انواع مقره

مقره های فشار ضعيف
مقره های فشار ضعيف
مقره های فشار ضعيف بر روي خطوط هوايی ولتاژ پائين بكار برده ميشوند. از اين مقره ها براي اتصال كابل برق به بدنه دكل استفاده می شود. اين گروه از توليدات شركت مقره سازی ايران شامل مقره های فشار ضعيف با استانداردهايی بر طبق مشخصات استاندارد ANSI و DIN است.
مقره های فشار ضعيف به:

مقره هاي چرخي با استاندارد DIN و ANSI
مقره هاي مهاري با استاندارد ANSI
مقره هاي تلفنی با استاندارد DIN تقسيم مي شوند.

كليه مقره های فشار ضعيف با چينی سخت ساخته مي شوند.
مقره هاي چرخی مقره هاي چرخی مقره هاي تلفنی مقره های فشار ضعيف سفارشی بنا بر نياز مشتری قابل توليد می باشند.
مقره های سوزنی

مقره هاي سوزنی بر روي خطوط هوايی توزيع نيرو با ولتاژ متوسط و براي اتصال كابل برق به بدنه دكل بكار برده می شوند.
فرآيند توليد شرکت براي اين گروه از مقره ها شامل مقره سوزنی ۱۱كيلو ولت با استاندارد ANSI براي حداکتر سرويس فشار (ولتاژ) ۱۳ كيلو ولت، مقره سوزنی۲۰ كيلو ولت با استاندارد ANSI براي تا سقف فشار (ولتاژ) ۲۴ كيلو ولت، و مقره سوزنی۳۳ كيلو ولت با استاندارد ANSI براي حد نهايی فشار (‌ولتاژ) ۳۶ كيلو ولت ميشود.

كليه مقره هاي سوزنی از سراميك استاندارد IEC 672 ساخته شده اند.
۱۱ كيلوولت
۲۰ كيلوولت
۳۳ كيلوولت

ساير مقره های نوع سوزنی نيز بر طبق تقاضا و مشخصات مورد نياز مشتری سفارش گرفته و ساخته خواهند شد.
مقره های اتکائی

مقره های اتکائی بر روي خطوط هوايی توزيع نيرو با (ولتاژ) فشار متوسط بكار برده می شوند و برای اتصال كابل ها به بدنه دكل استفاده می شوند.
نام ديگر اين گروه از مقره ها Puncture Proof بر طبق استاندارد IEC 273 و Solid Core Post Line Insulator است.
برنامه فرآيند توليد شرکت برای اين گروه از شامل مقره های اتکائی، تا حداکتر سرويس فشار (ولتاژ) ۱۳۲ کيلو ولت عادی و ضد آلودگي می باشند.
مقره های اتکائی از جنس چينی و بر طبق استاندارد IEC 672 ساخته مي شوند.

مقره اتکائی ايستگاهی توپر
مقره اتکائی خطوط
مقره اتکائی درونی – Pollution Type

مقره اتکائی درونی Bus duct
ساير مقره های نوع اتکائی نيز بر طبق تقاضا و مشخصات مورد نياز مشتری سفارش گرفته و ساخته خواهند شد.

قره های بوشينگ
مقره های بوشينگ بعنوان سازه ای بكار برده مي شوند كه كابل ها را از داخل قسمتی مانند مخزن روغن مي گذراند و آن را عايق ميكند.
كليه مقره های بوشينگ فشار قوی دارای فواصل خزش ۲۰mm per kV هستند.

