مقدمه
پالايشگاههاي تمام جهان در تلاشند كه فرمول بنزين را طوري اصلاح كنند كه قادر باشند سوالات قوانين زيست محيطي را پاسخگو باشند.

در آمريكا ۱۲۱ ميليون نفر جمعيت ( نزديك به نصف جمعيت آمريكاست) در مناطقي زندگي مي‌كنند كه از نظر هوا در وضعيت استاندارد نيست. سازمان حفاظت از محيط زيست EPA اخيرا سختگيريهاي بيشتري نسبت به لايه اوزن انجام مي‌دهد و بويژه نسبت به مناطقي كه قوانين مربوطه را اجرا نمي كنند فشار بيشتري براي استفاده از بنزين اصلاح شده (RFG ) اعمال مي نمايد. به علاوه كاهش انتشار مواد فرار آلي و نيتروكسيدها در حال حاضر از اهداف فاز ۲ عمليات پاكسازي هوا محسوب مي گردد. در همين زمان اتومبيل سازان در خواست بنزيني با سطح سولفور پايين تر شاخص توانايي به حركت درآوردن Drive Ability (DIS) پايين تر و حذف MMT از بنزين را دارند.

اين طور كه به نظر مي رسد در آينده استفاده از MTBE در بنزين اصلاح شده (RFG) كاهش پيدا خواهد كرد. ديگر كشورها نيز به تبعيت از قوانين زيست محيطي آمريكا و درسهاي بسياري كه از آزمون و خطا آنها گرفته اند قوانين زيست محيطي جديدي وضع كرده اند.
بانك جهاني استفاده از بنزين بدون سرب را براي كل جهان ممنوع كرده است و مراكز پر جمعيت را به سمت استفاده از بنزين اصلاح شده براي كاهش آلودگي هوا سوق مي دهد.

اهميت الكيلاسيون براي پالايشگاه ها به حدي است كه به او نام طلاي مايع براي بنزين اصلاح شده داده اند. افزايش ظرفيت الكيلاسيون به خوبي از دهه گذشته در آمريكا در حال تحقق است. بسياري از پالايشگاهها دست به اصلاح و افزايش ظرفيت واحد هاي موجود نموده اند و در موارد معدودي نيز واحدهاي جديدي براي اين منظور احداث شده است. ظرفيت الكيلاسيون در خارج از

آمريكا نيز از رشد خوبي برخوردار است. افزايش ظرفيت تبديل، به اضافه‌ي افزايش درخواست براي بنزين در بسياري از مناطق جهان با احداث واحدهاي جديد الكيلاسيون قابل جبران است. اين نياز براي بنزين بيشتر همراه با نياز براي بنزين پاكتر نيز مي باشد. شكل۱-۱ نشان دهنده تاريخچه رشد ظرفيت جهاني الكيلاسيون است.

شكل ۱-۱ ظرفيت جهاني الكيلاسيون

۱-۲-وقايع در ايالت متحده
قانون اصلاحيه هواي پاك (CAAA) در سال ۱۹۹۰ بزرگترين نيرو براي افزايش ظرفيت الكيلاسيون در ايالات متحده بود. يك قسمت از CAAA اكثر بخشهاي آلوده‌ي ايالات متحده را ملزم به اصلاح بنزين نموده بود. ساير مناطق ايالات متحده نيز مي توانستند به صورت داوطلبانه در اين برنامه حضور داشته باشند ولي پس از مدتي آنها نيز بايد وارد برنامه مي شدند. برنامه بنزين اصلاح شده (RFG) از ژانويه ۱۹۹۵ آغاز شد.
در حدود ۲۵ درصد از بنزين فروخته شده در آمريكا در سال ۱۹۹۵ اصلاح شده بود كه اين مقدار در سالهاي بعد به اين ترتيب رشد كرد: ۲۹ درصد در سال ۹۶، ۳۱ درصد در سال ۹۷، ۳۲ درصد در سال ۹۸، ۳۳ درصد در سال ۹۹ و ۳۳ درصد در ۴ ماه ابتدايي ۲۰۰۰٫ مناطقي كه در حال حاضر بنزين اصلاح شده دريافت مي كنند و يا احتياج به كنترل اوزون دارند در شكل ۱-۲ نشان داده شده است.

