امام خميني ومباني حمايت ازفلسطين

غاصبانه بودن وتوسعه طلبي رژيم صهيونيستيسرزمين فلسطين ,درساحل شرقي درياي مديترانه ومجاور كشورهاي مصر,سوريه ,اردن ولبنان ,داراي بيست وپنج هزاركيلومتر مربع وبرخوردارازآب وهوائي معتدل وحاصلخيزاست ۰

اين سرزمين كنعان نام داردونام حضرت يعقوب اسرائيل است كه درزبان عربي به معناي عبدالله وبنده خداست ۰اوكه درپي جريان فرزندش يوسف به مصرعزيمت كرد۰فرزندان اوكه درآن سرزمين عده زيادي شده بودند,پس چهارصدوسي سال درحدودسيزده قرن پيش ازميلاد,به رهبري حضرت موسي عليه السلام به سوي فلسطين به حركت آمدند۰دراين بين حوادث زيادي رخ دادكه به جهت نافرماني بني اسرائيل اين سفرچهل سال به طول انجاميدوآنان در اين مدت دربيابان درسرگرداني به سرمي بردند۰پس ازحضرت موسي ,يوشع بن نون جانشين آن حضرت قوم خودرابراي فتح فلسطين حركت داد۰مردم فلسطين باآنان به نبردبرخواستندو مغلوبشان كردندولي پس ازجنگهاي فراوان بني اسرائيل موفق شدند به اورشليم (بيت المقدس )راه يابندوحضرت داوودتوانست بيت المقدس يامعبدالهي رادرآن جابناكندكه اين بناتوسط حضرت سليمان تكميل شد۰بيت المقدس حدود۱۱۰۰سال پس ازبناي كعبه به دست حضرت ابراهيم ونهصدوهفتادسال پيش ازميلادحضرت مسيح ساخته شده است ۰

پس ازآن سرزمين فلسطين درطي قرون متمادي موردهجوم واقع شدابتداحدودهفتصدوسي سال پيش ازميلادشلمنصربه آن سرزمين تاخت واسرائيليان رااسيروآواره كردوسپس درپانصدو هشتادوشش سال قبل ازميلاددرزمان بخت النصرموردحمله آشوريان قرارگرفت وساكنان آن راپراكنده ويااسيربابل كردندو معبدسليمان راويران ساختند۰
پس ازظهوركورش پادشاه هخامنشي وتسخيربابل به دست او, قوم يهودآزادشدندوبه اورشليم بازگردانده شدندودوباره معبد سليمان بازسازي شد۰
حدودسال ۳۲۳پيش ازميلادحمله اسكندرمقدوني به بسياري ازكشورهاازجمله فلسطين واقع شدوازسال ۶۳قبل ازميلادروميان به مناطقي حمله بردندكه سرزمين فلسطين يكي ازآنهابود,آنان در اين تهاجم خود,دوازده هزاريهودي راكشتند۰

پس ازميلادمسيح وحدودبيش ازسيصدسال بعدازميلاد, كنستانتين امپراطورروم ,دين مسيح راپذيرفت وآن رارسمي اعلام كردوچون بيت اللحم رازادگاه ومدفن آن حضرت مي دانستند,دوباره اورشليم موردتوجه خاصي شدوكليساهاي بسياري ساخته شدو قرنهاتنهاعده اي انگشت شماريهودي دربيت المقدس زندگي مي كردند۰
درزمان خسرودوم پادشاه ساساني ,ازسال ۶۰۴تا۶۳۰ميلادي جنگ بين امپراطورايران وروم واقع شدكه دراين نبردسپاهيان روم ازسوي ايرانيان شكست خوردندودرجريان آن اورشليم (فلسطين ) فتح شد۰ولي پس ازمرگ خسروپرويز,دوباره اين سرزمين به دست مسيحيان افتاد۰

پس ازظهوراسلام درزمان خليفه دوم سپاه مسلمانان سوريه و فلسطين راگشودندوازآن سال (۱۵هجري )فلسطين دردست مسلمانان بودوساكنان عمده آن رامسلمانان عرب تشكيل مي دادندو طبق معاهده صلح ,مسيحيان دراعمال مذهبي خودآزادبودند۰

ازسال ۱۰۹۵ميلادي (۴۸۸هجري قمري )باتهاجم اروپائيان عليه مسلمانان جنگهاي صليبي آغازشدوتاحدوددوقرن ادامه يافت ۰اين نبردهاكه تعدادآن درطول اين مدت به هفت جنگ رسيد نقطه اصلي ومركزي آن ,سرزمين فلسطين وبه مقصودتصرف آن به وقوع مي پيوست ۰

