قیاس نمی باشد.

© ۲۰۰۵ :
مؤسسه سلطنتی عمومی، تمام حقوق محفوظ است. Elsevier آن را منتشر کرده است.
زمینه :
گواهی اساسی وجود دارد که سلامت خودسنجی شده قویاً و جداً پیش گویی از ناخوشی و مرگ و میر حال و آینده است. به علاوه، معلوم شده که هم سلامت خودسنجی شده و هم تنوع نشان گرهای ریسک بیماری برحسب شاخص های موقعیت اجتماعی اقتصادی (SEP) تغییر می کنند. سلامت خودسنجی شده، در کل، توسط سؤال نسبتاً ساده ای در پژوهش های تحیقاتی تعیین می شود، و به علت وابستگی های شناخته شده اش با ناخوشی و مرگ و میر، اغلب به عنوان اندازه گیری نماینده ای از ریسک بیماری استفاده می شود در عوض اندازه گیری های رسمی تر ولی هجوم کننده تر و پرهزینه تر پارامترهای فیزیولوژیکی.

سلامت خودسنجی شده احتمالاً وابسته به دو ارزیابی کلیدی است : ارزیابی از سلامت خود فرد و ارزیابی بهترین سلامتی که پیش بینی می شود، با بزرگنمایی اختلاف میان این دو مفهوم که تعیین می کند افراد چقدر خود را دور از سلامتی عالی درجه بندی می کنند. با این فرض که سلامتی برحسب SEP متغیر است، امکان دارد که ارزیابی بهترین سلامتی که بتوان پیش بینی کرد هم با SEP تغییر پیدا کند، که ارزیابی های گروههای طبقه اجتماعی پایین تر انتظارات سلامتی شان کمتر از گروههای طبقه اجتماعی – اقتصادی بالاتر به علت بهداشت عمومی ضعیف تر پیرامون شان است. اگر مسأله این باشد، ریسک مطلق بیماری وابسته به سطوح متفاوت بهداشت خودسنجی اساساً در طول گسترۀ اجتماعی – اقتصادی متغیر می شود، یعنی سطوح موجود در گروههای پایین تر اقتصادی – اجتماعی سلامت خوب خودسنجی شده را با ریسک بالاتری از بیماری نسبت به سطوح گروههای بالاتر اجتماعی – اقتصادی وابسته می دانند.
دو مطالعه از سوئد نتیجه گیری کرده اند که ریسک مطلق مرگ میان آنهایی که سلامتی خودسنجی شان خوب وضعیت است در طول گستره اجتماعی – اقتصادی مشابه است. هرچند، تا به امروز در رابطۀ میان ریسک بیماری و سلامت خودسنجی شده تغییرات احتمالی اقتصادی – اجتماعی اندکی بررسی شده است. با فرض این که سلامتی خودسنجی معمولاً در انواع بسیاری از زمینه های تحقیقاتی نظیر مطالعات عدم تساوی های اجتماعی – اقتصادی در سلامت به کار می روند، مهم است که محققان آگاه باشند که معنای سلامت خودسنجی شده، به لحاظ ریسک بیماری، در طول گستره اجتماعی – اقتصادی ثابت است و، بنابراین، این احتمال با احتمالِ نهانی که سلامت خودسنجی شده در طول گسترۀ اجتماعی – اقتصادی بررسی شد، دائمی است.

با استفاده از داده های پژوهش سلامتی ۱۹۹۸ برای انگلستان (HSE)، ما تغییرات اجتماعی – اقتصادی را در سطحی از تعدادی علامت گذار یا نشان گرهای ریسک بیماری وابسته به سطوح مفروض سلامت خودسنجی شده بررسی کردیم.