شكل ۱-۲

۱-۲-۱- قوانين ايالات متحده

مخصوصا CAAA قصد دارد تا ميزان تركيبات آلي (VOC) منتشر شده را در طول تابستان و آلاينده هاي سمي هوا را در طول سال كاهش دهد؛ سمومي از قبيل بنزن،۱و۳- بوتادين، فرمالدهيد، استالدهيد و مواد آلي پلي سايكل. هدف فاز يك كاهش ۱۷ درصدي (در ايالات شمالي) و ۳۷ درصدي (در ايالات جنوبي) VOC و ۱۷ درصدي سموم در طي سالهاي ۱۹۹۵- ۱۹۹۹ نسبت به سال پايه ۱۹۹۰ بود. براي فاز دوم كه از سال ۲۰۰۰ آغاز شده، اهداف بيشتري مانند كاهش ۲۷ درصدي VOC و ۲۲ درصدي سموم به علاوه الزام به كاهش ۸/۶ درصدي اكسيدهاي نيتروژن ( ) در نظر گرفته شده است. انواع بنزين هاي اصلاح شده در جدول ۱-۱ جمع آوري شده اند.

Types of Reformulated Gasoline
Reformulation Requirements Years
Required
Lower PRV and Benzene. Add Oxygen. 1995-1997 Phase 1 Simple Model
Lower RVP, Benzene, aromatics, olefins, sulfur, , .
Add Oxygen. 1996+ Ca RFG (California Only)
17% (Northern states) and 37% (southern states) reduction in VOC emissions.
17% Reduction in Toxic Emissions.
Add Oxygen. 1998-1999 Phase 1 Simple Model
29% reduction in VOCs.
22% reduction in toxics.
6.8% reduction in .
Add Oxygen. 2000+ Phase 2 Simple Model
جدول ۱-۱ انواع بنزين اصلاح شده

در سال ۱۹۹۸ آمريكا مجاز به استفاده از بنزين فرمول‌بندي شده مدل پيچيده فاز ۱ (phase 1 complex model) بود. اين مدل پيچيده، مجموعه‌اي از معادلات مي‌باشد كه كاهش آلاينده توسط مخلوط بنزين ويژه‌اي را پيش‌بيني مي‌كند. اين مدل اثر پالايشي RVP، ، ، اكسيژن، اروماتيك، بنزن، اولفين و تراز گوگرد را براي تأييد يك بنزين مطمئن براي ۱۵% كاهش نشر مي‌سنجد.
در كاليفرنيا، لس‌آنجلس و سن‌ديگو در سال ۱۹۹۵ از مدل ساده (simple model) استفاده كردند. به هرحال در مارس سال ۱۹۹۶، تمام كاليفرنيا طبق حكم (CARB) ملزم به تهيه بنزين فرمول‌بندي شده محكم‌تري شدند. فرمول بنزين فرمول‌بندي شده كاليفرنيا (CaRFG Phase 2 &3) در جدول ۱-۲ نشان داده شده است. توجه داشته باشيد كه اين فرمول به پالايشگاهها به عنوان يك پيشنهاد ارائه شده تا مشخصه‌هاي هر گالن بنزين يا متوسط كردن استخر بنزين‌هايشان را بهبود بخشند و مقدار كمي اجزاء سازند. با درجه بالاتر را براي ترازهاي پايين‌تر استفاده كنند. در اين مورد، تراز متوسط پايين از پارامترها، مورد نياز است اگر پالايشگاه با مشخصه هر گالن مواجه شود. پالايشگاهها همچنين از تراز ماكسيمم براي هر جزء نبايد تخطي مي‌كردند.

California Reformulated Gasoline (Ca RFG)
Cap Limits
Phase 2 Averaging Limits
Phase 2 Flat Limits
Phase 2 Fuel
Parameter
80 30 40 Sulfur,wt ppm
30 22 25 Aromatics, Vol%
1.2 0.8 1.0 Benzene, Vol%
10.0 4.0 6.0 Olefins, Vol%
1.8-3.5 — 1.8-2.2 Oxygen, wt
330(166) 290(143) 300(149)
220(104) 200(99) 210(99)
7.0(0.49) — 7.0(0.49) RVP, psi ( )
MTBE/Oxygenates
NA NA NA Other than EtOH
جدول ۱-۲ بنزين اصلاح شده كاليفرنيا

