انواع جرثقيل

تعريف جرثقيل :
جرثقيل دستگاهي است که بتواند بارهاي سنگين را در حالت معلق در امتداد قائم و افق جابجا نمايد.

انواع جرثقيل :
۱- جرثقيل هاي متحرک
۲- جرثقيل هاي سيار

انواع جرثقيل متحرک
جرثقيل سقفي (overhead crane)
• جرثقيل دروازه اي (Gantry crane)
• جرثقيل برجي (Tower crane)
• جرثقيل بازوئي (Jip crane)
• جرثقيل دروازه اي گردان (Portal crane)
• جرثقيل نيمه دروازه اي (Semi-Gantry crane)
• جرثقيل ديواري (Wall crane)
جرثقيل سقفي

جرثقيل دروازه اي

جرثقيل بازوئي

جرثقيل برجي

جرثقيل دروازه اي گردان

جرثقيل ديواري

جرثقيل نيمه دروازه اي

انواع جرثقيل سيار
• جرثقيل نصب شده بر کاميون يا يدک کش (Truck crane)
• جرثقيل نصب شده بر واگن ريل دار (Locomotive crane)
• جرثقيل نصب شده بر خودروهاي چرخ زنجيري (Crane crawler)
• جرثقيل نصب شده بر روي شاسي چرخ دار (Chacis crane)

جرثقيل نصب شده بر خودروهاي چرخ زنجيري

جرثقيل نصب شده بر واگن ريل دار

منابع :
• ايمني و بهداشت حرفه اي از تئوري تا عمل مؤلف:مصطفي کرمي
• ايمني و حفاظت فني مؤلف: فرامرز شعبانزاده
www.jalali-hse.blogfa.com