چکیده

روغن ازونوئید۱ با واکنش روغن زیتون، با ازون میتولید میشود. زنجیرههای چربی در هر روغن ازونه شده،کاهش تدریجی درحالت غیر اشباعی همراه با افزایش تدریجی در زمان ازوناسیون را نشان داد. روغن زیتون ازونه با وارد کردن گاز o3-o2 با فشار به درون روغن زیتون تا زمانی که به حالت جامد درآید تهیه میشود. ترکیبات مختلف تولید شده در اثر این واکنش با بررسی طیف H و C-NMR مورد بررسی قرار گرفت. بررسی طیف H و C-NMR برای این روغنها نشان داد که تمامی پیوند های کربن-کربن در تری گلیسریدها به ازوناید تبدیل میشوند.هم چنین آن طیف نشان میدهد که هیچگونه تغییر ساختمان دیگری وجود نداشته و ترکیبات جزئی جانبی نظیر آلدئیدها و کربوکسیلیک اسیدها وجود نخواهد داشت. طیف کروماتوگرام HPLC این روغنها سه پیک را نشان میدهد که دو مورد از آنها در نتیجه اشتقاق اوزوناید از تری اولئین (غالب ترین اسیل گلیسرول در روغن زیتون ( %۴۵ ایجاد شده است.

این نتایج بیان میکند که ترکیب اصلی روغن زیتون اوزونه، تری اوزوناید تریاولئین میباشد.در این آزمایش به دنبال این هستیم که از واکنش ازون (که مادهای ناپایدار است) با روغن زیتون، محصولی با خصوصیات بهتر و پایداری بیشتر تولید کنیم.

۱ Ozonide

مقدمه

تسلا در سال ۱۹۰۰ به این نتیجه دست پیدا کرد که اوزن می تواند با تاثیر بر روی اسیدهای چرب غیراشباع ترکیبات واسطه ای را تولید کند که این ترکیبات علاوه بر داشتن خاصیت ضدعفونی کنندگی(باکتری،قارچ و غیره)نسبت به اوزن پایدار تر می باشند..نیکلاس تسلا بعد از انتشار اولین مقاله خود در زمینه ژنراتور اوزن در سال ۱۹۰۰ شروع به تولید روغن زیتون اوزنه شده به منظور استفاده پزشکی کرد.او ازون متلاطم را در حضور میدان مغناطیسی به مدت ۸ ساعت به روغن زیتون خالص تزریق نمود و روغن زیتون اوزنه شده را تولید نمود.در سال ۱۹۰۴ روغن زیتون اوزنه شده را با نام گلایکوزین وارد بازار شد. این ترکیب کاربرد زیادی در علم پزشکی خصوصا در درمان بیماری های پوستی داشته و توانایی جلوگیری از رشد کپک و مخمر ها را نیز دارد (۷)

نتیجه ازونایشن ، اولفین هاحلقوی تشکیل ازونوئید پلی مریک می باشد که خواص متفاوتی با ازونوئید شکل گرفته از اولفین های خطی دارد.که این ناشی از تفکیک اسکلت هیدروکربنی >C=C< که اجازه شکل گیری ۲ فرم ایزومری را نمی دهد .

سنتز و مطالعه ازونوئید پلیمری

واکنش ازون با اولفین ها۲ منجر به تشکیل ازونوئید پلی مریک و مونو مریک می شود. ازونوئید پلی مری، از واکنش ازون ( (cm3/sec 4-0,9 با اولفین ها ۱۵-۵) گرم) در ccl4،هگزان یا (ML100- 30) CH2CL2 در دمای۸۰ درجه سانتی گراد انجام می گیرد.در طی از مایش ازونایشن ، اولفین های حلقوی ،پلی بوتادین ، و هیدروکربن های معطر پلی مری ازونوئید ته نشین شده و به راحتی جدا می شوند .ازونوئید پلی مری بعد از ازونایشن اولفین های با زنجیره باز و بعد از اینکه حلال تحت خلا تقطیرشد جدا می شوند در حالی که دمای محیط واکنش بین ۶۰ – ۵۰ درجه سانتی گراد می باشد.بر اساس ساختار اولفین های ابتدایی و شرایط واکنش، ازونوئید پلیمری بدست آمده یا ویسکوز مانند است یا وازلین مانند(ازونوئید پلی مری بوتن،هگزن،اکتن) یا پلاستیک مانند(ازونوئید سیکلو هگزن،سیکلو اکتن) یا پودری(ازونوئید نفتالن،فنانترن).((۴

روغن ازونوئید

محلولی حاوی اسید های چرب استری غیر اشباع ازونوئید در روغن می باشد.روغن زیتونه اوزونه با وارد کردن گاز o3-o2 با فشار به درون روغن زیتون خالص تا جامد شدن آن بدست می اید در کشورهای اروپایی روغن زیتونه ازونه به طور گسترده ای در درمان بیماری های پوستی از طریق ضد عفونی ضایعات پوستی و تسریع بهبودی به کار می رود .خواص دارویی از قبیل :ضد الرژی،میکروب کشی،ویروس کشی،قارچ کشی،تحریک تولید اینتر فرون را دارا می باشد. برای تولید روغن زیتون اوزنه شده دو روش استفاده میشود استفاده از ژنراتور کورنل و پلاسمای سرد که روش کورنل باتوجه به قیمت ارزانی که دارد خلوص پایینی دارد اما استفاده از ژنراتور پلاسمای سرد روغن زیتون اوزنه شده با خلوص بالا را تولید می کند.

خصوصیات m.p. B.p. درصد ترکیبات حاصله از تجزیه
ازونوئید ساختار اکسیژن
ظاهری c c حرارتی
فعال