عملكرد
هر شركتي جهت جمع آوري و رديابي اطلاعات مالي خود ملزم به رعايت اصول حسابداري مي باشد. اصول برمبناي چارچوب هاي مفهومي و دستورالعملهاي اجرايي از سوي سازمان هاي فني حسابرسي پيشنهاد مي گردد كه موجبات يكنواختي و
استاندارد شدن حسابها گردد. طبق اين دستورالعمل كه اجراي آن از سوي شركتها الزامي است هز ينه ها نيز جايگاهي خاص دارد. عملكرد مركز بنابراين قاعده به تفكيك سال با دو عنوان هزبنه هاي اداري و تشكيلاتي و هزينه هاي توليدي بشرح زير طبقه بندي گرديده است. اين هزينه ها وضعيت موجود را نشان مي دهد كه در مدل فعاليتي
بطور كلي دگرگون گرديده است.
 
جدول شماره ۱ ـ ۴: عملكرد هزينه اي مربوط به سال ۱۳۷۹
       ارقام به ريال
جمع    هزينه توليدي    هزينه اداري و تشكيلاتي    نام حساب
۴۴۶٫۴۹۸٫۴۰۰
۸۳۱٫۲۸۱٫۳۳۶
۱٫۵۶۰٫۱۳۱٫۴۲۲
۴۸٫۳۴۶٫۱۰۶
۷۴۲٫۵۰۰
۱۲۱٫۶۹۶٫۰۵۳
۲۹٫۸۳۰٫۸۷۶
۴۱٫۸۹۰٫۶۴۶
۱۱٫۲۴۶٫۲۰۸
۵٫۳۲۹٫۸۵۰
۱٫۰۰۲٫۹۰۰
۲۷۸٫۱۶۳٫۵۶۰
۲۱۶٫۸۰۰
۱۸۴٫۳۶۲
۹۹٫۰۲۷٫۲۶۷
۶۱٫۱۸۷٫۵۱۸    ۱۶۱٫۲۰۹٫۲۷۶
۲۹۷٫۹۱۹٫۴۵۵
۸۳۷٫۰۵۱٫۷۱۰
۴۷٫۷۸۶٫۳۷۲
ـ
۲۷٫۶۱۷٫۸۴۰
ـ
۲۲٫۱۶۱٫۷۱۶
ـ
ـ
ـ
۲۵۱٫۴۸۴٫۴۱۰
ـ
ـ
ـ
۲۴٫۶۳۵٫۹۰۰    ۲۸۵٫۲۸۹٫۱۲۴
۵۳۳٫۳۶۱٫۸۸۱
۷۲۳٫۰۷۹٫۷۱۲
۵۵۹٫۷۳۴
۷۴۲٫۵۰۰
۹۴٫۰۷۸٫۲۱۳
۲۹٫۸۳۰٫۸۷۶
۱۹٫۷۲۸٫۹۳۰
۱۱٫۲۴۶٫۲۰۸
۵٫۳۲۹٫۸۵۰
۱٫۰۰۲٫۹۰۰
۲۶٫۶۷۹٫۱۵۰
۲۱۶٫۸۰۰
۱۸۴٫۳۶۲
۱۹٫۰۲۷٫۲۶۷
۳۶٫۵۵۱٫۶۱۸    حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي
دستمزد و مزاياي كارگران دائم
دستمزد و مزاياي كارگران فصلي
خدمات قراردادي
تعميرات و نگهداري دارائيها
بيمه و عوارض دارائيها
آب و برق و سوخت اماكن
ارتباطات و مخابرات
هزينه هاي رفاهي كاركنان
چاپ و تكثير
لوازم مصرفي
آگهي و تبليغات
هزينه هاي مالي
هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها
ساير هزينه ها
۳٫۵۳۶٫۷۷۵٫۸۰۴    ۱٫۶۶۹٫۸۶۶٫۶۷۹    ۱٫۸۶۶٫۹٫۹٫۱۲۵    جمع هزينه هاي جاري
۱٫۵۴۷٫۷۳۳٫۴۲۲    جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي
۵٫۰۸۴٫۵۰۹٫۲۲۶    جمع كل هزينه ها

جدول شماره ۱-۴ مربوط به عملكرد هزينه اي سال ۱۳۷۹ مي باشد كه از كل هزينه ها
۳۰% مربوط به منابع ملي مي باشد كه جهت اهداف خاصي به مركز تحويل گرديده است. اين اهداف شامل كمك به بازسازي ذخاير و مطالعات اصلاح نژاد و كپور صاحبان و ايجاد تأسيسات حفاظت از ذخاير مي باشد.
 