علاوه بر فرمول‌هاي بالا، CARB، مدل پيش بيني شده (Predictive model) را شبيه به مدل پيچيده (EPA (Complex model منتشر كرده است. پيش از آنكه اين يك فرمول سخت باشد، يك مدل رياضي طراحي شده براي پيش‌بيني انتشار از يك مخلوط بنزين مخصوص است. اين مدل طراحي شده است تا به پالايشگاههاي كاليفرنيا اجازه توليد (CaRFG) با قابليت انعطاف بيشتر بدهد و مورد استفاده براي توليد مقدار زيادي بنزين مي‌باشد.
برنامه تحقيقي پيشرفت كيفيت هوا – بنزين اتومبيل‌ها، به تازگي آخرين گزارش خود را انتشار داده است. يافته‌هاي عمده اين چنين است:
۱)افزودن اكسيژن به RFG منجر به كاهش CO در ماشين‌هاي مدل دهه ۱۹۹۰ نمي‌شود.
۲)كم كردن مقدار اروماتيك بنزين شامل اكسيژن‌دار كردن بنزين هيچ تغييري در VOC ايجاد نمي‌كند و موجب بالا رفتن انتشار در ماشين‌هاي مدرن مي‌شود.
۳)افزودن اتانول، VOC را افزايش مي‌دهد.
بنابراين اكسيژن، مي‌تواند كمك كند به VOCو و آلودگي اوزون. همچنين در مقايسه با بنزين اكسيژنه شده مقدار RFG را افزايش و صرفه‌جويي در سوخت را ۲%-۱ كم مي‌كند. بيشتر كارشناسان صنعتي معتقدند كه پالايشگاهها، در صورت اقتصادي بودن، بايد اجازه افزودن اكسيژن را براي افزايش عدد اكتان داشته باشند. به هرحال در صورت اقتصادي نبودن نبايد مجبور به افزودن آن باشند.
استفاده بنزين فرمول‌بندي شده و ديگر تغييرات مورد نياز به وسيله اصلاح Clean Air Act، براي بهبود كيفيت هواي ملل ظاهر مي‌شود. در سال ۱۹۹۱، ۹۸ ناحيه در آمريكا به عنوان غيرقابل دستيابي براي استاندارد كيفيت هوا تعيين شده بود. تا سال ۱۹۹۵ اين رقم به ۷۷ ناحيه كاهش يافت. محاسبات نشان مي‌دهد كه استفاده از RFG منجر به كاهش آلاينده‌ها معادل با ۱۱ ميليون ماشين از جاده‌ها شده است.

