برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي ناشي از آن

مقدمه
افزايش شتابان تعداد تصادفات رانندگي ومتعاقباً افزايش مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخير،توجه بسياري از مسئولين وبرنامه ريزان کشور را به خود معطوف کرده است.نرخ رشد تصادفات رانندگي و مرگ ومير ناشي از اين سوانح وتصادفات درسالهاي اخيربه طور فاجعه آميزي افزايش يافته وباعث صدمات ولطمات جبران ناپذيري بر مناسبات اقتصادي واجتماعي کشورشده است.

مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي در سالهاي اخيرباتوجه به ابعاد وسيع مسئله چندان که بايد مورد توجه قرارنگرفته است وتا کنون برآورددقيقي در مورد هزينه هاي اقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي نشده است.با توجه به آثار منفي که اين مرگ وميرها در بلند مدت مي تواند بر اقتصاد کشور به جاي گذارد لزوم کنترل اين مرگ وميرها نيز ضرورت پيدا خواهدکردوبراي شفاف ترشدن بعدفاجعه آگاهي از بار اقتصادي اين مرگ وميرها برپيکرة اقتصادي کشور ضرورتي انکار ناپذير خواهد داشت.تحقيق حاضر تلاشي است در جهت رسيدن به اين اهداف وبرآورد بار اقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وتصادفات رانندگي در سال ۱۳۸۱٫

سوانح وحوادث رانندگي تهديدي جدي براي سلامتي انسانها در سراسر دنيامي باشد.در کشورهاي توسعه يافتة صنعتي راهکارهاي مقابله با سوانح وحوادث با دقت وحساسيت بررسي شده است ولي در کشورهاي درحال توسعه اينگونه نيست (Soori&Nagavi,p:1).

اميد به زندگي در بدوتولد يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي كشورها به شمار مي آيد و يكي از اهداف برنامه ريزان براي توسعه, افزايش اميد به زندگي در بدو تولد است. شاخص هاي تعيين كننده اميد به زندگي دربدو تولد , ميزان هاي مرگ‌ و مير ويژه سني مي باشد. هر چه ميزان‌هاي مرگ‌ و مير در سنين پايين مخصوصاً سنين زير ۵ سال كمتر باشد

اميد به زندگي روبه فزوني خواهد گذاشت و مرگ‌و مير در سنين ۵ سال در كشور ما تا حد زيادي تحت كنترل درآمده است, اما هنوز فاصله زيادي با كشورهاي توسعه يافته دارد. عامل مهم ديگري كه اميد به زندگي را تحت تاثير قرار مي دهد مرگ‌ و مير جوانان و افراد ميانسال است. با توجه به اينكه مرگ‌وميرهاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي بيشتر سنين مياني و پايين را تحت تاثير قرار مي دهند, تاثير منفي اين مرگ‌وميرهاي روي اميد زندگي در بدو تولدودر نتيجه روي اقتصاد وجامعه اجتناب ناپذير خواهد بود.

اهميت پژوهش:
واقعة مرگ ومير در سنين متفاوت از اهميت زيادي برخوردار است وآگاهي ازشاخصهاي مربوط به آن براي برنامه ريزان کشور ضرورتي انکار ناپذير دارد.امروزه‌ سلامت‌ محور توسعه‌ پايدار محسوب‌ مي‌شود و سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌ سلامت‌ سريعترين‌ و آسانترين‌ راه‌ براي‌ کاهش‌ فقر در جامعه‌ محسوب‌ مي‌شود.
امروزه توجه خيلي کمي به هزاران زندگي که دراثر تصادفات، بي رحمانه از دست مي رود مي شود. جامعة بهداشت عمومي، تصادفات رانندگي را به عنوان يک علت اصلي براي از دست دادن زندگي بارورومولدوهمچنين يک علت براي هزينه هاي بالاي مراقبتهاي بهداشتي ودرجه زيادي ازناتواني جسمي مي داند.از نظر تاريخي نيز به علت داشتن علل متنوع، از تصادفات به عنوان يک مسئلة مهم بهداشت عمومي غفلت شده است وجوامع وحکومتها اين علل را به عنوان علل قابل قبول براي مداخلات بهداشتي درک نکرده اندوبه اين مسئله که از طريق تلاشهاي سازمان يافته در يک جامعه مي توان از اين آسيبها جلوگيري کرد به شکل محدودي مورد توجه قرار گرفته است.تحليلهاي اخير در ارتباط با انتقال جمعيتي وانتقال اپيدميولوژيکي ومطالعات انجام شده از جمله مطالعات بانک جهاني وسازمان بهداشت جهاني (WHO)علل آسيبها وصدمات را در سطح ملي وجهاني تا حدودي برجسته کرده اندولي به علل کليدي اين مسائل کمترتوجه شده است Sethi&Zwi,p:412) (.