جدول شماره ۲ ـ ۴: عملكرد هزينه بندي مربوط به سال ۱۳۸۰
ارقام به ريال
جمع    هزينه توليدي    هزينه اداري و تشكيلاتي    نام حساب
۴۵۹٫۶۹۸٫۱۱۲
۶۳۲٫۶۵۹٫۲۸۶
۱٫۸۰۲٫۱۰۳٫۳۰۳
۶٫۸۰۰٫۲۳۰
۸۹٫۹۶۷٫۲۱۴
۱۲۱٫۳۷۳٫۰۸۰
۳۵٫۹۶۲٫۶۷۶
۴۷٫۸۴۶٫۴۲۲
۱۰٫۱۸۷٫۲۰۰
۶٫۵۴۲٫۰۵۰
۳٫۹۸۱٫۹۲۰
۷۲٫۲۴۵٫۹۸۶
۱٫۳۹۶٫۲۰۰
۱۶۸٫۰۲۰
۱٫۴۲۵٫۶۶۷
۳۵٫۹۲۸٫۱۷۱    ۲۴۸٫۵۷۱٫۲۸۹
۳۲۹٫۴۰۷٫۳۰۶
۱٫۰۴۷٫۴۰۱٫۱۶۳
۶٫۸۰۰٫۲۳۰
۷۱٫۴۹۳٫۱۷۴
۱۹٫۲۷۹٫۱۸۵
۵۵٫۶۰۰
۲۷٫۵۲۸٫۱۹۲
۱٫۴۹۳٫۰۰۰
ـ
۲۳۵٫۰۰۰
۴۶٫۳۵۴٫۹۴۶
۱۶۲٫۸۰۰
ـ
ـ
۱۷٫۹۹۲٫۳۰۰    ۲۱۱،۱۲۶،۸۲۳
۳۰۳٫۲۵۱٫۹۸۰
۷۵۴٫۷۰۲٫۱۴۰
ـ
۱۸٫۴۷۴٫۰۴۰
۱۰۲٫۰۹۳٫۸۹۵
۳۵٫۹۰۷٫۰۷۶
۲۰٫۳۱۸٫۲۳۰
۸٫۶۹۴٫۲۰۰
۶٫۵۴۲٫۰۵۰
۳٫۷۴۶٫۹۲۰
۲۵٫۸۹۱٫۰۴۰
۱٫۲۳۳٫۴۰۰
۱۶۸٫۰۲۰
۱٫۴۲۵٫۶۶۷
۱۷٫۹۳۵٫۸۷۱    حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي
دستمزد و مزاياي كارگران دائم
دستمزد و مزاياي كارگران فصلي
خدمات قراردادي
تعميرات و نگهداري دارائيها
بيمه و عوارض دارائيها
آب و برق و سوخت اماكن
ارتباطات و مخابرات
هزينه هاي رفاهي كاركنان
چاپ و تكثير
لوازم مصرفي
آگهي و تبليغات
هزينه هاي مالي
هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها
ساير هزينه ها
۳٫۳۲۸٫۲۸۵٫۵۳۷    ۱٫۸۱۶٫۷۷۴٫۱۸۵    ۱٫۵۱۱٫۵۱۱٫۳۵۲    جمع هزينه هاي جاري
۲٫۴۰۸٫۹۲۷٫۸۴۶    جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي
۵٫۷۳۷٫۲۱۳٫۳۸۳    جمع كل هزينه ها

از مجموع هزينه هاي فوق ۴۲% متعلق به منابع مالي مي باشد.

