سازند آب تلخ یکی از واحدهای حوضه رسوبی کپه داغ به سن کرتاسه بالایی است و به دلیل اهمیت استراکودا در تعیین محیط رسوب گذاری و نیز تعیین سن در برش روستای چهچهه مورد مطالعه قرار گرفت لیتولوژی سازند آب تلخ شیل های آهکی خاکستری، سبز ، سبز تیره و روشن می باشد و براساس فسیل های موجود سن سازند سانتونین تا ماستریشتین می باشد. استراکودا سخت پوستان کوچکی هستند که توسط صدفی از جنس کیتین با آهک محصور شده اند . این موجودات در تمام محیط های آبی زندگی می کنند. در گسترش استراکودا عوامل وابسته به عمق نقش موثری را نسبت به عمق دارا می باشد. شوری مهمترین عامل در انتشار استراکودا می باشد. میزان اکسیژن محلول در آب در پراکندگی استراکودها نقش بسزایی دارد.

واژگان کلیدی: آبتلخ ، کپه داغ، استراکودا، سانتونین- ماستریشتین.

مقدمه
سازند آبتلخ یکی از سازندهای حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران است. لیتولوژی سازند فوق شامل شیل خاکستری، سبز، سبز تیره و روشن است. استراکودا سخت پوستان کوچکی هستند که توسط صدفی از جنس کیتین یا آهک محصور شدهاند

بحث
سازند آبتلخ در ۷۷ کیلومتری شمال شرق مشهد و در راه روستای بزنگان به چهچهه در میان رخنمون های این سازند قرار دارند. ما برای رسیدن به برش موردنظر ابتدا از مشهد به سمت جاده کلات حرکت کردیم و نرسیده به روستای زاوین از یک جاده فرعی به سمت چهچهه حرکت کرده و ۳ کیلومتر در جاده خاکی حرکت کرده برش مورد نظر در ۲ کیلومتری روستای چهچهه قرار دارد (شکل .(۱

شکل : ۱ راه دسترسی به منطقه مورد مطالعه

ضخامت برش مورد نظر ۱۰۰ متر است و لیتولوژی آن شامل شیل های خاکستری، سبز تیره تا روشن است. در برش مورد مطالعه مرز زیرین سازند آب تلخ با سنگ آهک گل سفیدی سازند آبدراز، و مرز فوقانی آن بـا ماسـه سنگ های نیزار تدریجی، پیوسته و هم شیب است. سن سازند آب تلخ در برش مـورد مطالعـه کرتاسـه بـالایی میباشد (شکل .(۲