متدها :
منبع داده ها و شرکت کنندگان : HSE 1998
HSE سالانه از سال ۱۹۹۱ اجرا شده و پژوهشی در سطح ملی است که قصد دارد اطلاعات منظمی در مورد سلامت ملت جمع آوری کند. پژوهش ۱۹۹۸ جهت جمع آوری اطلاعات از نمونۀ نماینده ای از افراد ۲ ساله یا بالاتر ساکن در خانه های شخصی انگلستان طراحی شد. بازدید مصاحبه کننده و پرستار از خانه های افراد منجر به جمع آوری انواع بسیاری از داده های اجتماعی و بهداشتی گردید در کل ۱۳۶۸۰ خانواده برای دعوت جهت حضور در پژوهش ۱۹۹۸ انتخاب شدند که از میان آنها ۱۵۹۰۸ بالغ در سن ۱۶ ساله یا بالاتر مصاحبه را کامل کردند و ۱۳۵۸۶ (% ۴/۸۵) با پرستار ملاقات داشتند. چون اندازه گیری های SEP پیش از تکمیل آموزش تمام وقت یا پس از سن بازنشستگی ممکن است صریح نباشد، ما تحلیل فعلی را به افراد بین ۲۰ و ۶۰ ساله محدود کردیم (۱۰۴۸۰ = n ).

اندازه گیری های SEP ، سلامتی خودسنجی شده و ریسک بیماری :
سلامت خودسنجی شده در طول دیدار مصاحبه کننده با شرکت کنندگان در HSE با استفاده از پرسش : در مورد وضعیت سلامت عمومی تان چه می گویید «تعیین شد. ۵ طبقه بندی پاسخ ارائه شد : بسیار خوب، خوب، متوسط، بد یا خیلی بد. پاسخ ها برای تحلیل به خیلی خوب یا خوب در مقابلِ کمتر از خوب به دو بخش تقسیم شد.

وضعیت اجتماعی اقتصادی با استفاده از طبقه بندی های اجتماعی registrar general اندازه گیری شد که تمام افراد به یکی از ۶ طبقه بندی براساس شغل فعلی یا آخرشان طبقه بندی شدند. آنهایی که هرگز کار نکرده بودند برحسب شغل سرپرست خانواده ای طبقه بندی شدند که در آن زندگی می کردند. این طبقات اجتماعی برای تحلیل به منظور افزایش قدرت مطالعه و تسهیل اسلوب تحلیلی به طبقه های شغلی دستی و غیردستی گروه بندی شدند.
ریسک بیماری با استفاده از فشار خون انقباضی و جرم بدن (BMI) اندازه گیری شد. فشار خون در طول ویزیت پرستار با شرکت کنندگان HSE در سه نوبت اندازه گیری شد، که متوسط قرائت های دوم و سوم در تحلیل فعلی استفاده شد. افراد در صورتی از تحلیل طرد می شدند که ۳۰ دقیقه پیش از اندازه گیری فشار خون شان تمرین بدنی سخت داشتند، سیگار کشیده بودند یا چیزی خورده یا نوشته بودند، که تمامی شان فشار خونِ در حال استراحت را منحرف می کنند. BMI به عنوان وزن بدن به کیلوگرم تقسیم بر طول قد به متر اندازه گیری شد که هر دو اندازه گیری قد و وزن با استفاده از موافقت پرستار با شرکت کنندگان به دست آمد.

تحلیل :
به عنوان پیشروی تحلیل اصلی، ما گرایشات طبقه اجتماعی را در هر دو سلامت خودسنجی شده و نشان گرهای ریسک بیماری و همین طور تغییرات نشان گرهای ریسک بیماری برحسب وضعیت سلامتی خودسنجی شده با استفاده از رگرسیون خطی جهت کنترل سن ارزیابی کردیم. به منظور تعیین این که آیا در سطح ریسک بیماری وابسته به سطوح مفروض سلامت خودسنجی شده تغییرات اجتماعی اقتصادی وجود دارد، فشار خون انقباض را با BMI در طول گروههای طبقۀ اجتماعی در هر گروه از سلامت خودسنجی شده، مجدداً با استفاده از رگرسیون خطی برای کنترل سن مقایسه کردیم.