 
جدول شماره ۳ ـ ۴: عملكرد هزينه اي مربوط به سال ۱۳۷۸
ارقام به ريال
جمع    هزينه توليدي    هزينه اداري و تشكيلاتي    نام حساب
۶۶۸٫۵۷۱٫۳۰۰
۸۳۲٫۱۰۷٫۱۴۹
۲٫۲۶۴٫۹۴۶٫۲۴۸
۱۲۵٫۳۹۵٫۷۶۶
۱۰۱٫۲۹۱٫۰۳۱
۴۱٫۲۵۳٫۲۹۰
۷۰٫۵۷۴٫۸۰۳
۵٫۷۵۹٫۰۰۰
۲۵۵٫۶۶۷٫۳۲۹
۲۰٫۶۸۹٫۵۰۰
۲٫۱۷۳٫۰۱۰
۴۵۳٫۴۵۶٫۹۷۷
۳٫۰۸۵٫۵۰۰
۳۳۷٫۳۰۰
۶۶٫۲۴۸٫۶۱۷
۶۵٫۲۵۲٫۷۱۱
۱۷٫۰۸۶٫۲۸۰    ۳۵۶٫۹۵۵٫۸۳۲
۴۴۶٫۳۵۷٫۰۸۲
۱٫۳۱۷٫۸۸۲٫۳۴۸
۱۰۳٫۸۹۶٫۳۵۸
۵۴٫۰۲۴٫۷۷۰
۸۲۶٫۵۷۰
۲۷٫۹۴۴٫۵۸۳
۱٫۴۴۶٫۰۰۰
۲۵۵٫۵۹۰٫۳۲۹
۱٫۴۴۰٫۰۰۰
۲۰۵٫۳۰۰
۴۲۹٫۳۵۸٫۰۴۷
۲٫۷۰۰٫۰۰۰
ـ
ـ
۵۳٫۸۹۷٫۵۶۰
ـ    ۳۱۱٫۶۱۵٫۴۶۸
۳۸۵٫۷۵۰٫۰۶۷
۹۴۷٫۰۶۳٫۹۰۰
۲۱٫۴۹۹٫۴۰۸
۴۷٫۲۶۶٫۲۶۱
۴۰٫۴۲۶٫۷۲۰
۴۲٫۶۳۰٫۲۲۰
۴٫۳۱۳٫۰۰۰
۷۷٫۰۰۰
۱۹٫۲۴۹٫۵۰۰
۱٫۹۶۷٫۷۱۰
۲۴٫۰۹۸٫۹۳۰
۳۸۵٫۵۰۰
۳۳۷٫۳۰۰
۶۶٫۲۴۸٫۶۱۷
۱۲٫۰۵۵٫۱۵۱
۱۷٫۰۸۶٫۲۸۰    حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي
حقوق و مزاياي مستخدمين قراردادي
دستمزد و مزاياي كارگران دائم
خدمات قراردادي
تعميرات و نگهداري دارائيها
بيمه و عوارض دارائيها
آب و برق و سوخت اماكن
ارتباطات و مخابرات
اجاره محل
هزينه هاي رفاهي كاركنان
چاپ و تكثير
لوازم مصرفي
آگهي و تبليغات
هزينه هاي مالي
هزينه هاي ذخيره استهلاك دارائيها
ساير هزينه ها
مطالبات مشكوك الوصول
۴٫۹۹۴٫۵۹۵٫۸۱۱    ۳٫۰۵۲٫۵۲۴٫۷۷۹    ۱٫۹۴۲٫۰۷۱٫۰۳۲    جمع هزينه هاي جاري
۲٫۲۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰    جمع هزينه هاي انجام شده از محل منابع ملي
۷٫۲۰۸٫۵۹۵٫۸۱۱    جمع كل هزينه ها
از مجموع هزينه هاي سال ۸۱، معادل ۴۴% مربوط به منابع ملي مي باشد.

