بررسي تبيين بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به كمك اقلام عملياتي مندرج در صورت جريان وجوه نقد

چكيده
سرمايه گذاران به منظور انتخاب بهينه در سرمايه گذاري سهام ، نيازمند اطلاعاتي از قبيل ارزيابي نقدينگي ، توانايي پرداخت ديون واحد تجاري و نيز ميزان سود آوري سهام شركت هاي مورد نظر خود هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شاید بتواند راهنماي مناسبي براي سرمايه گذاران و مديران شركت ها جهت نيل به اهداف مورد نظر باشد. اين تحقيق که از نوع تحقيق توصيفي – همبستگي بوده ، به بررسی ارتباط بين تغييرات اقلام عملياتي تشكيل دهنده صورت جريانات نقدي و تغييرات بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.
بدین منظور ، تعداد ۷۷ شرکت در طي دوره زماني ۸۴ – ۱۳۸۰ به صورت نمونه اي تصادفی از بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته ، به کمک تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معني دار بودن الگوها نيز با استفاده از آزمون آماري F ، آزمون T ، ضريب تعيين، ضريب همبستگي و آزمون دوربين – واتسن ، به تفکیک صنایع منتخب و کل صنابع مورد سنجش قرار گرفت .
نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که که بین فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود ندارد . همچنین بررسی این متغیرها به تفکیک صنایع منتخب نشان می دهد که در هیچ یک از صنایع انتخابی ( صنعت غذايي و آشاميدني، صنعت مواد و محصولات شيميايي ، صنعت كاني غير فلزي ، صنعت خودرو و ساخت قطعات ) ارتباطی بین متغیر های فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام این شرکت ها وجود ندارد.

مقدمه
از جمله روشهاي سرمايه گذاري ، وارد شدن به بورس و خريد و فروش سهام شركت ها است و مهمترين هدف هر سرمايه گذار كاهش ريسك و كسب بيشترين سود مي باشد . براي اين منظور ، سرمايه گذاران سهام شركت هاي مختلف را با يكديگر مقايسه مي كنند و بهترين ها را در سبد سهام خود جاي مي دهند .يكي از ابزارهايي كه موجب انتخاب بهينه سهام براي سرمايه گذاري مي شود ، كسب بازدهي سهام بالا است چرا كه سرمايه گذاران بالقوه به سود نقدي سهام و تغييرات قيمت سهام توجه ويژه اي دارند و هر دو اين عوامل در تعيين بازده سهام تاثيرگذار هستند . در بازار هاي سرمايه برگ برنده در دست سرمايه گذاري است كه پيش بيني مناسبي از بازدهي سهام شركت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي شركت ها مي تواند معيار مناسبي براي ارزيابي ميزان مبالغ سود نقدي سهام باشد چون بازگو كننده قدرت نقدينگي شركت است و قدرت نقدينگي نيز بر ميزان سود نقدي سهام در آينده تاثيرگذار خواهد بود . همچنين با توجه به اينكه يكي از عوامل اصلي تغييرات وجه نقد در طي يك دوره مالي، فعاليتهاي عملياتي شركت ها است ، لذا ارتباط اين متغير به عنوان يكي از عوامل موثر در پرداخت نقدي سود سهام و تغييرات قيمت سهام مورد توجه قرار مي گيرد . بنابراين اين سوال پيش مي آيد كه آيا بين وجه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي و بازده سهام ارتباطي وجود دارد يا خير ؟ به عبارت ديگر وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي تا چه ميزان مي تواند تغييرات بازده سهام را تبيين نمايد .

