چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی دربین جوانان ۱۴ ساله شهرستان ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتنداز ۱- بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی۲- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری و اختلال اجتماعی ۳- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال اضطرابی ۴- بررسی رابطه شیوه فرزندپروری

واختلال رفتاری ۵- بررسی رابطه شیوه فرزند پروری و اختلال جسمانی که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان حدودسنی ۱۴ ساله هستند که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون سلامت عمومی وشیوه فرزندپروری آنها اجراگردیده که نتایج درست در جداول فصل چهارم ترتیب بندی شده وجهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین سلامت عمومی وشیوه های فرزندپروری و همین طور مقیاس های سلامت عمومی به جز اختلال جسمانی رابطه وجود دارد ولی بین اختلالات جسمانی و شیوه های فرزند پروری رابطه وجود ندارد .

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه :
وقتی از چرخه زندگی خانوادگی سخن به میان می آید به خانواده سنتی اشاره می شود خانواده ای که درآن زن وشوهر ازدواج کرده اند وبچه دارشده اند وازدواج باقی می مانند اما ،با افزایش تعداد طلاقها و تنوع زندگیهای ،مشترک ،احتمالااین الگوی سنتی خانواده به زودی دربین کمتر از نصف بزرگسالان مشاهده خواهدشد و این خانواده وپدر ومادر هستند که در تربیت فرزندان می توانند نقشی بسزا داشته باشند چرخه زندگی وجریان بین پدر ومادر جهت تربیت فرزندان جزءاصلی ترین چیزی است که می تواند در نوع تربیت نقش بسزایی داشته

باشد . نوجوانان به آزادی تجربه کردن نیاز دارند بااین حال ،به طوری که ادامه دادن سبک مقتدرانه در طول نوجوانی ،چالشها و سازگاریهای خاصی رادربردارد و توانایی نوجوانان در فکر کردن به روابط اجتماعی نیز تنشهای خانوادگی را بیشتر می کند ،شاید زمانی را به خاطر بیاورید که دیگر والدین خودتان راازآدمهای کاملا”آگاه وکاملی در نظر نمی گرفتید وصرفا”آنها را

افراد معمولی می انگاشتید بعداز اینکه نوجوانان والدین خودرا آرمان زدایی می کنند دیگر مانند گذشته در برابر آنها زورنمی آورند خوب با این اوصاف تمام این مطالب منجربه می شود به نوع تربیت فرزندان واینکه فرزندان تحت تاثیر والدین رفتار و اعمالی را انجام می دهندکه اگر مخالف با عرف و شرع جامعه باشد ممکن است که مشکلاتی را بوجودآورد که در وهله اول هم به خود بچه ونوجوان وهم به جامعه ضرر وآسیب می رساند به طوری که از لحاظ روحی وسلامت روانی را هم به خطر می اندازد تربیت فرزندان توسط والدین می تواند در ایجاد روحیه قوی و محکم فرزندان نوعی گام مهمی بردارد و برعکس هم می تواند اقدام کند . سلامت عمومی و سلامت روانی حاصل از این تربیت هم به نوع خود مهم و ضروری است چرا که عدم سلامت روانی باعث ایجاد ناراحتیهای روحی و جسمی می شود (ثورکی ۱۳۸۲ –ص ۶۱ )

بیان مسئله :
نوجوانان به به آزادی تجربه کردن نیازدارند بااین حال به طوری که ادامه دادن سبک مقترانه در طول نوجوانی ،چالشها و سازگاریهای خاصی رادربردارد که توانایی نوجوانان در فکر کردن به روابط اجتماعی نیز تنشهای خانوادگی را بیشتر می کند شایدزمانی را به خاطر بیاورید که دیگر والدین خودتان را آدمهای کاملا”آگاه و کاملی در نظر نمی گرفتید و صرفا”آنها را۱۰۰ افراد معمولی به می انگاشتید وبعد از اینکه نوجوانان والدین خود را آرمان زدایی می کنند ودیگر مانند گذشته ما دربرابر آنها سرفرود نمی آورند وآنها مسایل گوناگونی چون تمیز کردن اتاقشان و رفت وآمد به خانه و انجام تکالیف که تمام این ها می شود گفت شیوه های از تربیت و نوع برخورد والدین با فرزندان است درحالی که والدین و نوجوانان دیدگاه های بسیار متفاوتی در

مورد موقعیتها داشته باشند . حل کردن اختلاف نظرآنها دشوارتر است و زمانی که فرزندان از مرحله نوجوانی به بزرگسالی نزدیکتر شد تکلیف والدین و فرزندان فقط جداشدن از یکدیگر نیست وآنها باید آمیزه ای از باهم بودن و استقلال برقرار کنند که تمام اینها می تواند ریشه درسلامت عمومی وشناختی داشته باشد وباعث جدایی محیط ناسالم بیرون ومحیط سالم خانه و خانواده باشند که این مساله در راس شیوه درست فرزند پروری خانواده ها و والدین است .

سؤال کلی :۱- آیا بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی رابطه وجوددارد ؟
اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی فرزندان حدود سنی ۱۴ ساله شهر ابهر است و اینکه آیا شیوه های تربیت فرزندان در ایجاد سلامت عمومی می تواند دخالت داشته باشد یا نه و اینکه نوع تربیت ،برخورد صحیح والدین در کارهای مربوط به کودکان و نوجوانان در ایجاد اختلالات رفتاری –اضطرابی – اجتماعی – جسمانی فرزندان دخالت مثمر ثمری دارد یا نه .