چنانچه در جداول فوق نشان داده شده است بخش قابل توجهي از هزينه هاي انجام شده مربوط به اعتبارات تأمين شده از منابع ملي بوده كه طبق آيين نامه هاي نحوه
هزينه كرد منابع ملي مبتني بر طبقه بندي در غالب طرح مواد و پروژه، بوده است و طبقه بندي هزينه ها براساس هزينه ي جاري مقدور نگرديد. لذا بصورت سرجمع در ذيل جدول آورده شده است.
در هزينه هاي مندرج در جداول ۳ ساله فوق هزينه هاي پرسنلي بخش عمده اي از كل هزينه ها را به خود اختصاص داده است كه اين نسبت در سال ۷۹ معادل ۵۷% و در سال ۸۰ معادل ۵۰% و در سال ۸۱ معادل ۵۲% مي باشد و مابقي بعنوان هزينه هاي غيرپرسنلي مي باشد. چنين نتيجه گيري مي شود كه عنصر اصلي محرك هزينه ها نيروي انساني مي باشد كه در بخش بعدي (چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت) بصورت مفصل تر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

روند فعاليتهايي كه منجر به هزينه مي گردد:
از اساسي ترين اصول حسابداري فعاليت تأكيد بر ساختار فعاليتي يك سازمان بجاي غالب سازماني يا اداري رسمي مي باشد.
بهره برداري از منابع طبيعي بدليل دخالت عوامل گوناگون غيرقابل كنترل همواره
پيش بيني  روند توليد را با ضريب خطاي بالا دچار مي نمايد و اين كار با افزايش
فنآوري و بهره گيري از تجربه رو به بهبودي مي رود.با اين همه نمي توان ضريب خطا را به صفر رسانيد. ليكن در بخش صنعت توانايي بشر در كنترل عوامل محيطي بيشتر است. مثلاً سازندگان خودرو در پيش بيني توليدات خود با اطمينان بيشتري صحبت

مي كنند تا توليدكنندگان بچه ماهي در مركز مورد تحقيق بنحوي كه در صورت عدم مهاجرت بيش از حد بدليل مساعد بودن شرايط توليدات افزايش مي يابد لذا شناسايي روند فعاليت در تكثير ماهي سفيد تابعي از شرايط محيطي مي باشد. از سوي ديگر با نگرش به هزينه و نسبتهاي آن مي توان نتيجه گيري نمود كه بخش عمده هزينه ها، هزينه هاي ثابت هر دوره مي باشند كه با افزايش و يا كاهش توليدبصورت مختصر تغيير
مي يابد.

چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت ABC:
در فصل دوم تحقيق چگونگي انجام هزينه يابي برمبناي فعاليت تشريح گرديده است كه مراحل انجام كار را در پنج مرحله انجام داده است. موارد تشريح شده شكلي ايده آل و اصولي از پيشبرد كار مي باشد. اين كار بصورت عملي مانند موارد فصل دوم بشرح زير انجام گرديده است.

تحليل فعاليتها:
با بررسي عملكرد مالي و گزارشات منتشره از سوي كارگاه و با مصاحبه هاي انجام شده با مديران ارشد شيلات و كارگاه، فعاليت اصلي تكثيرو پرورش ماهيان استخواني جهت بازسازي ذخاير ماهيان درياي خزر مي باشد. اين فعاليتها كه شامل تكثير ماهيان و پرورش ماهيان بهمراه پاره اي از پروژه هاي تحقيقاتي كه بصورت مقطعي و بصورت غيرمستمر مي باشد، انجام مي شودكه اين فعاليتها از فعاليتهاي اصلي كارگاه بهمراه هزينه هاي مربوطه از فعاليت  اصلي كسر و جدا شده است. در تحليل فعاليتها، فعاليت اصلي تكثير ماهي و پرورش ماهي مي باشد كه بصورت تكثير و پرورش ماهي سفيد و تكثير و پروش ماهي سيم است. در شكل ظاهر كار تكثير و پرورش ماهي يك فعاليت تشخيص داده مي شود. اين در حالي است كه حدود ۴۰% از بچه ماهيان رهاسازي شده از بخش خصوصي خريداري مي شود. لارو بچه ماهيان توليد شده از سوي شيلات به اين بخش تحويل مي گردد. و لاورها پس از پرورش، مجدداُ از ايشان خريداري مي گردد. جدول زير قيمت خريد هر قطعه بچه ماهي رهاسازي شده از بخش خصوصي را نشان مي دهد.                                                                   ارقام به ريال
۱۳۸۱    ۱۳۸۰    ۱۳۷۹
۳۵    ۴۰    ۳۰
با مراجعه به جدول و مطالب فوق تفكيك فعاليتهاي فوق در عين درهم بودن هزينه ها، قابل تفكيك بوده كه اين عمل در مرحله بعد توضيح داده مي شود.

