زمینه و هدف:عفونتهاي ادراري از علل عمده مراجعه بیماران به کلینیکها و بیمارستان ها است و درمان سریع آن با توجه به ایجاد عوارضبسیار مهم است. از آنجا که اشریشیاکلی شایعترین باکتري عامل عفونت هاي ادراري در هر دو جنس و تقریباً در تمام سنین است این مطالعـه بـه بررسی الگوي مقاومت اشریشیاکلی هاي جداشده از مجاري ادراري نسبت به آنتی بیوتیک هاي رایج در درمـان ایـن عفونـت هـا در مـشهد مـی پردازد.

مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی در فاصله زمانی۱۳۸۳-۸۴در بیمارستان قائم شهر مشهد انجام شد.در این بررسی نمونه هاي ارجـاعشده در طول یک سال مورد مطالعه قرار گرفتند و آزمون تعیین حساسیت جهت اشریشیاکلی هاي جدا شده نسبت به ۹ آنتی بیوتیک معمـول بـه روش کربی بایر انجام گرفت و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده گردید.

یافته ها: از تعداد۶۰۲۴نمونه مورد بررسی در آزمایشگاه نتیجه کشت۱۴۷۲نمونه مثبت بود که در این بین اشریشیاکلی فراوان ترین(%۳۳)

باکتري جدا شده از ادرار بود. تقریباً ۹۷ درصد اشریشیاکلی هاي جدا شده نـسبت بـه آمپـی سـیلین مقـاوم بودنـد و مقاومـت نـسبت بـه برخـی از آنتی بیوتیکهاي دیگر نظیر کوتریموکسازول نیز بالا بود.

نتیجه گیري: با در نظر گرفتن نتایج این مطالعه، بهتر است در درمان اولیه عفونت هاي ادراري از آنتی بیوتیک هایی از قبیـل آمپـی سـیلین،کوتریموکسازول کمتر استفاده گردد و در عوض آنتی بیوتیک هایی با مقاومت کمتراز قبیل سیپروفلوکـساسین جـایگزین آنهـا گـردد. (مجلـه

طبیب شرق، سال نهم، شماره ۳، پائیز ۸۶، ص ۲۲۵ تا (۲۲۹

کلیدواژه ها:عفونتهاي ادراري، اشریشیاکلی، آنتی بیوتیک، الگوي مقاومت، مشهد

مقدمه
عفونتهاي ادراري از علل عمده مراجعه بیمـاران بـه کلینیکهـا عفونــت هــاي ادراري در هــر دو جــنس و تقریبــا تمــام ســنین
و بیمارستان ها است که هرچند در درمان آنها مانند هـر عفونـت می باشد بـراي شـروع سـریع درمـان عفونـت هـاي ادراري بایـد
دیگري انجام تست تعیین حساسیت بـه آنتـی بیوتیـک هـا بـسیار مناسب ترین و موثرترین آنتی بیوتیک ها را انتخاب نمود.((۳-۷ با
پسندیده است ولی درمان سریع عفونت ادراري بویژه با توجه بـه توجه به مقاومت روزافزون باکتري ها نسبت به آنتی بیوتیـک هـا
عوارض آن اهمیت خاصی دارد و این مسئله باعث گردیده است که قطعا در هر منطقه الگوي خاص خود را دارد شناسایی الگوي
که در اغلب موارد درمان عفونت بر اساس شایع ترین بـاکتري و مقاومت باکتري اشریشیاکلی نسبت به آنتی بیوتیک هـا در شـهر
با کمک آنتی بیوتیک هاي موثر در منطقه توصیه شود. (۱-۳) مشهد ضرورتی انکار ناپذیر است. بـه همـین منظـور ایـن مطالعـه
از آنجایی که باکتري اشریشیاکلی شایعترین باکتري عامل بــراي شناســایی الگوهــاي مقاومــت اشریــشیاکلی هــاي پــاتوژن

ادراري در شهر مشهد انجام گردید تا راهکارهـاي منطقـی بـراي درمان عفونتهاي سیستم ادراري در این منطقه پیشنهاد گردد.
روش کار

در این مطالعه توصیفی که در فاصله زمانی ۱۳۸۳-۸۴ انجـام شد تمام نمونه هـاي ادرار فرسـتاده شـده بـه آزمایـشگاه بـاکتري شناسی بیمارستان دانشگاهی قائم(عج) شهر مشهد در یـک دوره یکساله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در این بررسی قسمت میانی ادرار به صورت تمیز جمـع آوري و طبـق روش اسـتاندارد کشت داده شد. سپس جنس و گونه باکتري بر اسـاس روشـهاي استاندارد شناسایی و تایید گردیـد.((۸ در ایـن بررسـی حـساسیت آنتی بیوتیکی (آنتی بیوگرام) تمام باکتري هاي اشریشیاکلی جدا شده به روش انتشار از دیسک در آگار (روش کربی بائر) تعیـین و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعـات از نـرم افـزار SPSS اسـتفاده گردید.(۱۰،(۹ در این بررسی ۹ آنتی بیوتیک شـایع مـورد اسـتفاده در درمان عفونت هاي ادراري مورد مطالعه قرار گرفت. در ایـن پــژوهش تــلاش گردیــد تمــام ملاحظــات اخلاقــی مربــوط بــه تحقیقات بر روي نمونه کلینیکی بیماران مدنظر قرار گیرد.