چکیده

در گذشته عوامل اجرایی و فیزیکی امنیت بیشترین اهمیت را در تأمین امنیت داشتند، امروزه علاوه بر تمام این عوامل، وجوه نرمافزاري از قبیل مشروعیت نظام سیاسی، یکپارچگی اجتماعی، توان تصمیمسازي و تصمیمگیري، مدیریت قوي اقتصادي و توسعه و … حرف اول را در مباحث امنیتی میزنند. با توجه به برخی از مأموریتها و وظایف نیروي انتظامی در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با امر سرمایهگذاري، در تنظیم آن دو رویکرد کلی پیشبینی و آیندهنگاري را میتوان مدنظر قرار داد. در این راستا در بسترسازي و مساعدسازي امنیت براي سرمایهگذاري در محیط کلان، طراحی الگوي امنیتی سرمایهگذاري نه تنها امري غیر ممکن ارزیابی نمیشود، بلکه ضرورتی علمی نیز به شمار میآید که باید در دستور کار جامعه علمی و عملیاتی قرار گیرد .با توجه به برخی از مأموریتها و وظایف نیروي انتظامی جمهوري اسلامی ایران در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با امر سرمایهگذاري از قبیل استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردي و همکاري با وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداريها در حدود قوانین و مقررات مربوط، چشمانداز، ارایه دهنده یک تصویر مطلوب، آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلندمدت، فرا روي جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و داراي ویژگیهاي جامعنگري، آیندهنگاري، ارزشگرایی و واقعگرایی میباشد .

واژگان کلیدي: سرمایهگذاري، امنیت، امنیت و سرمایهگذاري، مدیریت سرمایهگذاري

مقدمه

مهم ترین عامل رقابتی نبودن فعالیت هاي تولیدي و خدماتی، سازگار نبودن محیط پیرامون آن با رقابتی شدن است و اگر ایـن فعالیت ها در مدتی طولانی در درون یک قرنطینه دستوري و اداري سازمان دهی شده باشند، نمی تواننـد تـوان رقـابتی خـود را رشد دهند. با توجه به سند چشم انداز جمهوري اسلامی در افق ۱۴۰۴، ایران کشوري است برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، دست یابی به جایگـاه اول اقتصـادي در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی با رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي و سیاست هاي کلی برنامه۱ در رابطه با توسعه اقتصادي و صنعتی، توسعه سرمایهگذاري ضروري است.

سند چشمانداز ۱۴۰۴

در سند چشم انداز جمهوري اسلامی در افق ۱۴۰۴، ایران کشوري اسـت برخـوردار از دانـش پیشـرفته، توانـا در تولیـد علـم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، دستیابی به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فنـاوري

– ۱ برنامه چهارم توسعه اقتصادي , اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی در رابطه با توسعه اقتصادي و صنعتی

٩١٠

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

در سطح منطقه آسیاي جنوب غربی با رشد پر شتاب و مستمر اقتصادي که با ابلاغ۱ سند نهایی آن، افق روشن ایران در سـال

۱۴۰۴ ترسیم گردید که در واقع نتیجه این چشم انداز براي سرمایه گذاري، توسعه صنعت بر پایه دانایی و با محورهاي پایداري، رقابت پذیري جهانی، فناوري هاي پیشرفته روز و دست یافتن به رتبه نخست صنعتی و فناوري در منطقه و پیدا نمودن جایگـاه شایسته در جهان خواهد بود. متن این سند نهایی به این شرح است:

(۱ برخورداري از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فنĤورى متکی بر سهم برتر منابع انسـانی و سـرمایه اجتمـاعی در تولیـد ملی.

(۲ دستیابی به جایگاه اول اقتصادى، علمی و فناورى در سـطح منطقـه آسـیاى جنـوب غربـی شـامل آسـیاى میانـه، قفقـاز، خاورمیانه و کشورهاى همسایه با تأکید بر جنبش نرمافزارى و تولید علم و رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى.

(۳ ارتقاى نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

برنامه توسعه

سیاستهاي کلی این برنامه۲ در رابطه با توسعه اقتصادي و صنعتی در ارتباط با توسعه صنعت به شرح زیر است:

بند(۳ فرهنگسازى براى استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.