جمع آوري هزينه ها:
مرحله بعد از تحليل فعاليتها اقدام به جمع آوري هزينه بوده است. اطلاعات هزينه اي مربوط به سالهاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ مي باشد كه شامل حدود ۲۵۰۰ سند بوده كه در دو بخش اعتبارات داخلي و ملي تقسيم و نگهداري مي شده است. جمع آوري
هزينه ها با مراجعه به تراز كل و معين جهت تعيين سقف هزينه آغاز و سپس با اقدام به سندرسي و با كمك از كارشناسان شاغل در كارگاه اعم از مالي و تخصصي به تفكيك هزينه در غالب هزينه هاي پرسنلي و غيرپرسنلي شد. برمبناي فعاليت تكثير و فعاليت پرورش طبقه بندي گرديد.

هزينه هاي پرسنلي:
با عنايت به زمان تكثير و نفرات شاغل در امر تكثير اقدام به استخراج هزينه هاي پرسنلي گرديد كه با استخراج هزينه هاي تكثير و تسهيم هزينه هاي ساير قسمتها كه در امر تكثير مشاركت نمودند مابقي هزينه ها را به بخش پرورش اختصاص داده شد.

هزينه هاي غيرپرسنلي:
بخش عمده هزينه ها كه درصد كمي از كل هزينه ها را نيز به خود اختصاص داده است مربوط به هزينه هاي غيرپرسنلي است. استخراج اطلاعات غيرپرسنلي نيز برمبناي
هزينه هاي مستقيم تكثير و پرورش و هزينه هاي مشترك كه متناسب با فعاليت تسهيم گرديده استخراج و طبقه بندي گرديد. از مشكلات عمده جمع آوري هزينه ها، مشكل دسترسي به اسناد هزينه هاي ملي بوده است كه بدليل اجازه در انجام هزينه تا پايان تيرماه سال بعد دستيابي به آن مقدور نبوده است و اين امر جمع آوري اطلاعات را كه از مراحل اصلي كار بود براي اطلاعات سال ۱۳۸۱ مشكل نمود و موجبات تأخير در تهيه تحقيق گرديد. ضمناً در طبقه بندي هزينه هاي غيرپرسنلي هزينه هاي غيرمرتبط از مجموع هزينه ها كسر و مابقي بعنوان هزينه در فعاليتها گنجانيده شده است. وجود مغايرت در عملكرد و فعاليت ناشي از مورد اخير است.

رديابي هزينه ها تا فعاليت ها:
مرحله سوم چگونگي انجام كار رديابي هزينه ها تا فعاليت ها مي باشد كه شايد از عوامل اصلي محركهاي هزينه مي باشند كه با مراجعه به هزينه ها رابطه مستقيم فعاليت با هزينه معلوم مي گردد و بنحوي كه مثلاً در صورت عدم خريد هيپوفيز جهت فعاليت تكثير اين بخش از كار با مشكل روبرو مي گردد. پس مي توان چنين بيان نمود كه هزينه ها موجبات فعاليت و در مقابل فعاليت ايجاد هزينه نموده است.

