استانداردكردن گردش كار مالي و اعتباري

مقدمه:
براساس قانون برنامه ۵ ساله سوم و اجراي ماده ۱۹۲ بايستي واگذاري توسعه ارائه خدمات بهداشتي درماني به بخش غيردولتي انجام شود. از آنجايي كه اين استراتژي، يك استراتژي جديد در بخش بهداشت و درمان است، لذا يكي از الزامات آن استاندار كردن گردش كار مالي آن است. تا قبل از اجراي ماده ۱۹۲ دولت از منابع مختلفي كه در اختيار دارد هزينه خدمات را در قالب بودجه عمومي به دستگاههاي دولتي پرداخت مي¬كند. شيوه برآورد بودجه تابع قوانين جاري كشور بوده و در قالب برنامه¬ريزي و بودجه بندي دولتي انجام مي¬گيرد ولي

براي اجراي موفقيت آميز ماده ۱۹۲ كه هدف آن واگذاري ارائه خدمات به بخش غيردولتي در جهت افزايش كارايي و اثربخشي است فرايندهاي مالي و اعتباري نقش حياتي دارد. در شرايط كنوني ارائه خدمات به مردم در قالب يك قرارداد رسمي و در ازاي پرداخت هزينه آن به بخش غيردولتي واگذار مي¬گردد. بنابراين، هدف بخش غيردولتي كسب درآمد در قبال ارائه خدمات است و از طرفي ديگر، هدف دولت واگذاري خدمات براي افزايش كارايي برنامه هاست. بنابراين، نظام مالي و اعتباري نه تنها يك نظام جديد خواهد بود بلكه به پيچيدگي هاي آن افزوده مي¬گردد.

با توجه به مطالب پيشگفت، استاندارد كردن و شفافيت نظام پرداخت مالي در اجراي ماده ۱۹۲ از اهميت خاصي برخوردار است. در حقيقت اين نظام شامل فرايندهايي است كه سر منشاء كليه فرايندهاي پشتيبان براي ارائه خدمات مي¬باشد. به عنوان نمونه در صورتي كه نظام مالي داراي استاندارد و شفافيت مطلوب باشد كليه منابع مورد نياز (نيروي انساني، تجهيزات، ساختمان، مواد و …) براي ارائه خدمات فراهم مي¬گردد و هرچقدر اين نظام داراي فرايندهاي مناسبي باشد فرايندهاي پشتيبان خدمات، بهتر انجام مي-گيرد و در نهايت

فرايند خدمت و نتايج حاصل از آن اثربخش تر خواهد بود. تجارب بخش دولتي و نظر صاحب نظران حاكي از آن است كه يكي از مهمترين علت ناكارآمد بودن خدمات دولتي، مشكلات چرخش كار مالي آن است و اگر اين ناكارآمدي و تبعات ناشي از آن به بخش غيردولتي منتقل گردد اجراي ماده ۱۹۲ نيز با مشكلات عديده¬اي مواجه مي¬شود. لذا استاندارد كردن فرايندهاي مالي اجراي ماده ۱۹۲ يك ضرورت در اجراي اين قانون است و هدف از اين پروژه، پرداختن به همين ضرورت مهم است.

اهداف پروژه:
هدف كلي: استاندارد كردن گردش كار نظام مالي و اعتباري براي اجراي ماده ۱۹۲

اهداف اختصاصي:
– استاندارد كردن فرايندهاي نظام مالي اعتباري ماده ۱۹۲ در سطح كشوري
– استاندارد كردن فرانيدهاي نظام مالي و اعتباري ماده ۱۹۲ در سطح استاني
– استاندارد كردن فرايندهاي نظام مالي و اعتباري ماده ۱۹۲ در سطح شهرستاني
– تعاريف شاخصهاي كليدي براي پايش و نظارت فرايندهاي مالي بخش¬هاي غيردولتي كه ارائه خدمات بهداشتي درماني به آنها واگذار مي شود.

راه كارهاي اجرايي:
۱- تشكيل گروه كارشناسي استاندارد كردن گردش كار مالي ماده ۱۹۲
۲- برنامه ريزي و زمانبندي براي اجراي پروژه
۳- بكارگيري مشاورين مالي و حقوقي
۴- تشكيل جلسات. با توجه به اينكه برنامه ريزي شده است كه تا پايان خرداد استاندارد مورد نظر تهيه و تدوين گردد جلسات مستمري با حضور مشاورين

۵- پروژه برگزار خواهد شد. پيشنهاد مي-شود۲تا۳جلسه بطور هفتگي تشكيل شود.
۶- طراحي نمودار گردش كار در هريك از سطوح (كشوري، استاني، شهرستاني) و تهيه پيش نويس اوليه و تبادل نظر درخصوص نهايي كردن آن با صاحبان فرايند در هريك از سطوح
۷- تشكيل كارگاه دو روز با حضور صاحب نظران و نظرخواهي از آنها در زمينه نمودارهاي طراحي شده و استانداردهاي مربوطه
۸- تهيه و تدوين نمودار گردش و استاندارد مربوط در قالب گزارش نهايي
۹- گزارش دو هفته يك بار درخصوص پيشرفت كار

برنامه زمانبندي استاندارد كردن گردش كار مالي و اعتباري ماده ۱۹۲