اطلاعات ناتواني

ناتواني هاي خواندن و يادگيري (Fs17) Fs17 اطلاعات ناتواني > انتشارات > NZCHCR انتشارات مركز ترويج بين المللي براي بچه هاي ناتوان .ناتواني هاي خواندن و يادگيري روزنامه توضيح (توجيه) (FS17) .چاپ چهارم ۲۰۰۴٫ تقريبا حدود ۲۲ صفحه چاپ شده.تفسير PDF فهرست:معرفي/نگاهي به يادگيري/ناتواني ها/كمك به كودكتان/ يادگيري/نوجوانان با مشكلات خواندن يا يادگيري /منابع /سازمان

معرفي: مركز ترويج بين المللي براي بچه هاي ناتوان (NICHCY) خوشحال است كه اطلاعاتي براي شما درباره مشلكاتي كه بچه ها ،جوانان ونوجوانان در ياديگري تجربه مي كنند بخصوص در يادگيري خواندن فراهم كند. داشتن شكل درخواندن به هيچ وجه غيرعادي نيست.ميليون ها نفر در آمريكا مشكل خواندن دارند. بعضي ممكن است اصلا قادر به خواندن نباشند

در حاليكه ديگران مهارت خواندن را دارند اما ممكن است كند خواندن باشند.مفيد است كه بدانيم كه مشكلات خواندن اغلب با مشكلات نوشتن،گوش دادن و يا صحبت كردن همراه است. هر كسي كه در يك و يا در هممه اين نواحي مشكل دارد بايد بداند كه كمك فراهم است.

دلايل بسياري در اينكه چرا يك نفر ممكن است در پيشرفت مهارت خواندن مشكل داشته باشد وجود دارد. يكي از رايج ترين دلايل اين است كه شخص ناتواني خواندن دارد. خوانش (خواندن) پرشي يكي از ناتواني هاي خواندن است. انواع ديگري از ناتواني هاي خواندن وجود دارد كه مي توانند باعث مشكلات يادگيري خواندن و يا به طور كلي يادگيري شوند. اينها د راين راهنما بعدا توصيف مي شوند.هممه مشكلات خواندن توسط ناتواني هاي خواندن باعث (به وجود نيامده اند) نشده اند. مهم است كه تعيين كنيم چه چيزي باعث به وجود آمدن مشكل مي شود

. بعضي از علت ها غير از ناتواني هاي يادگيري بينايي و يا شنوايي ضعيف است. اختلال احساسي يا كند ذهني از دلايل ديگر هستند.كسي كه مشكل خواندن دارد بايد با متخصصان رشته خواندن صحبت كنند و ارزيابي كاهي دريافت كنند. با تست ها و تكنيك هاي ديگر ارزيابي ريشه مشكل خواندن مي تواند تعيين شود. بعد از آن بايدعمل كرد تا به شخص به غلبه يا يادگري جبران براي مشكل خاص خود كمك كرد. اين چاپ نشر نشريه با دو هدف اصلي در ذهن توسعه پيدا كرده است. اينها شامل

۱) توصيف بعضي از رايج ترين ناتواني هاي يادگيري كه مي توانند باعث مشكلات خواندن شوند
۲) شما را به سازمان هايي كه مي توانند بر كمكي كه شما نياز داريد به شما كمك كنند متصل كنيم. پرونده:// A :/ ناتواني ۲۰% اطلاعات ۲۰% خواندن ۲۰% و۲۰%يادگيري ۲۰% نتواني ۲۰% تست اين نشريه چاپ بدين ترتيب سازمان دهي شده:

۱)نگاهي به ناتواني يادگيري در بچه ها و جوانان
۳) پيشنهادهايي براي والدين در اينكه چگونه به بچه هاي به سن مدرشان كمك كنند تا ياد بگيرند
۳)توجه به نوجوانان داراي مشكلات خواندن و يادگيري شامل گام هاي (اقداماتي) كه نوجوانان مي توانند بردارند تا بفهمند آيا آنها در واقع ناتواني يادگيري دارند

۴) منابع سازماني وكتاب براي:
۵) والدين بچه هاي به سن مدرسه با ناتواني هاي يادگيري به نوجوانان داراي ناتواني هاي يادگيري كار مي كنند. ما اميدواريم كه شما از مهارت ها وكمك هايي كه به وسيله بسياري سازمان هاي عالي كه ما در اين سند فهرست كرده ايم داده شده اند استفاده كنيد. لطفا به NICHCY دوباره تماس برقرار كنيد. نگاهي به ناتواني يادگيري در بچه ها وجوانان توسط لاري B سيلور و MD تجديد چاپ شده از ناتواني يادگيري كانون استان مونگومري INC در جري لند.

