بازرگاني تجارت هاي مالي و ساختارهاي مالي

موارد اين دوره دانشجويان را براي ديدگاه بالاتري نسبت به ساختارهاي مالي آماده مي نمايد.
شامل نقشي كه سيستم در اقتصاد بازي مي نمايد. گفتگو در مورد موارد مهمي كه نقش عمده اي در سيستم دارند، دستگاههاي تجارتي، قيمتي كه آنها بايد پرداخت بنمايند. در سومين ميانه از ترم توجه به تجارت هاي مالي بزرگ و نجات ساختارهاي مالي مي پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلايل تفاوت نرخها در ميان كشورهاي جهان مي پردازد باقي ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ريسك، و چگونگي بازگشت و ارزش گذاري ساختارهاي مالي مي‌باشد.

مقدمه اي براي مديريت حسابرسي
موارد دوره:
اين دوره تأكيد دارد براي استفاده از اطلاعات حسابرسي براي مؤثر كردن عمليات يك ارگان. راه كار اين است كه بقدر كافي براي همه اجراپذير باشد براي گروههاي سودده و براي گردهمايي كه سودآوري ندارند. اما بحث مهم ما بر رسيدگي كردن به گردهمايي است كه جنبه سوددهي دارند بهينه حساب براي مديران شامل ۲ قانون است.
۱-تصميم براي آسان كردن وظيفه

۲-تصميم براي تحت نفوذ قرار دادن وظيفه
دانشگاه بريتيش كلمبيا
اني دوره شامل ۴ كورس مي باشد
كورس ۱:
آگاهي هر فرد در محل كار براي كارآيي روزانه در محل كار دانشجويان نياز دارند براي داشتن آگاهي از تفاوتهاي فردي احساسات، انگيزه ها، كارهاي گروهي و ساختارهاي يك تشكيلات دانشجويان يك مقدمه يك پارچه اي از اين سرفصلها و تكنيكهايي كه سودبخش است را تمرين مي كنند در يك پروژة گروهي
كورس۲:

تبادل تصميمات. يكي از مهمترين ديدگاهها در كارهاي گروهي با ديگران است كه چگونه ارتباط مؤثر برقرار كرد چگونه روابط معكوس بوجود مي آيد و چگونه برقراري ارتباط، چگونگي رفتارهاي منطقي، چگونگي گفنگوي منطقي.
و دانشجويان در مي يابند كه چگونه به تضادهاي خود رسيدگي بكنند و گفتگوي بازده با ديگران را. آنها معمولاً اين گفتگوهاي سودآور خود را در ميان بقيه دوستان و هم تيمي هايشان انجام مي دهند.
كورس۳:

طرح و تعويض يك ساختار. ارگانها ساختارهايي نيستند كه مثل خط بر روي سنگ حك شده باشند. ساختارهاي تأثيرگذار از ابتدا براي عوض شدن و بهتر شدن در محيطهاي گوناگون طراحي شده اند.
دانشجويان دربارة ساختارهاي سازمان ياد مي گيرند‏، انتخاب و طراحي شغل.
كورس ۴:

راهنمايي ديگران. يكي از مهمترين ديدگاهها در شروع مديريت اين است كه نمي دانيم چگونه ديگران را راهنمايي كنيم؟
در اين مدت از ترم دانشجويان ياد ميگيرند كه چگونه يك رهبر باشند با قدرت. ضمناً سياسيت در سازمان را ياد مي گيرند و آنها جوابگو هستند كه چگونه يك رهبر تأثيرگذار باشند.
شرح دوره:

اين دوره آگاه مي كند مديريت رادكارها را در تمام تجارتها شناسايي مي كند و مشكلاتي كه زمينه سازي مي شوند، مؤسسه، و مديريت بسوي بهره وري در تجارت. در اين دوره فرض مي شود بر معرفي دانشجويان براي اجراي يك تجارت بصورت كامل. در مدت اين جستجو اين دوره رسيدگي مي كند به تعدادي از مشكلات و احتمال اتفاق افتادن هر كدام در تجارت و هدايت هر كدام از اين فعاليتها.
اصول حسابداري مالي

