مقدمه :
ارزش و فراواني كانسارهاي سنگ تزئيني در اين ملك زرخيز به گونه اي است كه فقط با تدوين يك برنامه دقيق و اصولي مي توان از اين معادن خداداد به عنوان يكي از اركان بنيادين اقتصاد كشور بهره برد . اما متأسفانه اين صنعت سالهاي طولاني تحت تأثير اقتصاد متكي به نفت و بينشهاي ناشي از آن مورد بي مهري واقع شده و حتي در دروس دانشگاهي هم مهجور وناشناخته باقي

مانده است و اين همه شايد برآمده از عدم درك و شناخت علمي اين پديده و در نتيجه ناديده گرفتن تأثيرات اقتصادي آن و بالطبع تلقي سطحي ونادرست از كاربردهاي عام آن باشد . بنابراين اگر تغييري اساسي در فرهنگ ونحوه نگرش مردم ما به سنگ ونيز ساختار كشف و استخراج وتوليد سنگ هاي تزئيني صورت نگيرد وبه ويژه اگر جنبه علمي و پژوهشي صنايع مربوط به فرآوري سنگ چنانچه بايد مورد توجه قرار نگيرد ، اميد داشتن به توسعه اين صنعت و حضور گسترده وفعال در بازار

جهاني اين محصول كاري عبث خواهد بود . نگاهي به آمارهاي موجود پيرامون وضعيت توليد ومصرف اين محصول در جهان ، درعين آنكه تصوير نسبتاً روشني از حال و آينده بازار جهاني سنگ به دست مي دهد ، مسئوليت پژوهندگان برنامه ريزان وكارگزاران مربوطه را دوچندان مي سازد . و اين

واقعيت را به ما مي نمايند كه از اين پس عوامل ياد شده بايستي مسائلي چون جهت دهي سرمايه هاي داخلي و خارجي ، تحقيق واكتشاف ، استخراج با روشهاي علمي و پيشرفته ، توليد با كيفيت مطلوب و صدور در راستاي تقويت اين صنعت را بيش از پيش مورد توجه قرار دهند . بدون

شك براي حركت در مسير توسعه صنعت سنگ تزئيني ، نخستين گام پذيرفتن اصل اتكاء به پژوهش علمي وكنترل كيفي به عنوان تنها تعيين كننده خط سير ومنازل بين راه است . و اين نكته اي است كه بايد در تمامي مراحل از تحقيق و گردآوري اطلاعات زمين شناسي ومعرفي محصول در بازرهاي جهاني در كانون توجه قرار گيرد و دقيقاً بدان عمل شود چراكه عمل براين اساس از يك سو برتري قابل ملاحظه اي را براي يك صادر كننده نسبت به ساير رقباي جهاني به ارمغان خواهد آورد و از ديگر سو عرضه كننده را واخواهد داشت تا براي از دست ندادن خريداران بالقوه وبالفعل فعاليت خود را در همه جوانب مطلوب و كارآمد نمايد. براي مثال ميتوان اولين تأثير عمل بر اساس شناخت وپژوهش علمي را به ويژه در اين صنعت در تازه گردانيدن روشهاي اكتشاف واستخراج معادن ديد .

چه درجهان كنوني كه تحولات ونوآوريها در زمينه علوم وصنايع به گونه اي حيرت افزا سرعت وتنوع يافته ، نمي توان هنوز با روشهاي كهنه وشيوه هاي ابتدايي وعمدتاً غير اقتصادي وارد ميدان شد و حضوري قدرتمند را هم در دنياي رقابت آميز تجارت انتظار داشت . بديهي است صنعت سنگ تزئيني نيز از اين قائده مستثني نيست بلكه به اعتبار طبيعت ذوقي سليقه اي و هنري آن حتي بيش از ديگر صنايع در معرض تغيير وتحول ونوآوري است و در اين حالت است كه موضوع متحول نمودن

روشهاي اكتشاف به عنوان پايه واساس استخراج وعرضه سريع و بهنگام سنگ هاي جديد مورد توجه قرار مي گيرد . بر پايه اين واقعيت است كه امروزه حركت پي جويي اكتشاف يا بهره گيري از داده هاي حيرت آور ماهواره اي به جهشي پرشتاب، متنوع و بسيار پيچيده تبديل شده است و به