بچه ها ونوجوانان در مدرسه به دلايل مختلف ضعيف عمل مي كنند. بعضي ها مشكلات احساسي يا خانوادگي دارند.براي ديگران منبع مشكل جامعه مدرسه يا هم سن وسالان است. وبعضي به سادگي زير ميانگين از لحاظ فكري هستند.

اما ۱۰تا۲۰ درصد مشكل عصبي دارند كه نوعي است كه ناتواني يادگيري ناميده شده برطبق تعريفي كه توسط دولت مركزي استفاده شده اين بچه ها حداقل هوش ميانگين را دارند ( بعضي بيش از ميانگين را دارند) ومشكلات آموزشي آنها با مشكلات احساسي شرايط فرهنگي يا اجتماعي ناتواني ديد شنوايي وحركتي ابتدايي به وجود نيامده اند. به جاي آن دليل مشكلات يادگيري آنها به نظر مي رسد كه به اين دليل باشد كه مغز آنها نسبت به ديگران خسته و بي تاب است.

حدود ۲۰ درصد بچه هاي ناتواني يادگيري همچنين مشكل مربوط بي نظمي كمبود توجه (ADD) يا بي نظمي كمبود توجه بي قراري (فزون كاري) (ADHD) دارند. علايم آن شامل ناآرامي ، حواس پرتي و شتاب زدگي (تابع ميان آني است.

ADDيا ADHA بايد جدا از ناتواني يادگيري تخمين زده شوند ارزيابي شوند يا به آنها رفتار شود. ناتواني هاي يادگيري شرايط مادام العمري هستند كه ممكن است نيازمند درك خاص و كمك در سرتاسرمدرسه ابتدايي دربيرستان و بالاتر آن باشند.آنها همچنني ناتواني هاي زندگي هستند كه اثرات مهمي خارج از مدرسه كه نه فقط دركار آموزشي اما همين طور دربازي بچه ها فعاليت روزانه وحتي دوستي هم مشكل مي كند.

بنابراين كمك براي اين بچه هاي بيش از تحصيل هاي خاص كلاس معني مي دهد. انواع ناتواني هاي يادگيري در اواخر ۱۹۶۰ نمونه موجود ناتواني هاي يادگيري به وجود آمد. اين نمونه چهار مرحله پردازش اطلاعاتي را كه يادگيري استفاده شد يعني مشكاركت كمك به كارگيري تركيب هماهنگي حافظه و بازده را از هم مجزا مي كند. مشاركت به كارگيري روند ضبط اطلاعاتي در مغز است كه از طريق حس دريافت مي شوند. تركيب هماهنگي روند تفسير اين اطلاعات است.حافظه ذخيره آن براي بازيابي باز پس گيري است بعدي است

. بازده محصول اطلاعات توسط فعاليت هاي حركتي يا زبان حرف زدن به اوست مي آيد. ناتواني هاي يادگيري مي توانند توسط اثرات آنها در يكي يا بيشتر از اين مراحل طبقه بندي شوند. هر بچه توانايي ها وضعف هاي فردي به هر مرحله را دارد. مشاركت input اولين نوع اصلي مشكل در مرحله مشاركت input ناتواني درك بينايي است.بعضي از دانش آموزان در تشخيص موقعيت ومشكل آنچه كه مي بينند مشكل دارند. ممكن است بر عكس شوند يا چرخيده شوند.براي مثال حروف g,,q,p,b,d ممكن است با هم اشتباه گرفته شوند. بچه ممكن است همين طور در تشخيص يك مشكل خاص از حاشيه كنار آن مشكل داشته باشد.