۱-۲-۲-نگرانيهاي موجود

۱-۲-۲-۱- MTBE
بحث ادامه‌داري راجع به برنامه فدرال RFG در رابطه با حكم داده شده راجع به استفاده از اكسيژن آميخته شده وجود دارد. امروزه MTBE ( Methyl Tertiary Butyl Ether) اكسيژن آميخته شده مطلوب توسط پالايشگاههاي نفت مي‌باشد، با تقريباً ۹۰% پاك‌كنندگي بنزين، استفاده MTBE به عنوان اولين از بين برنده آلودگي با اكسيژن آميخته شده مي‌باشد. اگرچه تأثيرات MTBE بر سلامت انسان هنوز ناشناخته است ولي مردم غلظت بسيار كمي از MTBE را در آب آشاميدني احساس مي‌كنند.
به علت نشت از تانكرهاي سوخت زيرزميني، MTBE در سال ۱۹۹۵ در آبهاي زميني Orang County ظاهر شد. به سرعت در تمامي آبها، درياچه‌ها، مخازن آب در آمريكا پراكنده شد. در بين بيش از ۱۰۰۰۰ سايت آلوده شده در كاليفرنيا توسط MTBE، درياچه Taho و Santa Monica مجبور به بستن آب آشاميدني كه شامل مقادير زيادي MTBE بود شدند. در نتيجه، مشخصة بنزين CARB توسط حكم خارج كردن MTBE تا سال ۲۰۰۲ اصلاح شد. دستور اجرايي D-5-99 منتشر شده در ۳۱ مارس ۱۹۹۹ توسط فرمانده Gray Davis، فرماندار ايالت كاليفرنيا بدين شرح است.
هم‌اكنون، من گري ديويس، فرماندار ايالت كاليفرنيا، بدين وسيله متوجه خطر قابل ملاحظه‌اي در استفاده از MTBE در بنزين براي محيط زيست شده‌ام و توسط قدرت و اختيار تفويض شده به من توسط قانون از ايالت كاليفرنيا، اين دستور را براي اجراي سريع اعلام مي‌دارم:
{….}
۲)به نيابت از طرف ايالت كاليفرنيا، CARB، بايد تقاضاي رسمي به مدير مركز حفاظت محيط زيست براي لغو سريع براي پاك‌كننده بنزين از اتحاديه Clean Air Act،‌ در جهت تامين مايحتاج لازم براي مقدار اكسيژن در بنزين فرمول‌بندي شده اعلام دارد.
۳)مركز حفاظت از محيط زيست كاليفرنيا بايد با سناتور Feinstein و California Cong Ressions Delegation به منظور تصويب از مجلس سنا، مصوبه ۶۴۵، همكاري كند. اين قانون موجب اعطاي اختيار به مدير اين مركز براي لغو دائمي احتياجات لازم جهت هواي پاكيزه براي مقدار اكسيژن در بنزين فرمول‌بندي شده براي ايالاتي همچون كاليفرنيا كه برنامه‌هاي بنزيني مصرفي براي دستيابي به تعادل هواي باكيفيت دارند، مي‌شود.
۴)كميسيون انرژي كاليفرنيا (CEC) با مشورت CARB، بايد برنامه‌اي تا ۱ جولاي ۱۹۹۹ براي حذف MTBE از بنزين در اولين زمان ممكن ارائه دهند كه اين زمان نبايد از ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ تجاوز كند. اين برنامه بازتابي از مطالعات CEC خواهد بود و مواد مورد نياز و در دسترس بودن بنزين براي مصرف‌كننده‌هاي كاليفرنيا را بايد تضمين كند.
{….}
۶)تا دسامبر ۱۹۹۹، CARB بايد تنظيم بنزين فرمول‌بندي شده فاز ۳ كاليفرنيا را (CaRFG3) تطبيق دهد به طوري كه انعطاف بيشتري در كم كردن و يا حذف مقدار اكسيژن مورد نياز و دستيابي به آلاينده‌هاي جاري و بهبود كيفيت مواد و مجوز مطلوبيت با (SIP) داشته باشد.
به علاوه، EPA، Blue Ribbon Pand را در نوامبر ۱۹۹۸ براي ارزيابي رشد توجه عمومي درباره اجزاء بنزين و پيشنهادي راجع به ادامه استفاده از MTBE گردآوري كرد و در برنامه بنزين اتحاديه مطرح ساخت كه نتيجه آن به شرح زير است:
 پيشنهاد مجموعه‌اي جامع از پيشبرد برنامه حفاظت از آب ملي، شامل بيش از ۲۰ عمليات ويژه براي افزودن مخازن ذخيره زيرزميني، آب آشاميدني سالم، و برنامه‌هاي حفاظتي خصوصي.
 موافقت وسيع كه استفاده از MTBE بايد به طور اساسي كاهش يابد (يا برخي اعضا كه از خارج كردن كامل حمايت مي‌كردند) و اين كه كنگره بايد براي آماده كردن اتحاديه پاك و اختيار ايالتي براي تنظيم و يا حذف استفاده MTBE و ديگر بنزين‌هاي افزايشي كه منابع آشاميدني آب را تهديد مي‌كند عمل كند.
 پيشنهاد اين كه كنگره براي حذف احتياجات جاري Clean Air Act كه ۲% RFG، به وسيله وزن، شامل اكسيژن براي مطمئن كردن از تأمين سوخت كافي مي‌تواند آميخته شود با يك روش تأثيرگذار عمل كند به طوري كه استفاده از MTBE را كاهش دهد.
 پيشنهاد داده شد كه EPA به دنبال مكانيزمي براي اطمينان از اينكه هيچ نقصاني در بهبود كيفيت هواي جاري بوجود نيايد.
متعاقباً، EPA قدمهايي اصلاحي و قانوني براي مواجه شدن با اين دستور برداشته است كه شامل:
قانوني:
EPA در حال آماده كردن مشاوره‌هاي فني براي كنگره در جهت ايجاد راه‌كارهاي قانوني نشان داده شده مي‌باشد كه پيشنهادات هيئت را مورد خطاب قرار مي‌دهد. به طور ويژه، در ۲۰ مارس ۲۰۰۰، رئيس “Bucnner”, EPA و Glickman، دبيركل كشاورزي به نيابت از طرف Clinton-Gore Admistration، يك چارچوب قانوني براي تشويق انجام يك عمل كنگره‌اي سريع براي كاهش و يا حذف MTBE و افزايش توجه به سوخت‌هاي تجديدشدني همچون اتانول ايجاد كردند.
اصلاحي:
همچنين در ۲۰ مارس ۲۰۰۰ رئيس EPA، Browner از شروع عمليات اصلاحي تحت عمل كنترل مواد سمي (TSCA) براي كاهش و يا حذف MTBE در بنزين با حفظ خاصيت هواي پاك مفيد خبر داد.
هنگامي كه كنگره صد و ششم برقرار بود بالغ بر ۱۸ لايحه كنگره‌اي در رابطه با MTBE تصويب شده بود. به هرحال، هيچ قانون جديدي در رابطه با نگرانيهاي موجود ملي درباره MTBE تصويب نشده بود. واضح است كه كنگره به طور جدي به دنبال حل مشكل MTBE و اكسيژن مورد نياز بود. كارخانه اتانول، معتقد است درخواست Clinton-Gore يك پيشنهاد مخاطره‌آميز است و سياستگذاران تهية اتانول در ايالت را در مورد از دست دادن اكسيژن مورد نياز دودل كرده است. ائتلاف اتانول از نظر سياسي بسيار قدرتمند است و حمايت رهبر اقليت سنا Tom-Dasche و سخنگوي كاخ سفيد Dennis Hastest را شامل مي‌شود. ائتلاف پرواتانول به راحتي هرگونه قانوني را مبني بر تحريم MTBE و حذف اكسيژن بلوكه مي كند. به طور معكوس، لايحه‌اي كه تنها MTBE را تحريم مي‌كند، به وسيله آن به دست آوردن احتياجات اكسيژن آميخته شده و اجبار پالايشگاهها به استفاده از اتانول در تمام بنزين‌هاي RFG توسط قانون‌گذاران كاليفرنيا و شمال شرق ايالات متحده بلوكه مي‌شود.
با مقاومتي كه در برابر قانون اتحاديه بوجود آمد كاليفرنيا به دنبال انتخاب سوم مي‌باشد. ايالت از EPA درخواست كرده است به از بالا بردن اكسيژن مورد نياز صرف‌نظر كند. EPA اختيار اعطاي چنين لغوي را دارد و در فوريه اعلام كرد كه اميدوار است بررسي درخواست به عمل آمده توسط كاليفرنيا را تا اوايل تابستان كامل كند. هيچ گونه اعلامي تا امروز نبوده است.
انداختن لغوكننده‌ها به مرحله ايالتي بهترين راه‌حل موجود بود و توافق و رضايت عام را در برداشت مبني بر اينكه اين راهي است كه براي حل اين مشكل مورد نياز است. ايالات مي‌توانند بهترين گزينه‌اي كه برايشان سود دارد را انتخاب كنند و سريعاً جهت خروج MTBE اقدام كنند.
دستور اجرايي از فرماندار Davis و پيشنهاد Blue Ribbon Panel رقابت جديدي براي پالايشگاهها و توليد‌كننده‌هاي پتروشيمي ايجاد كرد. واضح است كه اين تنها اعلامي در جهت فقدان اكتان نيست بلكه بسيار بزرگتر است. ديگر موضوعات مربوط به فقدان MTBE شامل:

