اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد

مقدمه:
تعليم و تربيت آدمي كاري پرارج و در عين حال وقت گير است و نتايج قطعي و نهايي آن نسبتاً دير آشكار مي‌شود و آدميت انسان به چگونگي تربيتش بستگي دارد. موفقيت و به هدف رسيدن براي هر انساني بهترين و مهمترين مسئله اي است كه در زندگي وي حادث مي شود و پيشرفت او نيز بستگي به تلاش و كوشش وي دارد. اگر در شرايط مناسب پرورش يابد به خيل نيكان مي‌پيوندد و اگر تربيت وي مورد غفلت واقع شود چه بسا كه از حد حيوان نيز فروتر رود.

مفهوم كلي آموزش و پرورش فراهم نمودن زمينه‌ها و عوامل مناسب و مساعد براي به فعاليت رساندن و شكوفا نمودن همة استعدادهاي بالقوة انسان و حركت تكاملي او بسوي هدف مطلوب بوسيله برنامه سنجيده و حساب شده است. و در اين زمينه جنسيت افراد (دختر يا پسر بودن) هيچ تفاوتي ندارد. چرا كه در پهنة خلقت خداوند زن و مرد را يكسان آفريده و هيچ‌كس بر هيچ‌كس برتر نيست مگر به تقوي از نظر استعداد نيز دختران و پسران در يك سطح خلق شده‌اند و تفاوت ميان آنها از نظر پيشرفت‌هاي گوناگون علمي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و … بر اساس تلاش و كوشش‌هاي هر دسته مي‌باشد

.
بر اين اساس دانستن آماري از توانايي‌ها و استعدادهاي دختران و پسران و اينكه در هر جامعه‌اي گرايش دختران به چه دروس و يا علومي بيشتر و توانايي و استعداد آنها در چه زمينه‌اي بيشتر است و يا پسران بيشتر علاقه‌مند به چه كارها و تخصص‌هايي هستند مي‌تواند كمك بسيار زيادي براي توسعه و رشد جامعه دارد و مدرسه و نظام آموزش و پرورش براي نيل به مقصد بزرگ يكي از وسايل به شمار مي‌رود.

بيان مسئله و ضرورت تحقيق:
ما در كشوري به سر مي‌بريم كه براي نيل به استقلال و پيشرفت همه جانبه در زمينه‌هاي فردي و اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي به شخصيت‌هاي رشد يافته و دلهاي بيدار و مغزهاي انديشمند و دستهاي ماهر و توانا نيازمند است. و اين جز از طريق دانستن آمارهاي دقيق و در دست داشتن ميزان علاقه دختران و پسران جوان به دروس و مطالعه و تحصيل مي‌باشد. از اين جهت بر آن شديم كه موضوع تحقيق خود را ميزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصيل انتخاب كرده و پروژه را با بيان فرض علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد مورد بررسي قرار دهيم.

روشهاي اجرا: جمع‌آوري داده‌ها
به دليل مشكلات فراوان پرسشنامه و مصاحبه معمولي‌ترين ابزاري هستند كه در امر آمار و تحقيق مي‌توان از آن‌ها استفاده كرد. براي تهيه بايد فهرست كليه هدفهاي پژوهشي كه پرسشنامه به خاطر آنها اجرا مي‌‌شود مهيا كرد و سپس براي هر هدف سئوالاتي تهيه و پرسشنامه تنظيم شود. كه در اين تحقيق حاضر براي اثبات فرضيه علاقه دختران به تحصيل بيشتر از پسران مي‌باشد پرسشنامه‌اي با ۱۰ سئوال طرح شده است. اين پرسشنامه بين ۲۵ دختر در سطح دبيرستان و ۲۵ پسر نيز در همين سطح توزيع شده‌است. پرسشنامه پسران در يكي از دبيرستان‌هاي نمونه‌ها بصورت تصادفي انتخاب و توزيع شد. پرسشنامه دختران نيز به همين طريق توزيع و سپس جمع‌آوري گرديد.

تجزيه و تحليل داده‌ها:
در اين قسمت از دو بخش محاسبات و نمودارها. ابتدا جدول فراواني براي هر يك از سئوالات پرسشنامه نمودار ميله‌اي براي هر يك از سئوالات، نمودار چندبر فراواني براي هر سئوال، تجزيه و تحليل و نتيجه‌گيري براي هر سئوال انجام شده است. (در نمودارها دختران مشكي و پسران آبي) رنگ نمودار.

