انرژي خورشيدي
خورشيد قادر خواهد بود در ۵/۴ ميليارد سال آينده با انفجارهاي هسته اي خود با حرارتي قريب K 5762 در سطح خود به كرة زمين با انرژي معادلkwh/2 1100در سال زير پوشش در آورد.
وزن و جرم آن ستاره هاي موجود در منظومه شمسي به دوران واداشته و در فضاي لايتناهي با خود به گردش وامي دارد.

در هر ثانيه در خورشيد ۶۵۰ ميليون تن هيدروژن به ۶۴۶ ميليون تن هليوم تبديل مي‌شود.
۴ ميليون تن باقيمانده به صورت انرژي حرارتي و تابشي در فضا پخش مي شود. در اثر اين مقدار جرم كه در هر ثانيه از خورشيد كم مي شود به ترتيب در هر ۵/۱ ميليارد سال از جرم خورشيد كاسته مي شود.

از تبديل هر يك كيلوگرم جرم خورشيد به انرژي ۱ ۱۰×۱۵/۲ كالري كه معادل ۲۰ ميليارد كيلو كالري است بدست مي آيد.
فاصله خورشيد از زمين ۱۵۰ ميليون كيلومتر
قطر آن km 6 10× ۳۹/۱
جرم آن ۲۰۰/۲ تريليون تريليون تن

درجه حرارت مركز خورشيد ۰۰۰/۷۰۰/۱ درجه سانتيگراد
انرژي خورشيد برخلاف سوختهاي هسته اي و فسيلي هيچ گونه خطري براي محيط زيست ندارد.
معماري
هنري بي هدف نيست بلكه فرم و نقشه هر بنا احتياجات خاص را برطرف مي كند محيط و آب و هوا در طرحهاي معماري مؤثرند هماهنگي و سازگاري معماري با طبيعت از راهكارهاي مهم براي تداوم زندگي ست .

طراحي معماري با فضاي محيط زيست انسان سروكار داشته و با ملاحظه اصول صحيح فني و مهندسي بهداشتي و اجتماعي اين فضاي مطلوب ايجاد مي شود در ساختار معماري ايران كه از قديمي ترين نشانه هاي فرهنگ معماري براين كرة خاكي است سازمان منسجمي به چشم مي خورد كه حاوي ويژگيهاي بنيادي مثل باورمندي به محيط زندگي و سازگاري با محيط طبيعي است در ساختمان سازي از اسراف پرهيز و ازكار بيهوده در معماري استفاده نمي شده است از طرفي ارزش نهادن به زندگي شخصي و حرمت آن مدنظر بوده است .

در معماري اقليمي در اثر استفاده از مصالح ساختماني منطقه –كارايي مصالح از لحاظ دستيابي و مقاومت در برابر بارها و فشارهاي وارده بر ساختمان مقابله در برابر گرما و سرما ونزولات جوي شكل گرفته و چنان با محيط خارج مقابله مي كند كه بهترين آسايش فضاي داخلي را بدون استفاده از دستگاههاي پيچيده انرژي امكانپذير مي سازد. در زمستان مقاومت در برابر اتلاف و خروج حرارت و جذب هر چه بيشتر حرارت خورشيد و در تابستان مقاومت در برابر حرارت تابشي خورشيد با ايجاد سايه

درحال حاضر معماري به صنعتي تبديل شده است كه نماد بارز آن بي هويتي فرهنگي است ازطرفي بعلت بي توجهي طراحان و سازندگان مصرف انرژي فسيلي روز به روز افزايش يافته است .

انرژيهاي تجديد پذير يا انرژيهاي طبيعي مانند انرژي خورشيد – باد- گياهان (بيوماس) – اقيانوسي- زمين گرمايي –آب فاقد آلودگي زيست محيطي بوده و مي توان بدون نياز به خطوط انتقال انرژي وشبكه استفاده نمود.