بند(۷ اطلاعرسانی مناسب براى تحقق ویژگیهاى مورد نظر در افق چشمانداز.

بند(۳۱ تلاش براى تبدیل مجموعه کشورهاى اسلامی و دوست منطقه به یک قطـب منطقـهاى اقتصـادى، علمـی، فـنآورى و صنعتی.

بند(۳۴ تحقق رشد اقتصادى پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشمانداز، ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکارى.

بند(۳۵ فراهم نمودن زمینههاى لازم براى تحقق رقابتپذیرى کالاها و خدمات کشور در سـطح بازارهـاى داخلـی و خـارجی و ایجاد سازوکارهاى مناسب براى رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.

بند(۳۶ تلاش براى دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناورى نوین.

بند(۳۷ ایجاد سازوکار مناسب براى رشد بهرهورى عوامل تولید مانند انـرژى، سـرمایه، نیـروى کـار، آب، خـاك و پشـتیبانی از کارآفرینی، نوآورى و استعدادهاى فنی و پژوهشی.

بند(۴۳ ارتقاى سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر با تقویت زیرساختهاى مناسب تولید و تنـوعبخشـی و گسترش فعالیتهاى مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین با تأکید بر اصلاح نظام قیمتگذارى محصولات.

بند(۴۴ همافزایی و گسترش فعالیتهاى اقتصادى در زمینههایی کـه داراى مزیـت نسـبی هسـتند از جملـه صـنعت، معـدن، تجارت، مخابرات، حملونقل و گردشگرى، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشـتیبان آن، صـنایع انـرژىبـر و زنجیره پایین دستی آنها با اولویت سرمایهگذارى در ایجاد زیربناها و زیرساختهاى مورد نیاز و ساماندهی سـواحل و جزایـر ایرانی خلیج فارس در چارچوب سیاستهاى آمایش سرزمین.

بند(۴۵ تثبیت فضاى اطمینانبخش براى فعالان اقتصادى و سرمایهگـذاران بـا اتکـا بـه مزیـتهـاى نسـبی و رقـابتی و خلـق مزیتهاى جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.

سند چشمانداز و استان سیستان و بلوچستان

مأموریتها و وظایف اصلی استان در راستاي تحقق اهـداف چشـمانـداز بلندمـدت توسـعه کشـور، نظریـه پایـه توسـعه ملـی، جهتگیريهاي آمایش سرزمین و با توجه به موقعیت استراتژیک و اکونومیک استان به ترتیب بر پایه توسـعه سـرمایهگـذاري،

۱ – ابلاغ رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲ – برنامه چهارم توسعه اقتصادي , اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی در رابطه با توسعه اقتصادي و صنعتی

٩١١

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

استفاده حداکثر از قابلیتهاي کشاورزي، بازرگانی ، ارائه خدمات برتر و گردشگري استوار خواهد بود و تکیه بر این اولویـتهـا مانع بهرهگیري از سایر توانمنديها و ظرفیتهاي استان نخواهد بود.
اصلی ترین راهبردهاي پیشنهادي براي توسعه استان بندهاي مرتبط با بخش صنعت را میتوان چنین بیان کرد:

(۱ زمینهسازي براي هدایت سرمایهگذاريهاي اقتصادي به استان از استانهایی که در آنها تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیـت ایجاد شده از طریق ترغیب و تشویق سرمایهگذاران دولتی و شرکتهاي عمومی نظیر بانکها.

(۲ توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فنآوري و ایجاد و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی پژوهشـی اسـتان شـامل پـارك علمـی فنآوري استان، مراکز تحقیقات میکرو ماشین و الکترونیک، فنآوري بیوتکنولوژي متناسب با نیازهاي ملی و منطقهاي.

(۳ توسعه شهركهاي صنعتی تخصصی.

(۴ تنوع بخشی به فعالیتهاي اقتصادي و به ویژه افزایش نقش فعالیتهاي صنعتی و خـدماتی در مراکـز جمعیتـی کوچـک و پراکنده استان به منظور حداکثر استفاده از ظرفیت و پتانسیلهاي پراکنده استان.