ارتباط بين وجه نقد حاصل از عمليات با بازده سهام
جريان نقدي وجوه يكي از عوامل بسيار مهم در ارزيابي عملكرد شركتها است. سرمايه گذاران براي ارزيابي سهام شركت هاي مختلف ، علاقه مند به داشتن ميزان سود نقدي دريافتي از شركتها مي باشند زيرا اين عامل در ميزان بازده سرمايه گذاري ( بازده سهام ) موثر است . بررسي رابطه بين وجوه نقد حاصل از عمليات با بازده سهام از آن نظر حائز اهميت است كه (۱) سود نقدي توزيع شده بين سهامداران يكي از اجزاي تشكيل دهنده بازده سهام است و (۲) توزيع سود نقدي به قدرت نقدينگي واحد تجاري وابسته است و يكي از عوامل اصلي تغييرات وجه نقد در طي يك دوره مالي ، فعاليتهاي عملياتي است. در حقيقت مي توان مدل مفهومي زير را استنباط نمود :
افزايش بازده سهام ايجاد ارزش افزوده تداوم فعاليت بالابردن توان پرداخت بدهيها و انجام به موقع تعهدات وجه نقد حاصل از فعاليت عملياتي
پروفسور هوي ولك (۲۰۰۰ ) در آخرين تحقيقاتش معتقد است كه افشاي اطلاعات جريان نقدي به صورت متمم صورتهاي مالي به دلايل زير مفيد است :
الف: ارائه دهنده بازتاب جريان نقدي واقعي هستند .
ب: به تبيين بين سود حسابداري و گردش نقدينگي كمك مي كند .
ج: درباره كيفيت و چگونگي سود ، ارائه دهنده اطلاعات است .
د: قابليت مقايسه اطلاعات در گزارشهاي مالي را بهبود مي بخشد .
و : به ارزيابي قابليت انعطاف پذيري و نقدينگي كمك مي كند .
ی : به پيش بيني وجه نقد آتي كمك مي كند .
به عقيده هندريكس در درازمدت معادله حسابداري موجب مي شود سود تعهدي با سود نقدي يكسان شود اما در كوتاه مدت انحرافات بين تعهدات و جريانات نقدي ممكن است كاملاً عمد گردد . آنها ممكن است تفاوت فاحشي بين تداوم فعاليت و يا ورشكستگي ايجاد نمايند . به عبارت ديگر اگرچه حسابداري تعهدي با تطابق هزينه ها با درآمدها در تجزيه و تحليل سودآوري بلندمدت با اهميت مي باشد با اين وجود گزارشگري جريان نقد براي مؤسسه ضروري است .
شيماهو در سال ۲۰۰۴ ميلادي بيان كرد كه : ” با توجه به اينكه مديران مي توانند تعهدات جاري را به وسيله شناسايي افزايش درآمد ( فروش نسيه ) يا به تاخير انداختن شناسايي هزينه دستكاري كنند جريانهاي نقدي نسبت به سود معيار بهتري از عملكرد شركت است … “ . تئوري حسابداري به سود عنوان معياري براي ارزيابي عملكرد نگاه مي كند . در طي يك دوره معين اطلاعات جريانهاي نقدي مي تواند جزئيات بيشتري ارائه نمايد و در نتيجه ارزيابي معني داري از عملكرد ارائه دهد اما اگر به جريانهاي نقدي به عنوان نشانگر عملكرد نگاه شود ، گمراه كننده خواهد بود . اگرچه براي محاسبه سود و خالص جريانهاي نقدي از وقايع و اطلاعات مشابهي استفاده مي شود اما آنها نمي توانند جايگزين يكديگر شوند .