الف) دستور اكسيژن ايالتي
عليرغم دستور ايالتي مبني بر خروج MTBE، برنامه RFG فدرال، كه در جنوب كاليفرنيا به كار مي‌رود به كمترين مقدار اكسيژن نياز دارد چنانچه در ديگر ناحيه‌هاي RFG فدرال به كار مي‌رود. فرماندار Danis تعيين كرده است كه California EPA با سناتور Feinstein و CCD به منظور دستيابي به حق عبور از لايحه ۶۴۵ سنا كار كنند. اين قانون اختياري به مدير سازمان حفاظت از محيط زيست اعطا مي‌كند براي لغو كامل احتياجات Clean Air Act به اكسيژن در بنزين فرمول‌بندي شده براي ايالاتي همچون كاليفرنيا كه برنامه بنزيني منحصر به خود را براي دستيابي به تعادل بهبود كيفيت هوا دارند. چه برنامه گسترده‌اي براي خروج MTBE باشد يا نباشد، پالايشگاهها امكان آميختن اتانول را دارند. از نظر پالايشي، نخستين مانع و ضرر اتانول محدوديت تركيب و پيچيدگي RVP مي‌باشد.

ب) اتانول

اتانول كمك‌حلالي است كه هم در آب و هم بنزين قابل حل است. اين بدان معني است كه آب شامل اتانول بيشتر در بنزين حل مي‌شود. بنابراين نشت gasohol از مخازن ذخيره بنزين در ترمينال‌ها و يا ايستگاه‌هاي پر كردن آن، احتمال آلوده كردن آب زيرزميني بيشتري را توسط هيدروكربنهاي آن مي‌دهد. اين مطلب بيانگر اين است كه احتياج بيشتري براي جلوگيري از ترشح تركيبات در تجهيزات ترمينال‌ها نسبت به پالايشگاههاي مورد نياز است. در حال حاضر زيربناي كافي براي اين نوع تركيب در دسترس نيست ولي با صرف زماني كافي، اين موضوع، مانعي به نظر نمي‌رسد.
افزودن اتانول به بنزين فشار تبخير (Rvp) را تقريباً psi1 بالا مي‌برد، حتي اگر غلظت اتانول بسياركم باشد. بنابراين پالايشگاهها بايد بنزيني پايه‌اي و اساسي با Rvp پايين‌تري بسازند كه با شاخص‌هاي تنظيمي كه مانع تبخير بنزين در جو براي تشكيل بخار شيميايي و افزايش سموم مي‌شود، تهيه كنند. شاخص‌هاي بنزين با Rvp پايين ميزان بنزين را كاهش مي‌دهد كه مي‌تواند از بشكه‌هاي خام بدون مراحل عمليات افزايشي توليد شود.
پ) فقدان اكتان Octane loss (عدد اكتان پائين)