برنامه توليدی شرکت براي اين نوع مقره شامل
بوشينگ فشار ضعيف مطابق با DIN 42530، (مقره هاي نوع A و B )
بوشينگ فشار قوی مطابق با DIN 42533 ،DIN 42531 ،DIN 42532 (مقره هاي نوع xxNfxx)
هستند

كليه مقره های بوشينگ از سراميك مطابق با IEC 672 ساخته شده اند.
A1-250
B 250

A1-630
B 630
A1-1000
B 1000

A1-2000
B 2000
A1-3150
B 3150
10Nf250
20Nf250
30Nf250
63 kV

۲۰Nf1000
30Nf3150
30Nf2000
30Nf1000
30Nf630
10Nf2000
10Nf3150

۱۰Nf1000
10Nf630
20Nf630
20 kV
20Nf2000
20Nf3150
ساير مقره های نوع بوشينگ نيز بر طبق تقاضا و مشخصات مورد نياز مشتری سفارش گرفته و ساخته خواهند شد
مقره های کات اوت
مقره هاي كات اوت براي خطوط توزيع هوايی فشار بالا بعنوان فيوز بكار برده مي شوند. انواع مقره توليدی ما ۲۰، ۲۴و ۳۶ کيلو ولت مي باشند.
كليه مقره های كات اوت از سراميك و مطابق با استاندارد IEC ساخته شده اند.

* مقره ۲۰ كيلوولت
* مقره ۲۴ كيلوولت
* مقره ۳۶ كيلوولت
ساير مقره های نوع كات اوت نيز بر طبق تقاضا و مشخصات مورد نياز مشتری سفارش گرفته و ساخته خواهند شد

مقره های ميله ای Long rod
مقره های ميله ای بر روي خطوط هوايی انتقال و توزيع نيرو با فشار متوسط و بالا بكار برده ميشوند و براي اتصال كابل ها به دكل به حالت معلق استفاده ميشوند.
از انواع مقره های ميله ای توليدی شرکت می توان مقره های زير را نام برد
۲۰kV system voltage level ball and socket coupling
اين مقره ها کاملآ puncture proof بوده و از سراميک ساخته میشوند
مقره ميله ای ۷۰ كيلو نيوتن – Ball & Socket

ساير مقره های نوع ميله ای نيز بر طبق تقاضا و مشخصات مورد نياز مشتری سفارش گرفته و ساخته خواهند شد
كميته مطالعات عايق ها

كميته مطالعات عايق‌ها و خلاصه‌اي از فعاليت‌هاي آن

با توسعه شبكه برق كشور مقره هاي سازندگان مختلف داخل و خارج كشور وارد گردونه مصرف گرديد و با توسعه فراگير صنعت برق در يك مقطع زماني سازندگي و بعضا تعجيل در انتخاب نوع و فرم مناسب مقره ها و نيز عدم كنترل كيفي توليدات داخلي و خارجي باعث شد بهره برداري از شبكه ها با مشكلاتي مواجه گردد لذا تحقيق و بررسي مقره ها آغازي جهت شروع به كار كميته مطالعات عايق ها در ايران گرديد.

كميته مطالعات عايق ها در زير مجموعه شوراي جهاني سيستم هاي بزرگ برق (سيگره) در فرانسه يك كميته مطالعاتي فعال كه در ابتدا تحت نام گروه ۳۳ بنام Insulation Coordination بوده و با حمايت انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران فعاليت مي نمايد.

البته با تغيير ساختار سيگره فرانسه گروه ۳۳ فعاليت مقره ها را به گروه B2-03 از مجموعه خطوط انتقال نيرو منتقل نموده است. در سال ۱۳۷۷ كميته مطالعات عايق ها با همت اساتيد محترم دانشگاهها و متخصصين صنعت برق تشكيل و تاكنون فعاليت هاي زيادي داشته كه عناوين آنها به اختصار به استحضار مي رسد.