مرحله اي رسيده كه پي در پي ذخيره اي جديد كشف مي شود ومنابع عرضه سنگ از هر نظر اعم از بافت ، رنگ وكيفيت آماده سازي رشد مي يابند . بنابراين ضروري است در كنار گسترش همه فعاليت ها وتلاشهاي فني واقتصادي جهت توليد وصدور سنگ هاي تزئيني به مرحله تعيين كننده اكتشاف به صورت دقيق تر وجامع تري پرداخته شود . در مرحله استخراج نيز تغيير روش ضد

اقتصادي انفجاري وگزينش وبه كارگيري جديدترين سيستم هاي مكانيزه برش ، قطع نظر از تأثيري كه بر كميت وكيفيت توليد مي گذارد ، نتيجه ديگري هم دارد و آن جايگزين شدن فضايي مدرن ودلخواه در كارگاه به جاي كارهاي سخت وزيان آورمي باشد كه بالطبع كار معدني را از وابستگي به نيروي كار يدي رها مي سازد ومحيطي مطلوب فراهم مي آورد كه بي شك در جذب دانشگاهيان ، كارشناسان ومهندسان ذيربط جهت تحقيق و پژوهش واكتشاف و استخراج مؤثر خواهد بود .
رديف نام استان دارنده پروانه موقت دارنده قرارداد استخراج وفروش دارنده پروانه بهره برداري پيمانكاران شركتهاي دولتي دارنده ساير محورها ملاحظات
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱ فارس
خراسان
آذربايجان غربي
اصفهان
بوشهر
سيستان وبلوچستان
لرستان
مازندران
كهكيلويه وبوير احمد
يزد
خوزستان
چهارمحال وبختياري
هرمزگان
همدان
آذربايجان شرقي
كرمان
زنجان
سمنان
باختران
تهران
مركز ي ۱
۵
۱
ــــــــ
ــــــــ
ـــــــ
۱
۱
ـــــــــ
ـــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
۱
ــــــــــــــــــــ
۳
۴
۴ ۱
۸
۲
۳
۲
۳
۴
۱
۶
۱
۱
۳
۴
۶
۲
۴
۴
۲
۵
۹
ــــــــــــ ۱
ــــــــــ
۲
۱۰
ــــــــــ
ـــــــــــــ
۱
ــــــــــ
۳
ــــــــــــــــــــــــــــــ
۲
ــــــــــ
۱
۲
ــــــــــ
۲
۳
۵ ۲
۴
ـــــــــــ
۳
ـــــــــــــــــــــــــ
۱۰
ــــــــ
ــــــــــــ
۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱
۱ ــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱
ــــــــ۱
ــــــــ۴
۱
ــــــــ جمعاً ۵ تعاوني دارنده پروانه موقت درحال أخذ پونده دائم مي‌باشد .

جمع كل ۲۱ ۷۱ ۳۲ ۲۳ ۹ جمع كل تعاوني هاي فعال ۱۵۴ مي باشد كه تعداد ۱۵۶ معدن را در اختيار دارند .

نحوه پراكندگي استاني تعاوني هاي فعال در معادن سنگ هاي نما وتزئيني
رديف نام استان تعاونيهاي داراي قرارداد تعاوني هاي پيمانكار شركتهاي دولتي نياز استخراجي تعاونيهاي داراي قرارداد” ش” نياز استخراجي تعاونيهاي پيمانكار “ش”
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲ خراسان
اصفهان
سيستان وبلوچستان
لرستان
يزد
چهارمحال وبختياري
كرمان
باختران
تهران
مركزي
همدان
فارس
۳
۱۰
۱
۱
۲
۳
۵
۴
۱
۷
۱
________ ۲
۲

۹
۱
ــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــ
۲ ۵۰۰/۵
۷۵۰/۱۳۴
۰۰۰/۵
۰۰۰/۱۰
۰۰۰/۱۳
۵۰۰/۱۸
۳۵۰/۳۸
۰۰۰/۲۵
۰۰۰/۶
۰۰۰/۱۴۲
۰۰۰/۱۶
_______ ۱۸۰۰۰
۱۹۲۰۰
۰۰۰/۱۴۲
۰۰۰/۲۴