اهمیت وضرورت تحقیق
درک اصول اخلاقی هامانند کودکی در نوجوانی نیز از طریق فرزند پروری صمیمانه ،دموکراتیک و بحث کردن درباره مسایل اخلاقی ،پرورش می یابد . نوجوانانی که از نظر رشد اخلاقی بسیار پیشرفته هستند والدینی دارند که با دقت تمام به آنها گوش می کنند و سؤالهای روشنگری می پرسند واز استدلال سطح عالی استفاده می کنند ودر مقابل به والدینی که موعظه می کنند وبه تهدید متوسل می شوند که تمام این شیوه های تربیتی می تواند تاثیر مثبت یا منفی برروی افراد بخصوص فرزندان بگذارد وگاهی اوقات همین شیوه های نادرست باعث بوجود آمدن مشکلاتی می شود که حل آن خیلی سخت ونابجاست از طرف دیگر سالهایکی از پیش بینی های بسیار قدرتمند رشد اخلاقی است که تمام این موارد درسلامت عمومی فرد می تواند نقش بسزایی داشته باشد .(سید یحیی محمدی ص ۷۴ – ۱۳۸۴)

امیداست با ارائه این گونه پژوهشها وبه کارگیری راهکار های درست جهت تربیت فرزندانمان آنها را هرچه بیشتر به سلامت عمومی برسانیم طوری که آنها بتوانند با محیط اطراف خود رابطه خوبی برقرار کنند واز این رابطه لذت کافی را ببرند که ارائه این گونه تحقیقات درمراکز آموزشی ودانشگاهی نقش بسزایی دارد .

فرضیه های تحقیق
فرضیه کلی
۱- بین شیوه های فرزند پروری وسلامت عمومی رابطه وجوددارد
فرضیه جزیی
۱- بین شیوه های فرزند پروری و اختلال جسمانی رابطه وجوددارد .
۲- بین شیوه های فرزند پروری واختلال رفتاری رابطه وجوددارد .
۳- بین شیوه های فرزند پروری واختلال اجتماعی رابطه وجود دارد .
۴- بین شیوه های فرزند پروری و اختلال اضطرابی رابطه وجوددارد .
متغییرهای تحقیق
درفرضیه کلی
شیوه های فرزند پروری – متغییر وابسته
سلامت عمومی – متغییرمستقل
درفرضیه های جزیی
اختلال جسمانی – اضطرابی – رفتاری واجتماعی – متغییر مستقل
شیوه فرزند پروری – متغییر وابسته
تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها ومفاهیم
شیوه های فرزند پروری :عبارتنداز درک اصول اخلاقی ورفتار درست و سنجیده در جهت تربیت فرزندان که از طریق بزرگترها ووالدین صورت می گیرد و نشان دادن راههای درست اخلاقی – رفتاری – اجتماعی با استدلال در سطح عالی برای فرزندان بدور از هر نوع تهدید و مواخذه وبالاخره عبارتنداز نمره ای است که آزمودنی از آزمون شیوه های فرزند پروری بدست آورده است

.
سلامت روانی و عمومی: عبارتنداز :سازش فرد با جهان اطرافش به حداکثر امکان به طوری که باعث شادی و برداشت مفید و موثر به طور کامل شود ورفتار عادی نمودار شخصیت انسان سالم است که موجب سازگاری او با محیط وبالنتیجه رفع نیازهای اصلی وضروری اوست ودر نتیجه بالاخره عبارتنداز نمره ای است که آزمودنی از آزمون سلامت عمومی بدست آورده است .

فصل دوم
وضعيت هويت و سلامت رواني

وضعیت هویت و سلامت روانی :
کسب هویت و وقفه از لحاظ روانی راههای سالمی به سوی خود وصفی پخته هستند ،درحالی که ضبط وپراکندگی هویت ناسازگارانه هستند. نوجوانانی که هویت کسب کرده اند یا فعالانه آن را کاوش می کنند احساس عزت نفس بیشتری دارند به احتمال بیشتری به صورت انتزاعی و نقادانه فکر می کنند بین خودآرمانی (آنچه امیدوارند که بشوند )وخود واقعی شان شباهت بیشتری وجود دارد ودر استدلال اخلاقی پیشرفته هستند (جوسلسون ۱۹۹۴ ،مارسیا وهمکاران ۱۹۹۳).در ضمن افرادی که هویت کسب کرده اند کمتر خود محور هستند ودر مورد نشان دادن خود واقعی شان به دیگران احساس ایمنی بیشتری می کنند (اوکانور ،۱۹۹۵ ).

نوجوانانی که به مدت طولانی هویت پراکنده دارند در پرورش هویت بسیار نا پخته هستند .آنها معمولا”خود را به دست سرنوشت و شانس می سپرند نگرش «برایم مهم نیست »دارند وهرکاری که جماعت انجام دهد باآن هم داستان می شوند در نتیجه آنها به احتمال زیاد مواد مخدر مصرف وسوءمصرف می کنند . در عمق حالت بی تفاوتی و بی علاقگی آنها احساس ناامیدی در مورد آینده وجود دارد تعصبات قومی و مذهبی نزد نوجوانانی که هویت ضبطی و پراکنده دارند شایع است . .نوجوانان دارای هویت ضبطی ،این تعصبات را از مظاهر قدرت و نوجوانان دارای هویت پراکنده از همسالان کسب می کنند (استریت ماتر وپیت ،۱۹۸۹).

