آیا كساني كه در دروس تفهيمي موفق هستند در دروس حفظي نيز موفق خواهند بود

خلاصه:
دانش آموزان معتقداند كساني كه در دروس تفهيمي موفق هستند در دروس حفظي نيز موفق خواهند بود در اين پروژه سوالي كه مورد بررسي قرار گرفت اين بود كه آيا ارتباطي بين دروس تفهيمي و دروس حفظي وجود دارد؟

جامعه آماري در اين پروژه تمام دانش آموزاني بودند كه با دروس تفهيمي و دروس حفظي سرو كار داشتند.
نمونه آماري در اين پروژه،دانش آموزاني بودند كه از طريق اعداد تصادفي از بين دانش آموزان مدارس شهرستان قوچان انتخاب شدند.سپس با استفاده محاسبات آماري بر روي پرسشنامه اي كه توسط دانش آموزان پر شده بود اين پروژه انجام شد.
نتيجه تحقيق نشان داد كه ارتباط محسوسي بين دروس حفظي و دروس تفهيمي وجود دارد.

مقدمه:
اگر بخواهيم كليه دروس را تقسيم نماييم، مي توانيم آنها را به دو دسته ي حفظي و تفهيمي تقسيم كنيم در دسته دروس حفظي مي توان زبان وادبيات فارسي، تاريخ،جغرافيا،تعليمات ديني،علوم اجتماعي و عربي را نام برد .

براي گروه تفهيمي نيز مي توان دروس رياضيات ، فيزيك ، شيمي ، زبان خارجه و… را نام برد . دروس زبان و ادبيات فارسي را نمي توان به طور كامل در گروه دروس حفظي جاي داد.
چون اولاً ما اين درس را از ابتداي مدرسه رفتن يعني از كلاس اول دبستان تا آخر تحصيلات در ميان دروسمان داريم و دوماً آنكه ما خودمان فارسي زبان وايراني هستيم و اين درس ، زبان خودمان است . پس جايز نيست كه بگوييم ادبيات جزو دروس حفظي است

.
هر گروه حفظي و تفهيمي سختي ها و آساني هاي خاص خود را دارد . مثلا در گروه حفظي حجم اعظم دروس يا اينكه مجبوريم دروس را در طول سال چندين بار مطالعه كنيم از مشكلات آن باشد ولي در گروه مفهمومي شايد دروس حجم زيادي نداشته باشند وخوبي ديگر اين دروس اين است كه اگر يك بار درس را ياد گرفتي ، ديگر لازم نيست كه آنرا خيلي خواند و براي امتحان ، كافيست يك ياد آوري كوچك شود . ولي همين كه بتواينم يك بار درس را فرا گيريم خود مشكل بزرگي است كه باز اين مشكل در دروس حفظي ديده نمي شود .

همه در امتحانات معمولا در دروس تفهيمي اضطراب بيشتري دارند . وبه نظرشان دروس حفظي خيلي راحت تر مي آيد . هدف اين تحقيق بررسي ميزان موفقيت در ميان دروس حفظي وتفهيمي است .

جمع آوري داده ها:
جمع آوري داده ها از طريق پخش پرسشنامه بين ۷۲نفراز دانش آموزاني بودكه به طور تصادفي از دبيرستان شاهد انتخاب شده بودند.در اين پرسشنامه سوالاتي در زمينه دروس تفهيمي و دروس حفظي بيان شده است همچنين در اين پرسشنامه اسامي دانش آموزان خواسته نشده بود تا به سوالات باخيال راحتي پاسخ بدهند و پاسخ هاي آنها صادقانه باشد.

 

تجزيه و تحليل داده ها:
۱- كدام گزينه را ترجيح ميدهيد؟
الف-دروس حفظي
ب-دروس تفهيمي

گزینه ها فراوانی مطلق درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی
الف ۴۵ ۶۲/۵ ۰/۶۲۵
ب ۲۷ ۳۷/۵ ۰/۳۷۵
جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال ۱

۲- نمره كدام درس شما بيشتر بوده است؟

الف-رياضيات
ب-فيزيك
ج-زبان وادبيات فارسي
د-دروس حفظي

گزینه ها فراوانی مطلق درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی
الف ۳۲ ۴۴/۴۴ ۰/۴۴۴
ب ۱۸ ۲۵ ۰/۲۵
ج ۱۵ ۲۰/۸ ۰/۲۰۸
د ۷ ۹/۷۲ ۰/۰۹۷۲
جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال ۲

۳-كدام درس در حافظه ي شما دوام بيشتري دارد؟
الف-رياضيات
ب-فيزيك
ج-زبان و ادبيات فارسي
د-دين و زندگي

گزینه ها فراوانی مطلق درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی
الف ۳۵ ۴۸/۶ ۰/۴۸۶
ب ۱۳ ۱۸ ۰/۱۸
ج ۴ ۵ ۰/۰۵
د ۲۰ ۲۷/۷ ۰/۲۷۷

جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال ۳

-براي دروس حفظي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟

الف-بسيار زياد
ب-زياد
ج-متوسط
د-كم
ه-خيلي كم
و-اصلا

گزینه ها فراوانی مطلق درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی
الف ۱۲ ۱۶/۶ ۰/۱۶۶
ب ۱۴ ۱۹/۴ ۰/۱۹۴
ج ۱۰ ۱۳/۸ ۰/۱۳۸
د ۱۲ ۱۶/۶ ۰/۱۶۶
ه ۱۶ ۲۲/۲ ۰/۲۲۲
و ۸ ۱۱/۱ ۰/۱۱۱
جدول فراواني مربوط به سوال ۴

۵-براي دروس تفهيمي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟
الف-بسيار زياد
ب-زياد
ج-متوسط
د-كم
و-خيلي كم
ه-اصلا