اعتياد

به نظر دکتر کلمن بشر برای زندگی در طبيعت آفريده شده و پيشرفت های او در راه زندگی ماشينی بسيار فراتر از توان طبيعي وی بوده و لذا در رويا رويي با مشکلات قرن بيستم در مقايسه با زندگی در طبيعت بايستی سازش بيشتری با محيط زيست از خود نشان دهد که خود موجب کنش و فشار بيشتری بر او است. از اين رو برای تسکين خود به دنبال مواد مخدر و داروهای آرام بخش می رود علاوه بر اين نويسنده در بيان علل و عوامل اعتياد به تشريح نقش ارتباطات سريع

بين المللی در جا به جايط فرهنگ مصرف مواد مخدر پرداخته و نيز صنايع توليدي و تبليغاتی مواد و داروهای مخدر منافع اقتصادی دولتهاييکه بخش مهمی از درآمد خود را از ماليات بر مواد مخدر تأمين می کنند و وسوسه های مالی برخی از مقامات دولتی و ارتباط آنها با صنايع مزبور را در اشاعه

اعتياد سهيم مي داند نويسنده قانون گذاريهای غير منطقی و مقطعی را که با ايجاد محدوديت برای مواد مخدر کم ضرر که موجب جايگزينی آن با مواد زيان بار تر مي گردد و با همسان نمودن مواد مخدر کم ضرری چون کانابيس با مواد اعتياد آور مضری چون هروئين سبب تضعيف حرم

ت قانون مي گردد مورد انتقاد قرار می دهد.
دستورالعمل های کنترل و پايش همه گيري دخانيات:
مترجمان:دکتر محمدخواجه دلويي ودکترمرضيه مولوی نجومی.(سازمان جهانی بهداشت ژئو)
سخن ناشر: گفته شده است اگر دخانيات در آزمايشگاهها اختراع می شد و تمام ا

طلاعات امروزی در دست بود هيچ دولتی اجازه فروش آن را نمی داد ولی متأسفانه خطرات بهداشتی و سلامت ان مدتها بعد از مصرف وسيع آن مشخص می شود بر اساس نتايج حاصل از مطالعات مصرف دخانيات عامل ۲/۶ از کل مرگ ها و بيماريها در جهان است و اين ميزان تا سال ۲۰۲۰به بيش از سه برابر يعنی ۹% خواهد رسيد .
آسيب های مربوط به مصرف دخانيات هم سلامتی و هم درآمد را شامل می شود و بسياری از کشورها را از منابع مورد نياز برای توسعه محروم مي سازد. مرگ زودرس قابل پيشگيري ميليون ها نفر از افراد آموزش ديده و مهارت يافته در سنين دارای حداکثر بازدهی يک ضايعه همگانی وفراتر از حدود ملی است کشور مانيز بطور جدی با اين مشکل مواجه است به نحوی که مصرف سالانه دخانيات حدود ۶۰۰۰ ميليارد ريال و با درنظر گرفتن عوارض ثانوی اين ميزان ۱۲۰۰۰ ميليارد ريال در سال برآورد شده است.
همکاريهای بين المللی در مبارزه با مواد مخدر از ديدگاه حقوق بين الملل:
تأليف : احمد باقرزاده ميانجی
مشکلات ناشی از اعتياد به مواد مخدر با قدرت انقلاب صنعتی و اختراع ماشين و نزديک شدن فواصل فی مابين ملت های جهان توسعه روزافزونی يافت و اين توسعه پا به پای رشد صنعتی و مادی فراگيرتر شد و در حال حاضر عملاً ميليونها جوان و نيروی فعال انسانی را مصرف نا به جای مواد مخدر و داروهای روانگردان به زندگی انگلی کشانده و بيماريهای جسمی و روانی مصرف کننده را موجب گشته است.

اعتياد چيست و معتاد کيست؟
نوشته دکتر ورنان کلمن؛ ۷۸-۷۹ ص ۱۹
«طاعون قرن بيست و يکم: جهان امروز با مشکل اعتياد دست به گريبان اس

ت شعار معتادان در اغلب کشورهای پيشرفته غربی به ميليونها نفر بالغ می گردد اعتياد خانواده ها را فرو می پاشد و شخصيت و زندگی قربانيان خود را به اشکال بسيار گوناگون نابود و متلاشی می کند.»
«انواع اعتياد:الکل آمفتامين ها, باربی توريت ها, بنرود يازپام ها, کانابيز
کوکائين دی کونال(هروئين), چسب ها(هروئين, مرفين, ترياک) توتون و….»
«علائم اعتياد: معتادين به الکل تنها يک هدف در زندگی دارند بدست اوردن الکل و مصرف آن و نتيجتاً علاقه خويش را به ديگر جنبه های زندگی از دست می دهند از جمله زمان کار خويش را کم می کنند از دوستان خود اجتناب می ورزند و نسبت به بستگان بی تفاوتند و سر