رشد اخلاقی
سابرینا پشت میز آشپزخانه نشسته بود ودر حالی که چشمانش از تعجب گردشده بود روزنامه یکشنبه را با علاقه می خواند اوبه لوئیز گفت :«توباید این را ببینی ».سابرینا صفحه ای را بالا نگهداشت که عکسهای بزرگی از یک زن ۷۰ ساله را در منزلش نشان می داد . روی زمین و اسباب و اثاثیه پراز تکه های روزنامه ،مقوا ،قوطیهای کنسرو ،ظروف شیشه ای ،غذا وپوشاک بود . کاغذ دیواریها در حال فرو ریختن بودند .لوله های آب خانه یخ زده بودند و ظرفشویی ،توالت وبخاری از کار افتاده بودند . عنوان این عکسها این بود:«لورتاپری :زندگی من اصلا”به آنها مربوط نیست »

سابرینا گفت :ببین آنها می خواهند چه بلایی سراین زن بدبخت بیاورند . می خواهند اورااز خانه اش بیرون بیندازند وآن را خراب کنند هیچ کس برای این بازرسان شهر اهمیت ندارد .دراینجا نوشته شده که خانم پری بیشتر عمرخود را صرف امور خیریه کرده است .چرا کسی به او کمک نمی کند؟

لوئیز در پاسخ گفت :سابرینا تویک نکته مهم را فراموش کردی .خانم پری از ۳۰ ملاک ساختمان تخلف کرده است .قانون می گوید از شما انتظار می رود که خانه خود را تمیز نگهدارید وآن را تعمیر کنید .سابرینا بازرسان ساختمان به این چیزها توجهی ندارد .خانم پری لجباز است اواز قانون اطاعت می کند او با مراقبت نکردن از خانه اش فقط خودش را تهدید نمی کند اوبرای همسایگان نیز خطرناک است فرض کن خانه اش آتش بگیرد تو نمی توانی نزدیک دیگران زندگی کنی وبگویی که زندگی ات به هیچ کس مربوط نیست .
خانواده هسته ای

بااین تعداد طلاقهاوجدائیها در دهه های گذشته افزایش یافته برای بسیاری از جوانان امروزی تشکیل خانواده هسته ای خانواده ای که از یک مرد ،یک زن و فرزندان تشکیل می شود ،نویی آرمان است .اگر بزرگسالان پس ازآن که ازدواج آنها مستقر می شود آرزو می کنند فرزندانی داشته باشند و خانواده ای تشکیل دهند .تولد اولین فرزند خانواده را در چرخه تکاملی می اندازد چرخه ای که از ویژگیهای آن سازگاریها وکسب تجربه های مختلف است .

بچه خواستن :گذر از حالت زوج به حالت خانواده
تصمیم گیری برای داشتن بچه به انگیزه های عاطفی و منطقی زیادی وابسته است . هرچند که این تصمیم گیری شخصی است نه تنها تحت تاثیر تاریخچه فردی زن وشوهر بلکه تحت تاثیر بافت اجتماعی – فرهنگی محیط زندگی آنها نیز قرار می گیرد .

آرزوی مشترک وآرزوی شراکت
تمایل به داشتن بچه جزءبرنامه زندگی اکثر زوجهاست . انگیزه های بچه دارشدن با دو علت اصلی رابطه پیدا می کند :پیش بینی رابطه عاطفی منحصر به فرد یا بچه وعینیت دادن به این رابطه از طریق آوردن بچه . حتی برخی آرزو می کنند که بچه ها به بلند پروازیها و رویاهای خود آنها جامه عمل بپوشانند درصورتی که برای برخی دیگر اینها فعالیتهای روزانه است که بچه می تواند تصمیم گیری را توجیه کند .

مسائل ناباوری
به رغم تمایل به بچه دار شدن برخی زن وشوهر ها با دشواریهای لقاح روبرو می شوند .گاهی مساله فقط این است که زن و شوهر باید چند ماه یا چند سال صبر کنند تا در پایان آن زن حامله شود در موارد دیگر موقعیت خیلی جدی است بدین معنا که مرد یا زن یا هر دو ناباورند .

ذانشمندان برای کمک به حل این مساله فنون تولید مثل مختلفی فراهم آورده اند :تلقیح مصنوعی و تلقیح آزمایشگاهی .تلقیح مصنوعی یعنی قرار دادن اسپرم شوهر یا هدیه دهنده دیگر در گلوی رحم زن . اگر زن ناباور باشد زوجین می توانند از مادر حمل کننده کمک بگیرند یعنی اسپرم شوهر را در دهانه رحم آن قرار دهند در تلقیح آزامایشگاهی اوول زن را برمی دارند ،در لوله آزمایشگاه با اسپرم بارور می کنند بعد تخم بارور شده را در رحم جای می دهند :شیوه ای که انتقال شبه جنین نامیده می شود اگر مادر اصلی یعنی کسی که صاحب اوول است نتواند بچه خود را در شکم حمل کند می توان از مادر پذیرنده کمک گرفت . مادر پذیرنده کسی است که اوول بارور شده در رحم بارور شده در رحم او جای می گیرد تا رشد کند .