ارزيابي مشكلات:
در انجام اين تحقيق آماري متأسفانه با مشكلاتي رو به رو بوديم از جمله براي توزيع پرسشنامه‌ها در مدارس به ما اجازة انجام چنين كاري داده نمي‌شد لذا مجبور شديم از خود دانش‌آموزان و بطور مخفي كمك گرفته، در نتيجه موفق به توضيح و تشريح مسئله براي دانش‌آموزان نبوديم. دوم اينكه متأسفانه به دليل اينكه امر تحقيق در هر موردي در كشور ما هنوز تازه مي‌باشد خيلي از دانش‌آموزان موضوع را جدي نگرفته و پاسخ‌هاي دقيق نمي‌دهند. در ضمن به دلايل محدوديت‌هاي مالي و … از تعداد كمي پرسشنامه (۵۰عدد) استفاده شده كه نمونه كوچكي مي‌باشد و براي جواب دقيق گرفتن نمي‌تواند كافي باشد.

-توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال يك:
الف) با توجه به نمودارها پسران علاقة بيشتري نسبت به كسب درآمد از طريق تحصيلات نسبت به دختران دارند.
ب) با توجه به نمودارها در حد بيشتري از پسران نسبت به دختران انگيزة تحصيل را علاقه مي‌دانند.
ج) با توجه به نمودارها انگيزة دختران از تحصيل به ميزان چشمگيري كسب موقعيت اجتماعي است و درصد كمتري از پسران به اين امر توجه دارند.
نتيجه گيري: بطور كلي با مقايسة سه نمودار فوق درصد بيشتري از پسران انگيزة تحصيل را كسب درآمد و دختران كسب موقعيت اجتماعي مي‌دانند.
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال دو:
الف‌) با توجه به نمودارها دختران بيشتر از پسرها تحصيل را ارزش محسوب مي‌كنند.
ب) در نمودارهاي اين قسمت هم ارزش محسوب نشدن تحصيل بيشتر متعلق به پسران است.
نتيجه‌گيري:
بطور كلي با مقايسة ۳ نمودار فوق در هر دو گروه دختران و پسران تحصيل ارزش محسوب مي‌‌شود فقط ا ين عقيده در ميان دختران بيشتر است.

ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال سه:
الف) با توجه به نمودارها درصد بيشتري از دختران معتقد به افزايش پيشرفت تحصيلي در ميان خود هستند.
ب) با توجه به نمودارها پسران بيشتر از دختران با اين نظريه مخالف هستند.
نتيجه‌گيري:
به طور كلي با مقايسه نمودارها هر دو گروه دختران و پسران با اين نظر كه دختران در سال‌هاي اخير پيشرفت بيشتري در تحصيل داشته‌اند موافق هستند. ولي در اين ميان دختران بيشتر با اين نظريه موافق هستند.
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال چهار:
الف‌) با توجه به نمودارها پسران بيشتر از دختران رفتن به دانشگاه را هدف محسوب مي‌كنند.
ب) با توجه به نمودارها رفتن به دانشگاه براي دختران كمتر هدف محسوب مي‌شود.
نتيجه‌گيري:

بطور كلي هر دو گروه دختران و پسران رفتن به دانشگاه را هدف خود مي‌دانند ولي در اين بين رفتن به دانشگاه براي پسران بيشتر از دختران هدف محسوب مي‌شود.
ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال پنج:
الف) از ميان دو گروه شمارش شده ۸۸% دختران داراي معدل بين ۲۰-۱۷ هستند و ۱۲% پسران داراي اين معدل مي‌باشند.

ب) از ميان دو گروه ۱۲% دختران داراي معدل بين ۱۷-۱۴ مي‌باشند و ۳۶% پسران داراي اين معدل هستند.
ج) از ميان دو گروه ۴% پسران معدل كمتر از ۱۱ داشتند و هيچكدام از دختران شركت‌كننده داراي اين معدل نبودند.
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال شش:
الف) با توجه به نمودارها درصد بيشتري از پسران ادامة تحصيل را براي به دست آوردن شغل ضروري مي‌دانستند.
ب) با توجه به نمودارها دختران كمتر از پسران ادامة تحصيل را براي يافتن شغل ضروري مي‌دانستند.
نتيجه‌گيري:
با توجه به نمودارهاي دو گروه پسران و دختران هر دو گروه ادامة تحصيل را براي يافتن شغل ضروري مي‌دانند اما از اين بين پسران بيشتر نسبت به اين موضوع اعتقاد دارند.
ـ توصيف نمودارهاي بدست آمده از سئوال هفت:
الف) با توجه به نمودارها دختران بيشتر از پسران تحصيل كردن را براي زنان ضروري مي‌دانند.
ب) با توجه به نمودارها هر دو گروه تحصيل را براي مردان هم همانند زنان ضروري مي‌دانند اما پسران بيشتر معتقد به اهميت تحصيل مردان هستند.

