بررسي رابطه تغيير در حسابداري و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت هاي خصوصي

چکیده:
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك مي كند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت در مورد مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند.
برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند :۱- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) ۲- تمایل مدیریت به هموار سازی سود ۳- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست ۴- کاهش هزینه های نمایندگی۵- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.

تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب می شود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب می شود.
هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی است.
یافته های حاصل از آزمونهای تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری،تغییر در برآورد و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکتهای خصوصی رابطه معنی داری دارد و بالارفتن این تغییرات می تواند باعث پیشرفت شرکت های خصوصی گردد. در خصوص اصلاح اشتباهات دوره های قبل با پیشرفت این شرکتها نیز رابطه ی

 

 

۱- مقدمه:
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك مي كند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت نسبت به مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند. براي مثال اگر شخصي بخواهد در شركتي سرمايه گذاري كند، تمايل دارد كه وضعيت مالي آن شركت و يا نتايج عمليات آن شركت را در طي سالهاي قبل بداند. موضوعاتي كه بصورت گزارش هاي مالي توسط حسابداران تهيه مي شود. حسابداري به منظور جوابگويي به نيازهاي انسان بوجود آمده است به همين دليل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعاليتهاي اقتصادي و افزايش پيچيدگي آن، هدفها و روشهاي حسابداري براي جوابگويي به نيازهاي اطلاعاتي، توسعه يافته است چرا كه اشخاص، شركتها و دولت براي تصميم گيري در مورد توزيع مناسب منابع مالي نياز به اطلاعاتي قابل اتكا دارند كه اين اطلاعات را به ياري حسابداري مي‌توان بدست آورد. از سوي ديگر انجام سرمايه گذاري يكي از مواد ضروري و

اساسي در فرايند رشد و توسعه اقتصادي كشور است و سرمايه گذاران نيز از بعد عرضه سرمايه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خود را به سوئي سوق دهند كه كمترين ريسك و بيشترين بازده را داشته باشد. يعني بدنبال برآورد ريسك سرمايه گذاري خواهند بود. اين در حالي است كه يكي از مباني اساسي براي محاسبه ريسك بازار شركتها، استفاده از اطلاعات توليد شده توسط سيستم حسابداري است (مهدوی، ۱۳۸۶،۵۵).
یکی از عوامل مهمی که موجب مفیدتر شدن اطلاعات مالی می شود، ویژگی قابلیت مقایسه آنها با یکدیگر است. فراهم آوردن شرایطی که بتوان اطلاعات مالی دوره های مختلف

یک واحد تجاری را با یکدیگر مقایسه کرد، باعث می شود تا استفاده کنندگان صورت های مالی بتوانند نقاط ضعف و قوت و وضعیت مالی واحد تجاری را به طور نسبی ارزیابی کنند. ایجاد شرایط لازم برای قابل مقایسه ساختن اطلاعات مالی واحدهای تجاری مختلف به مراتب مشکل تر از فراهم آوردن شرایط ضروری برای قابل مقایسه ساختن اطلاعات مالی دوره های مختلف یک واحد تجاری است. زیرا واحدهای تجاری مختلف برای گزارشگری وضعیت هایی با ماهیت مشابه ممکن است از اصول و روش های متفاوت حسابداری استفاده کنند. از این رو استفاده کنندگان صورت های مالی باید از سایر روش های حسابداری که می تواند مورد استفاده قرار گیرد نیز مطلع باشند تا بتوانند تعدیلات لازم را برای قابل مقایسه ساختن صور

ت های مالی واحدهای تجاری مختلف انجام دهند. برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود. به دلیل وجود مفهوم رعایت یکنواختی، تغییر در روش های حسابداری معمولا به آسانی صورت نمی گیرد (برزگری، ۱۳۷۵،۴۹).
اما یکی از موضوعات فراروی تهیه کنندگان این است که اگر در دوره فعالیت موسسه یا شرکت و بر اثر گذشت زمان اطلاعات جدیدی بدست آید که مدیریت شرکت ناگزیر شود روش حسابداری خود که برای دارائی ، بدهیها ، درآمد ، هزینه ویا سایر حسابهای موسسه وشرکت استفاده می نموده را تغییر دهد یا متوجه شود که در محاسبات خویش اشتباه نمو