انرژي درياها و اقيانوسها:
انرژي جزر ومد : به علت تغيير وضعيت ماه و ديگر سيارات آسماني نسبت به زمين جزر و مد بوجود آمده كه داراي سيكل و دوره هاي متفاوت مانند سيكل روزانه بهاري- سالانه و طولاني است .
شدت جزر و مد در كناره هاي سواحل نسبت به وسط درياها و اقيانوسها بيشتر است .

انرژي حرارتي اقيانوسها
آبهاي سطح اقيانوسها بعلت تابش آفتاب داراي حرارت بيشتري نسبت به آبهايي است كه در عمق قرار دارند از اين اختلاف درجه حرارت مي توان انرژي بدست آورد.
انرژي زمين گرمايي: از حرارت مواد مذاب درون زمين سرچشمه مي گيرد اين انرژي در اطراف كوههاي آتشفشاني متمركز شده و از نشانه هاي آن چشمه هاي آبگرم، گازفشانه ها را مي توان نام برد.

فتوسنتز نقش مهمي در تداوم حيات ايفا مي نمايد
فتوسنتزيكي از مهمترين واكنش هاي شيميايي و حياتي كره زمين مي باشد كه با به گردش درآوردن چرخه هاي عظيم جذب CO2 و آزاد شدن O2 زندگي نوع بشر و ساير جانداران امكانپذير مي شود.

بيوگاز:
از پسابهاي مايع شامل فضولات حيواني – انساني- گياهي و زباله هاي قابل تجزيه و قابل تخمير محيطي بيوگاز استخراج مي شود.
بيوگاز مخلوطي از متان ۷۰-۵۴%
دي اكسيد كربن ۴۵-۲۷%
مقدار كمي هيدرون- نيتروژن – منواكسيد كربن- اكسيژن- هيدروژن سولفوريك مي‌باشد.

مزاياي استفاده از بيوگاز:
۱-گاز متان براي مصارف سوختي- روشنايي – مكانيكي و الكتريكي بكار برده مي‌شود.
۲-كود مايع و لجن بيوگاز مي تواند بعنوان تامين كننده مواد آلي خاك بكار برده شود.
۳-استفاده از كود بيوگاز بجاي كود آلي و انساني بيماريهاي شايع عفوني و انگلي را كاهش مي دهد.

۴-با توليد بيوگاز حشرات موذي و حيوانات موذي از محيط انساني زدوده مي شود.
۵-با توليد بيوگاز صدمه اي به ارزش كود وارد نمي شود چون با از بين رفتن تخم علفهاي هرز و انگلها كود بهسازي شده بدست مي آيد .

۶-از آلودگي آبها جلوگيري كرده و مانع آزاد شدن گازهاي سمي شده و باعث ازدياد اكسيژن محلول در آب مي شود.
توليد وبهره وري از بيوگاز مي تواند مواد زائد مصرف انساني را دربزرگترين ظرفيت ممكن به مواد و وسايل ارزنده تبديل نمايد.

ايرانيان از اولين استفاده كنندگان بيوگاز بوده اند
در خرابه‌اي تخت جمشيد آثار كانالهاي فاضلاب به چشم مي خورد كه نشان از فرهنگ غني معماري ايران دارد.
شيخ بهايي با هدايت فاضلابهاي اصطبل شاهي به داخل يك مخزن سرپوشيده از گازهاي حاصل از فعل و انفعالات بي هوازي براي گرم شدن حمام مجاور آن استفاده نمود.

انرژي باد:
اختلاف حرارت حاصل از تابش اشعه خورشيد در جو زمين باعث حركت هوا مي‌شود كه به آن باد گفته مي شود.
از انرژي باد براي توليد برق – پمپ آب – كشتيراني استفاده مي شود.
ايرانيان حدود سه هزار سال قبل با وسايل خيلي ساده مانند تير- تخته- ني – سنگ- آسيابهاي بادي را ساخته كه در ابتدا اين آسيابها به چين و بعداً توسط چيني ها به اروپا برده شد.

