استقرار نظام ۵S در دانشكده فني و مهندسي

مقدمه :
نظم و ترتيب اصل اول رسيدن به هر هدفي و تسهيل در پروسه رسيدن به هدف است . در اين مقاله مطالبي ذكر شده است كه ما را در جهت ساختن محيطي منظم و كارآمد در دانشكده فني سوق مي دهد .

تهيهء مکاني با قابليت هاي زير جهت اسقرار متمرکز گروه ( اعم از رياست ، معاونان ، اتاق ملاقات اساتيد ، اتاق بايگاني ، …)
که فضايي لازم (اين لازم به منزله کافي بودن نيست ) عبارتند از :
اتاق رياست : که فضايي پيشنهادي ۱۸-۲۴ متر مربع مي باشد .
که مي بايست پشت در اتاق ساعت حضور در گروه بررسي کارها جهت اطلاع دانشجويان و مراجعان.
اتاق معاونان : با در نظر گرفتن دو معاون ، و اختصاص ميز کار و فايل هاي مربوطه ، و همچنين فضايي کافي براي حضور مراجعين ، فضاي پيشنهادي ۲۴ متر مربع مي باشد.
اتاق ملاقات اساتيد : با در نظر گرفتن اين موضوع که در هر ساعت آموزش، ۴کلاس دائرباشد، پس بعد اتمام کلاس ۴ استاد به اتاق مراجه مي کنند و احتمالا ً ۴ استاد هم آماده حضور درکلاس مي باشند (با در نظر گرفتن ۱۵ دقيقه زمان حد فاصل بين دو کلاس ، امکان حضور هم زمان اين دو گروه با مد نظر قرار دادن ۵ دقيقه زمان که ممکن است استاد در کلاس باشد)

و اجتماع دانشجويان در اين مکان جهت ملاقات اساتيد، فضاي پيشنهادي ۴۸ متر مربع مي باشد .
اتاق بايگاني : اين اتاق که رول مهمي در روند تسريع کارها را دارد .
که اين اتاق به شکل يک فايل بزرگ مي باشد .که نظم در اين فايل حرف اول و اخر را مي زند .
اتاق مذکور جهت بايگاني مدارک دانشجويان و فارغ التحصيل ها مي باشدبا در نظر گرفتن فقط مقطع تحصيلي کارشناسي پيوسته ( فقط بک گرايش )مدارک دانشجويان ( در حال تحصيل ) از سال جاري لغايت هفت سال ما قبل ، در يک فايل و ساير مدارک که مربوط به فارغ التحصيلان مي باشد در فايلي جدا ود در اين اتاق .

کلاس ها :
کلاس هاي درس مي بايست داراي نور گيري کامل مطابق استانداردهاي ساختمانهاي آموزشي باشد . تعبيهء سيستم تهويه مطبوع مناسب.
در نظر گرفتن ۴۰صندلي در دو رديف ۲۰ تاي، که اين صندلي ها مي بايست با پيچ به زمين اتصال موقت ، ثابت شود.
فاصلهء بين صندلي ۱و۲ مي بايست ۸۰ سانتيمتر باشد .

فاصلهء بين صندلي ۱و۳ نيز ۸۰ سانتيمتر باشد .
فاصله ء دو رديف (۱و۴) ۱۲۰سانتيمتر باشد
فاصلهء اولين رديف تا برد کلاس ۱۵۰ سانتيمترمي باشد
فاصلهء آخرين رديف تا روشنايي کلاس ۱ متر باشد

فاصلهء آخرين صندلي کنار ديوار ها نيز داراي فاصلهء ۸۰ سانتيمتر مي باشد.
با محا سبا ت : ۴/۸متر عرض کلاس و ۱/۶ متر طول آن مي باشد.که مساحت مناست عبارتند از ۶٫۱*۸٫۴=۵۱٫۲۴
اختصاص مکاني جهت سايت کامپيوتر که شامل سايت اينترنت و سايت آزاد مي باشد .

ساعات آموزش
با تقسيم هر روز به چهارقسمت به صورت زير
۱۰٫۴۵-۷٫۴۵ ۱-۱۱ ۴٫۵-۱٫۵ ۶٫۴۵-۴٫۴۵
ساعت اول روز ساعت دوم روز

ساعت هاي اول روز بعلاوهء بخش اول ساعت دوم روز(۴٫۵-۱٫۵)جهت کلاس هاي سه واحدي مي باشد و قسمت دوم ساعت دوم (۴٫۴۵-۶٫۴۵)جهت درس دو واحدي مي باشد
*طبق آيين نامه درس سه واحدي تئوري مي بايست در طول ترم به مدت ۵۱ ساعت آموزش داده شود و براي دروس دو واحدي ۳۴ ساعت و براي آزمايشگاه (۱واحدي)۳۴ ساعت و تنها درس ۴ واحدي (ديناميک )۶۸ ساعت مي باشد .