ده ویا حتی با بدست آمدن اطلاعات جدیدناگزیر شود برآوردهای صورت گرفته که در حسابهای خویش اعمال نموده را اصلاح نماید، در این صورت جهت حفظ ویژگی قابلیت مقایسه و کمک به استفاده کنندگان باید این کار را انجام دهد.

۲-تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات داخلی انجام شده در این زمینه بسیار اندک می باشد. برزگری و همکاران (۱۳۷۵) تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل در شرکتهای موفق در مقابل شرکتهای ناموفق را مورد مطالعه قرار دادند. یافته های حاصل از آزمونهای تجربی در این تحقیق نشان داد که شرکتهای ناموفق ( شرکتهای که بازده سرمایه گذار کمتری نسبت به میانگین بازده کل شرکتها دارند ) بعنوان یک ابزار جهت افزایش سود دوره جاری از تغییرات حسابداری استفاده می نمایند ولی یافته های فوق ارتباط اصلاح اشتباهات دوره های قبل را با موفقیت یا عدم موفقیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد تائید قرار نداد .
تغيير حسابرس مستقل و شفافيت اطلاعاتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بولو قاسم,مهام كيهان,گودرزي اسماعيل
حسابرسان مستقل همواره يکي از ارکان بازار سرمايه به شمار مي روند. با توجه به اهميت نقش آنها در اين بازار، تغييرات منظم آنها به عنوان يکي از راهکارهاي اساسي افزايش

شفافيت اطلاعاتي توسط نهادهاي نظارتي و مقررات گذاران بازارهاي سرمايه مدنظر قرار گرفته است. اين مهم در ايران نيز بر اساس دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ شوراي عالي بورس و اوراق بهادار) الزام شده است. بر اين اساس، اين تحقيق در پي آن است تا تاثير تغيير حسابرس مستقل بر شفافيت اطلاعاتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ بررسي كند. در اين راستا تاثير تغيير حسابرس مستقل بر رتبه شفافيت اطلاعاتي شرکتها و تعديلات سنواتي مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که تغيير حسابرس مستقل بر شفافيت اطلاعاتي شرکتها تاثيري ندارد.
كليد واژه: شفافيت اطلاعات، تغيير حسابرس، رتبه شفافيت اطلاعاتي، تعديلات سنواتي
بررسي تاثير چرخش موسسات حسابرسي بر کيفيت گزارش حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حساس يگانه يحيي,جعفري ولي اله
در اين تحقيق تاثير چرخش موسسات حسابرسي بر کيفيت گزارش حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع اين تحقيق پاسخي به اين پرسش است که، “چرخش موسسات حسابرسي چه تاثيري بر کيفيت حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران دارد ؟”. منظور از چرخش موسسا

 

ت حسابرسي جابجايي و تعويض حسابرسان در دوره هاي زماني حداکثر چهار ساله و کيفيت حسابرسي نيز حاصل جمع شايستگي (توانايي کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگيزه گزارش موارد کشف شده) مي باشد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي بوده و اطلاعات مورد نياز نيز از گزارش هاي مالي جمع آوري شده است. در راستاي انجام اين تحقيق اطلاعات مالي مربوط به شرکت هايي از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسي را تجربه کرده اند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده و آزمون فرضيه تحقيق نشان مي دهد که چرخش موسسات حسابرسي موجب افزايش کيفيت حسابرسي نمي شود.
كليد واژه: چرخش موسسات حسابرسي، کيفيت حسابرسي، اصلاح اشتباهات سنواتي