حال که دشواریهای علمی وفنی حل شد نوبت به حل دشواریهای بسیار زیاد قضایی ،اجتماعی و اخلاقی می رسد .پدر کودکی که با اوول هدیه ای به صورت مصنوعی تلقیح می شود کیست ؟آیا بانکهای اسپرم ،که درآنجا استفاده کنندگان هرگز هویت هدیه دهندگان را نمی شناسند وجود دارد ؟پاسخهایی که اجتماع به این سؤالات خواهد داد خیلی کند و با دیدگاههای متضاد شروع شده است :دیدگاههای سنتی ،انگیزه ها وارزشهای ضمنی این انتخابها .
چرخه زندگی خانوادگی :تحول خانواده در طول زمان

وقتی چرخه زندگی سخن به میان می آید به خانواده سنتی اشاره می شود خانواده ای که درآن زن وشوهر ازدواج کرده اند بچه دارند و ازدواج کرده باقی می مانند . اما با افزایش تعداد طلاقها و تنوع زندگیهای مشترک ،احتمالا”این الگوی سنتی خانواده به زودی دربین کمتر از نصف بزرگسالان مشاهده خواهد شد . بنابراین بزرگسالان ،بطور متوالی به دو گروه خانواده تعلق خواهند داشت :خانواده اصلی که شامل پدر ،مادر و فرزندان است و خانواده پدری نامیده می شود ،خانواده دوم خانواده ای است که اکثر افراد آرزو دارند آن را تشکیل دهند شامل خود فرد ،همسر و فرزندان است و خانواده تولید مثلی نام دارد .این دو واقعیت بر یکدیگر تکیه می کنند ،وفرزندان خانواده پدری به والدین خانواده تولید مثلی تبدیل می شوند .

هرچند که الگوی سنتی خانواده کمتر از گذشته رونق دارد به موجودیت خود ادامه می دهد . روان شناسان و جامعه شناسان به دگرگونیهایی اشاره می کنند که در جریان زندگی شخص به وجود می آید وبا چهره های خانواده سنتی ارتباط دارد . یکی از ابزارهایی که آنها در نظر گرفته اند چرخه زندگی خانوادگی است . چرخه زندگی خانوادگی ،دگرگونیها و سازگاریهایی دربر می گیرد که در ساخت و روابط زندگی خانواده میان لحظه ازدواج ومرگ یک یا هر دو همسر تولید می شود .
مرحله گذر به شرایط والدینی پس از تولد اولین فرزند شروع می شود وتا سه ساله شدن آن ادامه می یابد بنابراین مرحله بعدی چرخه زندگی خانواده ای است که بچه پیش دبستانی دارد .

خانواده با بچه پیش دبستانی :زمانی که کودک هنوز به مدرسه نمی رود نقشهای والدین بیشتر می شود علاوه بر مراقبت از کودک یکی از والدین یا حتی هردو می توانند به تحصیلات خود ادامه دهند یا در کار خود فشارهایی احساس کنند . فشارهای اقتصادی تشدید می شود ،کمبود وقت و نیازها خودنمایی می کند . والدین از این که نمی توانند کارهای خود را هماهنگ کنند ناراحت می شوند .همسرداری ،کار،خانواده ،بچه داری ،روابط اجتماعی و۰۰۰ دست به دست هم می دهند و برای والدین جوان استرس می آفرینند .
والدین مجبورند هر نوع مساله مربوط به شغل ،رسیدگی به بچه ،روابط اجتماعی ،صمیمیت در روابط زناشویی را حل کنند .هرچند که این دوره زندگی خانوادگی خیلی الزامها دارد ،درعین حال با انگیزه و تحریک همراه است . دلخوشیهای ناشی از مشاهده بزرگ شدن و رشد کودک ،استرس ناشی از تراکم نقشها را قابل تحمل می کند . در مجموع والدین از شرایطی که برای آنها پیش آمده است اظهار رضایت می کنند .

خانواده با بچه دبستانی :کودک به مدرسه می رود و این موقعیت نقش والدین را کمی تغییر می دهد . کودک دبستانی ،با دوستان و همبازیهای خود روابط مهمی برقرار می کند .کودک دوست دارد با همتایان خود در فعالیتهای مختلف شرکت کند . این دوره تا اندازه ای هماهنگ و شادی آور است زیرا والدین ،در عین حال که برفرزند خود کنترل دارند ،از مشاهده شکوفایی او در روابط با دوستان ،کشف افقهای تازه ،علایق ،کسب شناختهای مختلف ،رشد استعدادهای پنهان او خوشحال می شوند .

خانواده با فرزند نوجوان : به عقیده مالارویکز فرایند پختگی نوجوان طولانیترین و دشوارترین چرخه زندگی خانوادگی را تشکیل می دهد چرا؟دوره ای است که درآن نوجوان در پی کسب استقلال است . دراین دوره نوجوان باید فعالیتهای زیادی انجام دهد . اوباید نقشهای مربوط به هویت جنسی خود را بپذیرد ،با دوستان همجنس و با افراد جنس مخالف روابط تازه برقرار کند یادبگیرد که از دلبستگی عاطفی به والدین دور باشد ،استقلال مالی به دست آورده ارزشهای خود را انتخاب کند درجهت انتخاب شغل راهنمایی شود واز نظر اجتماعی احساس مسئولیت کند .
تحقیقی که در کانادا برای شناسایی کیفیت روابط والدین با نوجوانان انجام گرفته نتایج زیر را به بار آورده است :
۱- نوجوانان ووالدین ،معمولا”درباره روابطی که بین آنها برقرار است نگرش مثبت دارند .

۲- روابط والدین با دختران بهتر از روابط آنها با پسران است .
۳- روابط والدین مسن با نوجوانان بهتر از روابط جوان با آنهاست .
۴- بین کیفیت روابط پدر – مادر و کیفیت روابط والدین – نوجوانان همبستگی وجود دارد .