ساعات فوق
۱۲٫۵-۸ ۴٫۵-۱٫۵ ۶٫۴۵-۴٫۴۵
مربوط به پنچ روز اول هفته مي باشد برنامه ء روز پنچشنبه عبارتند از

ساعت اول که ۴٫۵ ساعت است جهت تدريس دروس ۴ واحدي بعلاوهء
۱۰-۸ ۱۰٫۵-۱۰ ۱۲٫۵-۱۰٫۵

ساعت هاي دوم جهت آزمايشگاه و درس تک واحدي ( وصايا، تنظيم خانواده، قرآن ) مناسب مي باشد .
ساعات اول روز که از نظر کيفيت و کميت داراي بازدهي بهتر مي باشد ، مناسب براي اختصاص يافتن اين ساعت به دروس اصلي ( استاتيک ، ديناميک ، سيالات ، انتقال حرارت ، کنترل ،طراحي و…… )
پس مساحت احتمالي ۵۲ متر مربع مي باشد .

نصب برد و ويترين :
تهيه اين گونه برد ها کمک شاياني در مراجعهء کمتر مراجعان به دفتر گروه را مي کند.
برد پشت در اتاق ريست دانشکده که ساعات حضور وي در آن قيد شده .
برد نصب شده در پشت در اتاق اساتيد تمام وقت که داراي اتاق ويژه مي باشند . که ساعات حضور در دانشکده قيد شده .
و علاوه بر آن در بردي ديگر نمرات آزمون هاي مربوط به آن استاد قيد شود .
و براي اساتيد غير رسمي برد نمرات در گروه مکانيک نصب شود .
تهيه ء يک ويترين جهت به نمايش گذاشتن کتاب هاي تاليف و ترجمه شده توسط اساتيد دانشکده .
و همچنين تهيهء بردي که مقالات علمي که توسط اساتيد ويا دانشجو يان نوشته و چاپ شده .
بردي در کنار درب ورودي که جهت نصب ابلاغات و مکتوبات به دانشجويان .

بردي جهت نصب بخشنامه هاو آيين نامه ها ي انظباطي و آموزشي جديد که لازم است اين آيين نامه ها و بخشنامه ها مي بايست به مدت ۵ هفته در برد مربوطه نصب شود .
و در ترم آينده اين آيين نامه ها و بخشنامه ها و بند و تبصره هاي جديد به جزوه آيين نامه اي که هر ترم به هنگام ثبت نام به دانشجويان داده مي شود اضافه گردد ، تا دانشجويان در جريان اين امور قرار گيرند.

* تايين ساعا ت مقرر براي ملاقات نمايندگان دانشجويي با رياست دانشکده .که حتي المکان اين ملاقات هر دو هفته يک بار باشد .لازم است قبل اين نشست نمايندگان جلسه ء با هم، جهت هم سو کردن بحث و تبادل نظرو استفاده ء بهينه از زمان در جلسه ء اصلي با رياست گروه ،
* در صورت عدم حضور قطعي يکي از اساتيد در طول هفته مي بايست اين عدم حضور با گروه هماهنگ شده (در صورت غيره مترقبه بودن ) و گروه نيز موظف است که خبر را به صورت نصب آگهي در پشت اتاق استاد و هم چنين برد ورودي ، تا دانشجويان در جريان امور باشند .

* پيش ثبت نام دروس اختياري که در آن دانشجو نام دروسي که علاقه مند به اخذ آن در ترم آينده مي باشد ذکر شود و گروه نيز در صورت به حد نصاب رسيدن لازم کلاس مذکور را تشکيل دهد
* در پايان هر ترم گروه موظف است برگه هاي نظرسنجي وپيشنهادات را تهيه کرده و در اختيار دانشجويان قرار دهد که در آن مواردي که روند کيفي و کمي کل تشکيلات اعم از کارمندان ، اساتيد ، معاونان و….. را مورد نظر سنجي قرار دهد. وپيشنهادات لازم جهت بهبود روند در آن توسط دانشجويان ثبت شود.و گروه اين نظرات را جمع بندي کرده و به مراجع ذي ربط ارجع شود تا ترتيب اثر داده شود .