آشتون (۱۹۷۶) و دیکمان و همکاران (۱۹۸۲)بر روی تغییرات حسابداری و روش ثبت آنها مطالعاتی انجام دادند. آنها نتیجه گرفتند که کاربران و تصمیم گیرندگان اغلب درهنگامیکه باید تغییراتی را اعمال کنند، عناصر و رفتارهای گذشته را منعکس می کنند.
سون (۱۹۷۷) در تحقیقی تحت عنوان تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری و عکس العمل های متفاوت بازار با استفاده از دو گروه از شرکت ها که از نظر ریسک مشابه هم بودند ولی یک گروه دارای تغییر حسابداری و گروه دیگر بدون تغییر حسابداری بود با استفاده از آزمون فیشر به این نتیجه رسید که هم تغییرات اختیاری و هم تغییرات غیر اختیاری حسابدار

ی که منجر به افزایش سود خالص می گردند بر روی بازار سهام تأثیر می گذارند.
آشبا و فیرفیلد (۲۰۰۴) تغییرات در سیاست های حسابداری، خطاها و برآوردها را مورد مطالعه قرار دادند و به طور شفاف دریافتند که بین سیاست های تغییرات حسابداری و تصحیح خطاها با موفقیت شرکت رابطه معنی دار وجود دارد.
لیندا و بورگر (۲۰۰۶) اثر روش های ثبت تغییرات حسابداری را روی تصمیمات کاربران در ایالات متحده، آلمان و استرالیا بررسی کردند. آنها بیان کردند که قبلا در ایالات متحده بیشتر تغییرات حسابداری با استفاده از روش اثر تجمعی ثبت می شد. در مقابل، استانداردهای بین المللی حسابداری، این تغییرات حسابداری را به تدریج با استفاده از تنظیم سهم

سهامداران در سال تغییر ثبت می کنند. یافته های این مطالعه آشکار کرد که روش بکار گرفته شده دارای اثر معنی دار روی تصمیمات کاربران حسابداری بوده است.
آندریو و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی تصمیمات مادی و مهم و تصحیح خطاهای حسابداری پرداختند. آنها نقش ملاحظات مادی استخراج شده از منابع معتبر و فاکتورهای خارجی را در توجیه روش تصحیح اشتباهات انتخاب شده مورد آزمایش قرار دادند. آنها دریافتند که ملاحظات کمی و کیفی مهم مادی گفته شده در منابع مهم سهم عمده ای در تصمیمات ت

صحیح اشتباهات شرکت ها دارد.

۳-بیان مسأله
سیستم حسابداری، یک سیستم اطلاعاتی است که هدف آن فراهم آوردن اطلاعات مفید برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان اطلاعات مالی است تا بتواند آنان را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری رساند، برای اینکه اطلاعات مالی تهیه شده بتواند برای استفاده کنندگان مفید واقع گردد باید دارای مجموعه ای از ویژگی های کیفی متوازن با یکدیگر باشد تا بهترین بازتاب را از عملیات واحد تجاری داشته باشد. میزان توازن ویژگی های کیفی برای اطلاعات مختلف، بسته به نوع استفاده کنندگان، نوع و موقعیت گزارشگری مالی متفاوت است. ابهام موجود در محیط اقتصادی، عدم امکان قطعی پیش بینی آینده وتغییرات ایجاد شده در محیط اقتصادی، انجام تغییرات حسابداری را توجیه می کند تغییرات حسابداری شا

مل ۳ مورد است ۱) تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری ۲) تغییر در برآوردهای حسابداری۳) تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر.(شباهنگ، ۱۳۸۱،۴۴-۴۲)
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد . مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن ، وجود داشته باشد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند : ۱- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) ۲- تمایل مدیریت به هموار سازی سود ۳- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست ۴- و به منظور کاهش هزینه های نمایندگی . همچنین اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد ، روند سود واحد تجاری را مخدوش می کند و این نوع اختلال در روند سود می تواند تصمیمات اشخاصی را که به منظور سرمایه گذاری ، بر صورتهای مالی واحد تجاری اتکاء می کنند را تحت تاثیر قرار دهد (استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۵،۱۰۱).