ارزيابي اقدامات انجام شده:
اطلاعات طبقه بندي شده هدف اصلي تحقيق را كه موجبات تهيه و استخراج بهاي تمام شده فعاليت تكثير را نشان دهد تأمين نموده است. ليكن زمينه مقايسه آن را با برآورد شيلات كه بصورت مكتوب و مدون فرآهم آورد وجود ندارد. با اين وجود شايد اين تحقيق اولين مكتوب باشد كه اقدام به تعيين بهاي تمام شده هر قطعه لارو توليدي
ماهي سفيد در كارگاه شهيد انصاري رشت نموده است، اگرچه افزايش دقت در تعيين بهاي تعيين شده نيازمند يك كار كارشناسي بلندمدت به همراه تيمي متشكل از تخصصهاي گوناگون به همراه حسابدار فعاليت مي باشد ليكن اطلاعات استخراج شده چون مبناي واقعي دارند لذا از ضريب اطمينان بالايي برخوردارند.
تحليل هزينه ها:
آخرين مرحله انجام هزينه يابي تحليل هزينه ها مي باشد كه در فصل پاياني بصورتي از آن صحبت خواهد گرديد. روند هزينه هاي كارگاه طي ۳ سال مورد تحقيق از نظر رشد روندي معقول دارد ليكن توزيع آن در منابع داخلي و ملي با توجه به راهكارهاي قانوني داراي نوسان بوده است.
جداول صفحات بعد بيان كننده اطلاعات گفته شده است كه بصورتي قابل فهم ترسيم گرديده است.
در يك مدل فعاليتي شناسايي محركهاي اصلي هزينه موجبات تسهيل در طراحي مدل دارد بنابراين محركهاي اصلي هزينه به شرح زير مي باشد.

محركهاي اصلي هزينه
    فعاليت تكثير                     فعاليت پرورش  
هزينه استقرار در حاشيه رودخانه        خريد كود حيواني و شيميايي
خريد غده هيپوفيز(هورمون)            خريد غذا جهت بچه ماهي
خريد مولد                     خريد بچه ماهي از بخش خصوصي
هزينه تسطيح رودخانه             اجاره استخر جهت پرورش لارو
محركهاي هزينه فوق صرفاً مربوط به فعاليت خود بوده و هيچگونه دخالتي در فعاليت ديگري ندارد.

محركهاي فرعي هزينه
سوخت، تعمير و نگهداري خودروها، تعمير و نگهداري تأسيسات، لوازم مصرفي اداري، برق، آب و ساير موارد كه جهت پيشبرد كار مورد نياز است.
محركهاي هزينه فوق كه غيرپرسنلي مي باشند به طور مستقيم و غيرمستقيم به فعاليتهاي مربوط وارد گرديده است و محركهاي پرسنلي هريك از فعاليتها به همراه نسبتي از  هزينه هاي پرسنلي ساير بخشها كه بعنوان واحدهاي پشتيباني در جداول زير نمايش داده شده است.
جدول شماره ۴ ـ ۴: هزينه هاي پرسنلي براساس فعاليت سال ۱۳۷۹
جمع    نسبت تسهيم
به تكثير    پرورش    تكثير                نوع فعاليت
 عنوان هزينه
۱۶۱٫۹۲۵٫۸۶۶
۱٫۱۰۹٫۶۰۵٫۷۱۳
۱۱٫۹۶۶٫۶۶۳
۲۳٫۱۶۸٫۳۳۱
۳۰۷٫۲۳۱٫۴۵۶
۸۵۰٫۹۵۵٫۸۷۲
۱۱۰٫۵۲۱٫۵۳۵
۲۸۱٫۹۴۴٫۸۸۱
۵۴٫۲۶۵٫۳۲۱    ـ
ـ
۲۰%
۱۰%
۵/۱۲%
۲۵%
۲۵%
۲۵%
ـ    ـ
۱٫۱۰۹٫۶۰۵٫۷۱۳
۹٫۵۷۳٫۳۳۱
۲۰٫۸۵۱٫۴۹۹
۲۶۸٫۸۲۷٫۵۲۴
۶۳۸٫۲۱۶٫۹۰۴
۸۲٫۸۹۱٫۱۵۲
۲۱۱٫۴۵۸٫۶۶۱
ـ    ۱۶۱٫۹۲۵٫۸۶۶
ـ
۲٫۳۹۳٫۳۳۲
۲،۳۱۶،۸۳۲
۳۸٫۴۰۳٫۹۳۲
۲۱۲٫۷۳۸٫۹۶۸
۲۷٫۶۳۰٫۳۸۳
۷۰٫۴۸۶٫۲۲۰
۵۴٫۲۶۵٫۳۲۱    تكثير
پرورش
آزمايشگاه
پمپ خانه
انتظامات
اداري و مالي
فني ومهندسي
ترابري
تعديلات
۲٫۹۱۱٫۵۸۵٫۶۳۸        ۲٫۳۴۱٫۴۲۴٫۷۸۴    ۵۷۰٫۱۶۰٫۸۵۴    جمع