مردم داراي اين ناتواني اغلب مشكلات خواندن دارند. آنها ممكن است از كلمات بپرند يك خط را دوبار بخواننند و يا خط ها را جا بيندازند. دانش آموزان ديگر درك عمق ضعيف يا قضاوت ساخت ضعيف دارند. آنها ممكن است به اشيا برخورد كنند. از صندلي ها بيفتد يا به نوشيدني ها برخورد كنند. ناتواني مهم ديگر مشاركت در درك شنوايي است.دانش آموزان ممكن است در فهميدن مشكل داشته باشند زيرا آنها تفاوت هاي ظريف را در صداها تشخيص نمي دهند. آنها لغات و عبارتهايي كه صدايشان شبيه هم است را باهم اشتباه مي كنند.

براي مثال blue را با blow يا ball را با bell اشتباه مي كنند. بعضي از بچه هاي برايشان مشكل است كه يك مشكل شنوايي اززمينه اش حاشيه اش را انتخاب كنند. آنها ممكن است به صداهاي والدين يا معلمان خود پاسخ ندهند وممكن است به نظر رسد كه آنها گوش نمي كنند يا توجه نمي كنند عملكرد ديگران كند است و بنابراين نمي توانند با جريان گفتگو درون يا بيرون كلاس پيش روند. فرض كنيد يك والدين ـپدر و مادر مي گويد: دارد دير مي شود،

برو طبقه بالا صورتت را بشور پيژامه است را بپوش سپس برگرد وغذاي حاضري است را بخور. يك بچه داراي اين ناتواني ممكن است فقط بخش اول را بشوند و در طبقه بالا بماند. تركيب هماهنگي ناتواني هاي تركيبي هماهنگي چندين مشكل متناظر با سه مرحله توالي (ترتيب) حواس پرتي انتزاع و سازمان دهي دارد يك دانش آموزان داراي ناتواني توالي ترتيب ممكن است

يك داستان را با شروع از وسط رفتن به ابتداي داستان وسپس خاتمه دادن به آن نقل كند. بچه ممكن است همچنين نظم حروف در لغات را بر عكس كند مثلا DOG به را مي بيند و god مي خواند. اين گونه بچه ها اغلب ناتوانند تا از بخش هاي واحد ترتيب حفظ شده به درستي استفاده كنند .اگر از آنها بپرسيم كه بعد از چهارشنبه چه روزي است

آنها مجبورند كه از يكشنبه اول هفته بشمارند تا جواب دهند. در استفاده از يك يكشبنه آنها بايد هر دفعه با Aشروع كنند. نوع دوم تركيب هماهنگي شامل انتزاع است . دانش آموزان داراي اين مشكل در استنتاج استنباط معني مشكل دارند. آنها ممكن است يك داستان را بخوانند اما قادر باشند كه نتيجه كلي از آن بگيرند. آنها ممكن است معناني مختلف يك لغت كه در روش هاي مكان هاي مختلف استفاده شده را باهم اشتباه كنند. براي آنها سخت است

كه جك ها جناس ها بازي با كلمات يا اصطلاحات را بفهمند. يك بار كه اطلاعات ضبط مي شود مرتب مي شوند و درك مي شوند بايد سازمان دهي شوند. به يك جريان دائم و مربوط به آنچه كه قبلا آموخته شده ملحق شوند تركيب شوند دانش آموزان داراي ناتواني سازمان دهي برايشان سخت است كه تكه هاي اطلاعات را به مفاهيم مربوط كنند. آنها ممكن است

يك سري واقعيت ياد بگيرند بدون اينكه قادر باشند تا به سوالات عمومي كه نيازمند استفاده از اين واقعيت هاست پاسخ دهند. زندگي آنها در كلاس يا بيرون از آن اين بي سازماني اختلال بي نظمي را منعكس مي كند.

حافظه :
ناتواني ها همچنين در مرحله سوم پردازش اطلاعات ح افظه هم رشد مي كنند. حافظه كوتاه مدت اطلاعات را به طور خلاصه هنگامي كه ما به آن توجه مي كنيم يا بر آن تمركز مي كنيم نگه مي دارند. براي مثال بيشتر ما مي توانيم ۱۰ رقم يك شماره تلفن طولاني را تا شماره گرفتن حفظ كنيم اما اگر حواسمان پرت شود

آن را فراموش مي كنيم. وقتي اطلاعات اغلب به اندازه كافي گزارش مي شوند آنها به حافظ كوتاه مدت اثر مي گذارند. دانش آموزان داراي اين ناتواني نيازمند تكرار بيشتري نسبت بهبه عادي براي نگهداري اطلاعات دارند. بازده محصول در مرحله چهارم بازده ناتواني هاي حركتي و زبان تكلم وجود دارد. ناتواني هاي تكلم تقريبا هميشه شامل آنچه كه ناميده شده تكلم نيازمند درخواستي بيش از تكلم خود به خود خودجوش مي باشد.