از لحاظ نظری زمانیکه یک روش حسابداری مورد پذیرش قرار گرفت و بکار گرفته شد نباید تغییری در این روش ایجاد کرد مگر اینکه روش جدید نسبت به روش قبلی برتری داشته باشد و یا مراجع حرفه ای ذیصلاح یا استاندارد جدیدی بکارگیری روش جدید را الزامی کرده باشد تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب می شود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب می شود.
ممكن است در دوره جاري اشتباهاتي مربوط به صورتهاي مالي يك يا چند دوره مالي گذشته كشف گردد. اين اشتباهات مي تواند ازجمله ، ناشي از موارد زير باشد:
الف . اشتباهات رياضي
ب . اشتباه در بكارگيري رويه هاي حسابداري
ج . تعبير نادرست يا ناديده گرفتن واقعيتهاي موجود در زمان تهيه صورتهاي مالي
د . تغيير از يك رويه غير استاندارد حسابداري به يك رويه استاندارد حسابداري ، و
ه . موارد تقلب.
اصلاح اين اشتباهات در صورتي كه با اهميت نباشد، در سود يا زيان خالص دوره جاري منظور مي گردد.

در مواردي ممكن است صورتهاي مالي منتشر شده يك يا چند دوره قبل شامل اشتباهات با اهميتي باشد كه تصوير مطلوب را مخدوش و در نتيجه قابليت اتكاي صورتهاي مالي مزبور را كاهش دهد . اصلاح چنين اشتباهاتي نبايد از طريق منظور كردن آن در سود و زيان سال جاري انجام گيرد، بلكه بايد با ارائه مجدد ارقام صورتهاي مالي سال (هاي ) قبل به چنين منظوري دست يافت . درنتيجه ، مانده افتتاحيه سود (زيان ) انباشته نيز بدين ترتيب تعديل خواهد شد . تعديلات سنواتي ناشي از اصلاح اشتباهات همچنين به عنوان آخرين قلم در صورت سود و زيان جامع منعكس مي شود (برزگری و همکاران ، ۱۳۷۵،۶۶).
به دلیل اهمیت موضوع و اینکه تاکنون تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است، هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی قرار گرفته است.

۴-چارچوب نظری تحقیق :
با توجه به فرضیات و مدل مفهومی تحقیق سعی شده است رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی ، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بطور کلی چهار چوب نظری تحقیق عبارتند از:
– ارایه مقدمه و بیان اهمیت موضوع و فواید انجام تحقیق
– بیان اهداف تحقیق

– بیان مساًله
– ارائه فرضیات ,مفاهیم ,متغیرهای کلیدی و تعاریف آن
– بررسی منابع موجود و تحقیقات گذشته در قالب متون مربوط
– انتخاب روش تحقیق مناسب
– توزیع پرسشنامه
– گردآوری اطلاعات
– تجزیه داده ها
– تحلیل و نتیجه گیری
۵- اهداف تحقیق
۱- یافتن رابطه بین تغییرات حسابداری و پیشرفت شرکت های خصوصی
۲- پیدا کردن رابطه بین اصلاح اشتباهات دوره های قبلی با پیشرفت شرکت های خصوصی
۳- مقایسه میزان تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات در شرکت های با پیشرفت کم و زیاد خصوصی
۶-۱- فرضیات تحقیق
۱- بین تغییرات حسابداری و پیشرفت شرکت های خصوصی رابطه معنی دار وجود دارد.
۲- رابطه معنی داری بین اصلاح اشتباهات دوره های قبل و پیشرفت شرکت های خصوصی وجود دارد.
۳- تغییرات حسابداری در شرکت های با سابقه کمتر، بیشتر می باشد.
۴- مقدار اصلاح اشتباهات در شرکت های با سابقه کمتر، بیشتر صورت می گیرد.