خانواده به عنوان سکوی پرش :تازمانی که فرزند ارشد خانواده ۲۰ ساله یا بزرگتر شود و تا زمانی که یکی از فرزندان بتواند کانون خانوادگی را ترک کند ،خانواده نقش سکوی پرش را ایفا می کند بزرگسال جوان ،استقلال و خود مختاری به دست می آورد ودر نتیجه می تواند سبک زندگی ،شغل و روابط عاشقانه خود را انتخاب کند . او خانواده را ترک می کند تا بادیگران به شیوه ای دیگر زندگی کند کار اصلی والدین این است که بااین رفتنها و با جنبه های مختلف آن سازگار شوند .
تاریخچه و تعریف سلامت روانی :

تعریف :
بهداشت روانی (۱)،روانپزشکی پیشگیر(۲)،بهداشت روانی اجتماعی (۳)ویا روانپزشکی اجتماعی (۴)به کلیه روشها و تدابیری اطلاق می شود که برای جلوگیری از ابتلاءودرمان بیماریهای روانی و توان بخشی بیماران روانی موجود به کار می رود .

دو واژه اخیر بعد از سومین انقلاب در روانپزشکی (۵)از سال ۱۹۶۳ که باعث ایجاد مراکز جامع روانپزشکی در مناطق جغرافیایی ویا جمعیتی معین گردیده بکار می رود .
مشکل تعریف :

مشکل تعریف بهداشت روانی ازآنجا سرچشمه می گیرد که هنوز تعریف صحیح و قابل قبولی برای بهنجاری (۶)نداریم . البته تعاریف و نقطه نظرهای زیادی با توجه به شرایط و موقعیتهای اجتماعی ،سن و فرهنگ برای بهنجاری شده است . پزشکان و افرادی که با دید پزشکی به مسئله نگاه می کنند بهنجاری یاسالم بودن را میشود .
تاریخچه :

تاریخچه بهداشت روانی با توجه به وجود بیماریهای روانی از زمانی که بشر وجودداشته و مخصوصا”زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است . پیدا کردن شروع و آغاز هر نهضتی بخصوص نهضتهای اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشکلی است . در حقیقت روانپزشکی را می توان قدیمیترین حرفه و تازه ترین علم به شمار آورد . قدیمیترین ،چون بیماریهای روانی از قدیم وجود داشته و بقراط در ۳۷۷ تا ۴۶۰ سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی باید درمان کرد ،علل سرشتی

و فرضیه مزاجها از همان زمان بقراط و جالینوس وجودداشته و اهمیت تاریخی دارد . تازه ترین علم برای اینکه تقریبا”۱۹۳۰ بعد از تشکیل اولین کنگره بین المللی بهداشت روانی بود که روانپزشکی به صورت جزئی از علوم پزشکی شد و سازمانهای روانپزشکی و مراکز پیشگیری در کشورهای مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند . از فعالیت این سازمانها در جریان جنگ جهانی دوم عملا”کاسته شد وبدین ترتیب میتوان روانپزشکی را به صورت تازه ترین علم بعد از جنگ جهانی دوم به حساب آورد .

فصل سوم
روش تحقيق

جامعه مورد مطالعه :
جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر عبارتند از دانش‌آموزان و نوجوانان حدود سني ۱۴ سال كه در مقطع دوم راهنمايي مشغول به تحصيل هستند كه طبق آمار بدست آمده اين دانش‌آموزان كه در ۸ مدرسه راهنمايي مشغول به تحصيل هستند كه جمع بالا ۷۸۰۰ نفر پسران و دانش‌آموزان كه در ۷ مدرسه راهنمايي دخترانه كه به تحصيل هستند بالايي ۹۲۰۰ نفر دختران را تشكيل داده‌اند .

حجم نمونه :
با توجه به اين جامعه آماري و براورد كل آن از بين يك جامعه مورد مطالعه ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه آزمون سلامت عمومي گلربنرگ و شيوه‌هاي فرزندپروري آن اجرار گرديده است .

روش نمونه گيري :
روش نمونه گيري استفاده شده در تحقيق حاضر از نوع طبقه‌اي است در بسياري از تحقيقات انساني ، محقق مايل است نمونه تحقيقي را به گونه‌اي انتخاب كند كه مطمئن شود زير گروه‌ها با همان سنتي كه در جامعه وجود دارند به عنوان نماينده جامعه در نمونه نيز حضور داشته باشند اين نمونه‌ها را نمونه‌هاي طبقه بندي شده گويند . روش نمونه‌گيري طبقه‌اي در مطالعه‌هايي كه محقق قصد مقايسه زير گروه‌هاي مختلفي را داشته باشد ، مناسب است به طور خلاصه در روش نمونه‌گيري طبقه‌اي محقق مطمئن است كه نمونه انتخاب شده براساس ويژگي‌ها و عمواملي كه اساس آن طبقه‌بندي بوده‌اند ( دلاور – ص۱۲۵ – ۱۳۸۳ ) .
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر

۱- پرسش‌نامه سلامت عمومي گلرنبرگ
۲- پرسش نامه شيوه‌هاي فرزندپروري

پرسش‌نامه سلامت عمومي گلرنبرگ اين پرسش‌نامه داراي ۲۸ سوال است كه داراي ۵ گزينه از خيلي مخالفم و مخالف تا خيلي مؤافقم و مؤافق و متوسط است كه اين آزمون در سال ۱۹۳۷ توسط گلرنبرگ طراحي شده و جهت سنجش سلامت عمومي در بين افراد و اينكه چند درصد از آزمودني‌هااز سلامت عمومي برخوردار نيستند كه اين آزمون داراي چهار مقايس