با توجه به تاثير زياد مرگ‌ومير هاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي روي شاخص‌هاي مرگ‌ومير بخصوص اميد به زندگي در بدو تولدواقتصاد کشور و عدم توجه به اين مرگ‌وميرها, لزوم توجه به آثار اين مرگ‌ وميرها ضروري است. كاهش اميد به زندگي آثار اقتصادي و اجتماعي سوئي براي جامعه به ارمغان مي‌آورد . نكته مهم اين است كه اين مرگ وميرها بيشتر جنس مذكر وسنين پائين راکه قشر فعال جامعه محسوب مي شوند تحت الشعاع قرار مي دهد وكنترل وبه حداقل رساندن اين مرگها آثار اقتصادي – اجتماعي وجمعيتي مثبتي خواهد داشت.آگاهي ازميزان تاثير اين مرگ وميرها روي اميد به زندگي در بدو تولدومحاسبه نفر سالهاي عمر از دست رفته ناشي از اين مرگ وميرها به پژوهشگران وبرنامه ريزان کمک خواهد کرد تابا ديد باز تري به عواقب اقتصادي- اجتماعي اين مرگ وميرها بنگرند.

اهداف پژوهش:

هدف کلي پژوهش برآورد تاثير مرگ و ميرهاي ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولدومحاسبه بار اقتصادي ناشي ازاين مرگ وميرها در سال۱۳۸۱ است.

۴-۱- ادبيات موضوع

درمجموع در سال۱۹۹۰ تعداد۹۶۱۱۰۰۰سال به دليل مرگهاي زود هنگام در ايالات متحدة آمريکا از دست رفته است.بيشترين تعداد سالهاي از دست رفته مربوط به سرطان، خودکشي وديگرکشي، بيماريهاي قلبي وتصادفات رانندگيبوده است. تصادفات رانندگي با۱۳۴۰۰۰۰سال عمر تلف شده، رتبة چهارم را به خود اختصاص داده است.اين تعداد سالهاي عمر از دست رفته ۹۴/۱۳ درصد کل سالهاي عمر از دست رفته در اثر مرگ وميرهاي زود هنگام مي باشد.

به گزارش سازمان جهاني بهداشت (WHO)، در سال۱۹۹۸ در سطح جهان، در اثر صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي۳۸۸۴۸۶۲۵ نفرسال عمر توأم با معلوليت وناتواني جسماني (DALY) داشته ايم. در سال۱۹۹۸ نهمين علت از دست رفتن سالهاي عمر،معلوليت وناتواني جسماني در اثر صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي بوده است. سازمان جهاني بهداشت پيش بيني كرده است كه در سال۲۰۲۰ تعداد سالهاي توأم با معلوليت وناتواني جسماني به علت صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي از رتبه نهم به رتبه سوم خواهد رسيد. به گزارش سال۲۰۰۳ سازمان جهاني بهداشت از نظر اقتصادي صدمات ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي در كشورهاي با درآمد پايين يك درصد، كشورهاي با درآمدمتوسط۵/۱درصدودركشورهايبادرآمدبالا۲درصدتوليدناخالص داخلي (GNP) اين كشورها است.