گرمی سابق خود را از دست می دهند و آنها بسيار دروغ می گويند مخفيانه کاری وعده بسيار می دهند و عمل نمی کنند و بی تفاوت به وضع ظاهر و مخل اجتماع هستند ع

لائم ظاهری اعتياد شامل لرزش ـ ارتعاش دست ـ سوء هاضمه ـ غش ـ تشنج ـ از دست دادن حافظه و تصادف منجر به جرح و افسردگی و اختلال در خواب».
ص ۳۲«آثار احتمالی مصرف الکل در بلند مدت ممکن است به کبد و مغز ضرر برساند.»
ص۴۰«خطرات اعتياد به الکل: که طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان بهداشت جهانی بين ۱تا۱۰درصد جمعيت دنيا متکی به مصرف الکل بوده و در اين راه توان خويش را از دست داده اند. احتمال خطر مرگ برای فرد الکلی چهار برابر بيش از افراد غير الکلی است و امکان ابتلا به امراض شديدي مثل امراض کبدی و سرطان برای فرد الکلی بيشتر از سايرين است.»
ص۷۷«کوکائين:”مصرف کنندگان کوکائين هيجان زده و بی حوصله بوده و ممکن است دچار تخيلات و اوهام گردند آنها احساس مي کنند که بر روی پوست بدنشان چيزی در حال خز

يدن است و عوارض احتمالی در بلند مدت لرزش بدن و افسردگی روانی است.” »
ص ۷۹ «برگ کوک در قرن نوزدهم به اروپا آورده شد و اگر چه بعضی از پزشکان از آ
ص ۸۷ «آثار قوی ويرانگر کوکائين, نکته مخاطره آميز اين است که اگرچه باز رهايي از کوکائين کيف سريعتر و بهتری را ايجاد می کند اما خطرناک تر است, يکی از مصرف کنندگان خطر مصرف کوکائين را به مانند پريدن از هواپيما بدون اطمينان از باز شدن چتر نجات توصيف کرده است يکی از عوامل و عوارض متداول آن مور مور شدن پوست بدن است که احساس می کند روی پوست بدن حشراتی حرکت می کند مسئله عمده کوکائين بر ذهن و مغز انسان است که با خطر ديوانگی مواجه است»
ص ۹۶ (هروئين يا ديکلونال)(ترياک يا متادرن)(مرفين يا پتي دين)
«علائم اعتياد: مصرف کنندگان هروئين معمولاً مردمک چشمهايشان کوچک است کم اشتها بوده ممکن است پرخاشگر باشند مصرف کنندگان هروئين معمولاً به يبوست و عوارض عمومی سرماخوردگی و يا لرزش دائمی در بدن دچار می شوند»
ص۹۸ «هروئين و مرفين و ترياک مواد مخدری هستند که يک منبع اصلی مشترک دارند و در مصرف کنندگان آثار مشابهی برجای می گذارند اين مواد عصاره گياه خشخاش است که در نقاط گوناگون جهان مثل هندوستان ـ ترکيه ـ چين ـ افغانستان ـ مصر ـ مکزيک مي رويد . مواد مذکور سيستم مرکزی اعصاب را تحذير کرده , مسکن , خواب آور, مداوای سرفه و اسهال است و هر سه احساس نوعی سلامتی در شخص مصرف کننده دارد محصول اصلی که از گياه خشخاش

بدست مي آيد ترياک نام دارد و شيره خشک شده گرزهای گياه است پس از تيغ زدن گرزها, شيره آن بيرون مي آيد و در اثر اکسيد شدن در مجاورت هوا رنگ قهوه ای تيره مي گيرد ونهايتاً به مشتی عصاره سفت شده تبديل مي شود که دارای بوی خوب ومزه تلخ است. ترياک سابقه مصرف چندين هزار ساله دارد يونانی ها و رومی های قديم آن را شادی آفرين می خواندند و مصريان از آن برای آرام کردن گريه اطفال استفاده می کردند.»
ص ۱۷۳«کوشش در کنترل کردن مصرف دخانيات:درقرن هفدهم در روسيه و ايران مصرف توتون حکم مرگ را به همراه داشت گفته اند که پادشاه ترکيه سلطان مراد چهارم روزانه تا ۱۸ معتاد به سيگار