۷-حدود مطالعاتی
قلمرو زماني تحقيق از سال ۱۳۸۹لغايت ۱۳۹۰ ميباشد يعني از اول فروردين ۱۳۸۹ تا‌ آخر اسفند ۱۳۹۰ مي باشد. قلمرو مكاني تحقيق شركتهاي پذيرفته شده در شرکت های خصوصی شهرستان اراک می باشد

۸-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق
حسابداری مالی: گونه‌اي از حسابداري كه اطلاعات مالي را در قالب ترازنامه‌ها و صورت‌هاي سود و زيان براي استفاده داخلي سازمان و هم‌چنين براي گزارش‌دهي به سهامداران و ناظران دولتي جمع‌اوري، تحليل و ارائه مي‌كنند.
تغییرات حسابداری: از آنجایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و در نهایت نیازهای استفاده کنندگان از گزارش های مالی همواره در حال تغییر می باشد، لذا لازم است جهت انطباق هر چه بیشتر واحد تجاری با شرایط جدید تغییراتی نیز در اصول و روش های حسابداری انجام گردد. تغییرات حسابداری شامل ۳ مورد است ۱) تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری۲) تغییر در برآوردهای حسابداری ۳) تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر. (شباهنگ، ۱۳۸۱،۴۸).
اصلاح اشتباهات: ممكن‌ است‌ در دوره‌¬ي جاري‌ اشتباهاتي‌ مربوط‌ به‌ صورت¬هاي‌ مالي‌ يك‌ يا چند دوره‌ مالي‌ گذشته‌ كشف‌ گردد. اين‌ اشتباهات‌ مي‌تواند ازجمله‌، ناشي از موارد زير باشد:

الف‌. اشتباهات‌ رياضي‌، ب. اشتباه‌ در بكارگيري‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌، ج‌. تعبير نادرست‌ يا ناديده‌ گرفتن‌ واقعيت¬هاي‌ موجود در زمان‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌، د. تغيير از يك‌ رويه‌ غير استاندارد حسابداري‌ به‌ يك‌ رويه‌ استاندارد حسابداري‌، و ﻫ. موارد تقلب‌.
تعديلات سنواتي: به معني تعديل سود انباشته ابتداي دوره و تجديد نظر اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي شركت هاست كه در استاندارد حسابداري شماره ۶۶ گزارش عملكرد مالي و استاندارد بين المللي حسابداري شماره ۸۸ تعريف شده است. تعديلات سنواتي، به صورت تاثيرات مالي «با اهميت» ناشي از «اصلاح اشتباهات اساسي/ با اهميت» يا ناشي از تغيير در رويه حسابداري تعريف شده است كه نهايتا اقلام مقايسه اي مربوط نيز پس از تجديدنظر ارايه مي شود. در اين استانداردها قيد شده كه تغييرات در برآوردهاي حسابداري، تاثيرات اقلامي كه صرفا «سنواتي» بوده ولي در تعريف فوق الذكر گنجانده نمي شوند و همچنين تخصيص سود بايد به عنوان بخشي از اقلام درآمد (هزينه) سال جاري منعكس شود (مشیر فاطمی، ۱۳۸۶،۵۵)

 