براساس برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت هزينه هاي مستقيم سوانح وتصادفات رانندگي حدود۵۱۸ مليارد دلار در سال مي باشد.ازاين مقدار۶۵مليارددلار مربوط به كشورهاي بادرآمد پايين است.
نتايج برآوردها نشان مي دهد كه هزينه هاي سالانه سوانح وتصادفات رانندگي در اتحاديه اروپا ۱۸۰مليارد يورو معادل۲۰۷ مليارد دلار مي باشد.اين هزينه ها به روش فراگير محاسبه شده اند ، دراين روش تمام هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم سوانح وتصادفات رانندگي درنظر گرفته شده است(Peden & et all p:6).
برآورد ديگري در ايالات متحده امريكابراي سال۲۰۰۰ انجام شده كه نشان مي دهد هزينه هاي سوانح وتصادفات رانندگي حدود۲۳۰ مليارد دلار درسال مي باشد. اين برآورد به روش توليد از دست رفته انجام شده است. (Peden & et all p:6).

به گزارش سازمان بهداشت جهاني در سال ۲۰۰۱تعداد ۱۱۹۴۱۱۵ نفر در اثر سوانح وتصادفات رانندگي جان خود را از دست داده اند.در اين ميان سهم مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي مردان، ۸۴۸۲۳۴ نفر وسهم مرگ ومير زنان، ۳۴۵۸۸۱ نفر بوده است.بيشترين تعداد مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي در اين سال۷۰۰۵۶۸ نفر(۵۹ درصدکل مرگ وميرهاي ناشي از سوانح در جهان)در منطقةآسياي جنوب شرقي رخ داده است.ميزان مرگ وميرمردان وزنان در اين سال ۱۹۷۵/۰ درهزار بوده است.ميزان مرگ ومير مردان ۲۷۸۵/۰ درهزار وميزان مرگ ومير زنان ۱۱۵۳/۰ در هزار بوده است.

ميزان مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي در ايران در سال۱۳۸۱ برابر با۳۳۲۲/۰ در هزار بوده است اين رقم براي مردان۵۳۲۹/۰ در هزار وبراي زنان۱۲۵۹/۰ درهزار بوده است. مقايسة ميزانهاي مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي درسال۱۳۸۱کشور با مناطق مختلف جهان در سال۲۰۰۱ نشان مي دهدکه ميزانهاي مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي و تفاوت اين ميزانهاي مرگ ومير بين مردان وزنان کشور، بيشتر ازميزانهاي مرگ ومير مربوط به کل جهان وتقسيم بنديهاي مختلف جهان،به استثناي منطقة آسياي جنوب شرقي بوده است.

به گزارش سازمان پزشکي قانوني کشور در سال۱۳۷۸تعداد۱۵۰۴۵ نفر براثر تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده اند. به گزارش همين سازمان تعداد مرگ ومير ناشي از تصادفات رانندگي در سال۱۳۸۱ به۲۱۸۷۳ نفر رسيده است. اين تعداد مرگ ومير ۷/۵درصد کل مرگ وميرهاي کشور راتشکيل مي دهد.توزيع سني وجنسي مرگ ومير ناشي از تصادفات رانندگي در ايران در سال ۱۳۸۱ در جدول۱ نشان داده شده است.

 

دول۱:تعداد مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي به تفکيک گروههاي سني وجنس درسال۱۳۸۱
گروههاي سني مردوزن مرد زن
۰-۴ ۹۷۰ ۷۸۲ ۱۸۸
۵-۱۴ ۳۴۳۱ ۲۷۷۴ ۶۵۷
۱۵-۲۹ ۶۳۴۶ ۵۱۹۲ ۱۱۵۴
۳۰-۴۴ ۴۶۵۵ ۳۷۸۸ ۸۶۷
۴۵-۵۹ ۲۸۷۵ ۲۳۳۰ ۵۴۵

۶۰-۶۹ ۱۵۰۲ ۱۱۳۶ ۳۶۶
۷۰-۷۹ ۱۶۷۹ ۱۴۵۴ ۲۲۵
۸۰+ ۴۱۵ ۳۲۹ ۸۶
جمع ۲۱۸۷۳ ۱۷۷۸۵ ۴۰۸۸

منبع:سازمان پزشکي قانوني کشور _گروه آماروخدمات رايانه اي

«متأسفانه تاکنون برآورد شفافي از هزينه هاي ناشي ازحوادث ترافيکي در ايران که بتوان به دقت واعتبارآن اعتماد داشت منتشر نشده است.در اين زمينه به برخي از اعداد مي توان اشاره کرد.
براساس گزارشهاي کارشناسان امور سالانه بالغ بر۵۵۰مليارد تومان خسارت ناشي از حوادث رانندگي به کشور تحميل مي شود.