مختلف در زمينه‌هاي رفتاري – جسماني – اضطرابي – اجتماعي است كه آزمودني بايد بر طبق نظر خود به اين سوالات جواب دهد و مدت اجرايي اين در حدود ۲۰ الي ۳۰ دقيقه است اين پرسش‌نامه داراي ۲۸ سؤال است كه از سؤال ۱ تا n سؤالات مربوط به اختلالات اجتماعي و ۲۲ تا ۲۸ مخصوص اختلالات رفتاري است نمره‌گذاري بصورت عكس هم انجام مي‌گيرد طبق تحقيقات انجام شده درگذشته روايي اين آزمون ۶۸ درصد پايايي آن ۷۲ درصد بوده است و شيوه اجرايي آزمون هم به صورت گروهي است و هم به صورت فردي كه در تحقيق حاضر آزمون به صورت گروهي برروي آزمودني‌ها اجرا گرديده است و بعد از جمع نمرات به بررسي رابطه پرداخته شده است .
پرسش‌نامه شيوه‌هاي فرزندپروري :

اين پرسش‌نامه داراي ۳۰ سوال است و در سال ۱۹۴۷ طراحي و اقتباس شده است كه اين پرسش‌نامه ۳۰ سؤالي داراي دو گزينه بله و خير است و آزمودني طبق نظر است خود به جوابگويي به سوالات مي‌پردازد نمره‌گذاري در اين آزمون از طريق كليد صورت گرفته است كه اگر مطابق كليد با شد P نمره و اگر مخالف كليد با شد نمره صفر مي‌گيرد شيوه اجرا گرديده است طبق نتايج بدست آمده و تحقيقات انجام گرفته روايي اين آزمون برابر ۶۱ درصد و پايايي آن ۷۰ درصد بوده است كه آخرين تحقيق انجام شده در سال ۱۹۶۸ به طور گسترده بوده كه شخص شده كودكاني كه شيوه فرزند پروري را در يشان روي اصل و اساس نبوده به طبع از لحاظ شخصيتي در حد بالا قرار نگرفته‌اند و اين تحقيق ۷۰ درصد اين موضوع را ثابت كرده است .

روش‌آماري مربوط به فرضيه‌ها
جهت آزمون فرضيه‌هاي تحقيق و بررسي رابطه بين شيوه‌هاي فرزند‌پروري و سلامت عمومي و مين طور بررسي شيوه‌هاي فرزند‌پروري و مقياس‌هاي سلامت عمومي در بين نوجوانان ۱۴ ساله شهر ابهر كه اين مقايس‌ها در چهار تحت اضطرابي ، جسماني ، رفتاري و اجتماعي است از روش‌آماري ضربي هم‌بستگي پيرسون در سطح آمار استنباطي استفاده گرديده است كه فرمول آن به شرح زير است .

روش تحقيق
روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاضر از نوع هم‌بستگي است كه هدف از تحقيق هم‌بستگي عبارت است از درك الگوهاي پيچيده رفتاري از طريق مطالعه هم‌بستگي بين اين الگوها و متغييرهايي كه فرض مي‌شود بين آنها رابطه وجود دارد كه اين روش مخصوصا در شرايطي مفيد است كه هدف آن كشف رابطه بين متغييرهايي باشد كه در مورد آنها تحقيقاتي انجام نشده است . ( دلاور- ص ۲۰۳ – ۱۳۸۳ )

فصل چهارم
يافته‌ها و تجزيه و تحليل دادها

جدول ۱-۴ : نمرات خام آزمودنيها نوجوانان حدود سني ۱۴ ساله شهر ابهر از آزمون شيوه‌فرزند پيروي والدين و سلامت عمومي فرزندان
xy Y2 X2 y x رديف
۸۳۶ ۴۸۴ ۱۴۴۴ ۲۲ ۳۸ ۱
۱۱۵۲ ۵۷۶ ۲۳۰۴ ۲۴ ۴۸ ۲
۱۰۹۲ ۶۷۶ ۱۷۶۴ ۲۶ ۴۲ ۳
۱۱۴۸ ۷۸۴ ۱۶۸۱ ۲۸ ۴۱ ۴
۸۰۰ ۴۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰ ۴۰ ۵
۱۲۱۶ ۱۰۲۴ ۱۴۴۴ ۳۲ ۳۸ ۶
۱۰۸۰ ۹۰۰ ۱۲۹۶ ۳۰ ۳۶ ۷
۱۵۹۶ ۱۴۴۴ ۱۷۶۴ ۳۸ ۴۲ ۸
۱۲۸۰ ۱۰۲۴ ۱۶۰۰ ۳۲ ۴۰ ۹
۱۴۴۰ ۹۰۰ ۲۳۰۴ ۳۰ ۴۸ ۱۰
۲۱۸۴ ۱۷۶۴ ۲۷۰۴ ۴۲ ۵۲ ۱۱
۲۳۰۰ ۲۱۱۶ ۲۵۰۰ ۴۶ ۵۰ ۱۲
۱۶۸۰ ۱۶۰۰ ۱۷۶۴ ۴۰ ۴۲ ۱۳
۱۵۲۰ ۱۴۴۴ ۱۶۰۰ ۳۸ ۴۰ ۱۴
۱۲۱۶ ۱۰۲۴ ۱۴۴۴ ۳۲ ۳۸ ۱۵

