مقدمه

در براکی تراپی HDR دوز بسیار بالایی در مدت زمانی اندک و در دفعات محدودی به حجم تومور اعمال میگردد. مزیت عمده براکی تراپی، امکان اعمال دوز بالای تابشی به تومور و درعینحال دوز پایین به بافتهای سالم اطراف میباشد و همچنین احتمال اثر حرکت اعضا و خطاهای مربوط به کاشت ماده پرتوزا نسبت به روش درمان از راه دور کمتر میباشد .[۱]

سرطان پروستات شایعترین بدخیمی شناختهشده در مردان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان به شمار می رود. براکی تراپی، یکی از روشهای متداول درمان سرطان پروستات میباشد که برای این کار از نرمافزار Flexiplan و دستگاه Flexitron استفاده میشود .[۲]

۸۸۶

مواد و روشها:

-۱ مشخصات چشمه

چشمه ایریدیوم با نیمه عمر ۷۳,۸۱ روز به ازای هر واپاشی در ۹۵ درصد موارد با گسیل ذرات بتا با بیشینه انرژی ۶۷۲ Kev و میانگین انرژی۱۸۰,۷ Kev به ۱۹۲Pt واپاشی میکند و در ۵ درصد موارد با جذب الکترون۱ به ۱۹۲Os واپاشی میکند. در هر واپاشی ایریدیوم به طور متوسط ۲,۳ گاما با طیف انرژی بین ۶۱ Kev تا ۱۳۷۸ Kev و میانگین انرژی Kev 355 Kev ساطع میشود. با توجه به اکتیویته ویژه بالای آن، سیدهای ایریدیوم با اکتیویته بالا و اندازه کوچک، جهت مصارف براکی تراپی تولید شده است. چشمه با طیفی مطابق شکل ۱، با طول و قطر ظاهری به ترتیب ۴,۵ و ۰,۹ میلیمتر و طول و قطر فعال به ترتیب ۳,۶ و ۰,۶۵ میلیمتر از جنس ماده ایریدیوم ۱۹۲ در محیط MCNP شبیهسازی شد.

شکل :۱ طیف گاماهای گسیلی ایریدیوم ۴] ۱۹۲،[۳

-۲ فانتوم شبیهسازی شده

با توجه به این که نرمافزار Flexiplan بر مبنای پروتکل TG-43 محاسبات را انجام میدهد و در پروتکل TG-43برای انجام محاسبات دوزیمتری، فانتومی از جنس آب در اطراف چشمه در نظر گرفته میشود [۵]، در این کار نیز فانتومی از جنس آب با ابعاد ۱۰cm*10cm*10cm و در مرکز آن استوانهای با شعاع و ارتفاع

۱ Electron capture

۸۸۷

به ترتیب ۱,۲۵ و ۱۰۰ میلیمتر از جنس هوا به عنوان مسیر حرکت چشمه ایریدیوم در محیط MCNP شبیهسازی شد. (شکل (۱