بانك اطلاعاتي

۱-۱: تعريف بانك اطلاعاتي
بانك اطلاعاتي مجموعه اي سازمان يافته از اطلاعات و داده هاي مرتبط به هم است. داده ها عبارتند از حقايق و ارقام يك موضوع خاص و اطلاعات عبارتند از نتابجي كه تركيب داده ها حاصل مي گردد. سازمان ها معمولاً سيستم هاي اطلاعاتي خود را به دو صورت تشكيل داده از آن استفاده مي كنند:

الف) استفاده از سيستم هاي اطلاعات ساده:
در اين روش داده ها در فايل هاي جداگانه اي قرار مي گيرند و براي استفاده از داده‌هاي موجود در آن فايل، سيستم هاي جداگانه اي طراحي مي شوند. به اين نوع سيستم هاي اطلاعاتي، سيستم پردازش فايل ها مي گويند. در اين سيستم افزونگي وجود دارد كه باعث آشفتگي مي شود.

ب)استفاده از بانك اطلاعاتي:
در اين روش داده هاي موجود، به صورت مجتمع يا بانك مورد استفاده قرار مي گيرد در چنين سيستمي كاربر مي تواند بدون سردرگمي و با صرف وقت اندك، اطلاعات مورد نياز خود را از داده هاي موجود در مجتمع اخذ كند.
۱-۲: مزاياي سيستم بانك اطلاعاتي:
۱- اشتراكي شدن داده ها
۲- كاهش ميزان افزونگي
۳- در دسترس بودن داده ها

۱-۳: معايب سيستم بانك اطلاعاتي
۱- ممكن است امنيت لازم به مخاطره بي افتد چرا كه داده ها متمركز بوده و اين تمركز آن را آسيب پذير مي سازد.
۲- ممكن است سخت افزار اضافي نياز باشد.
۱-۴: اجزاء تشكيل دهندة بانك اطلاعاتي
۱-كاربران:
كاربران، كساني هستند كه به نحوي با بانك اطلاعاتي سروكار دارند. براساس نوع كاري كه كاربران با بانك اطلاعاتي دارند مي توان آنها را به سه دسته تقسيم كرد:
الف) مدير يا مسئول بانك اطلاعاتي:
مسئول بانك اطلاعاتي كسي است كه حق هرگونه تبديل و تغيير را در بانك اطلاعاتي دارد.
ب)كاربران نهايي:
كاربران نهايي كساني هستند كه حق هيچ گونه تغيير و تبديل را در بانك اطلاعاتي ندارند.
بلكه فقط از امكانات آن مي توانند استفاده كنند.
ج)برنامه نويسان كاربردي يا طراح بانك اطلاعاتي:
طراحان بانك اطلاعاتي كساني هستند كه بانك اطلاعاتي را ايجاد نموده اند.
۲- نرم افزار:
مجموعة نرم افزارهايي كه در پايگاه داده مورد استفاده قرار مي گيرد.
۳- سخت افزار:
عبارت است از: بستر سخت افزاري مورد نياز مثل cpu و ديسك …
۴-داده ها:
دو خصوصيت مهم دارند:
۱-قابليت اشتراكي شدن: به اين معني كه بتوانيم يك قطعه از داده بين كاربران مختلف به اشتراك بگذاريم.
۲-داده داراي جامعيت باشد: يعني داده ها به صورت صحيح و درست وارد شوند.
۱-۵: انواع بانك اطلاعاتي:
بانك اطلاعاتي به سه دسته مي توان تقسيم كرد:
الف) بانك اطلاعاتي هرمي:
در اين مدل يك موجوديت (مفهوم كلي پديده، فردي، كه در مورد آن مي خواهيم صحبت كنيم، Entity يا موجوديت مي گوييم) به عنوان پدر و موجوديت ديگر به عنوان فرزند قرار مي گيرد كه در درون فايل ذخيره مي شود. هر موجوديت داراي صفت خاصه هايي است صفت خاصه ويژگي جداساز يك نوع موجوديت از نوع ديگر است هر صفت خاصه داراي دو مؤلفه است:
۱- اسم صفت خاصه ۲- مقدار صفت خاصه
در پروژه طراحي و ايجاد بانك اطلاعاتي تاكسي سرويس
موجوديت راننده(Driver) داراي صفت خاصه و مقدار صفت خاصه زير مي باشد:
تلفن- آدرس- اسم ماشين- پلاك ماشين- نام خانوادگي- نام- شمارة راننده: صفت خاصه، ۰۵۲۴۲۵-۸۸، پژو ۴۰۵، ۶۸—۶۱۹ ب۱۹، احمدي، علي، ۱۰۰: مقدار صفت خاصه
ب)مدل شبكه اي
از سه نوع ركورد (ركورد مجموعه اي از فيلدهاي مرتبط به هم مي باشد و فيلد عبارت است از كوچكترين واحد داده ذخيره شده مي باشد) تشكيل مي شود كه يك ركورد به عنوان كانكتور رابط بين دو موجوديت است و اين مدل مبتني بر ليست پيوندي است.
ج)مدل رابطه اي
بين واژه هاي داده و اطلاعات تفاوت است. داده ها با هم تركيب مي شوند و اطلاعات را بوجود مي آورند. وقتي از سيستم مديريت بانك اطلاعاتي كامپيوتر مثل اكسس استفاده مي كنيم بانك اطلاعات رابطه اي بهره مي بريم. در بانك اطلاعاتي رابطه اي، اطلاعات به دسته ها ي مختلفي از داده هاي مرتبط بهم تقسيم مي شوند كه هر كدام در جدول جداگانه در فايل ذخيره مي شوند. در واقع، مفهوم بانك اطلاعاتي در اكسس، مجموعه‌اي از اشياء هستند كه داده ها را ذخيره، دستكاري و بازيابي مي كنند.
۱-۶: هدف رابطه
۱-قابليت انعطاف: اگر داده ها تغيير كنند، فقط كافي است در يك محل آن تغييرات را اعمال كنيم.
۲-سهولت: ذخيره داده ها به سادگي انجام مي شود.
۳-قدرت: ذخيره داده ها در جدول هاي مرتبط و جدا از هم موجب مي شود تا گروه‌بندي، جستجو و بازيابي اطلاعات به روش هاي گوناگون دستيابي شود.
۴-سهولت مديريت: بازيابي و مديريت داده ها در جدول هاي كوچكتر آسانتر است.