۱- تشكيل جلسات ماهيانه و تهيه آئين نامه و استراتژي كميته

۲- تهيه فرم هاي آمارگيري و ارسال آن به شركت ها جهت دريافت آمار مقره هاي شكسته شده در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع

۳- بررسي و تحليل آمار شكستگي مقره ها

۴- عزيمت به مناطقي كه مقره ها دچار آسيب شده اند

۵- ارائه راه حل هاي كوتاه مدت جهت استفاده از مقره ها
۶- بررسي مسائل و مشكلات مقره ها در مناطق آلوده و همكاري در تعريف پروژه هاي تحقيقاتي

۷- پي گيري مستمر از روند ساخت مقره ها در شركت مقره سازي ايران

۸- تاكيد بر آزمايشات خاص از جمله ترمومكانيكال كه وضعيت مقره ها را در طي زمان مشخص مي نمايد.

۹- ارائه خدمات فني و دريافت مدارك علمي از مراجع مختلف علمي جهت متقاضيان و كاربران مقره ها در كشور

۱۰- كميته مطالعات عايق ها در سال ۸۲ با دعوت از اساتيد دانشگاهها و خبرگان صنعت برق اعضاء خود را بهبود بخشيده و با تشكيل جلسات ماهانه و بررسي آمار شكستگي مقره ها و تهيه دستورالعمل هاي آزمايش مقره ها در نهايت اسناد و مشخصات فني مقره ها را جهت خريد از منابع داخلي و خارجي تهيه و در اختيار مسئولين محترم قرار داده تا تكثير و در اختيار شركت هاي برق و خريداران مقره ها قرار دهند.

۱۱- مسائل و كاربرد مقره هاي كامپوزيت و مقره ها با لعاب نيمه هادي را مدنظر قرار داده و در جهت كاربردي بودن اينگونه مقره ها، پيشنهاداتي ارائه داده است.
۱۲- بيشترين فعاليت كميته با شركت مقره سازي ايران جهت بهبود توليدات آن شركت بوده كه خوشبختانه شركت مقره سازي ايران با تعامل با كميته و پژوهشگاه نيرو آزمايشات تايپ را براي انواع مقره ها از آزمايشگاههاي معتبر دريافت نموده و قادر است توليدات خود را حداقل پنج سال تضمين نمايد.

۱۳- بررسي پيشنهاد ساخت كراس آرم بدون مقره و از جنس فايبر گلاس

۱۴- بررسي طراحي مقره شش پله جديد با مقره سازي ايران جهت استفاده در مناطق آلوده خوزستان

۱۵- همكاري جهت برگزاري نشست تخصصي دو نفر از اساتيد دانشگاه ژاپن در مورد مقره ها در شركت برق منطقه اي تهران
۱۶- همكاري جهت برگزاري جلسه گروه كار عايق هاي سيگره فرانسه در ايران كه اين جلسات به روال معمول دو روزه برگزار مي گردد و در مورد مطالب پژوهشي كه قبلا مطالعه و سپس بازخواني و تصميم گيري مي گردد.

در اين جلسات كه نمايندگاني از كشورهاي ژاپن، ايتاليا، فرانسه، سوئيس و ايران حضور داشتند و در روزهاي ۷ و ۸/۲/۸۴ برگزار گرديد. رياست گروه آقاي پروفسور كلود قبل از جلسه، بازديدهايي از مقره سازي ايران، شركت سيمكاتك و پژوهشگاه نيرو داشته و ابراز رضايت كردند و مقالات و مطالب علمي كه اين دو روز مورد بحث و بررسي قرار گرفت عبارت بودند:
الف- تاثير برف و يخ در خطوط انتقال و مقره ها
ب – ارزيابي مقره هاي قديمي
ج – تاثير هاديها با درجه حرارت بالا
د – كاربرد حلقه كرونا براي كنترل ميدان در مقره هاي كمپوزيت
ه – راهنما جهت ايستگاه آلودگي طبيعي مقره ها
و – كاربرد ادوات حفاظتي جرقه
۱۷- همكاري در پروژه طراحي و ساخت مقره با لعاب نيمه هادي توسط پژوهشگاه نيرو و واگذاري دانش فني مقره به شركت مقره سازي ايران كه منتظر دريافت سفارش از شركت هاي برق مي باشند.
۱۸- ايجاد گروه كار روغن هاي عايق الكتريكي با همكاري متخصصين صنعت كه اقدامات بسيار خوبي را در رابطه با روغن هاي مختلف مورد نياز صنعت برق در دست انجام دارند.