تعديلات مربوط به ذخيره بازخريد سنوات كاركنان مي باشدكه در واحد تكثير حدود
۱۰% از كل پرسنل در آن مشغول بكار مي باشند. از سوي ديگر بدليل منظور نمودن افزايش حقوق در فصل تابستان مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال از سرجمع هزينه هاي سالانه به اين فعاليت تخصيص يافته است.
هزينه هاي پرسنلي فعاليت تكثير در سال ۷۹ مربوط به سه ماه فروردين ـ ارديبهشت و اسفند كه صرفاً فعاليت تكثير را با كمك ۲۷ نفر ماه انجام داده اند، ايجاد گرديده است كه بعنوان هزينه هاي مستقيم دستمزد و مابقي هزينه ها بعنوان پشتيباني مي باشد و بعنوان هزينه هاي پرسنلي غيرمستقيم منظور شده است. بنابراين نسبت تسهيم به تكثير نشان دهنده سهم فعاليت تكثير از كل هزينه هاي پرسنلي سال موردنظر براساس هزينه هاي ۳ماهه فوق الذكر مي باشد. نسبت ۲۵% اعلام شده مربوط به واحدهاي اداري و مالي- فني و مهندسي و ترابري متكي برزمان و نسبتهاي آزمايشگاه – پمپ خانه و انتظامات برابر با ميزان مشاركت فعاليتي و زمان فعاليت تكثير مي باشد.
 