۹- روش تحقیق
روش انجام تحقیق یکی از عواملی است که برتحقیق ونتایج حاصله اثر می گذارد وغالبا به هدف پژوهش، ماهیت موضوع، امکانات اجرایی تحقیق وفرضیه های تدوین شده بستگی دارد. نوع این تحقیق از بعد هدف توسعه ای کاربردی و روش آن توصیفی(ژرفگر) است زیرا در ابتداء با روش توصیفی اهمیت اثرات ساختاری و رفتاری اطلاعات بر کاربران آن مشخص و مدل کلان تحقیق ترسیم می گردد و سپس با استفاده از روش میدانی به سوی گرد آوری اطلاعات و نتیجه گیری پیش می رویم.
در تحقیق توصیفی هدف توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است و شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود به عبارتی دیگر پژوهشگر سعی دارد تا آنچه هست بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد. از نتایج آن هم در تصمیم گیری و سیاستگذاری ها و همچنین برنامه ریزی ها استفاده می شود(حافظ نیا ۱۳۸۶، ۵۸-۵۹)
در این تحقیق فن تحقیق پرسشنامه ای، بعنوان مناسب ترین روش توصیه و مبنای کار قرار داده شده است و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حلهای نهایی ، از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات ، فرضیات و همبستگی بین متغیرها خواهیم نمود.

۱۰-مدل تحلیلی تحقیق

۱۱-جامعه آماری
در این پژوهش جامعه آماری به کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تعمیم پذیری درمورد آنها صورت می گیرد(همان منبع ،۱۱۹)
جامعه شامل گروهی از افراداست که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند واین صفات مورد توجه پژوهشگران می باشد جامعه ممکن است همه افراد یک نوع خاص ویا عده محدودتری از همان گروه را در بر گیرد(جان بست ،۲۰۰۱، ۲۴).
جامعه آماری این تحقیق حسابداران در شهرک صنعتی استان مرکزی واقع در شهر اراک میباشندکه بالغ بر ۷۷ نفر است

۱۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه عبارت است از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا، ۱۳۸۶، ۱۱۹).در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است که ساده ترین روش نمونه گیری احتمالاتی روش نمونه گیری تصادفی ساده است.روش نمونه گیری تصادفی ساده،روش انتخاب nواحد از جامعه به حجم Nواحد است (N>n) به قسمی که همه نمونه هایی که می توان انتخاب کرد شانسی برابر برای انتخاب شدن داشته باشند.معمولا واحد های جامعه را از۱تا N شماره گذاری می کنند آنگاه بدون برگرداندن این واحد به جامعه به تصادف واحد دوم جامعه را انتخاب می کنند و این فرآیند را تا انتخاب nواحد نمونه ادامه می دهند.نمونه حاصل از این nواحد را نمونه تصادفی بدون جایگذاری می نامند.

۱۳- حجم نمونه وروش برآورد حجم نمونه

در در تحقيق حاضر براي بدست آوردن حجم نمونه کارمندان از فرمول نمونه گيري کوکران استفاده گرديد. که به شرح ذيل مي باشد:
N=77

n =
به همين منظور تعداد ۶۴ پرسشنامه براي افراد (که به طور تصادفي انتخاب شده بودند)ارسال شد و اطلاعات بدست آمد.

۱۴روش گردآوری داده ها و ابزار گردآوری اطلاعات

برای گردآوری داده ها از روشهای میدانی و مطالعات کتابخانه ای و جستجو در اینترنت استفاده نموده و ابزار گردآوری نیز پرسشنامه و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است. در مراحل اولیه تحقیق تلاش گردید با مطالعه منابع تئوریک وتخصصی مدیریت و همچنین بهره گیری از تجارب پژوهشگران و اساتید متخصص و مجرب، ترجمه متون تخصصی و استفاده از مقالات و پژوهشهای موجود در اینترنت امکان فراهم
شدن سنجش و اندازه گیری دقیق فراهم آید. برای بررسی آسان و رسیدن به جوابهای روشن و سریع و بدون ابهام و راحتی طبقه بندی و تجزیه و تحلیل در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد استفاده نموده، با استفاده از پرسشنامه اینترنتی سریعتر به نتایج دسترسی پیدا می کنیم ولی به دلیل محدودیت اینترنتی و رسانه ای و دشواری شناخت جامعه و پاسخ دهی ناقص و دشواری ارتباط شخصی با پاسخگو و نا آشنابودن مشارکت کنندگان و پیشینه ضعیف و …در این پژوهش از روش توزیع پرسشنامه به شیوه سنتی استفاده شده است.