MTBE در محدوده ۱۱۰-۱۰۶ اكتان توليدي دارد. و تقريباً ۱۱%-۱۰ از بنزين را تشكيل مي دهد. در حالي كه ديگر اترها وجود دارند (EPA، تركيب ETBE, TAME, TBA را قبول كرده است) توجهي نسبت به سم‌شناسي اكسيژن آميخته شده وجود دارد. مقادير جزئي از اين اترها در حال حاضر توليد مي‌شوند ولي هنوز براي جايگزيني MTBE كافي نيستند. اين اجزاء نيز اندكي قابل حل در آب هستند و بنابراين احتمال آلودن آبهاي زيرزميني موجود است. نظر عمومي مبني بر اين است كه مصرف‌كننده‌ها، مشكل MTBE و اين مواد را يكي مي‌دانند.

ت)

با توجه به بستگي تراز اتانول تركيب شده در بنزين، مدل پيش‌بيني شده CARB انتظار افزايش انتشار را دارد. در نتيجه پالايشگاه‌ها بايد ديگر پارامتر‌هاي منتشر شده در بنزين را كاهش دهند تا مقدار در حد مجاز بماند.
در حالي كه پالايشگاه‌ها و مجتمع‌‌هاي پتروشيمي دنبال راهي براي جايگزيني MTBE هستند، راههاي كمكي ديگري پديدار مي‌شوند. اگرچه هيچ كدام از اين انتخاب‌ها جايگزين كاملي براي MTBE نيست ولي برخي تركيبها موجب حذف اكتان، حجم، Rvp و مي‌شود. بهترين تكنولوژي ارزيابي شده در حال حاضر شامل دي‌مر كردن و الكيل‌دار كردن مي‌باشد. (alkylation & dimerization)

۱-۲-۲-۲-Rvp پائين بنزين

بعضي از مناطق آمريكا تصميم به استفاده از بنزين با Rvp پايين تنها در فصل تابستان گرفتند. آنها اميد به دست آوردن سود بيشتر از كاهش نشر بنزين را هزينه كمتر در مقايسه با برنامه كامل RFG دارند. به هرحال در طول دو تابستان گذشته، بسياري از اين شهرها افزايش استاندارد لايه ازون تا ppb120 را با اين نمونه‌ها به همراه داشتند. با استاندارد جديد EPA براي لايه اوزون تا ppb80، اين نواحي توجه جدي به اين برنامه RFG نشان مي‌دهند.
۱-۲-۲-۳-سولفور پائين بنزين

مقدار زياد گوگرد در بنزين انجام تبديل كاتاليزگر را به طور مخالف تحت تأثير قرار مي‌دهد كه براي كاهش نشر اگزوز وسايل نقليه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در دسامبر ۱۹۹۹، EPA، ‏‏Tire 2rule را انتشار داد كه احتياج دارد به نشر استاندارد وسايل نقليه در آينده همان طور كه مقدار متوسط گوگرد و بنزين ppm30 در يك پوشش ppm80 است. اين قانون به تغييرات خاص و ويژه‌اي به طور مجازي نياز دارد در تمام پالايشگاه‌هاي توليد بنزين در ايالت متحده و ترمينال‌هال فراوان نيز نياز دارد.
جدول۱-۳، مقدار گوگرد نرمال(سهم گوگرد) در پالايشگاههاي متعددي كه در جريان تركيبي براي توليد بنزين تمام شده مورد استفاده قرار مي‌دهد را نمايش مي‌دهد.