 

را به مرگ محکوم می نموده است در قرن ۱۸ کشور سوئيس به منظور از ميان بردن اين عادت از طريق قوانين, ماليات سنگينی برمصرف کنندگان سيگار تحميل نمود».
ص۱۵۸«چرا انسان معتاد می شود , چرا؟ راجع به خجالتی بودن, حساس بودن و بيش از اندازه عصبی بودن افراديکه معتاد می شوند بسيار بحث شده است اينگونه افراد ممکن است در ظاهر خود را خوددار و قوی نشان دهند اما باطناً به علت هيجانات نا ارام بوده و شديداً به عشق و محبت نياز دارند در ايجاد رابطه نزديک با افراد ديگر ممکن است مشکلاتی داشته باشند و تشخيص دهند که مواد مخدر با ايجاد ارامش و اطمينان به ايشان کمک مي نمايد , احساس تنهايط و ناامنی آنان را به آرامش مبدل می کند. روانشناسان ديگر بر اين باورند که معتادين معمولاً بی کفايت بوده يا بنوعی احساس حقارت مي نمايند و به کمک مواد مخدر نياز دارند زيرا در برآوردن انتظارات اجتماعی خود را همواره نا موفق می بينند . آنان غالباً تحت تأثير احساس شديد نا اميدی دائمی و عدم موفقيت شخصی هستند و نيز ممکن است از يک احساس ناگفتنی, حتی ناخودآگاه عصبانيت عليه يکی يا هردو والدين خود رنج برند. اکثر معتادين رفتار کودکانه دارند افسرده بوده و رقتارشان افراطی است . از هوش سرشار برخوردارند از ناتوانی خود درکسب موفقيت احساس شکست مي نمايند, افرادی نامنظم هستند از مقررات سرپيچي می کنند و در مواجهه با فشار رزندگی ناتوان و معمولاً بيش از اندازه پرتوقع هستند.»
ص۱۶۰«تنها عاملی که معتادين را از غير معتادين جدا می سازد اين است که معتاد در شرايطي قرار گرفته که طی ان ثابت شده شخصيت وی بيش از اندازه شکنند است در حاليکه فرد غير معتاد از محيطي که در آن قادر است احساس کفايت و کنترل نمايد منحرف نشده است . آنان که از معتاد شدن خويش احساس غرور و رضايت دارند بايد به خارطر داشته باشند که اين سرتنوشت و بخت ما انسانهاست که شرايط ضربه پذيري و نهايتاً نيازهای ما را تضمين مي نمايد.»
ص۱۷۲«پزشکان: از ديگر عوامل مؤثر در افزايش اعتياد درسالهای اخير نقش حذف پزشکی بوده است در اين روند يکي از حلقه های واقعی قرن بيستم اين حقيقت است که در

حذف پزشکی تخصصي گستره برای رويارويي با مشکلاتی که بيشتر خود مسبب آن بوده بوجود امده است بخش کوچکی از مسئله اعتياد در ارتباط با حذف پزشکی ناشی از تأمين عمومی و بيرحمانه مواد مخدر برای سود جويي بوده است اما بخش بزرگتر آن حاصل بی دقتی و نا آگاهی صرف است , پزشکان نيز با ايفای نقش مهم در ايجاد جوی که در ان ارزش قرصها و هرگونه دارويي بيش از واقع تلقی شده در شيوع و گسترش اعتياد سهمی مؤثر داشته اند.»
ص ۱۷۳«براورد ميزان دقيق نقشی که پزشکان در پديد آمدن مشکل اعتياد به مواد مخدر در جامعه مدرن ما داشته اند غيرممکن است اگرچه عوامل بسيار زيادی در پيدايش اعتياد دخالت دارد اما اهميت نقش پزشکان با بررسی چگونگی ايجاد مشکل هروئين در انگلستان در سالهای ۱۹۶۰بخوبی نشان داده شده است در آن هنگام که تعداد نسبتاً کمی معتاد به هروئين در انگلستان وجود داشت بغير چند مورد هيچکس با اين مشکل برخوردی جدی نکرد , اقدام پزشکی انگلستان يعني پزشکانی که سخنگوی حرفه پزشکی برای همگان می باشند نياز واقعی و مبرم به برخوردی جدی و ويژه با اين معضل اجتماعی را درنيافت.»