۱۹- ايجاد گروه كار كابل ها: در صدد هستيم بزودي اين گروه كار با همكاري متخصصين كابل ها و سازندگان تشكيل دهيم.

۲۰- برگزاري چهار سمينار تخصصي سالانه و آمادگي جهت برگزاري پنجمين سمينار تخصصي مقره ها: كه به روال هر ساله با حمايت و پشتيباني شركت توانير، شركت مشانير و سازندگان مقره ها، كه يك روزه برگزار مي گردد و با استقبال بيش ازدويست نفر از متخصصين صنعت، دانشگاه و سازندگان مقره ها روبرو مي شود.

حدود ۲۰ سال است که کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با الیاف FRP در کاربردهای الکتریکی مصرف می شوند . این مواد در ساخت قطعات گوناگون صنعت برق به کار می روند ؛ از جمله لوله های عبور کابل ، سیستم های حمل کابل در تونل ها و پل ها ، تیرهای انتقال برق ، بازوهای عرضی ( کراس آرم ها ) ، مقره ها ، برج های ارتباطی و جز آن .
● لوله کامپوزیتی عبور کابل
یکی از موارد کاربرد کامپوزیت در صنعت برق ، ساخت لوله های عبور کابل است . لوله های پلیمری تقویت شده با الیاف شیشه GRP را می توان در ترکیب با اتصالات و متعلقات ویژه ای به کاربرد و آن ها را به شکل یک سیستم عبور کابل چندلایه و چند ردیفی شکل داد . این لوله ها برای کابل های شبکه برق شهری و کابل های مخابراتی زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرند . علاوه بر این در موارد زیر نیز کاربرد دارند :
۱) برای کابل هایی که از زیر ریل جرثقیل های سقفی و یا راه های اصلی شهری عبور می کنند .
۲) برای کابل هایی که از روی پل ها و رودخانه ها عبور می کنند . به ویژه برای کابلهایی که از روی پل عبور می کنند ، به کارگیری لوله های GRP ، بار وارده بر پل را کاهش داده و ساخت و ساز پل را تسهیل خواهد کرد .

● سیستم حمل کابل کامپوزیتی
سیستم های حمل کابل کامپوزیتی ، یک محصول سازه ای برای حل بسیاری از مشکلات مهندسی و طراحی در شبکه های برق رسانی و مخابراتی هستند که برای نگهداری کابل های گرانبها و اغلب حساس و استراتژیک در دراز مدت قابل اعتمادند . این سیستم ها ویژگی های منحصربه فردی دارند که آن ها را قادر به تحمل بسیاری از محیط های خورنده می کند ؛ به ویژه شرایطی که مواد سنتی در آن ها عمر کاری مفید و اقتصادی ندارند . این محصولات از رزین های گرما سخت تقویت شده با شیشه و به نحوی طراحی و ساخته می شوند که یکپارچگی سازه ای آنها با انواع فولادی و آلومینیمی رقابت می کند ؛ با این تفاوت که مشکلات خوردگی ، سنگینی وزن و هدایت الکتریکی آنها را ندارند .

این محصولات در برابر اسیدها ، نمک ها ، قلیاها و محدوده وسیعی از محیط ها و مواد شیمیایی خورنده که بر آلومینیم و فولاد گالوانیزه اثرات شدیدی دارند ، مقاومند . حتی محصولات آلومینیمی یا فولادی پوشش داده شده نیز ممکن است به علت خراش های کوچک ایجاد شده حین نصب یا پس از آن ، در معرض آسیب باشند .