عثمان غازي باجنگهاي طولاني وفتوحات خودبامغولان و يونانيان سلسله عثماني راپايه گذاري كردوپس ازدرگذشت اودر (۷۲۷هق )مطابق با(۱۳۲۶م )جانشينان اوبه حكومت رسيدندتا نوبت به سلطان محمدفاتح رسيدواودرسال ۱۴۵۳ميلادي شهر قسطنطنيه راكه مهمترين مركزاقتدارصليبي هاوپايتخت روم شرقي بودفتح كردوصليبيهاراتاپشت دروازه هاي اروپاتعقيب كرد۰
باپيدايش سلسله صفويه درايران ورسمي شدن مذهب شيعه در اين كشوربادسيسه هاي دولتهاي اروپايي بويژه انگليس متجاوزازدو قرن بين ايرانيان وعثمانيان جنگ وخونريزي حاكم بود۰

دراواخرقرن نوزدهم ,شورشهايي درفلسطين عليه دولت مركزي عثماني برپاشدوانگلستان كه تاآن زمان طرفدارعثماني بودناگهان تغييرروش دادوبه جهت حفظ منافع خوددرهندوستان ودست يابي به كانال سوئزكه دست عثماني بود,ازشورشيان حمايت كردوعربها رابه شورش برضدتركهاي عثماني تحريك مي كردورفته رفته مناطق مختلف امپراطوري عثماني براثرشورشهاي داخلي وضعف دولت مركزي روبه تجزيه مي رفت وهرنقطه اي موردطمع يكي از كشورهاي روسيه ,فرانسه وبريتانياقرارگرفت وفلسطين به طورغير رسمي مستعمره انگلستان شد۰

درهمين زمان گروهي ازيهوديان انديشه ملت واحديهودرا مطرح ساخته وبراي تشكيل كشوري مستقل به اقدام برخواستند۰اين عده تحت حمايتهاي جدي انگلستان وباگرفتن كمكهاي مالي از يهوديان ثروتمند,براي پيشبردمقاصدخودحزبي تشكيل دادندونام صهيون راكه نام كوهي درفلسطين است برخودنهادند۰

اواخرقرن نوزدهم ناسيوناليستهاي يهودي براي مهاجرت و اسكان يهوديان به فلسطين ,اقداماتي انجام دادند,ولي اين حركتهابا توجه به آگاهي عده اي ازروحانيان يهودازاهداف سياسي آن و مخالفت باآنان بااين اقدامهابه شكست انجاميد,ولي مجددادراوايل قرن بيستم باحمايت انگلستان دوباره اين انديشه دربين آنهامطرح شدوچون بيت المقدس تاپيش ازجنگ جهاني اول رسماادردست عثمانيهابودصهيونيستهادرجريان اين جنگ ازآمريكاوانگليس خواستندتاآنان موافقت كنند,درصورت شكست عثماني متحدآلمان , فلسطين تبديل به

كشوريهودگردد۰كوشش يهوديان نتيجه بخش بودو توانستندنظر<لردبالفور>وزيرخارجه وقت انگليس راجلب كنندو نظرمساعدرجال آمريكايي رانيزبه دست آوردندوبالاخره درسال ۱۲۹۶(نوامبر۱۹۱۷)اعلاميه بالفوردرموردتصويب طرح تاسيس <كانون يهود>درسرزمين فلسطين ,دركابينه انگليس منتشرشد۰در اواخرجنگ قسمتي ازفلسطين توسط صهيونيستهااشغال شدورفته رفته خريدمزارع اعراب وتبديل آن به مناطق يهودي كه ازپيش شروع شده بود,شدت يافت ۰در۱۵ارديبهشت ۱۲۹۹(۲۵آوريل ۱۹۲۰)متفقين وجامعه ملل قيمومت فلسطين رارسماابه دولت انگليس وانهادندوآن راموظف كردندتادرراستاي اجراي طرح بالفوركمك كند۰دراين زمان فقط پنجاه هزاريهودي درفلسطين بودندولي به وسيله حكومت جديدكه ازسوي

انگلستان به يك يهودي واگذارشده بود,باب مهاجرت يهوديان ازنقاط ديگرجهان به اين سرزمين بازشدوجمعيت آنان افزايش يافت كه شورش ومخالفت اعراب رادرپي داشت ۰درپي اين اقدامات اعراب فلسطيني و مسيحيان دست به دست هم دادندودربرابردشمن مشترك همداستان شدندودرتابستان ۱۳۰۸(۱۹۲۹)درجريان برخوردخونيني كه بين اعراب فلسطيني وصهيونيستهاي مهاجردرگرفت ,حدود۳۵۱تن از فلسطينيان شهيدوعده اي مجروح يادستگيروعده اي به حبس مادام العمرويااعدام ,محكوم شدند۰مهاجرت بي رويه يهوديان ومخالفتها