۱۵- ابزار اندازه گیری اطلاعات
در این پژوهش برای گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در کل به منظور جمع آوری نظرات افراد جامعه آماری مورد بررسی از پرسشنامه استفاده می شود.پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد از مقاله کلیدی استخراج گردیده است.
تمام سوالات پرسشنامه با یکدیگر همبستگی و ارتباط دارند و هدف نهایی آنها تشخیص وسنجش موضوع پرسشنامه است. بنابراین موضوع پرسشنامه نیز خود یک منو است که می توان آن را اندازه گیری نمود پس از پر شدن پرسشنامه ها میزان نمره هر فرد بوسیله جمع کردن نمرات متغیرها (امتیاز هر سوال)نمایان می گردد هم چنین نمره هر فرد در یک شاخص معین(مثلاً فرضیه اول)برابر با مجموع امتیازهای پرسشهای متعلق به آن شاخص می باشدکه توسط آن فرد اخذ شده است.(دلاور، ۱۳۸۰، ۶۷)
سوالات پرسشنامه بر اساس مقیاس ترتیبی وطیف۵ درجه ای لیکرت که شامل ۵ طیف نظري مي باشد.که به صورت زير نمره گذاري واستفاده گرديد. و بر اساس موضوع فرضیات تحقیق طراحی شده است.
جدول۱-۱۵ مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق
کاملا مخالف تا حدی مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق
۱ ۲ ۳ ۴ ۵
وسپس متناسب با تعداد سوالات مربوط به هر فرضیه برای تک تک پاسخگویان مجموع نمره محاسبه گردیده است. در وارد کردن داده ها به SPSS تعداد سوال به عنوان متغیر های q1 تا qn در نظر گرفته شده و نمره ای که هر فرد به سوالات داده است را وارد می کنیم.

۱۶- روایی و پایایی(اعتبار) ابزار اندازه گیری داده ها

۱-۱۶روایی
روايي ازواژه روا به معناي جايز ودرست گرفته شده است وروايي به معناي صحيح ودرست بودن است.مقصود از روايي آن است که به وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه وويژگيهاي مورد نظر را اندازه بگيرد(خاکي،۱۳۸۵،۲۸۸)
پرسشنامه حاضر از مقاله کلیدی که به صورت استاندارد است استخراج شده که برای تایید بیشتر از نظرات استاد راهنما مشاور و متخصصین کارشناسان و خبرگان صنعتی استفاده شده است که از لحاظ روایی پرسشنامه مذکور تا حد بسیار بالایی قابل اعتماد می باشد و درجه اعتبار آن بالا می باشد .
در این تحقیق بمنظور تعیین روایی،پرسشنامه ها در بین ۲۰ نفر بطور آزمایشی توزیع شد روایی معنا پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

۲-۱۶-پایایی(اعتبار)
اعتبار آن حدی اطلاق می شود که فرایند اندازه گیری فاقد هر دو نوع خطای سیستماتیک و تصادفی با شد پایایی معیار به آن حدی اطلاق می گردد که فرایند پیش بینی یافته های تحقیق سروکار دارد(ونوس ودیگران ، ۱۳۷۵، ۱۴۵).
منظور ازاعتبار آزمون،دقت اندازه گیری وثبات وپایایی آن است.منظور از دقت اندازه گیری این است که نمره کسب شده توسط فرد دراین پرسشنامه تا چه حدی میتواند بیان

گر نمره حقیقی وی باشد.
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد . به عبارت دیگر همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل یک بر یک گروه آزمودنی به دست آمده چقدر است . به بیان دیگر اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد . برای اندازه گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم . دامنه ضریب پایایی از صفر تا مثبت یک است . ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است . برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود . از جمله :
الف ) اجرای دوباره آزمون یا روش باز آزمایی
ب ) روش موازی یا روش آزمونهای همتا
ج ) روش تصنیف یا دو نیمه کردن آزمون
د ) روش کودر _ ریچارد سون
ه ) روش آلفای کرونباخ
نرم افزار spss یکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش های فوق (و معمولا روش آلفای کرونباخ ) می باشد .
برای سنجش پایایی یا اعتبار پرسشنامه طراحی شده از روش ضریب آلفای کرونباخ ( فرمول زیر ) استفاده شده است

