چکیده :

مقدمه: ابتلاء به سندرم نقص ایمنی اکتسابی (؛ًم( ۰ توسط ویروس ۹مع که ویروس نقص سیسـتم ایمنـی انسان خوانده می شود اتفاق می افتد. ؛ًم۰ فع۹مع را نبایستی صرفا یک مشکل بهداشتی کشـورها دانسـت زیرا معضلات اجتماعی واقتصادي این مصیبت چنان ابعاد وسیعی درجهان دارد که مقایسه آن با هـیچ بیمـاري پاندمیک دیگري لااقل تا عصر حاضر قابل مقایسه نیست. اپیدمی جهانی ؛ًم۰ فع۹مع حتـی بسـیار سـریعتر ووسیعتر از پیش بینی هاي سازمان جهانی بهداشت و ؛ًم۰ض۶طی یک دهه قبل جهان را فرا گرفـت . ایـن یک مطالعه توصیفی است که اطلاعات وداده ها درخصوص شیوع- سن- جنس –راههاي انتقال ؛ًم۰ فHIV/ از گزارش هاي سالیانه WHO و UNAIDS تخمین منطقه اي وجهانی مربوط به HIV/ AIDS بدست آمده اسـت که براي جمع آوري این داده ها از متد ولوژي و نرم افزارEPP استفاده کـرده انـد ایـن مـدل بـر اسـاس چهـار پارامتر ( تزریق کنندگان مواد مخدر –زنان خیابانی – مردان داراي سابقه تماس جنسی بـا مـردان( ( MSM و

مبتلایان به بیماریهاي آمیزشی ( STI) می باشد. اپیدمی جهـان HIV/ AIDS حتـی بسیارسـریع تـر و وسـیع ترازپیش بینی هاي سازمان جهانی بهداشت و UNAIDS طی یک دهه قبل جهان را فراگرفـت درسـال ۲۰۰۵

طبق گزارش WHO بالغ بر ۴۰/۳ میلیون نفر مبتلا به ۹مع می باشند که ۷۱۵ ۰۰۰نفـر ار آنهـا درخاورمیانـه

(امرو) می باشند. بنا به گزارش سال ۲۰۰۶ انتقال از طریق رابطه جنسی بیشترین علت ابتلا را در این سال بـه خود اختصاص داده است.۳۹ میلیون نفر در سال گذشـته مـیلادي بـا اچ آي وي / ایـدز زنـدگی کردنـد و ۴/۳

میلیون نفر در این سال به تازگی به ایدز مبتلا شدند. ۵/۳۹٫میلیون نفر در سال ۲۰۰۶تعداد کـل مبتلایـان بـه ایدز درجهان را تشکیل می دهند.از این تعداد ۲/۳۷میلیون نفر بزرگسال ،۷/۱۷میلیون نفر زن و ۳/۲میلیون نفر کودکان زیر ۱۵سال را تشکیل می دهند.

آخرین آمار مبتلایان به HIV وایدز درکشورمان تا تاریخ اول مهرماه ۱۶ – ۸۶ هزارو۹۰ نفـر اعـلام شـد از ایـن تعداد مبتلا ۱۵ هزار و۱۵۰ نفر را مردان (% ۹۴/۲) و ۹۴۰ نفر از زنان ۵/۳) درصد) تشکیل می دهنـد. براسـاس مطالعات مقطعی صورت گرفته درمرکزمشاوره بیمارستان امام خمینـی(ره)بیشـترین راه انتقـال ایـدزدرمعتادان تزریقی (IDUS)عنوان شد.(۵۲نفراز۲۵۰فردموردمطالعه که اکثر ازیردیبلم وبیسوادبودند)
.برنامه ریزي براي کنترل وپیشگیري از وقوع موج سـوم HIV/ AIDS بـا همکـاري نهادهـاي مختلـف دولتـی و

NGO ها مرکز مختلف اطلاع رسانی به مردم خصوصا نوجوانان و جوانان درخصوص پایبندي به مسائل اخلاقی استفاده از کاندوم –سرنگ وسوزن استریل بسیار حائز اهمیت می باشد.

واژگان کلیدي: اپیدمیولوژي، HIV/AIDS ،ایران ،جهان

مقدمه

ابتلاء به سـندرم نقـص ایمنـی اکتسـابی (؛ًم( ۰ توسـط ویـروس ۹مع کـه ویـروس نقـص سیسـتم ایمنـی

انسـان خوانـده مـی شـود اتفـاق مـی افتـد. ؛ًم۰فع۹مع را نبایسـتی صـرفا یـک مشـکل بهداشـتی کشـورها دانست زیـرا معضـلات اجتمـاعی واقتصـادي ایـن مصـیبت چنـان ابعـاد وسـیعی درجهـان دارد کـه مقایسـه آن

بـا هــیچ بیمـاري پانــدمیک دیگـري لااقــل تـا عصــر حاضــر قابـل مقایســه نیسـت. اپیــدمی جهـانی فع۹مع

؛ًم۰ حتــی بســیار ســریعتر ووســیعتر از پــیش بینــی هــاي ســازمان جهــانی بهداشــت و ؛ًم۰ض۶طــی یک دهه قبل جهان را فرا گرفت

بدون شـک HIV/AIDS مهمتـرین بیمـاري عفـونی نوپدیـد در اواخـر قـرن بیسـتم را تشـکیل مـی دهـد بـه طوري که تـا حـدود سـه دهـه قبـل حتـی یـک مـورد از آن وجـود نداشـته ولـی در عـرض کمتـر از ۲۵ سـال بیش از ۷۰ میلیون نفر را مبـتلا کـرده و حـدود ۳۰ میلیـون نفـر آنـان را بـه هلاکـت رسـانده اسـت و در عـین حال هنوز داروي نجاتبخش و واکسن پیشگیرنده اي براي آن یافت نگردیده است.

در سـال ۱۹۸۱ پـنج مـورد پنومـونی ناشـی از پنوموسیسـتیس کـارینی، در مـردان هموسکسـوئلی کـه سـابقه بیماري زمینـه اي یـا مصـرف داروهـاي سـرکوبگر ایمنـی را نداشـتند در لـوسآنجلـس گـزارش گردیـد. سـپس در عـرض یکمـاه در نیویوریـک و کالیفرنیـا حـدود ۲۶ مـورد سـارکوم کـاپوزي در بـین مـردان هموسکسـوئل، گـزارش شـد در حالیکـه ایـن بیمـاري در کشـور آمریکـا قبـل از ارائـه گـزارش مزبـور، نـوعی نئوپلاسـم بسـیار نـادر بـه حسـاب مـی آمـد و ترجیحـا در افـراد مسـن، عـارض مـی شـد. از آنجـا کـه سـارکوم کـاپوزي در آن زمان در بین دریافت کننـدگان پیونـد عضـو و سـایر دریافـت کننـدگان داروهـاي سـرکوبگر ایمنـی، یافـت مـی شد و نظر به اینکـه بسـیاري از مبتلایـان بـه سـارکوم کـاپوزي، دچـار عفونـت هـاي فرصـت طلـب نیـز بودنـد ایــن تصــور بوجــود آمــد کــه بــروز ســارکوم کــاپوزي