این محصولات در مقایسه با فولاد یا آلومینیم ، دارای نسبت استحکام به وزن بسیار بالایی هستند درحالی که یکپارچگی سازه ای مشابهی با آنها دارند .
پروفیل های کامپوزیتی پالترود شده که در این سیستم ها به کارگرفته می شوند دارای وزن مخصوصی حدود یک چهارم فولاد و یک سوم آلومینیم هستند که این امر حمل و نقل و برپا کردن آن ها را تسهیل می کند . برخلاف فولاد زنگ نزن این قطعات را می توان در محل و با وسایل دستی برید و سوراخ کرد . از آنجاییک

ه سینی و نردبان های این سیستم نارسانا هستند ، از بابت انتقال برق به سیستم حمل کابل از کابل های آسیب دیده هیچ نگرانی وجود ندارد . علاوه بر آن احتیاجی به جلوگیری از خوردگی الکترولیتی در شرایط ویژه نیست . ویژگی های نارسانایی و مغناطیسی نبودن به معنی سیستم حمل کابل ایمن ترند .

در بزرگترین پروژه مهندسی انجام شده با سرمایه خصوصی – تونلی که بریتانیا را به اروپا متصل می کند بیش از ۶۳/۳ هزارتن FRP پالترود شده ، ۱۲۶۰کیلومتر کابل الکتریکی و فیبر نوری را بر روی خود نگه داشته اند . این کابل ها ، روشنایی ، تهویه و ارتباطات درون تونل را کنترل می کنند . کابل های ۲۵ کیلو ولتی تأمین کننده انرژی قطارها نیز با این کامپوزیت های پالترود شده حمل می شوند . این محصولات با شرایط زیر سازگارند :

ـ محدوده دمایی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد
ـ رطوبت ۱۰۰ درجه
ـ سرعت باد km/h ۳۵۹
ـ پاشش مداوم آب نمک و حتی غوطه وری در آن
ـ نصب آسان
ـ حداقل تعمیرات

ـ هزینه کلی کمینه
ـ مقاومت در برابر بارگذاری استاتیک کابل ها

● بازوهای عرضی کامپوزیتی

هر تیر انتقال برق فشار متوسط ( ۲۰ و ۳۳ کیلوولت ) از سه قسمت اصلی یعنی تیر ، بازوهای عرضی و مقره ها تشکیل شده است . بازو های عرضی معمولا ً از جنس فولاد ساخته می شوند . با این وجود در بعضی از کشورها نظیر آمریکا ، استرالیا ، کانادا و بخشهایی از اروپا این محصولات از مواد کامپوزیتی ساخته می شوند . به کارگیری بازوهای عرضی کامپوزیتی به جای نمونه فلزی دارای برتری هایی است ؛ از جمله :
▪ کاهش وزن : سنگینی وزن بازوهای عرضی فلزی ( حدود ۲۰ کیلوگرم ) یکی از مشکلات شرکتهای انتقال و توزیع برق است . در مناطقی که به دلایل گوناگون از جمله ناهمواری سطح زمین ، امکان استفاده از ماشین های بالابر در آن ها وجود ندارد ، حمل بازوهای عرضی فلزی تا بالای تیر بسیار سخت و خطرناک است ؛ درصورتی که کامپوزیت ها وزن نسبتا ً کمی دارند و حمل آنها آسان است .

 

▪ مقاومت در برابر خوردگی : بازوهای عرضی فلزی در آب و هوای مرطوب و خورنده ، عمر نسبتا ً کمی دارند . یکی از برتری های مواد کامپوزیت ، مقاومت بسیار مناسب آنها در برابر خوردگی است که این مواد را برای این مناطق مطلوب می سازد .

 

▪ نارسانایی الکتریکی : کامپوزیت ها را می توان به صورت موادی عایق طراحی کرده و ساخت . این ویژگی خطر برق گرفتگی و اتصال کوتاه را کاهش می دهد . شاید بتوان با به کارگیری بازوهای عرضی کامپوزیتی از کاربرد مقره های حامل کابل – که در واقع نقش عایق را بین کابل و پروفیل بازی می کنند – جلوگیری کرد .