تكلمم خود به خود خود جوش وقتي كه ما صحبت را آغاز مي كنيم موضوع را انتخاب مي كنيم تفكراتمان را سازمان مي دهيم و لغات مناسبي قبل از باز كردن دهان پيدا مي كنيم اتفاق مي افتد. تكلم محتاج نيازمند وقتي كسي ديگر شرايط را كه در آن نيازمند ارتباط است فراهم مي كند. اتفاق مي افتد سوالي پرسيده شده و ما بايد به طرو همزمان تفكراتمان را سازمان دهيم لغات مناسب را پيدا كنيم وپاسخ دهيم يك بچه با ناتواني تكلم ممكن است

به طور طبيعي وقتي مكالمه گفتگو را شروع مي كند صحبت كند اما با دودلي در موقعيت هاي نيازمند پاسخ ميدهد مكث مي كند مي خواهد كه سوال تكرار شود پاسخ اشتباه مي دهد و يا لغات درست را نمي تواند پيدا كند. ناتواني هاي حركتي دو نوع هستند : هماهنگي ضعيف گروه هاي ماهعيچه اي وسيع كه ناتواني حركتي غيرموجه آشكار ناميده شده و هماهنگي ضعيف گروه هاي ماهيچه اي كوچك كه ناتواني حركتي ظريف ناميده شده .

ناتواني هاي حركتي آشكار بچه ها را دست و پاچلفتي ناشي مي كند. آنها سكندري مي خورند مي افتد و به اشيا برخورد مي كند آنها ممكن است در دويدن ،بالارفتن ،‌دوچرخه سواري كردن،دكمه پيراهن بستن يا بند كفش گره زدن مشكل داشتن باشند. رايج ترين نوع ناتواني حركتي ظريف مشكل داشتن در هماهنگي ماهيچه هاي براي نوشتن است. بچه هاي داراي اين مشكل به كندي مي نويسد و دست خط آنها اغلب قابل خواندن نيست. آنها ممكن است همچنين اشتباهات تلفظي spellگرامري ونقطه گذاري كنند.

شناسايي ناتواني هاي يادگيري در بچه ها:
چندين اشاره زودهنگام به وجود ناتواني يادگيري وجود دارد. در بچه هاي قبل از سن مدرسه ما با شكست مواجه مي شويم تا از زبان در برقراري ارتباط قبل از سه سالگي استفاده كنيم ويا مهارت هاي حركتي ناكافي (دكمه بستن، گره زدن، بالارفتن) را قبل از پنج سالگي تشخيص دهيم. در بچه هاي به سن مدرسه ما مشاهده مي كنيم

آيا آنها در حال يادگيري مهارتهايي كه مناسب پايه درسي شان هست هستند يا نه. مدارس و خانواده ها بايد هميشه امكان ناتواني يادگيري را قبل از برداشت اينكه بچه كه در مدرسه ضعيف است تنبل است يا مشكل عواطفي دارد را در نظر بگيرند.

افراد داراي ناتوني آموزشي IDEA ACT قانون عمومي ۱۰۵-۱۷(P.L) كه به طور رسمي به عنوان تحصيلات براي همه بچه هاي فلج P.L 44-142(EHA) شناخته شده اند نيازمند سيستم مدرسه عمومي هستند تا ارزيابي مي كنند كه چه بچه هايي در خطر ناتواني يادگيري هستند.