چارچوب نظري
تئوري انتقال جمعيتي:
تئوري انتقال جمعيتي رانخستين بار«وارن تامسون» در سال۱۹۲۹ارائه کردکه« فرانک نوتشتاين» و«بلاکر» به ترتيب در سالهاي ۱۹۴۵ و ۱۹۴۷ به تکميل آن پرداختند.صاحبنظران مختلف طبقه بنديهاي گوناگوني از مراحل انتقال جمعيتي ارائه داده اند.به طورکلي جمعيت شناسان هنگام بحث از مراحل انتقال جمعيتي هميشه دو مرحلة اصلي يعني حرکت از مرگ ومير وباروري بالا به مرگ وميروباروري پايين را در نظر داشته اند وسعي دارند ميزانهاي مواليد ومرگ ومير جوامع رادر قبل از مرحلة انتقال،در جريان انتقال وپس از انتقال مشخص نمايند(حسيني،۱۳۷۹،ص۹۲).

تئوري انتقال جمعيتي برگرفته ازتجربيات کشورهاي پيشرفتة صنعتي است وتغييرات باروري ومرگ ومير در کشورهاي مختلف را توصيف وتبيين مي کند. بخشي ازتئوري انتقال جمعيتي، انتقال جمعيتي کشورهاي توسعه يافته راتبيين مي کند وبخشي ديگر آيندةکشورهاي در حال توسعه راپيش بيني مي کند.

تغييرات وسيع در سطح وعلل مرگ ومير در سالهاي اخيروموفقيت بسيار زياد در کنترل بيماريهاي عفوني وکاهش باروري ،منجر به انتقال جمعيتي درسالهاي اخير شده است.در اين انتقال جمعيتي،جوامع سنتي که تقريباً همة افراد آن جوان بودند،به جوامعي تبديل مي شوند که تعداد افراد ميانسال وسالمند درآنها به سرعت روبه افزايش است.

تئوري انتقال اپيدميولوژيکي:
بي ترديدبسياري از ابعادوجنبه هاي زندگي بشر درطول تاريخ تغييرات وسيعي به خود ديده است .طي ۲۰۰ سال گذشته مخصوصاً قرن بيستم كشورهاي جهان پشت سرهم انتقال اپيدميولوژيكي را پشت سرگذاشتند. يك تغيير بلند مدت در الگوي مرگ و مير كه در آن ميزانهاي مرگ و مير از سطح بالا كه در آن مردم در سنين پايين بوسيله بيماري هاي عفوني و واگير دار مي ميرند

به سطح پايين كه در آن مرگ و مير در سنين بالا تر به دليل بيماري هاي مزمن و غيرواگير مي باشد صورت گرفته است. درطول تاريخ اميد به زندگي در بدو تولد از ۲۰سال براي انسانهاي ابتدايي به ۸۰ سال در کشورهايي که پايين ترين ميزان مرگ ومير را دارند رسيده است واين تنها يکي از تغييراتي است که در طول زندگي بشر رخ داده است. افزايش در اميد به زندگي در نتيجه کاهش مرگ ومير بوده است (Sethi&Zwi,p:412).

انتقال جمعيتي ودر راستاي آن،انتقال اپيدميولوژيکي منجر به ايجاد تغييرات وسيعي در سطح وعلل مرگ ومير درسراسردنيا گرديد. انتقال جمعيتي باعث کاهش مرگ وميروباروري وافزايش اميدبه زندگي در کشورهاي مختلف گرديد.همانطور که قبلاً ذکر شد همزمان با کاهش سطح مرگ ومير علل مرگ ومير نيز تغييرات بسيار وسيعي به خود ديده است.علل مرگ ومير از بيماريهاي عفوني وانگلي به بيماريهاي غير عفوني تغيير يافته است.در حال حاضربيماريهاي قلبي وعروقي،سرطانها ومرگ وميرهاي ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي سهم زيادي از مرگ وميرها را به خود اختصاص داده اند.هم اکنون در کشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه مرگ وميرهاي ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي از اهميت خاصي برخوردارند. مخصوصاً درکشورهاي حال توسعه مرگ وميرهاي ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي روز به روز در حال افزايش است وباعث از بين رفتن سرمايه هاي انساني ونيروي مولد بي شماري در اين کشورها مي شود.