دلايل و اهداف دوره:
اصول حسابداري مالي اساساً علاقه مند به ساختن و بيان نمودن اخبار مالي براي طرفين خارجي براي صدور موجوديت مستقل يك نهاد مي باشد. بزرگترين هدف از اين درس توسط يادگيري و اطلاعات. مفهوم، اول قراردادهاي، بر روي هر يك از اصول حسابداري هاي مالي است. و بيشترين آن براي تهيه كردن و آناليز مبنا دارد روي مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
اقتصاد مهندسي
اين درس در برگيرندة پايه هاي اقتصادي براي تصميم گيري مديران، عدم اطمينان (خطاي تخميني) توليدات و قيمت مشتري‏، رقابت كامل و انحصار فروش، شروع به قيمت گذاري بوسيلة قدرت بازار، رقابت انحصاري، نظريه بازيها، اطلاعات نامتقارن. واسطه، شكست بازار، و… بحث مي نمايد.
شرح دوره:

سرمايه گذاري در مسغلات
در نيمسال اول به دانشجويان ابزاري براي آناليزهاي انتقادي عمومي، درست كردن تمام موجودي و دارائي هاي مستغلات و املاك آناليز پر شده و ارزيابي و مهار كردن سابقه از بازار فروش مستغلات مثل پديده هاي اقتصادي قابل تششخيص. درس در برگيرندة اقتصاد فروش مستغلات و آناليز بازار، ابزارهاي سرمايه گذاري ۲ طرفه، بدهي هاي مالي مستغلات‏، مديريت اجاره دادن مستغلات و… مي باشد.

شبيه سازي تصميم گيري:
شبيه سازي يك تكنيك عمومي براي سيستم هاي حقيقي براي تصميم گذاري بيشتر مي باشد.
شبيه سازي راهي براي آسان نمودن فهم و ادراك و ارتباطي بين پروژه هاي موازي، مناطق گلوگاه، بكار گرفتن مدارك معتبر، ابتدا يك سيستم بصورت مدل طراحي مي گردد. توابع شغلي، نيازها، اطلاعات، مدارك و… مواردي اند كه در شبيه سازي مورد استفاده قرار مي گيرند.
تحليل سيستم ها

تحليل سيستم (سازمان) و طرح دادن درس است كه به دانشجويان آموزش مي دهد كه چگونه ارزيابي كنند و طراحي بنمايند سازماني كه در يك رفتار وابسته باشند. بطور نمونه در دوره هاي بازرگاني سازمان نظرية منحني دارد به آن زاويه از اقتصاد و مديريت استراتژيك اين درس تعدادي از موارديكه در مديريت استراتژيك مورد استفاده قرار مي گيرند و آزمايش مي نمايد. مانند ابزار رسيدن به هدف، استراتژي و راه كارها، تكنولوژي، ساختار، تصميم گيري انساني، توانايي. سياست و… بررسي مي نمايد.
مديريت منابع انساني

شرح مدري. اين درس انتخاب شده است براي معرفي كردن دانشجويان در ميدان مديريت منابع انساني. (H.R.M) دانشجويان ياد مي گيرند تئوري ها و موارد كاربردي كه در برگيرندة اداره كردن انسانها در يك سازمان مي باشد. وآنها موارد گوناگون (H.R.M) را بررسي مي كنند مثل كارمندان، آموزش، كارايي و…
اداره كردن
مفهوم اين دوره نمايش تئوري و تكنيك توافق جمعي اختلاف نظر در تصميم گيري، و متحد كردن حمل كار مي باشد.
در ميان موضوعات ديگر، آزمايش مي كنيم قوانين كه در ميان يك گروه (اجتماع) حكومت مي كند. بطور نمونه توافق جمعي در مورد مقررات در پروژه‌ها اختلافات همواره وجود دارد. اما سياست ما در موافق نمودن تمام آرا بوسيلة توافق جمعي مي باشد بطوريكه در نهايت تمام اعضا حتي مخالف از نتيجة حكم راضي باشند.
اصول رفتار سازماني:
اين درس داراي ۴ مرحلة مهم است:
۱-فهم فردي در محل كار
۲-ارتباطات مؤثر
۳-طرح دادن و تعويض ساختار سازماني

۴-هدايت ديگران
تكنولوژي اطلاعات و توسعه
اين درس شامل قسمتهاي مهمي از قبيل
۱-سيستم پايگاه انتقال منطقي:

