چکیده :

باکتریهاي پروبیوتیک و فیتواسترول ها از عوامل کاهنده کلسترول خون با اثر سلامتیبخشی بر بیماریهاي قلبی و عروقی هستند.بر این اساس این تحقیق با هدف بررسی اثر مکمل پروبیوتیک و فیتواسترول ها به تنهایی و یا به صورت ترکیبی بر روي هورمونهاي تیروئید و پروفایل چربی خون موش با کلسترول خون بالا انجام گرفت. ابتدا از باکتریهاي پروپیوتیک ( لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس, لاکتوباسیلوس کازئی, لاکتوباسیلوس گاسري, لاکتوباسیلوس رئوتري) سویههایی انتخاب شد و با فیتواسترول ترکیب ویا بصورت جدا مکملهایی تهیه شد و موش مورد نظر و نمونه شاهد به مدت ۸ هفته تحت درمان و تغذیه مورد نظرقرار گرفتند. بعد از آن ازمایشات انجام شد.نتایج در مقایسه با نمونه شاهد نشان داد که مکمل شامل فیتواسترول و پروبیوتیک به طور قابلتوجهی کلسترول تام , , و تريگلسیرید را کاهش داد.

همچنین ترکیب فیتواسترول و پروبیوتیک بیشتر در کاهش و پروبیوتیکها به تنهایی روي کلسترول تام و فیتواسترولها هم بر روي موثر بودند.

در مجموع میتوان گفت این مکمل پروفایل چربی خون را کاهش میدهد و از بروز بیماریهاي قلبی و عروقی جلوگیري میکند و این ترکیب پروبیوتیک ها بر پایه لاکتوباسیلوس و فیتواسترولها در گروه و دسته غذاهاي عملگرا طبقهبندي میشوند .