روش تحقيق
دو رهيافت معمول براي تعيين هزينة مرگ‌وميرهاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي وجود دارد، يکي مدل سرماية انساني يامدل توليد از دست رفته است وديگري مدل فراگير است.درمدل توليد هزينة مرگ‌وميرهاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي شامل توليد از دست رفته به دليل صدمات يا مرگ ومير ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي است ودستاوردها وتوليدات اقتصادي که قربانيان تصادفات در سالهاي آينده مي توانند داشته باشند محاسبه مي شود

.در مدل فراگير هزينه هاي مستقيم وغير مستقيم تصادفات براي فرد وجامعه محاسبه مي شود.در اين مدل هزينة مرگ‌وميروجراحات ناشي از تصادفات به اينصورت تعريف مي شود که چه اندازه جامعه ومردم براي کاهش احتمال جراهات و مرگ‌وميرهاي ناشي ازسوانح و تصادفات رانندگي هزينه پرداخت مي کنند. در اين تحقيق از مدل سرماية انساني يامدل توليد از دست رفته استفاده شده است.

براي محاسبةباراقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وحوادث رانندگي ابتدا تعداد سالهاي عمر از دست رفته به دليل مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وحوادث رانندگي بااستفاده از جداول عمر محاسبه وسپس به روش توليد از دست رفته باراقتصادي مرگ وميرهاي ناشي ازسوانح وحوادث رانندگي محسبه شده است.

نتايج تحقيق
جدول عمر مردان ايران در سال۱۳۸۱
براي مطالعة آثارجمعيتي مرگ وميرهاي ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي نيازمند استفاده از جداول عمر هستيم. جدول۲جدول عمرمردان ايران را درسال۱۳۸۱ نشان مي دهد. اميد به زندگي مهمترين شاخص جدول عمر وچکيدة نهايي آن است که نشان دهندةسطح مرگ وميرجامعه نيزمي باشد . اميد به زندگي در بدو تولد محاسبه شده براي مردان ايران در سال۱۳۸۱ ، ۶۳/۶۷سال بوده است.

جدول۲:جدول عمر مردان ايران در سال ۱۳۸۱
nAx Ex Tx nLx nDx lx nQx nMx x
14/0
55/1
50/2
50/2
63/2