۲-برهم كنش بين انسان و كامپيوتر و كنترل آن
۳-سيستم پيشرفت تدريجي اطلاعات
۴-سيستم پشتيبان تصميم (DSS)
5-تقويم اخبار و پردازش اخبار بوسيلة اينترنت
مقدمه اي به برنامه ريزي تجاري
منظور از اين واحد پيشنهاد (شكل- گفتگوي حل)است براي شنيدن برنامه‌هايي تجارت را حرفه اي مي نمايد، اميدي است براي تازه كاران تجارت كه آنها هيچ برنتامه اي از قبيل نداشته اند اين درس به دانشجويان انديشة درست فكر كردن در منابع اقتصادي را مي دهد كه غالباً اين تفكرات در برنامه نويني هاي كامپيوتري نمايان مي گردند.
مديريت تأمين خدمات

UBSE برنامه هايي را پيشنهاد مي نمايد و در حمل و نقل و تداركات كردن براي در حدود نيم قرن. اين درس ديد دارد بر مديريت تأمين و تدارك خدمات. آن يك راه بسيار عريض از عمليات بسيار پيچيده در تحويل دادن اجناس به مشتري ها در اتمام اين درس بايد به اين نتايج برسيم.
۱-شرح تصميم گيري براي تأمين خدمات و مديريت آن
۲-بكار بردن ابزار اصولي كه كمك كند در تصميم گيري بهتر

۳-پيدا كردن راهي كه حداقل يك ايدة جديد باشد در دوره هاي آينده
۴-پيدا كردن و يك راه تأمين خدمات حقيقي بطور روزانه
اصول حسابداري مالي ميان
اين درس يكي از ۲ بخش حسابداري مالي مي باشد. براي تعقيب اين خواندن Com450 نيز مورد نياز است. دانشجويان بايد پيش بيني كنند بطور كامل تمام نتايج و عواقب محيطي بر اطلاعات و اخبار مالي. از دانشجويان انتظار مي رود براي دست يابي به اطلاعات و فهم تساوي براي حسابداري حرفه اي راجع به متدها حسابداري كلي و نگرش ها نسبت به حسابداري و دانشجويان با هم در مورد راه هاي علمي و عملي رقابت خواهند كرد.
حسابداري هزينه يا حسابداري صنعتي

در درس حسابداري هزينه يا حسابداري صنعتي تا به ۲ مبحث
بسيار مهم خواهيم پرداخت
۱-تصميم در آسان كردن وظيفه
۲-تصميم بد نفوذ كردن در وظيفه
درآمدهاي مالياتي
هدف از اين درس تهيه كردن و فهميدن عمليات ماليات برد آمد نسبت به ترازها مي باشد. تعدادي از مباحث شامل منابع درآمد، چه عواملي در درآمد بايد مد نظر گرفته شوند؟
بنگاههاي اقتصادي لازم به پرداخت عوارض و ماليات هستند و اينكه ماليات شخصي و يا گروهي چگونه بايد پرداخت شوند.
رفتار مصرف كننده
در دورة جديد مديريت بازاريابي يكي از موارد بسيار مهم در اتخاذ كردن تصميم در جهت دادن مصرف كننده براي خريد كالا مي باشد اين درس هم بطور تئوري هم بطور توضيحي ارزيابي مي نمايد بطور مؤثر در روانشناسي مصرف كننده. دانشجويان بايد درك خود را افزايش بدهند بسوي اهداف خريد، شناسايي انواع مصرف كننده، بطوريكه سودبخش باشد. و بتواند تكنيكهاي مديريتي و روانشناسي را با هم اجرا كند.

تحليل بازاريابي
اهداف ما در ارائه اين درس
۱-كمك كردن به شما براي جمع كردن و بكار بردن آرا از تجارتهاي مختلف براي تصميم گيري و زمينه سازي
۲-توسعه دادن قدرت تجزيه شما و تصميم گيري هاي حقيقي در موفقيت هاي تجاري و تهية توصيه نامه و نظريه
۳دريافتن نقش و مشكلات نمايان شدة و ارزش واقعي كالا با مديريت تجارت جهاني
۴-بهبود دادن ارتباطات و كار دسته جمعي كه در تصميم گيري ها سود بخش است.