مروري بر تحقيقات پيشين
تحقيقات بسياري در مورد عوامل موثر بر بازدهي سهام انجام گرفته است از جمله اين عوامل جريانات نقدي عملياتي است كه به جاي كل جريان نقدي استفاده مي شود زيرا به نظر مي رسد جريانات نقدي حاصل از سرمايه گذاري در طول زمان متغير است . برخي از تحقيقات انجام شده در اين زمينه به شرح زير است :
ارتباط بين وجه نقد حاصل از عمليات و سود حسابداري با بازده سهام توسط بيور،گريفن و لنزمن : بيور ، گريفن و لنزمن در سال ۱۹۸۲ با استفاده از تعريف وجه نقد حاصل از عمليات تحقيقات پيشين بيور و دوك و به كمك تجزيه و تحليل رگرسيون ، ارتباط وجه نقد حاصل از عمليات با بازده سهام و نيز ارتباط سود حسابداري با بازده سهام را بررسي كردند و نشان دادند كه وجه نقد عملياتي قدرت توضيحي مثل رگرسيون مبتني بر سود حسابداري را افزايش مي دهد .
همراهي وجه نقد حاصل از عمليات و سود حسابداري با بازده سهام توسط ريبورن : جودي ريبورن در سال ۱۹۸۶ در تحقيق بسيار مهم خود كه در بسياري از تحقيقات بعدي مورد استفاده قرار گرفته است ، بدين واقعيت اشاره مي كند كه دست اندركاران جامعه حرفه اي حسابداري مفيد بودن و قابل اطمينان بودن ارقام تعهدي در زمينه ارزشيابي شركتها را زير سؤال برده اند . بر همين اساس تحقيقات متعددي در زمينه همراهي وجه نقد حاصل از عمليات و سود حسابداري با بازده سهام انجام شده است . نتايج تحقيق ريبورن نشان مي دهد كه هم ميان بازده غير نرمال سهام و جريان نقدي عملياتي هماهنگي ديده مي شود و هم ميان بازده غيرنرمال و جمع ارقام تعهدي اين همراهي وجود دارد .به علاوه هر اجزاي اقلام تعهدي با استفاده از فرايند انتخاب تصادفي در ايجاد سري زماني هر يك از اجزا ، اهميت شان مورد تاييد قرار گرفت .
بررسي شاخصهاي ارزيابي عملكرد شركتها توسط لاوسون ولي : پرفسور لاوسون وپرفسور لي در سال ۱۹۸۹ در تحقيقي كه در مورد ارزيابي عملكرد شركتها بود به اين نتيجه رسيدند كه گزارشهاي جريانهاي نقدي براي ارزيابي عملكرد شركتها ضروري است .
نقش سود حسابداري و جريانات نقدي حاصل از عمليات در توضيح بازده سهام توسط برودي : آقايان برد و دي در سال ۱۹۸۹ محتواي اطلاعاتي صورت جريان نقدي را مورد بررسي قرار دادند و بررسي نمودند كه كداميك از دو متغير سود حسابداري و جريان نقدي حاصل از عمليات بهتر مي تواند بازده سهام را توضيح دهد . آنها نتيجه گرفتند كه تاثير سود حسابداري بيشتر از جريانهاي نقدي حاصل از عمليات است . آنها در اين رابطه توضيح مي دهند كه استفاده كنندگان به سود حسابداري بر مبناي تاريخي عادت كرده اند و از آنجايي كه اين اطلاعات هنوز در دسترس است دليل وجود ندارد كه رفتارشان را تغيير دهند .
رابطه سود سرمايه در گردش و جريانات نقدي حاصل از عمليات با بازده سهام توسط عاشق علي : عاشق علي در سال ۱۹۹۴ به بررسي رابطه بين سود سرمايه در گردش و جريانات نقدي حاصل از عمليات با بازده سهام پرداخته است . وي براي اين منظور فرض كرد كه بين بازده ها و هر كدام از سه متغير سود ، سرمايه در گردش و جريان نقدي حاصل از عمليات يك رابطه غيرخطي وجود دارد .تجزيه و تحليل هاي انجام شده نشان مي دهد كه يك رابطه غيرخطي بين متغيرهاي سود، سرمايه در گردش و جريان نقدي حاصل از عمليات وجود دارد و هر سه متغير داراي محتواي اطلاعاتي اضافي هستند .
رابطه جريانهاي نقدي و تعهدي با متغير مستقل بازده سهام توسط هاو كي يو و وودي وير : هاو – كي – يو و همكارانش در سال ۲۰۰۱ تحقيقي را برپايه نمونه اي متشكل از اطلاعات ۱۵۱۶ سال / شركت ها در سالهاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ انجام داده اند كه در اين تحقيق به بررسي محتواي اطلاعاتي اضافي حسابداري تعهدي در بازار سرمايه چين پرداخته اند . به منظور آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون استفاده شد . نتايج مربوط به رگرسيون ساده زماني كه بازده سهام با سود بررسي مي شود، قدرت توضيح دهندگي بيشتري نسبت به جريانات نقدي عملياتي را نشان مي دهد . سودها به تنهايي ۸/۵‌% از تغييرات بازده سالانه را توجيه مي كنند در حاليكه جريانهاي نقدي به تنهايي فقط ۳% از تغييرات بازده سالانه را توجيه گرهستند . اين يافته ها حاكي از آن است كه سود به خاطر رعايت حسابداري تعهدي داراي محتواي اطلاعاتي بيشتري نسبت به جريانهاي نقدي عملياتي است .
امين ناظمي در سال ۱۳۸۳ ، تحقيقي را تحت عنوان ” بررسي نقش سود حسابداري و جريانهاي نقدي در سنجش عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “ انجام داد . وي در فرضيه اصلي خود بيان مي دارد كه سود حسابداري توان بيشتري نسبت به جريانهاي نقدي ( اعم از خالص جريانهاي نقدي و جران نقدي حاصل از عمليات ) براي سنجش و ارزيابي عملكرد شركت دارد . نتايج اين تحقيق نشان داد كه هرچه ميزان قدر مطلق اقلام تعهدي بالاتر باشد ، توان جريانهاي نقدي نسبت به سود كاهش مي يابد . همچنين متغير اندازه بر روي روابط بين سود و بازده و جريانهاي نقدي و بازده تاثير مي گذارد و با افزايش اندازه شركت ، توان سود نسبت به جريانهاي نقدي كاهش مي يابد .
فرهاد جابرزاده در سال ۱۳۸۴ به بررسي ارتباط شاخص هاي عملكرد حسابداري و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت . تحقيق مذكور به صورت مقطعي با روش توصيفي – همبستگي بوده و شامل اطلاعات نمونه اي شركتها طي سال ۱۳۸۲ كه شامل ۲۳۱ نمونه بوده است ، مي باشد . نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شاخص ها از جهت ارتباط با بازده به صورت زير طبقه بندي مي شوند :
جريان وجه نقد عملياتي < سود عملياتي < سود خالص < سود جامع
حسين رفيعي آتشگاه در سال ۱۳۸۲ در تحقيقي را تحت عنوان ” بررسي ارتباط بين وجه نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي و سود عملياتي با بازده سهام در شركت هاي صنايع غذايي و دارويي بورس اوراق بهادار تهران” انجام داد . اين تحقيق با استفاده از مدل رگرسيون خطي ساده به اين نتيجه رسيد كه ارتباط سود عملياتي با بازده سهام بيشتر از جريانهاي نقدي عملياتي است .
اميد خوشرو در سال ۱۳۸۲ طي تحقيقي به بررسي ارتباط بين تغييرات اقلام صورت جريانات نقدي با تغييرات بازده سهام پرداخت . در آزمون فرضيه ها با روش ساده براي هر كدام از اقلام صورت گردش وجوه نقد و با روش چندگانه براي كل اقلام صورت گردش وجوه نقد هيچ كدام از آنها تاييد نگرديد .يعني رابطه معناداري بين تغييرات اقلام صورت گردش وجوه نقد و تغييرات بازده سهام مشاهده نشد .
صديق دوستيان در سال ۱۳۸۴ به بررسي مقايسه ارتباط تغييرات سود خالص و جريان نقدي عملياتي با تغييرت بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت . نمونه مورد رسيدگي شامل ۸۱ شركت فعال از صنايع مختلف در طي سالهاي ۱۳۷۸ لغايت ۱۳۸۳ است . نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه فقط سود خالص با بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس همبستگي دارد به طوري كه ۶/۱ % تغييرات بازده سهام را مي توان با متغير سود خالص توضيح داد اما بين جريان نقدي عملياتي و بازده سهام ارتباط معني داري وجود ندارد .

فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي : بين فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه فرعي ۱ : بين فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شركت هاي صنعت غذايي و آشاميدني پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه فرعي ۲ : بين فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شركت هاي صنعت مواد و محصولات شيميايي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه فرعي ۳ : بين فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شركت هاي صنعت كاني غير فلزي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيه فرعي ۴ : بين فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شركت هاي صنعت خودرو و ساخت قطعات پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معني داري وجود دارد.
تعريف عملياتي متغيرها
جريان هاي نقدي ناشي از فعاليت عملياتي : مبلغ جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي ، يكي از شاخصهاي اصلي ارزيابي اين موضوع است كه عمليات تجاري تا چه ميزان به جريانهاي وجه نقد كافي جهت بازپرداخت وامها ، نگهداشت توان عملياتي واحد تجاري و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمايه گذاريهاي جديد را بدون تمسك به منابع مالي خارج از واحد تجاري ميسر كرده است . فعاليتهاي عملياتي عبارت از فعاليتهاي اصلي مولد درآمد عملياتي واحد تجاري است . فعاليتهاي مزبور متضمن توليد و فروش كالا و ارائه خدمات است و هزينه ها و درآمدهاي مرتبط با آن در تعيين سود يا زيان عملياتي در صورت سود و زيان منظور مي شود . جريانهاي نقدي ناشي از فعاليتهاي عملياتي اساسا ً دربرگيرنده جريانهاي ورودي و خروجي نقدي مرتبط با فعاليتهاي مزبور است . اين اطلاعات ، از طريق صورت جريان وجوه نقد شركت عا طي سال هاي ۱۳۸۰ ، ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ ، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ استخراج شده است.
بازده سهام : بازده عبارت از نسبت كل عايدي (ضرر) حاصل از سرمايه گذاري در يك دوره معين به سرمايه‏اي كه براي بدست آوردن اين عايدي در ابتداي دوره، مصرف گرديده است. بازده سهام شامل تغيير در اصل سرمايه (تغيير قيمت سهام) و سود نقدي دريافتني مي باشد. . در اين تحقيق نرخ بازده سهام شركت ها به صورت سالانه و از ابتداي سال ۱۳۸۰ تا پايان سال ۱۳۸۴ از طريق فرمول زير براي شركت هاي مورد بررسي ، محاسبه شده است.

