چکیده:

Agrobacterium rhizogenes داراي پلاسمید Ri است که این پلاسمید داراي قسمتهاي ژنی استمتفاوتی . زمان آلودگی با
آگروباکتریوم قطعهاي از DNA از باکتري به سلول گیاهی انتقال مییابد. این قطعه DNA کپی بخشی است که T-DNA گفته میشود و

باعث بیماري ریشه مویین در گیاه می شود. براي القا ریشه مویین در هر برگ توسط سرنگ آلوده به باکتري زخمهاي سطحی ایجادشد.

بعد از آلوده کردن، پس از ۱۴ روز از محل زخمی کردن ریزنمونههاي برگی ریشه مویین ظهور پیداکرد. براي تایید تراریختی ریشه هاي مویین از واکنش زنجیره اي پلیمرازشد((PCR استفاده . مطابق انتظار یک باند تقرباًی ۷۸۰ بازي در لاینهاي تراریخته تکثیر گردید.

کلمات کلیدي: آگروباکتریوم رایزوژنز، ریشه تراریخت، گل گاوزبان خوزستانیژن ، rolB
مقدمه:
Agrobacterium rhizogenes داراي پلااسمتید Ri که این پلاسمید داراي قسمتهاي ژنی متفاوتی است. T-DNA زمانی که روي
پلاسمید Ti یا Ri وجود دارد به عنوان ناحیهT شناخته میشود. زمان آلودگی با آگروباکتریوم قطعهازي DNA از باکتري به سلول گیاهی

انتقال مییابد. این قطعه DNA کپی بخشی است که T-DNA گفته میشود T-DNA .(3) بخشی از پلاسمید ۲۰۰ کیلو بازي Tiیا Ri

موجود در آگروباکتریوم است که اعمال همیوغی پلاسمید Ti یا Ri، سنتز اپینها و کاتابولیسم و آغازش و انتقال و ادغام T-DNA را کد میکند. نواحی T روي Ti و Ri وحشی تقرباًی ۱۰- ۳۰ kbp طول دارند. نواحی T با استفاده از توالیهاي مرزي T-DNA مشخص میشوند.
این توالیهاي مرزي ۲۵bp طول دارند و بسیار در توالیها مشابه هستند. آنهاراناحدریه T یک جهت تکراري مستقیم احاطه کردهاند

.(۶) مطالعات ژنتیکی نشان داده که ناحیه مرزي راست براي بیماريزایی ضروري میباشد، ولی ناحیه مرزي سمت چپ ضروري نیست
.(۱۳) در حضور پروتئین virD1و virD2 توالی مرزي bp در۲۵ یک جایگاه شکسته میشود. برش در توالی سمت راست سبب ایجاد
یک انتهاي آغازگر میگردد و سنتز رشته جدید DNA از محلجهتاین بریدگی در ۵″ به ۳″ آغاز شده و رشته جدید جایگزین تک

رشته قبلی میشود. تأیید مورفولوژیکی ریشههاي مویین تراریخت، از طریق کشت ریشهها تعیین میشود. فنوتیپ ریشههاي مویین تغییر
کرده و افزایش در شاخهدهی جانبی، سرعت رشد زیاد و عدم زمینگرایی را نشان میدهند .(۱۲) همن چنیی گ اهان باززایی شده از ریشهها

نیز، فنوتیپهایی مانند برگهاي چین و چروك خورده، میان گرههاي کوتاه و چندین ویژگی مجزاي مورفولوژیکی را در مقایسه با گیاه

تراریخت نشده بروز میدهند (،۳ ،۷ ۹ن). درسنتزی اوپی گ اهان تلقیح شده با آگروباکتریوم ریزوژنز توسط T-DNA پلاسمید Ri کد میشود

.(۱۴) اوپینها نشانگرهاي بیوشیمیایی موثر براي تأیید بافت ریشه تراریخت میباشند و تعیین اوپینها به عنوان یک نشان محکم براي تایید

١