چکیده

کانسار مس سرچشمه یکی از بزرگترین کانسارهاي مس پورفیري جهان با سن الیگو- میوسن می باشداین. کانسار داراي زون سولفیدي سوپرژن کاملاً پیشرفته می باشد که عمدتاً توسط گوسن هماتیتی پوشیده شده است . جهت بررسی ارتباط کلاهک اکسیدي (گوسن) با مناطق سوپرژن و هیپوژن کانسار سرچشمه و همچنین تأثیر نوع سنگهاي میزبان و هالههاي دگرسانی در تنوع سنگ-شناسی گوسنها و تشکیل زون سولفیدي غنیشده، با استفاده از نمونههاي برداشت شده از عمقهاي مختلف در ۷ چاه حفاري، الگوي پراکندگی عناصر مس، اکسید مس، آهن و تغییرات عیار و رفتار این عناصر از سطح به عمق، در مناطق مختلف کانیسازي، زونهاي مختلف دگرسانی و واحدهاي سنگشناسی مختلف کانسار سرچشمه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که میزان مس در استوك پورفیري سرچشمه در منطقه هیپوژن با دگرسانی فیلیک افزایش نشان میدهد. منطقه سولفیدي غنیشده استوك سرچشمه محل حداکثر ناهنجاري و تجمع مس میباشد . آهن بر خلاف مس در منطقه سوپرژن غنیشده ، غنیشدگی کمتري نسبت به منطقه هیپوژن نشان میدهد. بیشترین تمرکز آهن مربوط به مناطق فروشست و منطقه هیپوژن میباشد و در تراکی بازالتها و تراکی آندزیتهاي پتاسیک و پروپیلیتیک قرار گرفته است. بیشترین میزان اکسید مس نیز مربوط به هورنبلند پورفیري رسی شده میباشد که غالباً در زون فروشست قرار دارد.

Abstract

The Sarcheshmeh copper deposit is one of the worl,s largest Oligo – Miocene porphyry copper deposits with a well developed supergene

sulfide zone, covered mainly by a hematitic gossan. Different alteration zones and lithology units of Sarcheshmeh deposits were investigated in order to assess the relationship between the oxidized zone with supergene and hypogene zones of Sarchashmeh copper deposit and so

the influence of the sort of host rocks and alteration halos in a variety of Gossans lithology and creating of sulfide enrichment zone, formed by using samples taken from different depths of seven dug wells, dispersion pattern of the elements copper, copper oxide, iron and carat changes and the manner of these elements from the surface to the depth in different parts of mineralization zones. The results of this study show that the

١

چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادي

۱۸- ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۰

amount of copper in the Sarcheshmeh porphyry Stock in the hypogene zone with phyllic alteration is increased. Sulfide enrichment zone of Sarcheshmeh stock has the maximum source of abnormality and copper accumulation. Unlike copper, enriched Iron in supergene zone shows less enrichment than the hypogene zone. The most iron concentration is related to leached zone and is located in the basalts trachy, potassic

andesites trachy and propylitic. The most amount of copper oxide also is related to the argillic hornblende porphyry which is often found in the
leached zone.

مقدمههه

معدن مس پورفیري سرچشمه بزرگترین معدن مس ایران میباشد که در خخگهکیلومتري جنوب-غرب کرمان و خخهکیلومتري جنوبغرب رفسنجان قرار داردگهاین منطقه در طول جغرافیاي لاخهدرجهه شرقی و عرض جغرافیایی هطنهدرجه شمالی در ارتفاع حدود ططنچهمتري از سطح دریا واقع است و راههاي دسترسی به معدن مس سرچشمه، از طریق جاده آسفالته کرمان آهرفسنجان آهشهربابک می-باشد هشکل گاگهه