ص۱۷۴«در واقع تعداد معتادين آنقدر کم بود که به هر حال انگيزه ای برای ورود قاچاقچيان وجود نداشت , نقطه ضعف شيوه ياد شده اين بود که تعيين مقدار مناسب برای معتدين منوط به تشخيص پزشکان گرديد و همين سبب شد که سيستم از هم پاشيده شود».
ص ۱۸۲ “مد: مواد مخدر نيز مانند لباس و اتومبيل تحت تأثير مد است. در ايالات متحده امريکا اکنون کوکائين مادئه مخدر روز است . مصرف اين ماده مخدر تا چند سال پيش ناشناخته بود اما در سال ۱۹۸۳ در گزارشی که توسط مجله تايم منتشر شد نشان داده شد که ۱۱درصد از آمريکاييهاي بالغ بيش از يکی دوبار اين ماده مخدر را آزمايش کرده اند. منابع کوکائين ايالات متحده تقريباً سه برابر مجموع صنايع فيلم و ضبط موسيقی در اين کشور است و ساليانه ۴۵ تن کوکائين توليد می نمايد و درامدی در حدود ۲۵ميليارد دلار دارد. مد مصرف کوکائين در ميان افراد حرفه ای جوان آنچنان بالا گرفته که قوانيني که برای کنترل آن وضع گرديده از سوی بسياری از مردم مانند قوانين منع مصرف الکل در اوايل قرن حاضر قوانين عقب مانده از زمان تلقی می گردد کوکائين در ميان بازرگانان آمريکايي و تمام افراد برجسته استنشاق چسب در بين کودکان مکزيکی آرام بخش هايي چون گروه بنزوديازپام در ميان زنان ميان سال در تمام جهان غرب مد شده است زنان امروز واليوم را به همان دليل مصرف می نمايند که زنان قرن نوزدهم در مناطق فقير نشين منچستر ترياک مصرف می کردند اما اينکه واليوم ماده مخدری است که در دسترس بوده و همگان پذيرفته اند که بر ذهن تأثير مفيدی دارد.»
ص۱۸۴«امورجنسی: جای ترديد است که هيچگونه ماده مخدر اعتياد آوری در جهان وجود داشته باشد و در مرحله ای برای تقويت قوای جنسی مفيد شناخته نشده باشد امروزه بدون شک بسياری از معتادين وجود دارند که انس اوليه آنان با مواد مخدر تحت تأثير انگيزه

موفقيت در امکور جنسی و يا شايد کسب لذتهای جنسی غير معمول و يا استثنايي بوده است الکل نمونه بسيار خوبی از آنگونه مواد مخدر است که غالباًبه جهت خواص ان در تقويت قوای جنسی مصرف می گردد به ويژه ان که فرد را از بند قيود و موانع رها نموده و موجب ابراز آزادانه تمنيات جنسی وی که در حالت عادی مخفی مي ماند می گردد و امکان اميز

ش جنسی وی را فزونی می دهد . بسياری از مردم زن و مرد از احساسات جنسی سرکوب شده خود رنج می برند و خاصيت الکل اين است که موانع بازدارنده و محدود کننده را ازميان برمی دارد و . نکته اين است که اگرچه مقدار نسبتاً کمی از الکل در تقويت قوای جنسی مؤثر است ليکن مقدار بيشتر ان احتمالاً مردان را ناتوان نموده و زنان را از رسيدن به اوحناء باز می دارد . ماری جوانا ماده مخدر ديگری است که شهرت بسياری برای تقويت نيروی جنسی دارد , پس از الکل ماری جوانا

شايد متداول ترين ماده تفريحی در جهان باشد اما تأثير آن بر فعاليت جنسی هنوز شناخته نشده است اگرچه تحقيقاتی در اين مورد انجام گرفته است.»

ص ۱۹۳«سازمانهای کنترل مواد مخدر: امروزه سازمان ملل ارگانهای متعددی برای کنترل مواد مخدر در اختيار دارد ؛ ۱)شورای اقتصادی و اجتماعی مسئول تدوين سياست سازمان ملل, هماهنگی در کنترل مواد مخدر, نظارت بر اجرای عهدنامه های بين المللی و ارائه پيشنهادات لازم به هر يک از دولتهاست. ۲)کميسيون مواد مخدر, مسئول بررسی و تشخيص نوع تحولاتی است که بايستی در سازمانهای جهانی موجود برای افزايش توانايي بيشتر و کنترل مؤثر مواد مخدر و مواد روان درمانگر در سطح جهان بوجود آيد.

