چکیده

در این مقاله به بیان یک روش جدید احراز هویت افراد بر اساس تصاویر مربوط به شبکیه چشم آنها میپردازیم. نتایج با استفاده از پایگاه داده استاندارد Drive به دست آمده است. سیستم پیشنهادي داراي دقتی برابر با ۹۸٫۷۵ است که بسیار خوب میباشد. علاوه بر دقت بسیار بالا، این سیستم داراي دو مزیت بسیار مهم دیگر نیز است. اولین مورد هزینه محاسبات میباشد. در واقع با توجه به هزینه بسیار کم محاسباتی که سیستم تحمیل میکند، استفاده از آن در سیستمهاي بلادرنگ عملی است که نکته بسیار مثبتی میباشد. همچنین الگوریتم پیشنهاد شده در مقابل چرخش تصاویر مقاوم میباشد.

با توجه به اینکه در تصویر برداريها امکان دارد که فرد اندکی سر خود را بچرخاند، پس بسیار مهم است که سیستم در مقابل این چرخش مقاومت بالایی داشته باشد. درالگوریتم پیشنهاد شده با استفاده از تبدیل فوریه یک بعدي، مقاومت بسیار خوبی در مقابل چرخش تصاویر ایجاد شده است. سیستم داراي سه قسمت مهم پیش پردازش، استخر ویژگی و تصمیمگیري است. درقسمت پیش پردازش علاوه بر نرمال سازيهاي مقدماتی، الگوي رگهاي خونی استخراج شده و همچنین با استفاده از الگوریتم مورفولوژیکی، این الگو نازكسازي شده است. در مرحله بعد با استفاده از قسمتبنديهاي زاویهاي وشعاعی، بردارهاي ویژگی تصاویر استخراج شده و نهایتا با استفاده از معیار فاصله منهتن، در قسمت تصمیمگیري، فرد شناسایی میشود. البته بایستی به این نکته اشاره شود که در بخش تصمیم گیري، از مجموعه دو فاصله به دست آمده براي دو بردار ویژگی که به صورت جداگانه و با استفاده از قسمت بنديهاي زاویه و شعاعی ایجاد شده اند استفاده می کنیم. درادامه ابتدا دو قسمت بندي زاویه اي و شعاعی و خصوصیات آنها مورد بررسی قرار میگیرد. سپس سیستم پیشنهادي و دو قسمت اصلی آن یعنی استخراج ویژگی و تصمیمگیري بررسی خواهند شد.
یکی از مزایاي مهم این روش این است که قابل جعل و تقلب نیست چون واقعا نمیتوان ساختار رگهاي خونی کسی را جعل کرد و همچنین دسترسی به آن براي افراد بسیار سخت است.

کلمات کلیدي: شبکیه چشم، احراز هویت، تصویر، چرخش، تصمیم گیري.

۱عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحددهاقان، اصفهان، ایران

۲دانشجوي کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

۱صفحه

همایش ملی پژوهش هاي کاربردي در علوم و مهندسی

۳دانشجوي کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

-۱ مقدمه

اموزه در سازمانهاي مختلف هر روز بر محبوبیت سیستمهاي احراز هویت میتنی بر ویژگیهاي زیستی افراد افزوده میشود. در این سیستمها از انواع ویژگیهاي زیستی همچون چهره، اثر انگشت، صدا،عنبیه، شبکیه، نحوه راه رفتن و…..استفاده میشود. در این میان شبکیه با توجه به خصوصیات طبیعیش و اینکه با استفاده از آن امکان تقلب بسیار پایین است، میتواند