توربين هاي بادي به دو دسته افقي و عمودي تقسيم مي شود.
توربين هاي عمودي مزاياي استفاده بيشتري نسبت به توربينهاي افقي دارد چون عملكرد آن به جهت باد بستگي ندارد.
نگهداري آن آسان است .

ساختمان توربين ساده و از لحاظ اقتصادي باصرفه است .

گران شدن نرخ بليط اتوبوس و متروگامي در جهت بيشتر آلوده كردن محيط زيست
همانطورجامعه ما آگاه مي باشد طبق مصوبه وزارت كشور بليط مترو حدود ۵۰تا ۶۰% در سال ۸۲ اضافه گرديد. هم چنين طبق تصميم شهرداري تهران و وزارت كشور قرار است

اتوبوسراني شركت واحد به بخش خصوصي واگذار شود عنوان كردن اين گونه مسائل در كشور از جمله افزايش نرخ بليط هرگز در راستاي خدمت به مردم و توسعه و عمران شهري نبوده و نخواهد بود و هيچ توجيهي ندارد همانطور كه مسبوقيد در كشورهاي جهان قيمت حمل و نقل درون شهر هر ده سال يكبار ۵۰% افزايش مي يابد

در حالي كه در ايران بدليل فقدان مديريت جامع حمل ونقل افزايش نرخ بدون در نظرگرفتن ساير ابعاد از جمله برنامه هاي كلان كشور در خصوص مسائل زيست محيطي و كم كردن آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ مي باشد. هر شهري كه داراي جمعيتي بيش از ۲ ميليون نفر باشد

بايد از يك سامانه كامل و جامع حمل ونقل درون شهري شامل مترو- اتوبوس- تاكسي برخوردار باشد با گسترش شبكه هاي اتوبوسراني و مترو از ميزان آلودگي هاي زيست محيطي هرچه بيشتر كاسته خواهد هم چنين به مسائل رواني- اجتماعي- اقتصادي جامعه كمك خواهد نمود.

طبق اصل اول ريو انسان محور اصلي توسعه پايدار و شايسته برخورداري از زندگي سالم- پربار وهماهنگ باطبيعت است . دولت ايران كه يكي تز امضاء كنندگان اصول ريو مي باشد ملزم به رعايت اين اصول مي باشد

به همين دليل طبق بند ج ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم جرائمي از واحدهاي توليدي كه با ضوابط محيط زيست هماهنگ نباشد اخذ و به حساب خزانه ريخته مي شود و در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه مي شود از طرفي در حال حاضر و در سالهاي قبل سياست دولت حمايت از شركت واحد و اعطاي كمك مالي مي باشد

كه به ازاي هر مسافر حدود ۱۵۰ ريال يارانه پرداخت مي شود كه اين يارانه با اختصاص ۱۰ درصد درآمد شهرداريها به شركت واحد و نيز كمك دولت در بودجه هر سال جبران مي شود بطور كلي بودجه اتوبوسراني از دو محل تامين مي شود يارانه دولت كه ۶۰% مي باشد و فروش بليت كه ۴۰% مي باشد يادآوري مي شود

دولت طي سالهاي ۷۶ تا ۷۸، ۴۵۰ ميليارد ريال اضافه بر مبالغ پيش بيني در لوايح بودجه به ناوگان شركت واحد در شهرهاي مختلف كشور اعتبار اختصاصي داده است . در سال ۷۸ براي خريد هزار دستگاه اتوبوس از طرف نهاد رياست جمهوري ۵۰ميليون دلار اختصاص يافت كه براساس قرار داد شركت واحد با ايران خودرو هر دستگاه اتوبوس به مبلغ ۸۰ ميليون ريال خريداري شده است كه بر اين مبنا با مبلغ دريافتي از نهاد رياست جمهوري بجاي هزار دستگاه تا پنج هزار دستگاه امكان خريداري بود.