۳)هيأت بين المللی کنترل مواد مخدرع مسئول کمک به دولتها در محدود نمودن کاشت و توليد مواد مخدر است و نظارت می نمايد تا مصرف مواردی که توسط قراردادهای بين المللی به کنترل در »ي ايند در چارچوب ارقام مورد نياز مقاصد پزشکي و علمی انجام گيرد يکی از راههای تنجام اين کار ارائه مساعدت های آماری است که دولتها را در برآوردن مقدار مورد نياز هر يک از مواد مخدر ياری می نمايد, دبير کل سازمان ملل شخصاً و به طور مستقيم از بخش مواد مخدر کمک ميگيرد و ني

ز در سازمان ملل صندوقی برای کنترل سوء مصرف مواد مخدر وجود دارد که هدف آن ايجاد منابعی برای کنترل مواد مخدر در کشورهايي از جهان است که بنيه مالی آنها برای قبول چنين مسئوليتی بيش از اندازه محدود است.»
ص ۲۱۲«بيمارستانها, کلينيک ها و مراکز مسکونی: پزشکان عمومی واقعاً دارای نقش مهمی در مداوای اعتياد به مواد مخدر هستند و من عقيده دارم که اگر آنان از آموزش بهتری برخوردار بو

ده و به صرف وقت بيشتری برای پرداختند به معتادين تشويق می شدند نقش بسيار قاطع تری می توانستند ايفا نمايند, اما برای بسياری از بيماران به ويژه آنان که مواد مخدر مستی آور چون هروئين مصرف می کنند و يا اعتياد آنان را به موجودی بي خانه و عمدتاً غيرقانونی تبديل نموده است کمک های حرفه ای از نوع بيمارستان , کلينيک های تخصصی يا نوعی مراکز مسکونی خواهد بود که در آنجا کارشناسان کمک هايي در تقويت جسم و روان و رفع مشکلات اجتماعی در اختيار آنها می گذارند و نيز از آنها در مقابل قاچاقچيان و فورشندگانمواد مخدر و مجريان قانون حمايت می

نمايند, در بسياری از مراکز مسکونی کارشناسانی که در اين امر دخالت دارند تعدادی از معتادين پيشين می باشند که از آنچه بر سر معتاد مي آيد خود به خوبی مطلع اند . شواهد بسياری در دست است که نشان می دهد اين مراکز در صورتی که بخوبی سازمان يابند نقش مهمی در مداوای افراد معتاد به هروئين خواهند داشت (صرف واقعيت اعتياد به هروئين موجب نيازآنان به اين نوع حمايت تخثصصی نمی شود بلکه طبيعت غير قانونی بدو

ن ماده مخدر مورد مصرف است که موجب می شود معتادين بی خانه, وحشت زده , تنها و بيکار باشند.) يک مرکز مسکونی مناسب امکان مساعدت و مداوای پزشکی در موارد عفونی و ديگر مشکلات جسمانی معتاد , مشاوره گروهی, غذای خوب و ايجاد محيط دوستانه که برای معتادين را در بر خواهد داشت , برخورداری از يک روش منظم زندگی, هدفمندی و قبول بعضی مسئوليتها قطع

اً برای موفقيت معتادان مفيد خواهد بود با وجود اين نکته تأسف بار اين است که اين تعداد مراکز برای بستری کردن تمام معتادين نيازمند نه تنها کافی نيس

ت بلکه نزديک به حد کفايت هم نيست . در بريتانيا در سال ۱۹۸۴, ۸۴ تختخواب رسمی برای معتادين وجود داشت هنگامی که اين برآورده شده در روزنامه تايمز منتشر گرديد بين ۵۰تا۶۰هزار معتاد در کشور وجود داشت و دولت نيز برنامه ای برای افزاتيش تعداد آنها در منتاطق مسکونی نداشت. تعداد معتاديني می توانند اميدورا به بستری شدن

و دريافت مراقبتهای ويژه ان باشند که يا نزديکان آنان از عهده پرداخت هزينه های مداوای خصوصی برآيند(که بسيار عالی است اما به نحو سرسام آوری گران است) و يا به يافتن مرکزی که توسط سازمانی داوطلب اداره مي شد توفيق يابند».
ص ۲۴۰«ترک اعتياد:۱)به مو.جب تعريف اعتياد هر که اعتيادی را ترک کند اجباراً بايستی دوره ترک را بگذراند که احتمالاً اين دوران آزار دهنده, ناگوار و حتی دردناک