▪ زیبایی : در ساخت بازوهای عرضی فلزی همیشه محدودیت هایی وجود دارد که طراح را مجبور به استفاده از قطعات استاندارد نبشی می کند . با به کارگیری کامپوزیت ها می توان به سراغ طرح هایی رفت که علاوه بر بهینه بودن ، زیبا نیز باشند .

▪ عمر بیشتر : عمر بازو های عرضی کامپوزیتی حدود سه برابر طول عمر نمونه فلزی است . به دلیل عمر بیشتر و عدم نیاز به تعویض و تعمیر در کامپوزیت ها ، هزینه های تعویض و نگهداری حذف خواهند شد .

▪ کاهش تداخلات امواج رادیویی : امواج رادیویی بدون هرگونه انحراف و شکست از کامپوزیت ها عبور می کنند .

▪ کاهش افت توان خط : به کارگیری بازوهای عرضی کامپوزیتی از نشت جریان الکتریکی از خط به سمت پایه ها تا حدودی جلوگیری می کند و به این ترتیب میزان افت توان خط کاهش خواهد یافت .
علاوه بر موارد فوق با به کارگیری بازوهای عرضی کامپوزیتی می توان از طرح هایی استفاده کرد که یکپارچه بوده و نیازی به سوار کردن قطعات برروی هم نباشد .
● تیرهای کامپوزیتی

به کارگیری تیرهای کامپوزیت FRP ، موضوع جدیدی در خدمات برق رسانی نیست ، با این وجود تیرهای انتقال برق FRP پالترود شده ۲۱ تا ۲۴ متری داستان دیگری است . تیرهای FRP با یک سوم وزن تیرهای چوبی ، نضف وزن تیرهای فولادی و تنها یک دهم وزن تیرهای بتنی ، انتخاب بسیار جذابی برای اغلب شرکتهای خدماتی برق رسانی هستند .
شرکت آمریکایی بریستول تنسی الکتریک سیستم BTES به تازگی ۱۴۴ تیر FRP را در دو خط انتقال نصب کرده است . شرکت استرانگ ول Strongwell Corp واقع در ایالت ویرجینیا این تیرهای FRP پالترود شده SE ۲۸ را با بیشترین ظرفیت ممان اینرسی در مقطع پایینی طراحی و برای جایگزینی تیرهای چوبی ، فولادی و بتنی در خطوط انتقال برق تولید کرده است . شرکت های خدمات برق رسانی در حال کشف برتری های تیرهای SE ۲۸ ، نسبت به تیرهای ساخته شده از مواد سنتی هستند . تیرهای SE ۲۸ شرکت استرانگ ول ، سبک ، محکم و دارای ویژگی های هدایتی خیلی کمی هستند . این تیرها همچنین در برابر خوردگی ، پوسیدگی ، پرتوهای فرابنفش ، نفوذ آب ، حشرات و دارکوب ها مقاومت بسیار بالایی دارند .

به عقیده دکتر مایکل برودر ، مدیر عامل شرکت BTES ، تیرهای کامپوزیتی SE ۲۸ ، در مقایسه با تیرهای چوبی ، با گذشت زمان استحکامشان را از دست نمی دهند و تقریبا ً به هیچ گونه ترمیم و تعمیری احتیاج ندارند . او هم چنین به ویژگی های الکتریکی تیرهای FRP و تحمل ضربه و بار ناشی از بادهای شدید توسط آن ها اشاره می کند .
مقره های كامپوزیتی

خطوط انتقال و توزیع نیرو به دو چیز نیاز دارند : كابلهایی كه جریان الكتریكی را هدایت می كنند و عایق های الكتریكی (مقره های الكتریكی) كه كابل ها را از دكل های فولادی نگهدارنده شان جدا می كنند. عایق های الكتریكی متداول ، سرامیكی یا شیشه ای هستند . این مواد در كنار ویژگی های خوبی هم چون نارسانایی و مقاومت آب و هوایی ، دارای معایبی چون سنگینی وزن و شكست آسان نیز هستند و به هنگام آلودگی دچار افت ولتاژ استقامت می شوند .