نتيجه‌گيري:
با توجه به نمودارهاي دو گروه دختران و پسران تقريباً لزوم تحصيلات مردان و زنان يكسان ارزيابي مي‌شود و هر دو گروه متعقد به اهميت تحصيل براي هر دو گروه مي‌باشند.
ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال هشت:
الف) با توجه به نمودارهاي به دست آمده هر دو گروه دختران و پسران به يك اندازه كسب درآمد را مهم مي‌دانستند.

ب) با توجه به نمودارهاي به دست آمده هر دو گروه دختران و پسران به يك اندازه موقعيت اجتماعي را مهم مي‌دانستند.
نتيجه‌گيري:
از مقايسة نمودارها هر دو گروه هر دو را با اهميت مي‌دانند فقط به ميزان بسيار اندكي هر دو گروه موقعيت اجتماعي را مهم‌تر مي‌دانستند.
ـ توصيف نمودارهاي به دست آمده از سئوال نه:
الف) با توجه به نمودارها تعداد بيشتري از دختران به نسبت پسران حاضر هستند تنها يك سال براي قبولي در دانشگاه در كنكور شركت كنند.
ب)با توجه به نمودارها به ميزان اندكي پسران بيشتر از دختران حاضر هستند دو سال در كنكور دانشگاه شركت كنند.
ج) با توجه به نمودارها هر دو گروه دختران و پسران به ميزان مساوي حاضر هستند براي رفتن به دانشگاه سه سال در كنكور شركت كنند.
ـ توصيف نموداريها به دست آمده از سئوال ده:
الف) با توجه به نمودارها در شبانه‌روز ميزان دختراني كه ۲ ساعت به مطالعة كتاب‌هاي درسي مي‌پردازند بيشتر از پسران است.

ب) با توجه به نمودارها در شبانه‌روز ميزان دختراني كه ۳ ساعت به مطالعة كتاب‌هاي درسي مي‌پردازند بيشتر از پسران است.
ج) با توجه به نمودارها در شبانه روز ميزان پسراني كه ۴ ساعت به مطالعة درسي مي‌پردازند بيشتر از دختران است.

د) با توجه به نمودارها در شبانه روز ميزان پسراني كه ۴ ساعت به مطالعة درسي مي‌پردازند بيشتر از دختران است.
نتيجه‌گيري:
اكثريت دختران شركت‌كننده در حدود ۲ تا ۳ ساعت به مطالعة كتب درسي مي‌پردازند و اكثريت پسران در حدود ۴ ساعت يا بيشتر در شبانه‌روز به اين امر اختصاص مي‌دهند.
جداول فراواني و نمودارهاي مربوط به سوال يك :
۱-انگيزه شما از تحصيل چيست ؟
الف) كسب درآمد ب) علاقه ج)كسب موقعيت اجتماعي
جدول فراواني جوابهاي پسران
فراواني*مجذور ميانگين مجذور ميانگين ميانگين فراواني سوال يك
۷/۲ ۲۳/۰
۱۲ جواب الف
۸/۰ ۱/۰
۸ جواب ب
۲/۰ ۰۴/۰
۵ جواب ج
۲۵ جمع

جدول فراواني جوابهاي دختران
فراواني*مجذور ميانگين مجذور ميانگين ميانگين فراواني سوال يك
۴۹/۰ ۰۷/۰ ۲۸/۰ ۷ جواب الف
۲/۰ ۰۴/۰ ۲/۰ ۵ جواب ب
۵۱/۳ ۲۷/۰ ۵۲/۰ ۱۳ جواب ج
۲۵ جمع

رسم نمودارهاي چند برفراواني:( هر نمودار مربوط به يك سوال مي باشد)
 نمودار پسران
 نمودار دختران

جداول فراواني مربوط به سوال ۲ :
۲- آيا تحصيل كردن ارزش محسوب مي شود ؟ الف) بله ب) خير
جدول فراواني جوابهاي پسران
فراواني*مجذور ميانگين مجذور ميانگين ميانگين فراواني سوال دو
۰۳/۱۷ ۷۷/۰ ۸۸/۰ ۲۲ جواب الف
۰۴/۰ ۰۱/۰ ۱۲/۰ ۳ جواب ب
۲۵ جمع

جدول فراواني جوابهاي دختران
فراواني*مجذور ميانگين مجذور ميانگين ميانگين فراواني سوال دو
۱۱/۲۲ ۹۲/۰ ۹۶/۰ ۲۴ جواب الف

۰۴/۰ ۱ جواب ب
۲۵ جمع

جدول فراواني مربوط به سوال ۳:
۳- گفته مي شود كه دختران در سالهاي اخير پيشرفت بيشتري در تحصيل دارند آيا شما با اين گفته موافقيد ؟ الف) بله ب) خير