۱۰۸۰ ۹۰۰ ۱۲۹۶ ۳۰ ۳۶ ۱۶
۱۱۷۶ ۷۸۴ ۱۷۶۴ ۲۸ ۴۲ ۱۷
۱۰۵۶ ۴۸۴ ۲۳۰۴ ۲۲ ۴۸ ۱۸
۱۱۰۴ ۵۷۶ ۲۱۱۶ ۲۴ ۴۶ ۱۹
۱۲۴۸ ۶۷۶ ۲۳۰۴ ۲۶ ۴۸ ۲۰
۱۰۶۴ ۷۸۴ ۱۴۴۴ ۲۸ ۳۸ ۲۱
۷۵۶ ۳۲۴ ۱۷۶۴ ۱۸ ۴۲ ۲۲

xy Y2 X2 y x رديف
۱۳۴۴ ۷۸۴ ۲۳۰۴ ۲۸ ۴۸ ۲۳
۹۲۴ ۴۸۴ ۱۷۶۴ ۲۲ ۴۲ ۲۴
۹۶۰ ۵۷۶ ۱۶۰۰ ۲۴ ۴۰ ۲۵

۹۸۸ ۶۷۶ ۱۴۴۴ ۲۶ ۳۸ ۲۶
۷۶۰ ۴۰۰ ۱۴۴۴ ۲۰ ۳۸ ۲۷
۷۵۶ ۳۲۴ ۱۷۶۴ ۱۸ ۴۲ ۲۸
۱۱۵۲ ۵۷۶ ۲۳۰۴ ۲۴ ۴۸ ۲۹
۱۱۰۰ ۴۸۴ ۲۵۰۰ ۲۲ ۵۰ ۳۰
۱۲۴۸ ۵۷۶ ۲۷۰۴ ۲۴ ۵۲ ۳۱

۱۲۴۸ ۶۷۶ ۲۳۰۴ ۲۶ ۴۸ ۳۲
۱۰۶۴ ۷۸۴ ۱۴۴۴ ۲۸ ۳۸ ۳۳
۱۲۶۰ ۹۰۰ ۱۷۶۴ ۳۰ ۴۲ ۳۴
۱۰۱۲ ۴۸۴ ۲۱۱۶ ۲۲ ۴۶ ۳۵
۱۰۶۴ ۷۸۴ ۱۴۴۴ ۲۸ ۳۸ ۳۶

۱۵۱۲ ۱۷۶۴ ۱۲۹۶ ۴۲ ۳۶ ۳۷
۱۱۷۶ ۷۸۴ ۱۷۶۴ ۲۸ ۴۲ ۳۸
۱۱۴۰ ۹۰۰ ۱۴۴۴ ۳۰ ۳۸ ۳۹
۷۹۲ ۴۸۴ ۱۲۹۶ ۲۲ ۳۶ ۴۰
۷۲۰ ۳۲۴ ۱۶۰۰ ۱۸ ۴۰ ۴۱

۶۰۸ ۲۵۶ ۱۴۴۴ ۱۶ ۳۸ ۴۲
۹۲۴ ۴۸۴ ۱۷۶۴ ۲۲ ۴۲ ۴۳
۱۳۴۴ ۷۸۴ ۲۳۰۴ ۲۸ ۴۸ ۴۴
۱۵۶۰ ۹۰۰ ۲۷۰۴ ۳۰ ۵۲ ۴۵
۱۱۰۰ ۴۸۴ ۲۵۰۰ ۲۲ ۵۰ ۴۶
۱۰۶۴ ۷۸۴ ۱۴۴۴ ۲۸ ۳۸ ۴۷
۱۳۴۴ ۱۰۲۴ ۱۷۶۴ ۳۲ ۴۲ ۴۸
۹۶۰ ۵۷۶ ۱۶۰۰ ۲۴ ۴۰ ۴۹

xy Y2 X2 y x رديف
۱۱۷۶ ۷۸۴ ۱۷۶۴ ۲۸ ۴۲ ۵۰
۸۸۰ ۴۸۴ ۱۶۰۰ ۲۲ ۴۰ ۵۱
۱۰۶۴ ۷۸۴ ۱۴۴۴ ۲۸ ۳۸ ۵۲
۵۷۶ ۲۵۶ ۱۲۹۶ ۱۶ ۳۶ ۵۳
۷۵۶ ۳۲۴ ۱۷۶۴ ۱۸ ۴۲ ۵۴
۷۶۰ ۴۰۰ ۱۴۴۴ ۲۰ ۳۸ ۵۵
۸۹۶ ۷۸۴ ۱۰۲۴ ۲۸ ۳۲ ۵۶
۷۸۴ ۷۸۴ ۷۸۴ ۲۸ ۲۸ ۵۷
۷۴۸ ۴۸۴ ۱۱۵۶ ۲۲ ۳۴ ۵۸
۷۵۶ ۳۲۴ ۱۷۶۴ ۱۸ ۴۲ ۵۹
۹۶۰ ۴۰۰ ۲۳۰۴ ۲۰ ۴۸ ۶۰
۷۸۶۷۱ ۵۶۷۶۱ ۱۳۸۲۴۰ ۱۶۷۱ ۲۸۸۰

همانطور كه ملاحظه مي‌گردد جهت آزمون فرضيه تحقيق و بررسي رابطه بين شيوه فرزند پروري و سلامت عمومي در بين نوجوانان حدود سني ۱۴ ساله از روش ضريب هم بستگي پيرسون استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول ۲-۴ آورده شده است .
جدول ۲-۴ : بررسي رابطه شيوه فرزند پروري والدين و سلامت عمومي نوجوانان
تعداد آزمودنيها rxy Tبدست‌آمده Tجدول Df سطح معني‌داري
۶۰نفر نوجوانان ۱۴ ساله ۳۴۱/۰ ۵۳۷/۲ ۲۶۷/۲ ۵۹ ۰۵/۰

همانطور كه جدول ۲-۴ نشان مي‌دهد چون ضريب هم بستگي بدست آمده برابر ۳۴۱/۰ با درجه آزادي ۵۹ و t جهت اعتبار ضريب هم بستگي پيرسون برابر ۵۳۷/۲ از t جدول ۲۷۶/۲ در سطح معني‌داري ۰۵/۰ بزرگتر است پس مي‌توان گفت فرضيه تحقيق مورد تاييد قرارگرفته است و بين شيوه فرزند پروري والدين و سلامت عمومي رابطه معني‌داري وجود دارد .