۵۶/۲
۵۷/۲
۶۰/۲
۶۳/۲
۶۶/۲
۶۷/۲
۶۸/۲

۶۸/۲
۶۳/۲
۵۹/۲
۵۴/۲
۴۹/۲
۲۱/۷ ۶۳/۶۷
۹۸/۶۸
۵۹/۶۵
۸۸/۶۰
۱/۵۶
۴۳/۵۱
۷۸/۴۶

۱۵/۴۲
۵۵/۳۷
۰۱/۳۳
۶۱/۲۸
۳۸/۲۴
۴۳/۲۰
۸۵/۱۶

۸۰/۱۳
۱۵/۱۱
۹۹/۸
۲۱/۷ ۶۷۶۲۶۹۲
۶۶۶۵۵۹۶
۶۲۸۱۲۰۵
۵۸۰۳۴۶۰
۵۳۲۷۷۰۶
۴۸۵۴۲۳۹

۴۳۸۳۹۴۱
۳۹۱۷۲۵۲
۳۴۵۴۷۶۳
۲۹۹۷۵۵۳
۲۵۴۷۶۴۹
۲۱۰۸۳۵۱

۱۶۸۵۱۸۹
۱۲۸۶۹۶۵
۹۲۶۹۱۵
۶۱۹۱۹۴
۳۷۵۴۰۵
۲۰۱۳۱۰ ۹۷۰۹۶
۳۸۴۳۹۱
۴۷۷۷۴۵

۴۷۵۷۵۴
۴۷۳۴۶۸
۴۷۰۲۹۷
۴۶۶۶۸۹
۴۶۲۴۸۹
۴۵۷۲۱۰
۴۴۹۹۰۴
۴۳۹۲۹۸

۴۲۳۱۶۱
۳۹۸۲۲۵
۳۶۰۰۵۰
۳۰۷۷۲۱
۲۴۳۷۸۹
۱۷۴۰۹۵
۲۰۱۳۱۰ ۳۳۷۵
۸۶۱
۴۳۰
۳۶۶
۵۷۸

۶۷۷
۷۷۰
۹۲۵
۱۲۱۶
۱۷۵۰
۲۵۶۱
۴۰۰۷
۶۱۰۵

۹۲۳۲
۱۱۶۰۴
۱۳۷۷۶
۱۳۸۳۷
۲۷۹۲۹ ۱۰۰۰۰۰
۹۶۶۲۵
۹۵۷۶۴
۹۵۳۳۴
۹۴۹۶۸
۹۴۳۹۰
۹۳۷۱۳
۹۲۹۴۳
۹۲۰۱۸

۹۰۸۰۲
۸۹۰۵۱
۸۶۴۹۰
۸۲۴۸۳
۷۶۳۷۸
۶۷۱۴۷
۵۵۵۴۲
۴۱۷۶۶
۲۷۹۲۹ ۰۳۳۷۵/۰

۰۰۸۹۱/۰
۰۰۴۴۹/۰
۰۰۳۸۴/۰
۰۰۶۰۸/۰
۰۰۷۱۷/۰
۰۰۸۲۲/۰
۰۰۹۹۵/۰
۰۱۳۲۲/۰

۰۱۹۲۷/۰
۰۲۸۷۶/۰
۰۴۶۳۳/۰
۰۷۴۰۱/۰
۱۲۰۸۷/۰
۱۷۲۸۲/۰
۲۴۸۰۴/۰
۳۳۱۳۰/۰
……… ۰۳۴۷۶/۰
۰۰۲۲۴/۰
۰۰۰۹۰/۰
۰۰۰۷۷/۰
۰۰۱۲۲/۰
۰۰۱۴۴/۰
۰۰۱۶۵/۰

۰۰۲۰۰/۰
۰۰۲۶۶/۰
۰۰۳۸۹/۰
۰۰۵۸۳/۰
۰۰۹۴۷/۰
۰۱۵۳۳/۰
۰۲۵۶۴/۰
۰۳۷۷۱/۰

۰۵۶۵۱/۰
۰۷۹۴۸/۰
۱۳۸۷۴/۰ ۰
۱
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰
۵۵
۶۰
۶۵
۷۰
۷۵
۸۰

جدول عمر زنان ايران در سال۱۳۸۱

اميد به زندگي در بدو تولد زنان در سال۱۳۸۱ ،۵۸/۷۰سال بوده است.اميد به زندگي در بدو تولد زنان در سال۱۳۸۱، ۹۵/۲سال بيشتر از اميد به زندگي در بدو تولد مردان بوده است واين امر به دليل بالا بودن مرگ ومير مردان به علل مختلف نسبت به مرگ ومير زنان بوده است.در کشورهاي توسعه يافته تر تفاوت اميد به زندگي مردان وزنان بيشتراز کشورهاي درحال تو سعه است وهرچقدر جامعه توسعه يافته تر مي شود تفاوت اميد به زندگي مردان وزنان به نفع زنان بيشتر مي شود.

جدول۳:جدول عمر زنان ايران در سال ۱۳۸۱
nAx Ex Tx nLx nDx lx nQx nMx x
14/0
48/1
50/2
50/2
62/2
60/2
59/2
60/2
61/2
63/2
65/2

۶۷/۲
۶۷/۲
۶۴/۲
۵۸/۲
۵۳/۲
۵۵/۷ ۵۸/۷۰
۶۶/۷۱
۲۲/۶۸
۴۷/۶۳
۶۶/۵۸

۹۱/۵۳
۲۰/۴۹
۵۵/۴۴
۹۳/۳۹
۳۸/۳۵
۹۲/۳۰
۵۹/۲۶
۴۷/۲۲
۵۶/۱۸
۰۸/۱۵
۰۷/۱۲
۶۱/۹
۵۵/۷ ۷۰۵۷۵۸۱