ارزيابي هاي مي توانند همين طور توسط متخصصان در تمرين خصوصي با شروع از دكترهاي خانوادگي اجرا شوند. آشفتگي كمبود توجه ADD آشفتگي ناآرامي كمبود توجه ADHD ومشكلات ديگر بايد هميشه به خوبي در نظر گرفته شوند وتوسط مختصصان لايق با مهارتهايي در اين زمينه ها ارزيابي شوند. مهم است كه تفاوت بين مشكلات اجتماعي خانوادگي و عواطف را كه علت ها و آنهايي كه عواقب مشكلات آموزشي هستند را مشخص كنيم

زيرا آنها نيازمند درمان هاي مختلفي هستند. تخمين ارزيابي روانشاسي ممكن است شامل ارزيابي روانشناسي عصبي يا روانشناسي پزشكي است. هوش بچه بايد تعيين شود تا بفهميم آيا بچه زيرا امكان استعداد عمل مي كند و يا نه؟ تضادها در عملكرد بين بخش هاي مختلف IQ ميزان هوش به شرح نيروي يادگيري ونقاط ضعف ها كمك خواهدكرد. تست هاي ديگر ممكن است براي ارزيابي تواناهايي درك، شناخت، حافظه و تكلم زبان استفاده مي شود. مهارت هاي آموزشي جاري توسط تست هاي دستاوردي مورد قضاوت قرار مي گيرند.

تست هاي موفقيت دستاوري و IQ به توضيح تفاوت بين توانايي حقيقي و ممكن استعدادي كمك مي كند. همچنين تست هاي مشخصي خاصي وجود دارد كه به پرده داشتن از ناتواني هاي يادگيري كمك مي كند.يك آسيب شناسي تكلم گويش درمانگر روان درمانگر حرفه اي يا متخصصان ديگر ممكن است اطلاعات بيشتري را به اندازه اي كه والدين ميتوانند عرضه كنند.

درمان ناتواني هاي يادگيري در بچه ها:
تحصيلات خاص درمان انتخاب براي ناتواني هاي يادگيري در مدرسه است. افراداراي تحصيلات ناتواني ها ACT نيازمند اين هستند كه پرسنل مدرسه در ارتباط با والدين بچه برنامه تحصيلاتي انفرادي را براي هر دانش آموز داراي ناتواني يادگيري كه براي تحصيلات خاص مناسب هستند را توسعه دهند. اين برنامه هر سال براي محاسبه هر مهارت مناسب

موجوددانش آموز وتوانايي ها وناتواني هايي يادگيري اصلاح شده مرور شده .آموزش خاص كه دانش آموزان دريافت مي كنند بسته به نيازها و ظريف هايشان تغيير خواهد كرد .بعضي از بچه ها نيازمند خدمات خاص مربوط به خوبي هستند مانند: نت بردار يادداشت بردار براي دانش آموز داراي ناتواني حركت ظريف لغت پرداز پردازنده لغت ،‌كامپيوترهاي دستي كيفي كتابهاي ضبط شده در نوار يا زمان اضافي براي تست ها.

IDEA نيازمند مدارس براي فراهم اين تحصيلات خاص وخدمات مربوط بدون هيچ هزينه اي براي خانواده هستند دلگرم كننده است كه بدانيم تعداد زيادي تحقيقات انجام شده تا بفهميم چگونه به دانش آموزان داراي ناتواني يادگيري كمك كنيم تا درمدرسه وجاي ديگر موفق شوند. براي دستيابي به اطلاعات جزئي بيشتر درباره اينكه چه نوع هايي از ملاحضلات براي اين دانش آموزان اميد بخش به نظر مي رسند سازمان ها ومنابع چاپي كه در پايان اين راهنما فهرست شده اند

مي توانند مفيد باشند والدين بايد همين طور تلاش كنند تا ريشه مشكلات بچه هايشان را بفهمند. مانند معلمان كلاس آنها بايد تواناهايي بچه هايشان را در حال جبران يا نظيم نيازهاي بچه شان بدون اينكه آنها را بدون نياز در معرض عوامل طبيعي قرار دهند قراردهند بسازند. يك بچه ناتواني حركتي چشمي بينايي براي مثال ممكن است برايش سخت باشد

كه يك ماشين ظرفشويي را حمل كن اما زباله را ميتواند حل كند.همين بچه ممكن است در گرفتن و يا پرتاب توپ مشكل داشته باشد اما مشكلي در شنا كردن نداشته باشد. والدين بايد قبلا درباره اين موضوعات فكر كنندتا استرس بچه هايشان را كاهش دهند وشانس او را براي تجربه موقعيت دوست پيدا كردن و توسعه عزت نفس افزايش دهند. درماني كه تنها به كار مدرسه اثر مي گذارند. موفق نخواهد شد. زيرا ناتواني هاي يادگيري ناتواني هاي زندگي هستند.