بنابراین تلاش براین است تا با كمك موادی كه بتوانند براین معایب غلبه كنند ، عایق هایی با ساختارهای جدید ساخته شوند . دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ شاهد ظهور نخستین مقره هایی بود كه در آن ها مواد آلی – به عنوان عایق – جایگزین مواد معدنی شده بودند ولی همچنان درگیر مشكلاتی در زمینه مقاومت آب و هوایی بودند و ویژگی هایشان برای كاربرد در هوای آزاد رضایت بخش نبود . در دهه ۵۰ میلادی مقره هایی با رزین اپوكسی ساخته شدند كه سنگین بودند و در معرض پرتوی فرابنفش دچار تجزیه و كربنیزاسیون ( تشكیل مسیرهای هادی كربنی بر سطح در اثر تجزیه ) می شدند . این مقره ها به همین دلیل عملا ً به

خدمت گرفته نشدند . در اواسط دهه ۷۰ ، عایق های جدید متعددی پا به عرصه گذاشتند از جمله مقره های كامپوزیتی با چترك های عایقی از جنس لاستیك اتیلن پروپیلن EPR و اتیلن پروپیلن دین متیلن EPDM برای اتصال ، پلی تترافلورواتیلن PTFE ، لاستیك سیلیكونی SR یا مانند آن ؛ و هسته ای از جنس پلاستیك تقویت شده با الیاف FRP . به علت نو بودن این مواد ، دشواری های فنی بسیاری وجود داشتند كه می بایست رفع می شدند ؛ همانند اتصال مواد ، نفوذ

رطوبت و هم چنین مسأله بهبود یراق آلات . از دهه ۸۰ تاكنون لاستیك سیلیكونی بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است . این امر به علت مقاومت آب و هوایی آن كه درواقع دایمی است و خواص آبگریزی آن ، كه امكان بهبود ولتاژ استقامت بیشینه را در شرایط آلودگی فراهم می كند ، بوده است . این عوامل

منجر به افزایش روز افزون استفاده از مقره های كامپوزیتی شده اند . در سال ۱۹۹۱ نخستین مقره های كامپوزیتی ۶۶ كیلووات با چترك هایی از جنس لاستیك سیلیكونی به كار برده شدند و در سال ۱۹۹۴ استفاده از آنها در سرویس های ۲۷۵ كیلوولتی توسعه یافت . علاوه بر این ها ، استفاده از مقره های كامپوزیتی در قالب مقره های آویزی ، به منظور كاهش هزینه های حمل و نقل ، تسهیل فرآیند ساخت و كاهش هزینه مقره های مصرفی – و به موجب آن ، كاهش هزینه های نصب و نگهداری خطوط انتقال و توزیع – توجه بسیاری را به خود جلب كرده است .

به عنوان مثال چندی پیش شركت ژاپنی فوروكاوا الكتریك Furukawa Electric نوعی مقره آویزی كامپوزیتی ارایه كرد و برای نخستین بار آن را در مقره های كششی ۱۵۴ كیلوولت و زنجیره های مقره های مقره های آویزی V شكل به كار گرفت . تلاش برای توسعه مقره های كامپوزیتی برای سرویس های ۱۵۰۰ ولت DC و ۳۰ كیلووات AC خط آهن هم چنان ادامه دارد .
پست برق فشار قوی محلی برای تبدیل (از نظر سطح ولتاژ.)و توزیع انرژی الکتریکی در یک شبکه قدرت است.