۶۹۶۰۰۵۹
۶۵۷۳۴۹۱
۶۰۹۲۶۱۸
۵۶۱۳۴۰۲
۵۱۳۵۹۳۹
۴۶۶۰۸۸۷
۴۱۸۸۹۲۷
۳۷۲۰۸۲۴

۳۲۵۷۵۹۸
۲۸۰۰۸۱۷
۲۳۵۲۸۶۵
۱۹۱۷۷۴۷
۱۵۰۱۲۹۰
۱۱۱۳۲۷۲
۷۶۸۲۶۶
۴۸۲۵۶۵
۲۶۷۸۴۰ ۹۷۵۲۲
۳۸۶۵۶۷
۴۸۰۸۷۳

۴۷۹۲۱۶
۴۷۷۴۶۳
۴۷۵۰۵۲
۴۷۱۹۶۰
۴۶۸۱۰۳
۴۶۳۲۲۷
۴۵۶۷۸۱
۴۴۷۹۵۲
۴۳۵۱۱۸

۴۱۶۴۵۷
۳۸۸۰۱۸
۳۴۵۰۰۶
۲۸۵۷۰۲
۲۱۴۷۲۴
۲۶۷۸۴۰ ۲۸۶۸
۷۷۷
۳۶۱
۳۰۲
۴۲۰
۵۴۶
۶۹۴

۸۵۷
۱۱۱۲
۱۴۹۴
۲۰۸۷
۳۱۱۵
۴۴۶۰
۷۰۹۷
۱۰۱۶۷
۱۳۴۲۵
۱۴۷۴۱
۳۵۴۷۷ ۱۰۰۰۰۰
۹۷۱۳۲
۹۶۳۵۵
۹۵۹۹۴

۹۵۶۹۲
۹۵۲۷۲
۹۴۷۲۶
۹۴۰۳۲
۹۳۱۷۵
۹۲۰۶۴
۹۰۵۷۰
۸۸۴۸۳
۸۵۳۶۷
۸۰۹۰۷
۷۳۸۱۰
۶۳۶۴۳
۵۰۲۱۸
۳۵۴۷۷ ۰۲۸۶۸/۰
۰۰۸۰۰/۰
۰۰۳۷۴/۰
۰۰۳۱۵/۰
۰۰۴۳۹/۰

۰۰۵۷۳/۰
۰۰۷۳۲/۰
۰۰۹۱۱/۰
۰۱۱۹۳/۰
۰۱۶۲۲/۰
۰۲۳۰۵/۰
۰۳۵۲۱/۰
۰۵۲۲۵/۰
۰۸۷۷۲/۰
۱۳۷۷۵/۰

۲۱۰۹۵/۰
۲۹۳۵۴/۰
……… ۰۲۹۴۱/۰
۰۰۲۰۱/۰
۰۰۰۷۵/۰
۰۰۰۶۳/۰
۰۰۰۸۸/۰
۰۰۱۱۵/۰
۰۰۱۴۷/۰
۰۰۱۸۳/۰
۰۰۲۴۰/۰
۰۰۳۲۷/۰
۰۰۴۶۶/۰
۰۰۷۱۶/۰
۰۱۰۷۱/۰
۰۱۸۲۹/۰

۰۲۹۴۷/۰
۰۴۶۹۹/۰
۶۸۶۵/۰
۱۳۲۴۵/۰ ۰
۱
۵
۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰
۴۵
۵۰
۵۵
۶۰
۶۵
۷۰
۷۵
۸۰

جدول عمرمردان کشور در سال ۱۳۸۱ بدون مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي
جدول ۴ جدول عمرمردان کشور را در سال ۱۳۸۱ بدون مرگ ومير ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي نشان مي دهد. تفاضل جداول۲و۴ تأثير مرگ وميرهاي ناشي از سوانح وتصادفات رانندگي را روي جدول بقا ي مردان کشور نشان مي دهد.

مقايسةاين دوجدول نشان مي دهد که مرگ ومير ناشي از سوانح وحوادث رانندگي باعث۳۸/۱سال کاهش در اميد به زندگي در بدو تولد مردان کشورشده است.