چکیده

طی سالیان گذشته جذابیت بالاي صنعت کاشی، سرمایه گذاران زیادي را به سوي این صنعت ترغیب نموده است. افزایش تولیدات داخلی از یک سو و حضور رقباي خارجی در بازار داخلی از سوي دیگر صنعت کاشی سرامیکی ایران را با مازاد عرضه مواجه نموده است.

آمار و اطلاعات گمرك ج.ا.ا نیز نشان می دهند که طی سالهاي گذشته این صنعت به طور همزمان با کاهش صادرات و افزایش واردات مواجه شده است لذا امروزه حضور در بازارهاي خارجی براي این صنعت به عنوان یک ضرورت مطرح می باشد.

با توجه به اینکه حضور موفق در یک بازار، نیازمند اتخاذ استراتژي مناسب از سوي شرکتها می باشد، در این تحقیق سعی شده است تا با مطالعه استراتژي هاي رقابتی رقبا در بازارهاي حوزه خلیج فارس، استراتژي هاي مناسب جهت حضور مستمر و مداوم در بازارهاي این منطقه تدوین گردد. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، نظرات خبرگان صنعت و تجربیات مدیران شرکتهاي فعال در بازارهاي منطقه خلیج فارس در چهار حوزه موقعیت رقابتی و مزیت ملی ایران در صنعت کاشی، استراتژيهاي ورود به بازارهاي خارجی، استراتژيهاي عام رقابت و استراتژيهاي بازاریابی جمع آوري و تحلیل گردیده و در نهایت نتایج ذیل بدست آمده است:

کشور ایران در صنعت کاشی سرامیک از مزیت نسبی در تولید برخوردار بوده ولی این مزیت از روند نزولی برخوردار است لذا مدیران شرکتها و دولت می بایست با استفاده از توسعه دانش فنی و بازاریابی و ایجاد زیرساختهاي مناسب و مدرن، موجب تقویت مزیت نسبی در این حوزه شده تا از روند نزولی آن جلوگیري به عمل آید.

استراتژي هاي » ایجاد نمایندگی توسط شرکتهاي اصلی در خارج« و » صادرات مستقیم توسط شرکتهاي صادرکننده« به عنوان بهترین راهبردهاي ورود به بازارهاي خلیج فارس محسوب می شوند.

از سوي دیگر راهبردهاي » بهبود مستمر تولیدات« ، » تحویل سریع و به موقع محصول به متقاضیان« و » جلب اعتماد یا اعتمادسازي در بازار به ویژه در میان توزیع کنندگان« به عنوان راهبردهاي اصلی رقابت تعیین گردیدند.
کیفیت کاشی سرامیکی ایرانی از لحاظ فنی یا ساخت،از کیفیت بالایی برخوردار می باشد و به نظر می رسد که از این نظر شرکتهاي ایرانی در بازار رقابتی با مشکلی روبرو نباشند. اما کیفیت کالاهاي ایرانی در ذهن مصرف کنندگان بازارهاي منطقه از جایگاه مطلوبی برخوردار نبوده و نگرش آنها نسبت به کیفیت محصولات ایرانی، تصویر » کالایی در حد متوسط« است.

از دید خبرگان صنعت براي موفقیت در بازارهاي منطقه، تمامی استراتژیهاي توسعه و تنوع محصول اعم از» ایجاد تنوع در مدلها و طرحها«، » استاندارد کردن محصولات«، » توسعه و تولید محصولات جدید« و » بستهبندي مناسب محصولات« از اولویت یکسانی برخوردار می باشند.

همچنین استراتژي »عرضه محصول با کیفیت بالا و قیمت متوسط« و » قیمتگذاري برمبناي قیمت رقبا « به عنوان اثربخش ترین استراتژي و رویه قیمت گذاري در بازارهاي منطقه مورد تاکید خبرگان صنعت است.

با توجه به نتایج تحقیق می توان بیان داشت که » فروش نسیه« و » تخفیف نقدي« داراي بیشترین تأثیر بر موفقیت شرکتهاي ایرانی می باشند.
همچنین » توسعه و تقویت سازمان فروش و جذب افراد توانمند در واحد بازاریابی« و » تماس مستقیم با خریداران « به عنوان اصلی ترین راهبرد پیش برد فروش مورد تاکید این خبرگان می باشد.

۱۴ – ۱۳ شهریورماه ۱۳۸۵ شبششظششذشسشزصششSeptember

عپطحطععططحwww