۱-۷: نمودار ER (Entity relationship)
اين نمودار نمايشگر ارتباط بين موجوديتهاي يك محيط عملياتي است و به كمك آن داده هاي موجود مدل بندي مي شوند. نمادهاي رسم نمودار ER در جدول زير مي‌باشد.

جدول ۱-۱: نمادهاي رسم نمودار ER

۱-۸: انواع رابطه:
الف) ارتباط يك به يك: در شكل زير هر استاد يك درس و هر درس فقط توسط يك استاد ارائه مي شود البته ممكن است استادي اصلاً درس نداشته باشد يا درسي توسط هيچ استادي اين ترم ارائه نگردد:

ب)ارتباط چند به يك: در شكل زير چند استاد ممكن است يك درس را ارائه كنند ولي هر استاد فقط يك درس را ارائه مي كند.

ج)ارتباط چند به چند: در اين شكل هر درس ممكن است توسط چند استاد ارائه شود و هر استاد ممكن است چند درس مختلف را ارائه كند.

۱-۹: انواع كليد در مدل رابطه اي
۱-ابر كليد(S.K) Super Key: هر تركيبي از صفتها كه خاصيت كليد داشته باشد مانند شمارة راننده، شمارة سرويس، شمارة اشتراك، شمارة دانشجويي …
۲-كليد كانديد (G.K) (Candidate key):
كليد كانديدي است كه توسط طراح بانك اطلاعاتي انتخاب مي شود.
(كليد كانديد داراي دو ويژگي است:۱) يكتايي مقدار به اني معنا كه مقدارش در رابطه يكسان نباشد ۲)كهينگي اجزايي: به اين معنا كه با حذف آن يكتايي مقدار از بين برود)
۴-كليدئ فرعي (A.K) (Alternative Key): هر كليد كانديد غير از كليد اصلي را كليد فرعي مي نامند.
۵-كليد خارجي (F.K) (Foreign Key): امكاني است براي ارجاع از يك رابطه به رابطة ديگر و در واقع وسيله اي است بري پيوند داده رابطه هاي بانك اطلاعاتي با يكديگر.
۱-۱۰: مراحل بدست آوردن مدل ER تاكسي سرويس:
مرحله اول: پيدا كردن نهادهاي مرتبط
راننده (Driver)، مسافر (Subscriber)، سرويس (Service)

مرحله دوم: پيدا كردن خصوصيات هر كدام از نهادها و تعيين كليد اصلي
راننده (Driver): شمارة راننده، نام، نام خانوادگي، پلاك ماشيم، اسم ماشين، آدرس، تلفن
مسافر(Subscriber): شمارة اشتراك، نام، نام خانوادگي، جنسيت، آدرس، تلفن
سرويس(Service): شمارة سرويس، شمارة راننده، شمارة‌ اشتراك، مسير، تاريخ، زمان، مبلغ
مرحله سوم: تعيين رابطه هاي لازم و نوع ارتباط
راننده با مسافر رابطه ندارد و راننده با سرويس رابطه دارد و رابطة‌ آن يك به چند است.

مسافر با راننده رابطه ندارد و مسافر با سرويس رابطه دارد و رابطة آن يك به چند است.

مرحله چهارم: بهينه سازي:

در اين حالت بهينه مي باشد و نيازي به بهينه سازي ندارد.

مرحله پنجم: تبديل به حالت Access
كه در فصل بعدي توضيح داده مي شود.
۱-۱۱: نتايج:
قبل از ايجاد بانك اطلاعاتي ابتدا بايد مراحل طراحي بانك انجام شود و بعد با استفاده از اكسس بانك اطلاعاتي مربوط را ايجاد نمود وقتي اينكار را انجام دهيم بهتر مي توان بانك را ايجاد كرد.

فصل دوم
مقدمات بانك اطلاعاتي تاكسي سرويس در ACCESS

۲-۱: راه اندازي اكسس
اكسس را به سه روش مي توان راه اندازي كرد:
روش اول: در اين روش نرم افزار اكسس را در مسير زير اجرا مي كنيم:
Start/ program/ Microsoft access
روش دوم: اگر با نرم افزار اكسس زياد كار مي كنيم بهتر است برنامه اكسس را در Desk top قرار دهيم. براي اين منظور به گزينة:
Start/program/Microsoft access
رفته و دكمة سمت راست ماوس را كليك مي كنيم تا منويي ظاهر شود. در اين منو گزينة‌send to را انتخاب مي كنيم تا منوي ديگري ظاهر شود. در اين منو گزينة‌ short cut را انتخاب مي كنيم تا ميانبري از اين برنامه در desktop كامپيوتر ايجاد شود.
روش سوم:اگر هميشه از نرم افزار اكسس استفاده مي كنيم كاري كنيم كه هنگام راه اندازي سيستم اين نرم افزار اجرا شود و آماده كار گردد. براي اين كار، آيكن برنامة اكسس را در پوشة‌start up قرار مي دهيم.