تمام تحلیل ها جداگانه در مردان و زنان با استفاده از V8.0 اجرا شدند.
اخلاقیات :
مجوز اخلاقی برای تحلیل ثانویۀ داده ها لازم نبود.
نتایج :
ازمیلن ۱۰۹۰۴ فرد واجد شرایط برای دربرگیری بر مبنای سن، داده های کامل برای ۱۹۸۸۱ (۷۱/۹۰) مهیا بود. توزیع سلامت خودسنجی شده به وسیلۀ طبقه اجتماعی در جدول ۱ دیده می شود. در مجموع ۷۵۴۷ نفر (% ۳/۷۶) سلامت شان را خوب یا خیلی خوب اعلام کردند. پس از کنترل کردن سن، طبقه اجتماعی به لحاظ آماری به عنوان پیش بینی کنندۀ مهمی از سلامت خودسنجی شده در مردان و زنان باقی ماند (در هر دو P <0.001 ) .

جدول ۲ متوسط فشار خون انقباضی و PMI را برحسب طبقه اجتماعی نشان می دهد. پس از کنترل سن، فشار خون انقباضی به طور قابل ملاحظه ای در مردان و زنان در کاردستی در مقایسه با غیردستی، بالاتر بود (در مردان ۰۲۶/۰ = P و زنان ۰۱۲/۰ = P )، در حالی که فقط تغییر قابل توجهی در BMI برحسب طبقه اجتماعی در زنان وجود داشت (در زنان P <0.001 و مردان P = 0.141 ).
تغییر در فشار خون انقباضی و BMI برحسب وضعیت سلامت خودسنجی شده در جدول ۳ دیده می شود. پس از کنترل برای سن، سلامت خودسنجی شده به لحاظ آماری پیش بینی کنندۀ قابل توجهی برای فشار خون در زنان و BMI در مردان و زنان بود (فشار خون انقباضی P = 0.489 در مردان، P = 0.001 در زنان با BMI در مردان P < 0.001 و زنان P <0.001 ).

تغییرات اجتماعی اقتصادی در میانگین فشار خون انقباضی و BMI وابسته به دو سطح از سلامت خودسنجی شده برای مردان و زنان به ترتیب در جدول ۴ و ۵ دیده می شود. در ریسک بیماری وابسته به کمتر از سلامت خوب در مردان یا زنان هیچ تغییر اجتماعی – اقتصادی وجود نداشت (P <0.05). گرچه، گواهی وجود داشت که BMI در زنان و فشارخون انقباضی در مردان و زنان برحسب طبقۀ اجتماعی متغییر است حتی در افرادی که سلامت شان را خوب یا خیلی خوب قلمداد کرده بودند.

بحث و گفتگو :
با استفاده از داده های HSE سال ۱۹۹۸ ، ما تغییرات اجتماعی – اقتصادی را در سلامت خودسنجی شده، فشار خون انقباض و BMI (فقط در زنان) را تائید کرده ایم. یافته های مشابه قبلاً به صورت گسترده ای اعلام شده اند. ما همچنین در میان سلامت خودسنجی شده و فشار خون انقباضی (فقط در زنان) و BMI روابطی قوی یافتیم. به علاوه، گواهی از تغییرات اجتماعی – اقتصادی در فشار خون انقباضی و BMI (فقط در زنان) حتی در میان کسانی که سلامت شان را خوب یا خیلی خوب درجه بندی کردند وجود داشت.

ما داده هایی از پژوهش بزرگ، نمایان گر و در سطح ملی استفاده کرده ایم. نسبت زیادی (% ۷۴) از خانواده ها برای حضور جهت همکاری با پژوهش دعوت شدند، و داده های کاملی برای دربرگیری در مطالعۀ فعلی برای اکثریت عمده ای از افراد واجد شرایط وجود داشت (% ۷/۹۰). اگرچه، ما تحلیل مان را به افراد بین ۲۰ و ۶۰ ساله در زمان جمع آوری داده ها محدود کردیم.

این حدود سنی برای بیشینه سازی کاربردپذیری اندازه گیری بر مبنای شغلی SEP انتخاب شد. هرچند، به استثنا کردن نسبت اساسی نمونۀ کامل HSE انجامید، و نمونه مورد استفاده در مطالعه فعلی نماینده ای از نمونۀ کامل HSE یا جمعیت انگلستان در مجموع نبود.