چکیده
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل هفت مرحله ای تغییر در تحول سازمانی در پست بانک استان اصفهان به رشته تحریر درآمده است

. بدین منظور تحول سازمانی بر اساس مدل هفت مرحله ای تغییر در هفت بعد شامل : گزینه یابی یا ایده یابی، ورود به تغییر یا نیاز به تغییر، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا، تثبیت و ارزیابی ،جابجایی یا تعویض برنامه ،تعریف و دراین راستا یک فرضیه اصلی وهفت فرضیه فرعی تنظیم گردیده است.

جامعه آماری شامل کلیه ۷۰۰نفر از مدیران وکارکنان شرکت پست بانک استان اصفهان بوده وحجم نمونه آماری۲۴۱ نفر از این جامعه است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته تحول سازمانی می باشد.اطلاعات جمع آوری شده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS موردتجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج پژوهش نشان داد که کارکنان پست بانک میزان هرکدام ازابعاد مدل هفت مرحله ای تغییر را درپست بانک استان اصفهان بطور معنی داری بالاتراز حد متوسط ارزیابی کردند که نشان از اجرای صحیح ومناسب تحول سازمانی در این سازمان است.

کلید واژهها: مدل هفت مرحله ای تغییر ،تحول سازمانی، مدیریت تغییر.

۲

مقدمه

سازمان یک سیستم اجتماعی دارای ساختار و متشکل از اعضاء است که برای رسیدن به اهداف با یکدیگر همکاری می کنند(هاروی و دونالدار،.(۳۵۶:۱۳۷۷ در مطالعات سازمانی ابعاد سازمان را به دو گروه ساختاری و محتوایی تقسیم می کنند. ساختار یک سازمان وسیله ای است برای کمک به مدیران برای رسیدن به اهداف سازمان. با استفاده از ساختار سازمانی کارها به صورت رسمی تقسیم،گروه بندی و هماهنگ میشود. ساختار به عنوان یکی ازارکان اصلی سازمان برالگوی روابط درون سازمان ،اختیارات و ارتباطات دلالت دارد. بقای سازمان ها در شرایط پیچیده و متغیر محیطی مستلزم به کارگیری نگرشی نو در تدوین تغییر استراتژی های سازمانی است(رابینز، .(۲۷۴:۲۰۰۱

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد اشتغال، کار آفرینی، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و اجرای سیاست تمرکز زدایی پیشگام بوده واز این رهگذر به آزاد سازی، خصوصی سازی و واگذاری بسیاری از کارهای اجرایی به بخش خصوصی ، مبادرت ورزیده استل ایجاد دفاتر ارتباطی نیز به منظور تحقق سیاست های یاد شده صورت گرفته است. پست بانک ایران،فبانکفدولتیفایرانیفاست، که یکی از اهداف اصلی آن، ارائهفخدمات مالیفوفبانکداریفبه مناطق روستایی میباشد.این بانک با داشتن دههزار دفتر خدمات ارتباطی روستایی، گستردهترین بانک کشور از نظر دسترسی در نقاط دوردست ایران است. مهمترین وظایف پست بانک عبارت است از: بهره برداری تلفن راه دور داخله و خارجه، خدمات مشترکان ومتقاضیان تلفن همراه مانند صدور صورتحساب المثنی ،اصلاح صورتحساب ،اعلام تسویه حساب و… ،خدمات مشترکان و متقا ضیان تلفن ثابت مانند اخذ درخواست تغییر نام، تعویض شماره مشترک و … ، افتتاح حساب قرض الحسنه برای مشتری و عملیات واریز ،برداشت و …، قبول چک شهری و بین شهری و بسیاری از فعالیت ها. ف

امروزه نیروی انسانی ماهروتوانمند، به عنوان عامل مزیت رقابتی در بانک ها محسوب می شود. نیروی انسانی ای که بتواند از استعدادها و قابلیت های خود استفاده کند، مسوولیت پذیری بیشتری داشته باشد و بتواند خلاقیت و نوآوری از خود نشان دهد. محیطی که بانک ها درآن مشغول به فعالیت هستند، درعصر رقابت های تجاری منطقه ای، ملی و جهانی قرار دارد. تکنولوژی تولید و ارتباطات با سرعتی خارق العاده در حال تغییر است (زینلی پور و میرکمالی، .(۳۱:۱۳۸۷

درعصر حاضر دگرگونی ها به گونه ای است که در بسیاری از حوزه ها، مسائل متعدد و بحرانهای بسیاری به وجود آمده است و در نتیجه بانک ها و مدیران آنها ناگزیرند به ابزارهای سازمانی مناسب متوسل شوند. یکی از این ابزارها ساختار سازمانی است؛در واقع تغییرات سریع در شرایط محیط ایجاب می کند که بانک ها ساختار و گردش کار خود را بهبود دهند. ساختار سازمانی در کنار نیروی انسانی و فن آوری سه رکن اصلی بانک را تشکیل می دهند. در نتیجه یکی ازفاکتور های سازمانی برای ایجاد تعادل بین شرایط محیط درونی و بیرونی توجه به ساختار های سازمانی مناسب است (اخوان، .(۱۸:۱۳۸۱

در جهان امروز پدیده تغییر و تحول برای بانک ها نقش محوری پیدا کرده است.تحولات سازمانی مستلزم حرکت از شناخته ها به سوی ناشناخته هاست واز آنجایی که آینده نامطمئن است و ممکن است بر قابلیت ها، ارزش ها و توانایی های افراد تأثیر منفی بگذارد، اعضای یک سازمان از انجام تغییر حمایت نمی کنند مگر اینکه دلایل قانع کننده ای برای مجاب کردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد. به همین منوال سازمان ها نیز گرایش شدیدی دارند که در وضعیت موجود سرمایه گذاری کنند و در مقابل تغییر برای منافع نامطمئن آینده مقاومت می کنند (نصیری،.(۲۵:۱۳۸۲

۳

بنابراین با توجه به مطالب مذکور،این تحقیق نیز در نظر دارد به ارزیابی مدل هفت مرحله ای تغییر در تحول سازمان در پست بانک استان اصفهان بپردازد تادر راستای بهبود و توسعه سازمانی که در گرو اجرای صحیح مدیریت تغییر است بتواند نقش مهم و اساسی خود را ایفا نماید.

مبانی نظری پژوهش

مدیران امروزی در محیطی پر ابهام، پویا ومتحول کار می کند. یکی از بارزترین خصوصیات عصر حاظر تغییرات و تحولات شگرف ومداومی است که در طرز تفکر، ایدئولوژی ، ارزش های اجتماعی،روشهای انجام کار و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی به چشم می خورد .

مدیران امروزی با دو مسئله ی اساسی روبرو هستند: مساله اول اینست که چگونه سازمان خود را در جهتی توسعه دهند که بهتر بتواند با تغییرات وتحولات محیط هماهنگ شود،و مساله دوم اینکه چگونه انرژی ومنابع انسانی سازمان را در جهتی هدایت کنند که ضمن تحقق هدف های سازمان وانجام ماموریت های سیستم ، نیازهای کارکنان نیز تامین شود.