(۵ ایجاد زمینههاي اشتغال، فعالیت و سرمایهگذاري براي جذب و نگهداشت نیروهاي کارآفرین استان.

(۶ تحول ساختار بخش سرمایه گذاري استان در راستاي دستیابی به سرمایه گـذاري پایـدار، مـدرن و رقـابتی و جـذب سـرریز شاغلین بخش در سایر بخشها.

(۷ استفاده پایدار از قابلیتها براي توسعه فعالیتهاي سرمایه گذاري متناسب با استعدادهاي استان از جملـه صـنایع وابسـته و تبدیلی با ارتقاء سطح فنآوري به گونهاي که این بخش تا حد یک فعالیـت سـرمایه گـذاري در راسـتاي دسـتیابی بـه توسـعه صادرات محصولات با گرایش مارك۱ صادراتی تحویل یابد.
(۸ افزایش سهم فعالیتهاي سرمایهگذاري استان با ایجاد و گسترش واحدهاي بزرگ مقیاس صنعتی با گرایش صنایع صادراتی قابل رقابت در عرصه جهانی.

(۹ توسعه صنایع تولید کالاهاي مورد نیاز کشورهاي منطقه به لحاظ استقرار استان در جوار بازارهاي مصرف این کشورها. (۱۰ توسعه فعالیتهاي سرمایه گذاري مبتنی بر نفت و گاز در استان با ایجاد خطوط انتقال مواد و فـرآوردههـاي نفـت، گـاز و پتروشیمی.

(۱۱ ایجاد صنایع انرژي بر در تلفیق با بهرهگیري از ذخائر معدنی استان و استفاده از مزیت استقرار بر کریدور شـرقی غربـی و شمال جنوب کشور و محورهاي حمل و نقل بینالمللی جهت صادرات محصولات تولیدي این صنایع.

(۱۲ توسعه صنایع پشتیبان حمل و نقل زمینی، واگنسازي و تجهیزات راهآهن در استان.

(۱۳ ایجاد تحول بنیادي در ساختار بخش خدمات استان و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه با تأکید بر توسعه خـدمات پشتیبان تولید صنعتی و کشاورزي، خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و ترانزیـت، خـدمات گردشـگري، بـانکی و بیمـهاي متناسب با جایگاه و موقعیت ویژه استان در کشور.

مدیریت سرمایهگذاري

وجود تقاضاهایی براي توسعه سرمایه گذاري ضروري است تا بر اساس مطالعه و حتـی ایجـاد تقاضـاهایی در زمینـه کالاهـا یـا خدمات، سرمایه گذاري انجام یافته توجیه داشته باشد. پس از سرمایه گذاري است که مدیران و تکنولوژیست ها با تخصص خود، آن را به تولید تبدیل خواهند نمود تا سپس توسط مدیریت عمومی، تمهیدات لازم براي توزیع مطلوب آن کالاهـا یـا خـدمات بین مصرف کنندگان یا سرویس گیرندگان فراهم شده و با شرایط بسیار مطلوب در اختیار مصرف کنندگان یا اربابان رجوع قرار گیرد.

۱ -Brand

٩١٢

ھما ش م ی ی زی و ا ؛ چا ش و ر یا
۳۰ و ۳۱ فروردین – ۱۳۹۱ دانشگاه سیستان و بلوچستان
National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012

چنانچه محصول یا خدمتی رضایت آن ها را فراهم کرده باشد، منجر به ایجاد تقاضایی دیگر خواهد شد که این تقاضاي جدیـد، سرمایه گذاري جدید دیگري را طلب خواهد کرد تا دوباره سیکل مذکور توسعه یابـد. پـس بـه طـور خلاصـه مراحـل و چرخـه فوقالذکر عبارت خواهند بود از:

گام (۱ توجه به تقاضاها و تمایل در سرمایه گذاران براي سرمایه گذاري در زمینه جوابگویی به تقاضاهاي بازار و ایجاد بستر لازم در راستاي حمایت از سرمایهگذار جهت انجام امر سرمایهگذاري.

گام (۲ استفاده از مدیران و تکنولوژیست ها جهت هدایت سرمایه ها و کارآفرینی در تبدیل سرمایه هـا بـه تولیـد محصـولات یـا خدمات مورد نیاز متقاضیان.