چکیده

در دنیای امروز یکی از مهمترین قسمتهای علم پزشکی، طراحی و بازسازی اجزای مختلف بدن است. حال این سؤال مطرح است که در دنیایی که دیگر، مواردی مانند نقص عضو و از بین رفتن حالت هدایتی – الکتریکی قلب، فشار بالای جمجمه و حتی انواع مختلف فلجهای دست و پا، برای بیمار، کمتر محدودکننده است. شاید جواب این سؤالات با پیشرفتهایی که در بازسازیِ هوش در کامپیوتر شدهاست، در آینده تا حدودی دور از دسترس نباشد. هوشمصنوعی۱، بهویژه آنچه که در بازیهای کامپیوتری شاهد آن هستیم، روز به روز در حال نزدیک شدن به مدل واقعی خود است. یک بازی کامپیوتری خوب، بازیای است که هر نکتهای را در این دنیای مجازی بهتر و واقعیتر به دنیای حقیقی ربط دهد. به همین منظور داشتن حریفی قدرتمند و انساننما لازمه بازسازی هوش و تفکرات انسانی است.

واژگان کلیدی: الگوریتم؛ برنامه نویس؛ پردازشگر؛ پی سی؛ مسیریابی.

مقدمه

جریان و پروسه ساخت یک بازی کامپیوتری نیز در طول این سالها دستخوش تغییرات فراوانی شده است. بهطور مثال، در گذشته طراحی هوشمصنوعی یکبازی تقریباً یک امر بیاهمیت انگاشته میشد و طراحان بازیها ترجیح میدادند مرحله وارد کردن هوشمصنوعیِ ناقص بازی را در مراحل پایانی تهیه بازی انجام دهند، ولی امروزه طراحی مدلهای هوشمصنوعی و ارتباطی که این قسمت با دیگر اجزای بازی خواهد داشت، یکی از مهمترین مراحل طراحی بازی به شمار میرود .به طوری که از ابتدای تولید بازی به آن فکر میشود .

اهمیت هوش مصنوعی

در واقع اهمیت این قسمت به قدری زیاد است که حداقل یکی از اعضای برنامهنویسی۲ از ابتدای تولید یک بازی به صورت تمام وقت استخدام میشود تا بر مراحل توسعه و ساخت هوشمصنوعی بازی و ارتباط آن با دیگر قسمتها نظارت کامل داشته باشد .در حال حاضر، با توجه به اینکه در هر خانهای میتوان یک کامپیوتر پنتیوم چهار با پردازشگری حدود سه تا چهارگیگاهرتز پیدا کرد، انتظار میرود بازیهای کامپیوتری از پیشرفتهترین و عظیمترین سیستمهای هوشمصنوعی بهره بگیرند. سیستمهایی مانند شبکههای عصبی، الگوریتمهای ژنتیک و منطق فازی هستند.

۱ . Artificial intelligence 2 . Programming

عملکرد هوش مصنوعی

در عصرِ بازیهای اینترنتی و شبکهای، هوشمصنوعی در بازیهای کامپیوتری هم وظایف جدید پیدا کرده است. یکی از این وظایف این است که یک حریف کامپیوتری،با سبک و استراتژیِ بازی منحصر به خود، باید از یک بازیکننده انسانی که در آن سوی ارتباط اینترنتی در حال بازی کردن است، قابل تمایز نباشد.
بازیهای تأثیرگذار در هوشمصنوعی

هنگامی که در مورد انقلاب هوشمصنوعی صحبت میشود، باید به بازیهای مهمی که در تاریخچه این انقلاب سهم بسزایی داشتهاند نیز اشاره شود. یکی از مهمترین این بازیها که هوشمصنوعی را در دهه ۱۹۹۰ میلادی دگرگون ساخت، بیشک سری بازیهای وار کرفت ۱ بود که توسط شرکت بیلزارد۲ ساخته شد. این بازی اولین بازیای بود که الگوریتمهای مسیریابی را در هوشمصنوعی به کار میبرد. یکی از این الگوها مقیاسهای عالیای بود که برای صدها واحد مشغول در صحنههای عظیم جنگی این بازی طراحی شدهبود.بازی سیم سیتس که توسط Maxis ساخته شد، اولین بازیای بود که ثابت کرد که میشود در یک بازیِ کامپیوتری از فناوریهای حیات مصنوعی استفاده کرد.

یکی دیگر از پیشرفتهای هوشمصنوعی در بازیهای کامپیوتری با بازیبلک و وایت ۳ به وجود آمد که توسط Lionhead Studiosدر سال ۲۰۰۱ ساخته شد و در آن برای اولین بار، فناوریِیادگیریِ شخصیتهای هدایت شونده توسط کامپیوتر مورد استفاده قرار میگرفت.

شکل (۱نحوه پیاده سازی بازی در رایانه

هوشمصنوعی در بازیهای تیراندازیِ اول شخص

بازیهای تیراندازیِ اول شخص یا اولین شخصمعمولاً۴ از سیستم هوشمصنوعی با ساختار لایهلایه استفاده میکنند. لایههایی که در قسمت زیرین قرار دارند، وظایف ابتدایی را به عهده دارند.