وشورشهاازسوي اعراب مسلمان ومسيحيان همچنان باشدت و ضعف خودادامه داشت وبااين كه درابتدادولت انگليس اعلام مي كرد كه بااين اقدامات قصدتشكيل كشوريهودراندارد,ولي پس ازاين كه دولت انگليس به قيمومت خودبراين سرزمين در۲۴ارديبهشت ۱۳۲۷(۱۴مه ۱۹۴۸)پايان داد,درهمان زمان شوراي ملي يهوددر تل آويوتشكيل شدوموجوديت دولت اسرائيل رااعلام كرد۰وطبق هماهنگيهاي قبلي ,پس ازچندساعت ,ترومن رئيس جمهوروقت آمريكادولت جديداسرائيل رابه رسميت شناخت وانگليسيهانيزدر وقت خروج تجهيزات خودرادراختيارآنان قراردادند۰وازآن پس صهيونيستهاتحت حمايت آمريكاوانگليس به تصرف شهرهاو روستاهاي فلسطينيان وبيرون راندن آنان ازخانه هاوكاشانه هاي خود كردندووقتي بامقاومت مردم مظلوم

وفقيرروبرومي شدنددست به كشتارهاي فجيع وعمومي مي زدندكه واقعه ديرياسين وكفرقاسم نمونه هائي ازآن است ۰دراين زمان ارتشهاي عرب براي دفاع از فلسطين واردعمل شدند,ولي صهيونيستهاباحمايت اروپاوآمريكا وارسال هواپيماوتجهيزات فراوان ازسوي آنها,به مقابله بااعراب پرداختندودرجريان اين نبردبيش ازيك ميليون فلسطيني عرب آواره

شدند۰(۱)غرض ازبيان مختصراين شمه ازتاريخ طولاني وغمبارفلسطين اين است كه معلوم شودوقتي گفته مي شودرژيم صهيونيستي غاصب است به چه معناست ونيزعمق فاجعه انساني واقع شده درآن سرزمين به دست اين رژيم وحاميان آمريكايي واروپايي آن باري ديگر بازخواني شود,كه به چه مجوزي درعصرطلايه داري تمدن وحقوق بشر,مردمي بي گناه

ومظلوم پس ازقرنهاوقرنهاسكونت در سرزميني ,ازوطن خودباحمايت مدعيان حقوق بشر,اخراج وبا وحشي گري وقتل وغارت ,بيگانگاني به جاي آنهااسكان داده مي شوندورژيمي برپايه زوروستم درآن جابرقرارمي شود!وآيا همين كافي نيست تامابربه رسميت نشناختن آن اصرارورزيم و آنهايي راكه درصددايجادرابطه باآن رژيم غاصبندخائن به ملت اسلامي قلمدادكنيم امام خميني دربيانات خوددرجمع گروه فلسطيني واسقف كاپوچي درتاريخ ۱۳/۱/۵۸فرمودند:<000من ازسالهاي بسيار طولاني شايدبيست سال قبل ,نسبت به فلسطين ونسبت به اسرائيل نظرهاي خودراكرارااگفته ام وحالاهم مي گويم ,مااسرائيل رامحكوم مي كنيم ,اسرائيل غاصب ودرمحلي كه آمده است به طورغصب آمده است وقدس بايدنجات پيداكندواسرائيل رابراند۰دول عربي هم با هم اجتماع كنندواسرائيل راازسرزمينهاي خودشان برانندودست مستعمرين راكوتاه كنند۰۰۰>(2)

ممكن است اين پرسش مطرح شودكه يهوديان پيش ازمسلمانان درآن سرزمين بوده اندوتاريخ ورودآنان به آن سرزمين قبل از سكونت مسلمانان درآن جاست ۰براين اساس چه گونه مي توان تشكيل رژيم اسرائيل توسط يهودرادرآن سرزمين به كلي غاصبانه دانست درحالي كه اولا:مطابق آن چه دراين گزارش تاريخي ديديم سرزمين فلسطين دراصل خودوطن يهوديان نبوده است وآنان با جنگ ونبردهاي طولاني به آن سرزمين پانهادندوپس ازآن نيزبارها ازآن بيرون رانده شده وحتي چندقرن حضوريهوديان درآن بسيار ناچيزوانگشت شماربوده واين سرزمين دراختيارمسيحيان قرار داشته است ۰