۰۰۰/۴۵
جمع كل ۳۸ ۱۶
تفكيك تعاونيهاتي معدني از نظر نوع سنگ استخراجي
رديف نوع سنگ استخراجي تعداد تعاونيهاي فعال تناژ مربوط به دارندگان قرارداد «تن» تناژ مربوط به پيمانكاران شركتهاي دولتي «تن»
داراي قرارداد پيمانكار
۱ تراورتن ۱۱ – ۵۰۰/۱۹۶ –
۲ مرمريت (چيني) ۲۲ ۱۶ ۸۵۰/۲۰۰ ۲۰۰/۲۴۸
۳ مرمر ۵ – ۷۵۰/۱۶ –
جمع كل ۳۸ ۱۶ ۱۰۰/۴۱۴ ۲۰۰/۲۴۸

فهرست معادن شناسايي شده استان سيستان و بلوچستان اول ديماه ۱۳۷۳
۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ رديف
تيلوئي آمرودك خارستان منگنز گونيچ زيركن ساحلي درگيابان (۳) درگيابان (۲) كتخانجك (۱) غريب‌آباد لخشك درگيابان (۱) سياه بره‌خوار قلعه بيد حسن‌آباد كورين چهل كوره نام معدن
مس، طلا، نقره، موليبدن سرب،روي، نقره، مس، طلا مس،‌سرب، روي، طلا، نقده منگنز زيركن گارنت آندالوزيت گرانيت گرانيت گرانيت سيليس تالك منيزيت منيزيت مس نوع ماده معدني
۱۳۰ كيلومتري جنوب شرق شهرستان زاهدان ۱۵۵ كيلومتري جنوب شرق شهرستان زاهدان ۱۳۵ كيلومتري جنوب شرق شهرستان زاهدان ۲۰ كيلومتري غرب آبادي گونيچ ساحل درياي عمان ۵۷ كيلومتري جنوب غرب شهرستان بزمان ۵۷ كيلومتري جنوب غرب شهرستان بزمان ۳۰ كيلومتري جنوب شهرستان زاهدان ۱۵ كيلومتري جنوب شهرستان زاهدان ۱۵ كيلومتري شمال غرب شهرستان زاهدان ۱۷۱ كيلومتري شمال غرب شهرستان ايرانشهر ۱۴۰ كيلومتري جنوب شرق شهرستان زاهدان ۱۳۰ كيلومتري جنوب غرب شهرسنان زاهدان ۱۲۰ كيلومتري جنوب غرب شهرستان زاهدان ۱۱۰كليومتري شمال غرب شهرستان زاهدان موقعيت جغرافيايي
– – – – – ۴۳۱۲۰۰۰ ۱۳۷۷۰۰۰۰۰ ۱۹۶۶۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۴۳۹۹۰۰ ۲۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ذخيره (تن)
داراي گزارش اكتشاف مقدماتي داراي گزارش اكتشاف مقدماتي داراي گزارش اكتشاف نيمه تفضيلي داراي گزارش اكتشاف نيمه تفضيلي داراي گزارش اكتشاف نيمه تفضيلي داراي گزارش اكتشاف نيمه تفضيلي داراي گزارش اكتشاف نيمه تفضيلي داراي گواهينامه كشف بنام آقاي حسين چاووشي و دفترچه مشخصات داراي گواهينامه كشف بنام آقاي تاهباز صالحي و دفترچه مشخصات داراي گواهينامه كشف بنام شركت سهامي كل معادن ايران و دفترچه مشخصات داراي گواهينامه كشف بنام اداره كل معادن و فلزات استان داراي گواهينامه كشف بنام اداره كل معادن و فلزات استان داراي گواهينامه كشف بنام شركت معدنجو و دفترچه مشخصات داراي گواهينامه كشف بنام بنياد مستضعفان و جانبازان داراي گواهينامه كشف بنام وزارت معادن و فلزات شرح