Typical Gasoline Blending Component Stream Properties
Blending Component Sulfur, ppm Typical % of Gasoline % Contribution of Sulfur
FCC Gasoline
LSR Gasoline
Alkylate
MTBE
Butanes
Reformate
Isomerate 800
150
16
20
10
26
3 30-50
3
10
5
5
20-40
5 90
5
2
1
<1
<1
<1
جدول ۱-۳

در حالي كه FCC تنها تا استخرهاي بنزين پالايشگاه را تأمين مي‌كند، بيشترين مقدار گوگرد را تأمين مي‌كند. پائين‌ترين هزينه براي كاهش گوگرد بنزين تا ppm30 به روش FCC (كراگينگ كاتاليزور سيال) مي‌باشد و در بعضي موارد، روش‌هاي كم‌هزينه مرتبط اضافي در اجزاء تركيبي بنزين با گوگرد بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به جاي روش جريان بنزين FCC، بعضي از پالايشگاهها، ممكن است سرمايه‌گذاري در تجهيزات تغذيه FCC پرهزينه‌تر را براي سود بيشتر اقتصادي انتخاب كنند.
تا وقتي كه مقدار گوگرد الكيل‌دار شده در مقايسه با بنزين FCC كمتر باشد، توجه قابل ملاحظه‌اي به دارايي اين پالايشگاهها وجود دارد. ما توقع داريم اين تمركز باعث افزايش بيشتر تقاضا براي الكيل‌دار شدن به جاي بشكه‌ها و عدد اكتان گم شده شود و موجب از مرحله خارج شدن MTBE شود.
مشتري‌هاي ما تصديق مي‌كنند مقدار گوگرد الكيليتها در محدوده ppm 20-0 مي‌باشد. عدد پايين‌تر از اين محدوده به وسيله واحدهايي كه اسيد تازه / طرح شستشوي آب الكالين دار شده (fresh Acid/alkaline water) را براي سيال خروجي مورد استفاده قرار مي‌دهند گزارش مي‌شود. هر جزء باقيمانده از سولفور از قسمت واكنش به طور مؤثري در برخورد با اسيد سولفوريك تازه در مرحله خروجي از بين مي‌رود. همان طور كه اين محصول تحت بررسي دقيق و سخت قرار مي‌گيرد، STRATCO توقع خواهد داشت تغييراتي در وجود آن، قديمي بودن، سوزش‌آور بودن / water 2 wash effluent treat ببيند در آنهايي كه alkaline water wash/fresh Acid را مورد بررسي قرار داده بودند.

۱-۲-۲-۴-شاخص نيروي محركه (DI)

ناحيه ديگري كه سازنده‌هاي اتومبيل راجع به آن بحث مي‌كنند نيروي محركه مي‌باشد. آنها به اضافه شدن DI به عنوان يكي از مشخصه‌هاي بنزين علاقه‌مندند. كنترل DI مشتق شده از T90, T50, T10 و اكسيژن مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. براي اطمينان از شروع سرد خوب و گرم شدن بهينه فرمول DI (به درجه فارنهايت) در زير نشان داده شده است.

ضريب تصحيح اكسيژن براي ناسازگاري بالا بر نيروي محركه براي سوخت اكسيژن داده شده در مقايسه با همه بنزين هيدروكربن لازم است. CARB تست انتشار را روي اتومبيل‌هاي سال ۹۵-۹۰ امتحان كرد كه از ۲ بنزين با ۱۰% اتانول و ۱۱% MTBE استفاده مي‌كرد. وقتي سوخت اتانول با سوخت MTBE مقايسه شد، مقدار سموم را تا ۲% و CO راتا ۱۰% كاهش داد ولي را تا ۱۴% و HC كلي را تا ۱۰% و اوزن به شكل فشرده را تا ۹% افزايش داد.
سازندگان اتومبيل توجه خود را معطوف به ست كردن مي‌نيمم از ۱۷۰ و ماكسيمم DI از ۱۲۰۰-۱۱۶۰ كردند. آنها ادعا مي‌كنند DI بالاي ۱۲۵۰ موجب احتراق ضعيفتر خواهد شد. با افزايش آلودگي شروع، مانور و ديگر فقدان‌هاي نيرو مي‌توانند ظاهر شوند.

۱-۳-حوادث خارج آمريكا
الكيل‌دار كردن در آمريكا بسيار خوب پابرجا شده بود. به هرحال در طي سالهاي اخير، درخواستهاي زيادي براي تكنولوژي الكيل‌دار كردن در خارج از ايالت متحده بوده است. پالايشگاه‌هاي زيادي در حال ايجاد تغييراتي براي افزايش ظرفيت در واحد الكيل‌داركننده با اضافه كردن مجموعه FCC مي‌باشند. درخواستهاي بيشتري براي سوخت تميزتر جهت وسايل نقليه شامل بنزين مي‌باشد و بسياري از كشورها در حال كاهش و يا حذف سرب از بنزين مي‌باشند. بانك جهاني، در راستاي كاهش مشكلات سلامتي، براي خارج كردن جهاني سرب از بنزين تلاشهايي انجام داده. آنها مطالعاتي را منتشر كردند كه تخمين مي‌زد در كشورهاي در حال توسعه، شايد تمام بچه‌هاي شهري زير ۲ سال و ۸۰% بچه‌هاي بين ۳ تا ۵ سال داراي سرب بالايي در خونشان مي‌باشند كه موجب صدمات مغزي مي‌شود. كه اين شامل بزرگسالان نيز مي‌شود.
علاوه بر كم كردن يا حذف سرب، كشورهاي بسياري، محدوديتهايي نيز براي مقدار مجاز بنزن و آروماتيك قرار دارند. الكيليت يك جزء اصلي در جايگزيني مقدار اكتان حذف شده هنگامي كه مقدار اين اجزاء كاهش مي‌يابد، مي‌باشد.