است. ۲)مدت زمان دوام اين عوارض بستگی به سلامت و نيروی جسمانی فرد طول زمان مصرف مواد مخدر و مقدار مورد مصر ف ان دارد . ۳)عوارض ترک يک ماده مخدر در اشخاص مختلف متفاوت است معتادی ممکن است بتواند ماده مخدری را با آثار جانبی نسبتاً کمتر ترک نمايد و معتاد ديگر ممکن است از عوارض کاملاً متفاوتی رنج ببرد. ۴)به علت آزادهندگی عوارض هر معتادب که تصميم به ترک دارد بايد دوران ترک را در محيطی ساکت و آرام شروع نمايد ,فشارها و تنش های ناشی از عوامل خارجی بايد بطور مطلق به حداقل کاهش يابد. ۵)به معتاديني که دوران ترک را می گذرانند بايد توجه شود که به مقدار کافی غذا و نوشيدنی صرف نمايند.»

دستورالعملهای کنترل و پايش همه گيري دخانيات
مترجمان دکتر محمد خواجه دلوئي, دکتر مرضيه مولوی نجومی, نوبت چاپ ۱۳۸۲
ص۱۳«پيشگفتار: بيش از چهار دهه از شناخت خطرات کشنده مصرف دخانيات گذشته است و هر روز بر شواهد ارزشمند در اين مورد افزوده می گردد امروزه هيچ

شک و ترديدي وجود ندارد که مصرف دخانيات عامل مرگ و بيماری در مقياس وسيع است از اواسط قرن بيستم فرآورده های دخانيات به تنهايي بيش از ۶۰ميليون نفر را در کشورهای توسعه يافته کشته اند. در حال حاضر برآورد مي شود که مصرف دخانيات سالانه سه ميليون نفر از مردم جهان را می کشد و براساس روند فعیل اين مرگها افزايش يافته و سالانه به ۱۰ميليون مرگ تا سال ۲۰۲۰ خواهد رسيد که ۷۰ درصد از آن در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد براساس تخمين سازمان جهانی بهداشت حدود۱و۱ميليارد نفر در جهان انواع دخا

نيات را مصرف می کنند که بالغ بر جمعيت کل گروه سنی بالای ۱۵ سال را تشکيل مي دهند , در سال ۱۹۹۵ مرگ ناشی از سرطان ريه در کشورهای توسعه يافته ۵۱۴۰۰۰ مورد و همزمان با ان ۶۲۵۰۰۰ مورد مرگ به علت بيماريهای قلب و عروق منتسب به دخانيات گزارش شده است . همچنين مطالعات نشان داده است که افراد سيگاری ۳۰تا۴۰برابر بيشتر از غير سيگاری ها دچار سکته قلبی می شوند قابل توجه است که افراد سيگاری در طی زندگی به طور متوسط ۵۰درصد شانمس مرگ به علت مصرف سيگار را دارند و نيمي از اين افراد در ميان سالگی خواهند مرد به عبارت ديگر اميد به زندگی در افراد سيگاری به طور متوسط ۲۲سال کمتر از جمعيت عمومی است.»
ص۱۷«هرسال دخانيات مسئول مرگ حدو

د ۵/۳ ميليون نفر و يا به عبارتی يک مرگ در هر ۹ثانيه است اين تعداد در حال افزايش است و تا دهه ۲۰۳۰-۲۰۲۰ به ۱۰ميليون نفر در سال خواهد رسيد که ۷۰درصد اين موارد در کشورهای درحال توسعه رخ خواهد داد اين نکته که علت ابتلا به بيش از ۲۵ نوع بيماری به مصرف دخانيات بر می گردد و يا با مصرف دخانيات ارتباطی قوی دارد, از اوايل دهه ۱۹۵۰تقويت شده است هرچند که هزينه های گسترده مصرف دخانيات به مراتب بيشتر از آثار زيانبار بهداشتی آن است . هزينه های عظيم اجتماعی و اقتصادی آن نيز قابل توج

ه است.»
ص ۲۳«لزوم کنترل دخاتنيات: (در اوايل دهه ۱۹۵۰با انجام مطالعاتی وسيع و گزارشهای علمی مشخص شد که عامل اصلی سرطان ريه مصرف دخانيات است از همان موقع شواهد علمی جمع آوری شده به وضوح مشخص کرد که يتی با مصرف دخانيات هستند شواهد نشان می دهد که مصرف دخانيات در تمام اشکال آن خطر مرگ زودرس در برخی از بيماريهای مزمن را به طور قوی افزايش می دهد, حتی افرادی که دخانيات مصرف نمی کنند ولی تحت تأثير آن قرار مي گيرند يا افرادی که با دود دخانيات مواجهه ناخواسته دار