ماده معدني و نام معدن استان محل و موقعيت جغرافيايي تعداد شاغلين ميزان استخراج سالانه (تن) ۱۳۶۶ نام و نشاني بهره‌بردار
مرمر جلفا آذربايجان شرقي ۳ و ۱۱ كيلومتري جنوب شرقي جلفا (معدن يك و معدن اوج تپه ۱۰ ۴۷۶ قواره
۵۴۸ گلداني
۱۲۰۰ لاشه شركت معدني ايرانسنگ خيابان سپيده قره‌ني جنب هتل مرمر كوي كامل پلاك ۸۳۹۶۱۸۵- ۸۲۰۳۲۸
سنگ‌آهك
موزائيكي و
مرمريت
سيف‌آباد
نمين آذربايجان شرقي ۲۷ كيلومتري شمال شرقي اردبيل و ۷ كيلومتري شمال غربي نمين (روستاي آق‌داغ) ۶ ۲۷۰۸ كوپ
۷۸۸۲ لاشه شركت تعاوني ۲۸ معدن شماره ۲ نمين بنمايندگي آقاي مجيد داودخاني
انواع تراورتن
الوان و مرمر
(مجتمع معدني)
آذرشهر آذربايجان شرقي حدود ۱۵ كيلومتري جنوب شرقي آذرشهر، ناحيه نادينلو – دستجرد داشكن- سردارآباد ۵۰ تراورتن قرمز صادراتي ۲۶۰۵ تن قواره، داخلي ۵۴۵ تن قواره شركت معدني ايرانسنگ تهران خيابان شهيد قره‌ني جنب هتل مرمر كوي شماره ۵ تلفن: ۸۲۰۳۲۸- ۸۳۹۶۱۸
۱۵۰ تراورتن گردوئي و ليموئي ۱۱۹۰ تن قواره و مرمر قواره ۳۱۶ تن
سنگ آهك و مرمريت سياه گشايش مراغه آذربايجان شرقي ۱۲ كيلومتري جنوب شرقي مراغه در غرب روستاي گشايش ۸ ۲۲۲۲ قواره شركت منطقه‌اي معادن آذربايجان-تبريز-خيابان ۲۲ بهمن جنب دانشگاه تبريز كوچه بانك ملي- پلاك ۲۲
مرمريت-سيه بازقوي آذربايجان غربي ۴۸ كيلومتري شمال‌شرقي خوي و ۲ كيلومتري روستاي سياه بازغرب آبادي اوغلي ۶ ۱۱۲۹ شركت منطقه‌اي معادن آذربايجان غربي- اوروميه- بولوار آزادي جنب بيمارستان شهيد بهشتي
تراورتن قزل داغ ماكو آذربايجان غربي ۱۳ كيلومتري جنوبشرقي ماكو (راه خوي) روستاي قزل داغ عجم و قزل داغ لر ۶ ۱۰۷۶ عبدالرحيم پور طاهري اروميه خيابان باكري- سنگبري ستاره تلفن: ۲۲۰۰۳
ماده معدني و نام معدن استان محل و موقعيت جغرافيايي تعداد شاغلين ميزان استخراج سالانه (تن) ۱۳۶۶ نام و نشاني بهره‌بردار
مرمر تخته
سرخ ميمه اصفهان ۱۴۰ كيلومتري شمال غرب اصفهان و ۱۶ كيلومتري شمالغرب ميمه ۲۱ ۱۷۹۳ كوپ
۶۷۰۸ برشي
۷۳۱۴ فكي شركت خدمات و توسعه معادن ايران- خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي خيابان لبن سينا پلاك ۹۶
مرمر اشگفت اصفان ۱۴۲ كيلومتري شمالغرب اصفهان (راه اصفهان- قم) (۴ كيلومتري مشرق رباط ترك) ۷۵ ۷۲۱۸۶
۷۰% لاشه فكي
۱۵ % لاشه برشي شركت سهامي كل معادن ايران تهران خيابان طالقاني ۱/۴۶۷
تلفن: ۸۲۰۱۴۷
مرمر و مرمريت تخت كمند جرقويه اصفهان (۲۵ كيلومتري جنوب شرقي اصفهان و جنوبشرقي رامشه و شرق حارث‌آباد ۵ ۱۵ % قواره درجهدو در مرحله واگذاري مجدد و آماده‌سازي (۱۵%قواره آور و ۱۵% لاشه برشي) حسين صلصالي اصفهان خيابان پروين كوچه رضا فرچي پلاك ۲۶
مرمريت و سنگ چيني لايبيد و لوشاب اصفهان ۵۶ كيلومتري غرب ميمه، روستاي لوشاب و لايبيد ۸۰ ۴۱۴۵۸۲ شركت خدمات و توسعه معادن ايران- تهران خيابان ابن سينا نبش خيابان ۳۱ پلاك شركت خدمات و توسعه معادن ايران- تهران خيابان ابن سينا ۹۶ و تلفن ۶۲۳۳۶۰
مرمريت گدار سرخ اصفهان ۱۷۵ كيلومتري شمالغربي اصفهان و ۸۰ كيلومتري ميمه (گدار سرخ و جاجرمي) ۳۴ ۲۷۱۷۳۷ شركت سهامي كل معادن ايران تهران خيابان طالقاني ۱/۷
تلفن: ۸۲۰۱۴۷
سنگ ساختماني اصفهان ۲۶ كيلومتري جنوبشرقي اصفهان (راه شيراز) و جنوبشرقي روستاي مرغ ۴۷۶ ۷۳۶۳۸۲ شركت سهامي كل معادن ايران خيابان طالقاني ۱/۴۶۷
تلفن: ۸۲۰۱۴۷
مرمريت متن آباد اصفهان ۲۰ كيلومتري مشرق اصفهان و ۵ كيلومتري قريه گورت ۳۹ قواره ۳۳۶۳ شركت سهامي كل معادن ايران- تهران خيابان طالقاني ۱/۷