جهت آزمون فرضيه دوم بررسي رابطه شيوه فرزند پروري والدين و اختلال جسماني ( از مقياس سلامت عمومي ) نوجوانان شهر ابهر از روش آماري ضريب هم‌بستگي پيرسون استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول ۳-۴ آورده شده است .

جدول ۳-۴ : بررسي بين اختلال جسماني و سلامت عمومي
تعداد آزمودنيها rxy Rxy
t حاصل آن Tجدول سطح معني‌داري df
60 نوجوانان ۱۴ ساله ۵۶۱/۰ ۴۶۱/۱ ۲۶۷/۲ ۰۵/۰ ۵۹

همانطور كه جدول ۳-۴ نشان مي‌دهد چون ضريب هم‌بستگي بدست آمده برابر ۵۶۱/۰ و t حاصل اعتبار آن برابر ۴۶۱/۱ از t جدول ۲۶۷/۲ با درجه آزادي ۵۹ در سطح معني‌داري ۰۵/۰ كوچكتر است پي مي‌توان گفت فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار نگرفته و بين اختلال جسماني و شيوه فرزند پروري رابطه معني‌داري وجود ندارد .

جهت آزمون فرضيه سوم تحقيق و بررسي رابطه بين شيوه فرزند پروري و اختلال اجتماعي از روش ضريب هم بستگي پيرسون استفاده گرديده و نتايج آن در جدول ۴-۴ آورده شده است .

جدول ۴-۴ : بررسي رابطه بين شيوه فرزند پروري و اختلال اجتماعي
تعداد آزودنيها rxy Tبدست‌آمده Tجدول Df سطح معني‌داري
۶۰ نوجوانان ۱۴ساله ۴۸۶/۰ ۷۸۱/۲ ۲۷۶/۲ ۵۹ ۰۵/۰

همانطور كه جدول ۴-۴ نشان مي‌دهد چون ضريب هم‌بستگي بدست آمده برابر ۴۸۶/۰ و t جهت اعتبار ضريب هم‌بستگي ۷۸۱/۲ از t جدول ۲۷۶/۲ با درجه آزادي ۵۹ بزرگتر است پس مي‌توان گفت كه بين اختلال اجتماعي نوجوانان و شيوه فرزند پروري والدين رابطه وجود دارد .

جهت آزمون فرضيه چهارم تحقيق و بررسي رابطه بين اختلال اضطرابي و شيوه فرزندپروري نوجوانان حدودسني ۱۴ ساله شهر ابهر از روش آماري ضريب هم‌بستگي پيرسون درسطح آمار استنباطي استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول ۵-۴ آورده شده است .

جدول ۵-۴ : بررسي رابطه بين اختلال اضطرابي و شيوه فرزندپروري والدين
تعداد آزمودنيها rxy Tبدست‌آمده Tجدول Df سطح معني‌داري
۶۰ نوجوانان ۱۴ساله ۵۲۱/۰ ۶۷۱/۳ ۲۶۷/۲ ۵۹ ۰۵/۰

همانطور كه جدول ۵-۴ نشان مي‌دهد چون ضريب هم‌بستگي بدست آمده ۵۲۱/۰ و t حاصل آن جهت اعتبار ضريب هم‌بستگي پيرسون برابر ۶۷۱/۳ از t جدول ۲۶۷/۲ با درجه آزادي ۵۹ در سطح معني‌داري ۰۵/۰ بزرگتر است پس مي‌توان گفت فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار گرفته است و بين اختلال اضطرابي و شيوه فرزندپروري رابطه وجود دارد .
جهت آزمون فرضيه پنجم و بررسي رابطه اختلالات افسردگي و شيوه فرزند‌پروري نوجوانان حدود سني ۱۴ ساله شهرستان ابهر از روش آماري ضريب هم‌بستگي پيرسون در سطح آمار توصيفي استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول ۶-۴ آورده شده است .

جدول ۶-۴ : بررسي رابطه بين شيوه فرزند پروري و اختلال افسردگي
تعداد آزمودنيها rxy Tبدست‌آمده Tجدول Df سطح‌ معني‌داري
۶۰ نوجوانان ۴۶۱/۰ ۹۳۱/۲ ۲۷۶/۲ ۵۹ ۰۵/۰
همانطور كه جدول ۶-۴ نشان مي‌دهد چون ضريب هم‌بستگي بدست آمده برابر ۴۶۱/۰ و t جهت اعتبار ضريب هم‌بستگي بدست آمده برابر ۹۳۱/۲ از t جدول ۲۷۶/۲ با درجه آزادي ۵۹ در سطح معني‌داري ۰۵/۰ بزرگتر است پس مي‌توان گفت كه بين اختلال افسردگي و شيوه فرزند پروري رابطه وجود دارد .