كه در آن :
Ri,t = نرخ بازده سهام شركت i در ماه t
Pi,t = قيمت سهام عادي شركت i در پايان ماه t
Pi,t-1 = قيمت سهام عادي شركت i در پايان ماه t-1
Dit = سود نقدي هر سهم
Sdi,t = منافع حاصل از سود سهمي شركت i در ماه t
Sfi,t = منافع حاصل از سهام حق تقدم شركت i در ماه t

روش تحقیق
با توجه به هدف تحقیق که در نظر دارد روابط بین متغیرها را با استفاده از اطلاعات واقعی بسنجد، تحقیق از نوع مطالعه کاربردی و روش آن توصیفی از نوع همبستگی است . در این تحقیق ، جهت سنجش روابط بین متغیرهای تحقیق از روش رگرسیون دو متغیره استفاده می گردد . در این راستا ، مفروضات مدل رگرسیون از طریق آزمون هایی نظیر کولموگوروف – اسمیرنوف ، دوربین واتسن و … مورد ارزیابی قرار می گیرد و از آزمون های آماری F و T برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده می شود .

جامعه آماری و نمونه تحقیق
جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که دارای ویژگی ، حداکثر تا ابتدای سال ۱۳۸۰ یا قبل از آن در بورس اوراق بهادار پذیرفته و تا پایان سال ۱۳۸۴ سهام آنها مورد معامله قرار گرفته و نیز سال مالی آنها منتهی به ۲۹ اسفند هر سال باشد ، است . علت انتخاب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از بین کلیه شرکت های ایرانی به عنوان جامعه آماری، از یک نظر حضور شرکت هایی از کلیه صنایع موجود کشور در سازمان بورس اوراق بهادار بوده که به این ترتیب با بررسی یک مسئله در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می توان وضع مشاهده شده را مربوط به کلیه صنایع ایرانی دانست و از نظر دیگر سهولت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز تحقیق بوده است .با توجه به خصوصیات ذکر شده ، تعداد ۳۰۳ شرکت در بورس اوراق بهادار به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب و از میان آنها تعداد ۷۴ شرکت با کمک رابطه زیر و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند.

ابزار گردآوري اطلاعات
اطلاعات مباني نظري و تئوريك تحقيق ، بصورت كتابخانه اي و با استفاده از كتب و مقالات فارسي و لاتين جمع‌آوري ميشود و اطلاعات مورد نياز جهت آزمون فرضيه ها با مراجعه به صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، نشريات ادواري بورس ، لوح‌هاي فشرده معاملات سهام از قبيل پارس پرتفوليو بدست مي‌آيد.ابزار مورد استفاده جهت گردآوري اطلاعات شامل مشاهده ، آزمون هاي آماري ، نمونه گيري آماري ، بانك هاي اطلاعاتي ، نرم افزار spss و مراجعه به شبكه هاي كامپيوتري ميشود.
آزمون فرضیات تحقيق
فرضیه اصلی : « بين فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معني داري وجود دارد » . در اين فرضيه بازده سهام شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار متغير مستقل و فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد متغير وابسته است.