لازم است كه ناتواني يادگيري ومشكلات مربوط به هر چه سريعتر تشخيص دهيم. بدون تشخيص وكمك بچه هاي مكمن است به طور افزايشي هنگامي كه به كرات شكست مي خورندمايوس و ناراحت شوند. قبل از زماني كه آنها به دبيرستان مي رسند آنها ممكن است مايوس شوند رها كنند از طرف ديگر بچه هايي كه نيازهاي خاص آنها به موقع تشخيص داده شده اند و به طور مناسب درمان شده اند ميتوانند غلبه كند يا ياد بگيرند تا ناتواني هاي خود را جبران كنند.

NICHKY از دكتر لاري سيلور وانجمن ناتواني يادگيري استان مونتگوي Inc براي اجازه به تنظيم مقاله دكتر سيلور كه در خبرنامه آنها ظاهر شده بود تشكر مي كند. انجمن ناتواني يادگيري استان مونتگو مري Inc .بخش محلي مري لند انجمن ناتوني يادگيري آمريكاست.كمك كردن به بچه براي
يادگيري:

اگر شما شك داريد كه بچه شما مشكل يادگيري خواندن دارد يا به طور كلي مشكل يادگيري دارد كمك فراهم است. براي والدين داراي بچه هاي مدرسه اي اولين منبع كمك بايد مدرسه عمومي كه در منطقه شما خدمت مي كند بايد. با مدير مدرسه فرزند خود تماس برقرار كنيد نگرانيهايتان را بيان كنيد و بخواهيد تا فرزند شما ارزيابي شود تا متوجه شويد

آيا او ناتواني دارد يا نه. اگر مدرسه فكر مي كند فرزند شما ممكن است يك ناتواني داشته باشد وممكن است است نيازمند تحصيلات خاص و خدمات مربوط باشد آن بايد فرزند شما را قبل از فراهم كردن اين خدمات براي فرزند شما ارزيابي كند. اين ارزيابي هيچ هزينه اي براي شما ندارد. نتايج ارزيابي نشان خواهد داد كه آيا فرزند شما درخواندن يا يادگيري مشكلي دارد يا خير. اگر اين چنين بد ريشه مشكل در كجاست به شما ممكن است گفته شود كه فرزند شما مشكل خونندن دارد يا نوع ديگري از ناتواني در يادگيري دارد. اگر ارزيابي نشان دهد

كه فرزند شما ناتواني يادگيري دارد و به خاطر اين مشكل نيازمند تحصيلات خاص است مدرسه تووسط قانون مركزي وكشوري موظف است تا تحصيلات خاصي را براي فرزند شما فراهم كند و نيز بدون هيچ هزينه‌اي براي شما و خانواده‌تان فرض كنيد به هر حال،‌ كه نتايج ارزيابي نشان مي‌دهد كه وي ناتواني ندارد. در اين مورد تعدادي دستورالعمل وجود دارد كه شما مي توانيد انجام دهيد. اگر شما فكر كنيد كه ارزيابي مدرسه فرزند شما براي مثال مناسب نبود

مثلاً فقط يك تست داده شده بود و يا ارزيابي به تنهايي بر اساس مشاهدات فرزند شما بوده- شما مي‌توانيد از سيستم مدرسه بخواهيد تا براي آنچه كه به عنوان ارزيابي تحصيلات مستقل شناخته شده(پول) پرداخت كنند.(IEE) معمولاً دستور العملهاي براي دستيابي به IEE در هزينه مدرسه وجود دارد. از آموزشگاه يا مركز اطلاعاتي و تعليم و الدين منطقه خود(PTI) درباره روندي كه شما نيازمند خواهيد بود

تا از درخواستIEE پيروي كنيد بخواهيد (تماس اطلاعات براي PTI شما از NICHCY فراهم است). البتّه شما مي‌توانيد هميشه فرزند خود را به طور مستقل مورد ارزيابي قرار دهيد و براي ارزيابي خودتان(هزينه) پرداخت كنيد. اينكه آيا مدرسه براي IEE پرداخت مي‌كند شمان نتايج است ارزيابي دوم بايد در تعيين اينكه آيا فرزندتان دارد و نيازمند

