چکیده:

با پیشرفت فن آوري و کوچک کردن قطعات الکترونیکی , شبکه را توانستند بر روي تراشه اي با ابعاد کوچک قراردهند که نام شبکه مبتنی بر تراشه (NOC)را به خود گرفت در این تراشه ها کوچکترین واحد اطلاعاتی که مدام منتقل میشود فلیت (FLIT)نام دارد در حالتی که بیش از یک

ورودي بخواهد به یک خروجی برود صفی از ورودي ها بر روي یک خروجی تشکیل میشود که با عث ازدحام میشود که در این جا پدیده نامطلوب HEAD OF LINE BLOCKING بوجود می آید در این میان ترتیب رسیدن فلیته ها به مقصد بسیار مهم است زیرا در شبکه هاي مبتنی بر تراشه

فلیت ها به هیچ وجه دور انداخته نمیشوند و یا دوباره ارسال نخواهند شد پس باید صحت دریافت داده پس از عبور از این ازدحام تضمین شده باشد تاکنون به صورت سخت افزاري با استفاده از VIRTUAL CHANEL و مولتی پلکسر انجام میشده که در روش پیشنهادي با استفاده از الگوریتم CB-CAST که داراي پیاده سازي آسان است از طرفی چون از قطعات سخت افزار استفده نمیشودداراي توان مصرفی کمتر وهزینه

کمتري می باشد در نتیجه سطح مصرفی تراشه نیز کمتر خواهد شد.

کلید وازه: شبکه مبتنی بر تراشه – کانال مجازي- CB-CAST

-۱ مقدمه

روند رشد تکنولوزي به آنجا رسید که اجزا سخت افزاري چندین سیستم را میتوان با ترکیب بندي هاي مختلف شبکه بر روي یک تراشه با سطح بسیار کوچک جاي داد و اطلاعات را به راحتی و با حجم زیاد در مکانی کوچک منتقل کرد اما از آنجا که شبکه هاي مبتنی بر تراشه داراي محدودیت اندازه هستند پس هر چه که از روشهاي بهینه استفاده نموده و نیاز به سخت افزار کمتر باشد اندازه تراشه کوچکتر میشود.

زمانی که در یک تراشه یک ورودي به یک خروجی برود مشکل ازدحام وجود ندارد اما اگر بیش از یک ورودي به یک خروجی بروند مشکل ازدحام وجود دارد که منجر به ایجاد صفی از فلیت ها میشود که اصطلاحا H0L BLOCKING بوجود می آید براي رفع این مشکل به صورت مجازي خروجی را دو گانه کرده که نیاز به بافر اضافی کمتر باشد چرا که بافر ها حجیم بوده و براي تراشه هاي این چنینی مناسب نیستند .براي این دوگانه سازي نیاز به مولتی پلکسر و دمولتیپلکسر نیز وجود دارد [۱].

CB-CAST -2

الگوریتمی است که از آن براي سیستم عاملهاي توزیعی استفاده میشود بدین صورت که پیامهاي فرستاده شده از کامپیوترهاي مختلف در شبکه بایستی به همان ترتیب ارسال دریافت شوند اگر ترتیب آنها رعایت نگردد کل پیام تغییر می یابد که این مطلوب نیست