ند در معذض خطر بيشتر سرطان ريه و تعدادی بيماريهای ديگر هستند بنابراين دخانيات عامل کمک کنننده بزرگی در ايجاد بسياری از بيماريها و بزرگترين عامل مرگ زودرس قابل پيشگيری در بسياری از کشورهاست هرساله فرآورده های دخانيات باعث مرگ حدود ۳ ميليون نفر در سطح جهان می شود و اين تعداد در حال افزايش است الگوهای رايج مصرف دخانيات دگرگون شده اند سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده است که در دهه ۲۰۳۰-۲۰۲۰دخانيات عامل مرگ ۱۰ميليون نفر در سال خواهد بود که ۷۰درصد از اين تعداد در کشوره

ای در حال توسعه اتفاق خواهد افتاد, بيشترين اين تعداد و مصرف کرده اند اتفافاق خواهد افتاد شکست جدی در اقدامات کنونی منجر به وقوع ده ها ميليون مرگ زودرس ناشی از يک همه گيري قابل اجتناب خواهد شد.»
ص۲۴«براساس مطالعه بانک جهانی در سال ۱۹۹۴ زيان ناشی از مصرف سالانه دخانيات بالغ بر ۲۰۰۰۰۰ ميليون دلار آمريکا می شود که نيمي از ان

متوجه کشورهای درحال توسعه است اين مبلغ شامل هزينه مراقبت های مستقيم پزشکی برای بيماريهای مرتبط با دخانيات , غيبت از کار آتش سوزي ها, کاهش توليد و هزينه های واقعی ديگري نيز دارد که قابل محاسبه نيست مانند کاهش کيفيت زندگی مصرف کنندگان دخانيات و افراد رده دوم در معرض دود دخانيات مانند کسانی که بامصرف کنندگان دخانيات زندگی می کنند هزينه ها يا بار اضافی دخانيات را نيز در يک مقياس محدود مي توان محاسبه کرد به عنوان مثال براساس گزارش دفتر ارزيابی های تکنولوژي کنگره ايالت متحده در سال ۱۹۹۰ بار کلی اقتصادی مصرف دخانيان به ازای هر پاکت سيگار مصرفی در ايالات متخده

بالغ به ۶/۲دلار آمريکا برآورد شده است(قيمت هر پاکت سيگار در سال ۱۹۹۰در ايالات متحده ۴۴/۱ دلار امريکايي بوده است در کشورهای توسعه يافته که مصرف سيگار بطور وسيعی در طی دهه های ۱۹۴۰و۱۹۵۰گسترش يافت نتايج متعاقب اين

روند افزايش مصرف سيگار اکنون ديده می شود تقريباً ۲۰درصد کل مرگ ها در کشورهای توسعه يافته در سال ۱۹۹۰ناشی از مصرف فرآورده های دخانيات بوده است با وجود ايکه ميزان مصرف سيگار در بين بالغين کشورهای توسعه يافته عموماً کاهش يافته است ولی در کشورهای در حال توسعه اين ميزان افزايش داشته است.»
«قطعامه اجلاس جهانی بهداشت: در ار

تباط با رشد بهداشت عمومی جامعه و مرتبط با همه گيری بيماري های منتسب به دخانيات اجلاس جهانی بهداشت به عنوان هيئت حاکمه سازمان جهانی بهداشت در طی سال های ۱۹۹۵-۱۹۷۰درخصوص کنترل دخانيات چهارده قطعنامه A اجلاس جهانی بهداشت در سال ۱۹۸۶ به ويژه مخصوصاً قابل توجه است که اعضای سازمان جهانی بهداشت را به اجرای فراگير راه کارهای کنترل دخانيت که حداقل در بر دارنده موارد زير می باشند فرا می خواند:
۱)ضوابطی برای اطمينان از اينکه افراد غير سيگاری بويژه زنان باردار و کودکان در مواجهه ناخواسته با دئد دخانيات در مکان های عمومی سرپوشيده , رستوران ها و وسايط حمل و نقل عمومی , محل کار و ميهمانيها بطور موثری حفاظت می شوند, در مقابل

اعتياد به دخانيات.
۲)ضوابطی برای تشويق کودکان و نوجوانان به پرهيز از مصرف دخانيات بمنظور محافظت آنان در مقابل اعتياد به دخانيات .

