چکیده

در یک سیستم اطلاعات مدیریت، هنگامی اطلاعات برای استفاده مدیران مفید است که اطلاعات صحیح در محیط عملیاتی مطمئن و در زمان مشخص وارد سیستم شده یا بروزرسانی گردد. لازمه این امر مهیاسازی بستر سختافزاری و خصوصا نرم افزاری مناسب برای اخذ دادهها، پردازش آنها و تبدیل به اطلاعات مفید مدیران می باشد بطوریکه استقلال سیستمهای اطلاعات مدیریت از ساختار سازمانی، ارتباط مستقیم با رسالت و اهداف سازمان، حمایت از فرایندهای حیاتی و کلیدی سازمان، انعطافپذیری نسبت به شرایط محیطی و ایجاد بسترهای لازم جهت تفویض مسئولیت نگهداری دادهها و اطلاعات به افراد را بوجود آورد.

در این مقاله یک چارچوب مولفه بنیاد توزیع شده برای تولید نرم افزارهای اطلاعات مدیریت با نام

BizMaster پیشنهاد شده است تا با استفاده از آن بتوان علاوه بر افزایش سرعت تولید نرم افزار، کاهش چشمگیر در زمان پیادهسازی و کاهش هزینههای پشتیبانی، بستری مناسب و متکی بر آخرین استانداردهای تولید نرمافزار در سطح سازمانی و بین سازمانی برای اخذ صحیح و مطمئن داده و پردازش مناسب آن فراهم کرد. بدین منظور توصیف و ارزیابی معماری BizMaster و بررسی نتایج حاصل از آن بر پروﮊههای بزرگ انجام شده بر روی این بستر از جمله اهدافی میباشند که در این مقاله دنبال میشوند.

کلمات کلیدی

سیستمهای اطلاعات مدیریت((MIS، مدیریت گردش کار((WFMS، چارچوب، معماری نرم افزار ، سیستم های

مولفه بنیاد توزیعشده و سیستم های کنترل نظارتیواخذ داده١(SCADA)

١- مقدمه

داده و جریان داده از ارکان یک سیستم مدیریت اطلاعات MIS محسوب می گردد. برای طراحی و پیادهسازی نرمافزار MIS که بتواند نیازمندیهای اطلاعاتی مدیران سازمان را برآورده کند یک بستر یا چارچوب با معماری علمی نیازمیباشد و از آنجایی که سیستم MIS در محیط یک سازمان و خارج سازمان توزیع شده است و هر واحد سازمانی

١Supervisory Control And Data Acquisition –

عملکردی متفاوت و تقریبا مستقل از واحدهای دیگر دارد (مولفه بنیاد) و تاثیرهای متفاوتی بر دادههای سیستم

(گردش کار) میگذارد بنابراین معماری نرم افزار MIS، باید مولفه بنیاد، توزیع شده و حاوی موتور گردش کار یا داده باشد.

در این مقاله سعی شده است معماری بستر نرم افزاری با نام پیشنهادی BizMaster که برای تولید نرم افزارهای

MIS مناسب است معرفی گردد. برای نیل به این هدف ابتدا مفاهیم و ملزومات یک سیستم MIS و مولفههای تشکیل دهنده آن بحث شده، سپس نگرش توسعه و فرایندی معماری توصیف شده و در نهایت نتایج ارزیابی معماری فوق بر سیستمهای نمونه بیان گشته است.

٢- مفاهیم

به سیستمی که از دادههای حاصل از تبادلات سازمان، اطلاعاتی پردازششده و مفید برای تصمیمگیری مدیران عملیاتی، تاکتیکی و استراتژیکی فراهم می کند سیستم اطلاعات مدیریت یا MIS٢ گویند]٢.[ شرط لازم برای استفاده مفید از MIS، اخذ صحیح دادهها می باشد که این خود باعث استفاده روزافزون از سیستم هایی موسوم به SCADA

شده است. سیستم کنترل نظارتی و اخذ داده یا بختصار SCADA، به سیستمهای جمعآوری، انتقال،کنترل و نهایتا نمایش دادههایی همچون ولتاﮊ، جریان، سرعت، حجم و …. گفته می شود. این سیستمها عموما جهت مانیتورینگ و یا کنترل ماشینآلات و تجهیزات کارخانهجات و صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد]٥.[

با توجه به اهمیت اخذ صحیح دادههای یک سازمان، مدیریت و متا داده٣ مناسب آنها از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد. متا داده، اطلاعاتی است که در مورد داده های شرکت وجود دارد. یعنی متاداده اطلاعاتی درمورد پیچیدگی، کیفیت، شرایط و سایر مشخصههای دادههای سازمان ارائه میدهد]٧.[ مثلا رکوردها و ساختار اطلاعاتی سازمان شامل طول رکورد، فیلدها، ردیفها و غیره را شامل میگردد. معمولا تهیه متاداده برای سازمان می تواند مشکل عدم شناخت کافی از دادههای سازمان را برای کارشناسان، مدیران و سایر افراد برطرف کند و داده می تواند به آسانی در سازمان جریان یابد.

جریان کار (داده) عبارت است از خودکارسازی رویهها، اسناد و مدارک، دادهها (اطلاعات) و یا وظایفی که افراد درگیرباآن، بر اساس مجموعه قوانین تعریف شده به انجام می رسانند تا بدین وسیله یک هدف سازمانی برآورده شود.

مدل جریان کار نمایش رایانهای فرایند کار می باشد. این مدل می تواند شامل شرایط شروع و پایان یک فرایند، فعالیتهای درونی فرایند، روند کنترل و جریان اطلاعات فعالیتها باشد. WFMS٤ یا سیستم مدیریت گردش کار، تعریف فرایند، کنترل و نمونهبرداری و اولویتدهی فعالیتها، اضافه کردن کار به لیست کاری کاربران و آمادهسازی ابزار کاری مورد نیاز می باشد و موتور گردش کار مرکز سرویسدهی جریان کار محسوب می گردد و دستورالعملهای همکاری جریانهای کاری مختلف را کنترل و صادر می کند]٧.[

٢Management Information System – ٣Meta Data –

٤Workflow Management System –