جدول شماره ۵ ـ ۴: هزينه هاي غيرپرسنلي برحسب منابع تأمين اعتبار براساس فعاليت سال ۱۳۷۹
ارقام به ريال
جمع    نسبت تسهيم
به تكثير    پرورش    تكثير                نوع فعاليت
 عنوان هزينه
۴۷٫۶۵۷٫۵۷۸
۲۴۶٫۹۳۶٫۸۸۲
۲۹٫۱۹۸٫۲۷۰
۷۶٫۸۶۶٫۱۵۰
۲۱۵٫۸۴۷٫۷۱۵
۱۴۵٫۸۰۰٫۰۱۴
۵۷۹٫۸۷۴٫۰۶۸
۱۳٫۱۲۵٫۰۰۰
۱۴٫۵۶۳٫۰۰۰
۱۱٫۶۹۵٫۵۰۰
۲۱۷٫۳۷۱٫۴۲۷
۴۴٫۷۶۳٫۱۲۲
۳۲٫۱۳۰٫۹۲۰
۳۵٫۰۳۶٫۸۱۹
۱۲۹٫۵۲۸٫۲۰۰    ـ
ـ
۳۰%
۵۰%
۲۰%
ـ
ـ
ـ
۵۰%
۶۰%
۸۰%
۵۰%
۳۰%
۲۰%
۵۰%    ـ
۲۴۶٫۹۳۶٫۸۸۲
۲۰٫۴۳۸٫۷۸۹
۳۸٫۴۳۳٫۰۷۵
۱۷۲٫۶۷۸٫۱۷۲
ـ
۵۷۹٫۸۷۴٫۰۶۸
۱۳٫۱۲۵٫۰۰۰
۷٫۲۸۱٫۵۰۰
۴٫۶۷۸٫۲۰۰
۴۳٫۴۷۴٫۲۸۶
۲۲٫۳۸۱٫۵۶۱
۲۲٫۴۹۱٫۶۴۴
۲۸٫۰۲۹٫۴۵۶
.۶۴٫۷۶۴٫۱۰۰    ۴۷٫۶۵۷٫۵۷۸
ـ
۸٫۷۵۹٫۴۸۱
۳۸٫۴۳۳٫۰۷۵
۴۳٫۱۶۹٫۵۴۳
۱۴۵٫۸۰۰٫۰۱۴
ـ
ـ
۷٫۲۸۱٫۵۰۰
۷٫۰۱۷٫۳۰۰
۱۷۳٫۸۹۷٫۱۴۱
۲۲٫۳۸۱٫۵۶۱
۹٫۶۳۹٫۲۷۶
۷٫۰۰۷٫۳۶۳
۶۴٫۷۶۴٫۱۰۰    منابع داخلي:            تكثير
                           پرورش
                           سوخت
        تعمير و نگهداري خودروها
        هزينه هاي عمومي
منابع ملي:              تكثير
                           پرورش
                           آب
                           برق
                          تأسيسات
                       كارگران فصلي
           كرايه حمل و مأموريت
                         سوخت
                   هزينه هاي عمومي
        تعمير و نگهداري خودروها
۱٫۸۴۰٫۳۹۴٫۶۶۵        ۱٫۲۶۴٫۵۸۶٫۷۳۳    ۵۷۵٫۸۰۷٫۹۳۲    جمع
جداول فوق نشان دهنده هزينه هاي پرسنلي و غيرپرسنلي فعاليتهاي تكثير و پرورش مي باشد كه هركدام شامل هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم است ولي در كل با تركيب هزينه هاي جدول زير ايجاد مي گردد كه هزينه هاي سالانه هرفعاليت را جهت استخراج بهاي هرواحد از توليد نشان خواهد داد.
جدول شماره ۶-۴ : هزينه ها براساس نوع فعاليت در سال ۱۳۷۹
ارقام به ريال
جمع    نسبت به كل    پرورش    تكثير    نوع فعاليت
۲،۹۱۱۳۸،۵۸۵،۶۳۸    ۲/۶۱%    ۲،۳۴۱،۴۲۴،۷۸۴    ۵۷۰،۱۶۰،۸۵۴    پرسنلي
۱،۸۴۰،۳۹۴،۶۶۵    ۸/۳۸%    ۱،۲۶۴،۵۸۶،۷۳۳    ۵۷۵،۸۰۷،۹۳۲    غيرپرسنلي
۴،۷۵۱،۹۸۰،۳۰۳        ۳،۶۰۶،۰۱۱،۵۱۷    ۱،۱۴۵،۹۶۸،۷۸۶    جمع

نسبت هزينه هاي تكثير به كل در سال ۷۹ بالغ بر ۱/۲۴% مي باشد كه اين نسبت
در صورت تبديل زماني نيز معقول بنظرمي رسد. ليكن حدود فعاليت تكثير درمركز
  از سال را تحت شعاع قرار مي دهد. با اين وجود هزينه ها در صورت تبديل مغايرتي معادل ۹/۰% را در پي و هزينه اي معادل ۴۲٫۰۲۶٫۲۸۹ ريال را به واحد تكثير تحميل خواهد نمود.
بهاي تمام شده هر قطعه لارو استحصالي              

بهاي تمام شده هر قطعه بچه ماهي رها شده ۴۵=    

بهاي تمام شده هر قطعه بچه ماهي رهاسازي شده در سال ۷۹    ۵۳=۴۵+۸
جداول فوق نشان دهنده هزينه هاي پرسنلي و غير پرسنلي فعاليتهاي تكثير و پرورش مي باشد كه هر كدام شامل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم مي باشند ولي در كل با تركيب هزينه ها جدول زير ايجاد مي گردد كه هزينه هاي سالانه هر فعاليت را جهت استخراج بهاي تمام شده هر واحد از توليد را نشان خواهد داد.