۱-۳-۱-كانادا

كانادا قدمهايي جهت توليد بنزين سوخت پاك برداشته است. بنزين با سرب ديگر اجازه توليد ندارد و در آغاز تابستان Rvp پايين تكميل شد. براي بيشتر كشورها، Rvp در حدود psi 5/10 در تابستان مي‌باشد. در ناحيه ويندرسون- كبك Rvp كاهش يافته تا ۹psi ( 0/63 Kg/cm ) ، با psi1/8 ( 0/57 Kg/cm ) در لوئرفريزروالي (در West Coast ) مورد نياز است. هيئت وزيران كانادا پيشنهاد تغييرات بيشتري شامل موارد زير را داده است:
 با شروع ژانويه سال ۱۹۹۷، مقدار اروماتيك و اولفين از متوسط سال ۱۹۹۴ بالاتر نبايد باشد.
 با شروع جولاي سال ۱۹۹۹، مقدار بنزن بيشتر از ۱ درصد حجمي نبايد باشد.
 در ژانويه ۲۰۰۵، محدوديت سولفور ppm150، همان مقدار جولاي ۲۰۰۲ و متوسط ppm30 است.

۱-۳-۲- مكزيك

مكزيكوسيتي آلودگي هواي قابل توجهي دارد و دولت مكزيك قدمهاي مختلفي در جهت كاهش اين مشكل برداشته است. تا وقتي مقدار زيادي از بنزين سرب‌دار استفاده مي‌شود (سرب ممكن است تا نرخ ماكزيمم ۰/۵ g/l اضافه شود) استفاده از بنزين بدون سرب در حال افزايش است. از سال ۱۹۹۰، تمام وسايل نقليه جديد در مكزيكوسيتي بايد به تبديل‌كننده كاتاليتيك مجهز باشند. به علاوه، بنزيني كه در مكزيكوسيتي به فروش مي‌رسد بايد داراي مشخصه‌هاي جدول ۱-۴ باشد.

Mexico city Unleaded Gasoline
Fuel Parameter Specification
Armatics
Benzene
Endpoint
MTBE
Octane
Olefins
RVP
Sulfur 30 Vol%, maximum
2 Vol%, maximum
, maximum
5 Vol%, minimum
87(R+m)/2, minimum
15 Vol%, maximum
8.5 psi ( ), maximum
0.1 wt%, maximum
جدول ۱-۴
۱-۳-۳- آمريكاي جنوبي

مانند بسياري از نقاط ديگر جهان، كشورهاي جنوب آمريكا نيز مراحل خارج كردن سرب از بنزين را مي‌گذرانند. در حال حاضر، مقدار سرب اجازه داده شده به وسيله هر كشور به همان ميزان اكتان كه توسط پالايشگاه‌ها توليد مي‌شود، مي‌باشد. به علاوه ونزوئلا برخي از محصولات پالايشگاه‌هايش را براي صادرات به آمريكا قرار داده است. همان طور كه سرب از مرحله خارج مي‌شود و فعاليتهاي صادراتي افزايش مي‌يابد، ما توقع داريم افزايش ظرفيت الكيل‌دار كردن را در جنوب آمريكا ببنيم. برخي پالايشگاه‌ها واحدهاي جديد الكيل‌دار كردن را اجرا مي‌كنند. جدول۱-۵ سرب بنزين را در برخي از كشورهاي آمريكاي جنوبي نشان مي‌دهد.

Estimated Gasoline Lead levels: south America
Country g/l % of gasoline sold
Argentina 0.50
0.10 51
49
Bolivia 0.15
0.55 95
5
Brazil Unleaded 100
Chile 0.80 100
Colombia Unleaded 100
Ecuador 0.84
Unleaded 95
5
Paraguay 0.84 100
Peru 0.84 100
Uruguay 0.30 100
Venezuela 0.85 100
Source: DeWit & Co
جدول ۱-۵

۱-۳-۴-اروپا