در این جدول مقدار ضریب همبستگی ۱۶۶/۰ + و مقدار ضریب تعیین ۰۲۷/۰ است . آماره آزمون دوربین – واتسن ( D.W ) 994/1 تعیین گردیده ، که به دلیل نزدیکی آن به مقدار ۲ پدیده خودهمبستگی وجود ندارد.

همان گونه که مشاهده می شود ، آماره آزمون F مقدار ۱۱۸/۲ را نشان می دهد ، که از مقایسه آن با مقدار بحرانی F جداول آماری ، با درجه آزادی ۱ و ۷۵ در سطح معنی داری ۵ درصد ( ۹۸/۳ ) ملاحظه می شود مقدار آماره F از مقدار بحرانی Fکوچکتر است و با توجه به مقدار سطح معناداری یا Sig. تعیین شده که ۱۵۰/۰ است ، فرض تاییدمی گردد. بدین ترتیب ، عدم معنی داری مدل رگرسیون در سطح معنی داری ۵ درصد تایید می شود.

آزمون ضرایب مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که آماره t برابر ۴۵۵/۱ است و مقدار آن کوچکتر از مقدار بحرانی t با درجه آزادی ۷۳ ( ۹۹/۱ ) است و با توجه به مقدارSig. تعیین شده ( ۱۵۰/۰ ) فرض تایید می گردد . از این رو ، معنی داری ضرایب مدل رگرسیون در سطح معنی داری ۵ درصد تایید نمی شود و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تابعی از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی آن شرکت ها نیست.
فرضیه فرعی اول : « بين فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شركت هاي صنعت غذايي و آشاميدني پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معني داري وجود دارد». در اين فرضيه بازده سهام شركت هاي صنعت غذايي و آشاميدني پذيرفته شده متغير مستقل و فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد متغير وابسته است.

در این جدول مقدار ضریب همبستگی ۲۳۰/۰ + و مقدار ضریب تعیین ۰۵۳/۰ است . آماره آزمون دوربین – واتسن ( D.W ) 046/2 تعیین گردیده ، که به دلیل نزدیکی آن به مقدار ۲ پدیده خودهمبستگی وجود ندارد.

همان گونه که مشاهده می شود ، آماره آزمون F مقدار ۶۶۸/۰ را نشان می دهد ، که از مقایسه آن با مقدار بحرانی F جداول آماری ، با درجه آزادی ۱ و ۱۲ در سطح معنی داری ۵ درصد ( ۷۵/۴ ) ملاحظه می شود مقدار آماره F از مقدار بحرانی Fکوچکتر و با توجه به مقدار سطح معنی داری یا Sig. تعیین شده که ۴۳۰/۰ است ، فرض تاییدمی گردد. بدین ترتیب، عدم معنی داری مدل رگرسیون در سطح معنی داری ۵ درصد تایید می شود.

آزمون ضرایب مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که آماره t برابر ۸۱۷/۰ و مقدار آن کوچکتر از مقدار بحرانی t با درجه آزادی ۱۲ ( ۱۸/۲ ) است و با توجه به مقدارSig. تعیین شده ( ۴۳۰/۰ ) فرض تایید می گردد . از این رو ، معنی داری ضرایب مدل رگرسیون در سطح معنی داری ۵ درصد تایید نمی شود و بازده سهام شرکت های صنعت غذايي و آشاميدني پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تابعی از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی آن شرکت ها نیست.
فرضیه فرعی دوم : « بين فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شركت هاي صنعت مواد و محصولات شيميايي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معني داري وجود دارد». در اين فرضيه بازده سهام شركت هاي صنعت مواد و محصولات شيميايي پذيرفته شده متغير مستقل و فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد متغير وابسته است.