۳)ضوابطی برای اطمينان از اينکه در تمام مکانهای مرتبط با بهداشت , توسط تمام کارکنان امور بهداشتی الگوی خوبی ارائه می شود.
۴)ضوابطی برای دستيابی به ريشه کنبی تدريجی عوامل اجتماتعی ـ اقتصادی ـ رفتاری و ديگر عوامل ترويج مصرف دخانيات .
۵)برجسته کردن خطرات بهداشتی که شامل عبارتهايي مانند دخانيت اعتياد اور است روی پاکتهای سيگار و تمام بستهخ بندی های حاوی فرآورده های دخانيات.
ص ۳۳«اهداف کلی و اختصاصی: هدف کلی فعاليتهای

 

کنترل دخانيات بايستی کاهش بيماري زايي ناشی از مصرف محصولات دخانيات باشد از طريق تلفيق موارد زير می توان به اين هدف رسيد: ۱)کمک به مصونيت افرادی که دخانيات مصرف نمی کنند. ۲)ترويج ترک مصرف دخانيات از طريق تشويق و تلاش به کمک های مربوط ۳)حفظ سلامتی و حقوق کودکان و بزرگسالان با پيشگيری اط مواجهة نا خواسته, آنان با دود دخانيات در محيط های آلوده به دود دخانيات»
ص۳۵«برنامه عملياتی سازمان جهانی بهداشت: تشديد سياست های کنترل دخانيات يک موضوع پيچيده و جدی است برای دستيابی به موفقيت دراين زمينه برنامه ريزي دقيق و به روز کردن برنامه دخانيات يا سلامتی يک برنامه عملياتی بوده که در مقر سازمان جهانی بهداشت توسط اجلاس جهانی بهداشت برای دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۸۸ اعلام شد در ماه می سال ۱۹۹۶ چهل و نهمين اجلاس جهاني بهداشت برنامه عملياتی دخانيات يا سلامت را برای دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۶ اعلام

کرد که فعاليتهای جهانی سازمان هانی بهداشت و راه کنترل دخانيات تشديد خواهد کرد.»
«برنامه ريزي عمليات سازمان جهانی بهداشت:» بطور خلاصه طرح کلی برنامه عملياتی سازمان جهاني بهداشت تحت عنوان اصلی(هدف – نگرشها و فعاليت ها)

به اين شرح است بخش اول برنامه: برنامه های ملی و بين المللی کنترل دخانيات هدف, تشويق, توسعه و تقويت برنامه های ملی و بين المللی کنترل دخانيات برای پيشگيري و کاهش م

ن های فارغ از دخانيات, اين برنامه به سوي طرح رويکردی برای دستيابی به حمايت اطلاعات عمومی و نه فعاليت مورد تعهد ذکر شده را انتشارات مسلسل هشدار دخانيات حرکت می کند, بخش سوم برنامه مرکز اطلاعات وپژوهش های دخانيات با سلامتی: هدف جمع آوری, ساز

مان دهی , تهيه و توزيع اطلاعات معتبر درباره همه گيري دخانيات , ترک دخانيات به دو عامل بستگی دارد:۱)انگيزه ترک ۲)توانايي غلبه بر موانع مربوط به وابستگی بنابراين اهداف بينايي

سياستهای کنترل دخانيات بايستی شامل تفويت انگيزه ترک در مصرف کنندگان و نيز مشکلات در ارتباط با وابستگی باشد مصرف کنندگان مختلف براساس ماهيت و شدت وابستگی خود نيازهای متفاوتی دارند.طبق بررسی ها با وجود اين ۷۵ تا ۸۰ درصد مصرف کنندگان دخانيات خواست

ار ترک

آن هستند و حدود آنان نيز برای اين کار حداقل سه بار تلاش کرده اند ولی کمتر از نصف آنان از سن ۶۰سالگی در ترک دائمی دخانيات موفق بودند وابستگی نيکوتين به وضوح يک مانع بزرگ برای ترک مؤفق است بنابراين سياست های کنترل دخانيات بايستی هم فعاليت های تقويت انگيزه مصرف کنندگان برای ترک (/اموزش بهداشت اطلاعات عمومی , سياست های ارزشمن

د, سياست های ضد دخانيات , رفتار درمانی و…) و هم فعاليتهايي برای کاهش مشکلات مرتبط با وابستگی مصرف کنندگان به هنگام ترک(درمان رفتاری و دارويي۹ را در بر گيرند»