که درآن si2 واريانس سوال i ام ،n تعداد سوالهاي تست st2 واريانس کل تست يا به عبارت ديگر واريانس ستون مجموع امتيازات سوالها در ماتريس داده ها است به عبارت ديگر واريانس ستون مقياسي که بيانگر صفت پنهان است. اگر همبستگي بين سوالات کم باشد ميزان اعتبار نيز کم است. مقدار آلفا که با spss محاسبه شده ۰٫۸۰۹ مي باشد.
در این پژوهش به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . با استفاده از رایانه و نرم افزار SPSSضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه ۰٫۸۰۹است که نشان دهنده این است که این پرسشنامه از اعتبار مناسبی برخوردار است . مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای ابعاد پرسشنامه تحقیق در جدول ۳-۱ نشان داده شده است .
جدول۱-۱۶مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق
ردیف ابعاد تعداد سوالات مقدارآلفای کرونباخ
۱ ارتباط تغییر حسابداری با پیشرفت شرکت ۲۵-۱ ۰٫۷۸۲
۲ ارتباط اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت ۳۷-۲۶ ۰٫۷۵۶
۳ ارتباط تغییر حسابداری با سابقه شرکت ۴۲-۳۸ ۰٫۷۵۲

۴ ارتباط اصلاح اشتباهات با سابقه شرکت ۴۷-۴۳ ۰٫۷۱۵

۱۷- روشهای تجزیه وتحلیل آماری
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزار های جمع آوری در نمونه (جامعه ) آماری فراهم آمده اند خلاصه کدبندی و دسته بندی … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه بر قراری انواع تحلیل و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید .
در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزای در استنتاج ها و تعمیم ها بعهده دارند .
روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات این پژوهش در دو سطح توصیفی واستنباطی صورت گرفته است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصات آماری نظیر فراوانی ،درصد
۱۸- آزمون z
معمول ترین ودر عین حال پرمصرف ترین ابزار آماری مورد استفاده در تجزیه وتحلیل تحقیقاتی است که با استفاده از روش علمی مقایسه ای انجام می گیرند.در توزیع t شکل توزیع تحت تاثیر حجم نمونه ودرجه آزادی است وبه همین دلیل در عمل با خانواده ای از توزیع ها روبرو هستیم.معیار های انتخاب آزمون t یکی حجم نمونه ودیگری واریانس است. حجم نمونه کوچک و واریانس جامعه مجهول باشد در آن صورت بجای توزیع Z از توزیع t استیودنت استفاده می شود. اگر حجم نمونه ها مساوی با شد در این حالت فرمول زیر بکار برده می شود.(دلاور۱۳۸۰،ص۲۶)

۱۹- ميزان خطا و نحوه قضاوت
ميزان خطا در اين پژوهش ۰٫۰۵ است و قضاوت با اطمينان ۰٫۹۵ مي باشد

۲۰- ناحيه بحراني
اگر مقدارعددي ملاك آزمون كننده در ناحيه بحراني قرار بگيرد فرضيه H0 رد وفرضيه H1 به عنوان يك فرضيه قابل قبول پذيرفته مي شود. ولي اگر مقدار عددي ملاك آزمون كننده در ناحيه بحراني قرار نگيرد پس فرضيهH0 را نمي توانيم رد وبه عنوان يك فرضيه قابل قبول مي پذيريم .

۱-۲۱ ناحیه بحرانی
ناحيه بحراني ناحيه هاشور خورده است بطوري كه اگر مقدار بدست آمده در اين ناحيه بيفتد فرضH0 رد ميگردد.