در این جدول مقدار ضریب همبستگی ۰۷۷/۰ + و مقدار ضریب تعیین ۰۰۶/۰ است . آماره آزمون دوربین – واتسن ( D.W ) 067/2 تعیین گردیده ، که به دلیل نزدیکی آن به مقدار ۲ پدیده خودهمبستگی وجود ندارد.

همان گونه که مشاهده می شود ، آماره آزمون F مقدار ۱۰۰/۰ را نشان می دهد ، که از مقایسه آن با مقدار بحرانی F جداول آماری ، با درجه آزادی ۱ و ۱۷ در سطح معنی داری ۵ درصد ( ۴۵/۴ ) ملاحظه می شود مقدار آماره F از مقدار بحرانی Fکوچکتر و با توجه به مقدار سطح معنی داری یا Sig. تعیین شده که ۷۵۵/۰ است ، فرض تاییدمی گردد. بدین ترتیب، عدم معنی داری مدل رگرسیون در سطح معنی داری ۵ درصد تایید می شود.

آزمون ضرایب مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که آماره t برابر ۳۱۷/۰- است و مقدار آن کوچکتر از مقدار بحرانی t با درجه آزادی ۱۷ (۱۱/۲ ) است و با توجه به مقدارSig. تعیین شده ( ۷۵۵/۰ ) فرض تایید می گردد . از این رو ، معنی داری ضرایب مدل رگرسیون در سطح معنی داری ۵ درصد تایید نمی شود و بازده سهام شرکت های صنعت مواد و محصولات شيميايي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تابعی از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی آن شرکت ها نیست.
فرضیه فرعی سوم : « بين فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شركت هاي صنعت كاني غير فلزي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معني داري وجود دارد». در اين فرضيه بازده سهام شركت هاي صنعت كاني غير فلزي پذيرفته شده متغير مستقل و فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد متغير وابسته است.

در این جدول مقدار ضریب همبستگی ۰۱۱/۰ + و مقدار ضریب تعیین ۰۰۰/۰ است . آماره آزمون دوربین – واتسن ( D.W ) 105/2 تعیین گردیده ، که به دلیل نزدیکی آن به مقدار ۲ پدیده خودهمبستگی وجود ندارد.

همان گونه که مشاهده می شود ، آماره آزمون F مقدار ۰۰۱/۰ را نشان می دهد ، که از مقایسه آن با مقدار بحرانی F جداول آماری ، با درجه آزادی ۱ و ۱۲ در سطح معنی داری ۵ درصد ( ۷۵/۴ ) ملاحظه می شود مقدار آماره F از مقدار بحرانی Fکوچکتر و با توجه به مقدار سطح معنی داری یا Sig. تعیین شده که ۹۷۱/۰ است ، فرض تاییدمی گردد. بدین ترتیب، عدم معنی داری مدل رگرسیون در سطح معنی داری ۵ درصد تایید می شود.

آزمون ضرایب مدل رگرسیون نیز نشان می دهد که آماره t برابر ۰۳۷/۰ است و مقدار آن کوچکتر از مقدار بحرانی t با درجه آزادی ۱۲ ( ۱۸/۲ ) است و با توجه به مقدارSig. تعیین شده ( ۹۷۱/۰ ) فرض تایید می گردد . از این رو ، معنی داری ضرایب مدل رگرسیون در سطح معنی داری ۵ درصد تایید نمی شود و بازده سهام شرکت های صنعت كاني غير فلزي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تابعی از جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی آن شرکت ها نیست.
فرضیه فرعی چهارم : « بين فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد و بازده سهام شركت هاي صنعت خودرو و ساخت قطعات پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار رابطه معني داري وجود دارد». در اين فرضيه بازده سهام شركت هاي صنعت خودرو و ساخت قطعات پذيرفته شده متغير مستقل و فعاليت هاي عملياتي صورت جريان وجوه نقد متغير وابسته است.

در این جدول مقدار ضریب همبستگی ۵۴۶/۰ + و مقدار ضریب تعیین ۲۹۸/۰ است . آماره آزمون دوربین – واتسن ( D.W ) 802/1 تعیین گردیده ، که به دلیل نزدیکی آن به مقدار ۲ پدیده خودهمبستگی وجود ندارد.