تحصيلات خاص است مورد محاسبه قرار گيرد. اگر نتايج ارزيابي هنوز نشان مي‌دهد كه مشكلات فرزندتان در يادگيري خواندن بوسيله ناتواني به وجود نيامده است، فرزندتان براي خدمات تحصيلات خاص درآموزشگاه عمومي مناسب نخواهد بود. به هر حال بيشتر مراكز آموزشي خدمات آماده اي را براي دانش آموزاني كه مشكل خواندن دارند، دارد.

فرزندتان ممكن است در يك برنامه خواندن اصلاحي يا درماني يا كار با معلم مخصوص اينكار تا مهارتهاي او را بهبود بخشد، ثبت نام شود. شما ممكن است همچنين بخواهيد تا با بعضي از سازمانهايي كه سواد مي‌آموزند تماس برقرار كنيد. (سازمانها را ببينيد) فرض كنيد به هر حال، كه نتايج ارزيابي نشان مي‌دهد كه فرزندتان دريادگيري ناتوان است

و براي دريافت خدمات آموزشي خاص مناسب است، شما و پرسنل مدرسه بعد از آن دربارة نتايج ارزيابي با يكديگر ملاقات داشته باشيد و آنچه را كه به عنوان برنامه آموزشي انفرادي (IEP) شناخته شده توسعه دهيد. در ميان چيزهاي ديگر، IEP سطحي را كه فرزندتان هم اكنون در حال انجام دادن است بخوبي شناسايي خدمات يا آموزشي‌هاي خاص وي كه دريافت خواهد كرد تا نيازهاي خاص خود را بروز دهد توصيف خواهد كرد.(اطلاعات بيشتر درباره تحصيلات خاص و روندIEP با تماس به NICHCY فراهم است). وسيله‌هاي كمكي هم چنين ممكن هستند

و مي‌توانند به دانش آموز براي جبران ناتواني يادگيري خود كمك كنند. وسيله‌هاي كمكي مي‌توانند شامل:
۱-كتب درسي ثبت شده آماده براي بخش براي نابينايان و افراد داراي مشكل خواندن(توصيف منابع را ببنيد.

۲-زمان زياد و براي انجام تست‌‌ها
۳-تدريس خصوصي۴-هوش طبيعي فرزند خود احترام بگذاريد و آن را به مبارزه بطلبيد( در نظر بگيريد). او ممكن است در خواندن يا نوشتن مشكل داشته باشد اما اين دين معني نيست كه با روش هاي ديگر هم ياد بگيرد.

بيشتر بچه ها داراي ناتواني‌هاي يادگيري هوش ميانگين يا بالاتر از آن دارند كه مي توانند با استفاده از روش هاي چند حسي به مبارزه طلبيده شوند و درگير شوند. مزه- لمس، بينايي، شنوايي و حركت راه هاي ارزشمند جمع كردن اطلاعات هستند. به يادداشته باشيد كه اشتباهات بزرگ بينيد. شما مي توانيد به قبول دوستانة مشكلات( اشتباهات) خودتان كه اشتباهات مي توانند مفيد باشند، سر مشق فرزندان خود باشيد. آنها (اشتباهات) مي توانند

به راه حل هاي جديد ما را هدايت كنند. آنها پايان دنيا نيستند. وقتي كه فرزند شما مي بيند كه شما اين رفتار را به اشتباهات- اشتباهات خود يا ديگران- داريد، او مي تواند ياد بگيرد تا اشتباهات خود را در يك چراغ( نور) در نظر بگيرد( مانند اشتباهات ديگران در نظر بگيرد.) تشخيص دهيد كه ممكن است چيزهايي باشد كه فرزند شما قادر به انجام آنها نيست

يا مشكل دائمي در انجام آنها دارد. به فرزند خود كمك كنيد تا بفهمد كه اين بدان معني نيست كه او يك شكست خورده است. بعد از همه، هر كسي چيزي دارد كه نمي تواند انجام دهد.) در چيزهايي كه فرزند شما مي تواند انجام دهد سرمايه‌گذاري كنيد.