ساختار روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران
مديريت كل روابط عمومي و امور بين‌الملل در سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به صورت ساختار ستاد وصف مي‌باشد بدين گونه كه چهار معاونت با عنوان‌هاي ۱- معاونت انتشارات و تبليغات و ۲- معاونت امور بين‌الملل و ۳- معاونت آموزش و پژوهش و ۴- معاونت ارتباطات و رسانه‌ها كه همگي تساوي مي باشند و در زير مجموعه هر كدام از اين معاونت‌ها دو ۲ نفر كارشناس قرار دارند. 

طبق سياست مديريت سازمان فرهنگي هنري تهران به ۴ منطقه تقسيم شده است:
۱- منطقه شمال ۲- منطقه جنوب ۳- منطقه شرق ۴- و منطقه غرب و اين مناطق هر كدام يك مدير كه به صورت تساوي نسبت به زير مجموعه منطقه خود و همچنين نسبت به مديريت كل روابط عمومي به صورت صف مي باشند.

در زير مجموعه‌ هر مدير منطقه (شمال) رؤساي مراكز ويژه – كتابخانه‌ها و فرهنگسراها هستند. و اين رئيس‌ها به صورت صف با مدير منطقه شمال (شاو) در ارتباط هستند. سلسله مراتب گزارشات و عملكردها از پائين به بالا يعني از مراكز ويژه مثل نگارخانه‌ها – خانه فرهنگ‌ها – موزه‌ها و فرهنگسراها و كتابخانه‌ها به مدير منطقه گزارش مي‌گردد.

گزارش‌ها شامل برنامه‌هاي اجرا شده – برنامه‌هاي در حال اجرا و همچنين اخبار منتشره در روزنامه‌ها و محلات را به صورت بولتن در ۳ نسخه همراه با عكسها و اخبار تايپ مي‌نمايند يك نسخه از آن گزارش در خود آن مركز جهت آرشيو نگهداري مي‌شود. و ۲ نسخه ديگر به مدير منطقه ارسال مي‌گردد. و يكي از آن گزارش در آرشيو روابط عمومي مدير منطقه شمال و ديگري سپس از تائيد توسط مديريت منطقه شمال به دفتر مدير كل روابط عمومي سازمان ارسال مي‌گردد.

محدوده ساختار مديريت روابط عمومي
همانطور كه از نام مدير كل روابط عمومي و امور بين‌الملل پيدا است ساختار روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران محدود بلند و بين‌المللي مي‌باشد و با كشورهاي ديگر از لحاظ فرهنگي- اجتماعي و هنري در ارتباط مي‌باشند.
شايان ذكر مي‌باشد كه مدير كل روابط عمومي داراي مشاور نمي‌باشد.

نمودار سازمان گسترده و بلند در سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در اين نمودار رياست سازمان در راس هرم مديران صف قرار دارد. و در پست‌هاي پائين‌تر به صورت سلسله مراتب مديران تساوي و مشاورين رياست سازمان و معاونت فرهنگي و معاونت پشتيباني و معاونت هنري و همچنين مشاور و مدير روابط عمومي و امور بين الملل و در زير مجموعه ۸ نفر مشاور با تخصص‌هاي مختلف قرار دارند و در زير مجموعه مشاورين مديران و سرپرستان و مديران پيمانكار قرار دارند.