ماده معدني و نام معدن استان محل و موقعيت جغرافيايي تعداد شاغلين ميزان استخراج سالانه (تن) ۱۳۶۶ نام و نشاني بهره‌بردار
تراورتن ميرزا شمس طرق اصفهان ۱۰۷ كيلومتري شمال اصفهان (۳ كيلومتري شمالغرب روستاي رق- راه مورچه خورت به نطنز) ۷ ۴۰۰۰ شركت تعاوني شماره ۸
تراورتن الوان ورطون اصفهان ۶۷ كيلومتري شمال‌شرق اصفهان راه نائين (ازسگزي با سمت شمال وروستاي ورطون) ۶ در مرحله تجهيز و واگذاري شركت خدمات و توسعه معادن ايران
مرمريت تپه استخر ميمه اصفهان ۱۰۸ كيلومتري شمال غرب اصفهان ۰ درمرحله آماده‌سازي و تجهيز سازمان مركزي تعاوني‌هاي معئني تهران خيابان كوچه آرژانتين پلاك ۸
سنگ رگي اصفهان ۴۰تا ۴۳ كيلومتري جنوب غربي اصفهان ۸۵ ۵۵۲۲۸ كوپ
۷۶۳۲۳ لاشه شركت خدمات و توسعه معادن ايران- تهران خيابان ابن سينا ۹۶ تلفن:۶۲۳۳۶۰
سنگ ساختماني نجف‌آباد اصفهان ۴۰ كيلومتري جنوب غربي اصفهان ۸۹ ۵۳۵۳۴ كوپ
۶۳۰۰ لاشه شركت خدمات و توسعه معادن ايران تلفن: ۶۲۸۸۷۱
۶۲۳۳۶۰- ۶۲۸۸۹۷
تراورتن خرمنگاه طرق اصفهان ۹۰ كيلومتري شمال اصفهان در مرحله تجهيز و آماده‌سازي شركت تعاوني ۱۸۷ نطنز روستاي طرق
مرمريت سينگردفريدن اصفهان ۱۵۰ كيلومتري شرق اصفهان جاده نجف‌آباد -چادگان ۵ ۲۱۴۹ شركت تعاوني شماره ۴ سينگرد فريدن
تراورتن كشه طرق اصفهان ۱۰۶ كيلومتري شمال اصفهان و ۱۰ كيلومتري شمال طرق (روستاي كشه و طار) ۴ ۱۵۰
در مرحله تجهيز آقاي نورا… زماني- اصفهان مشتاق دوم ۴۳۳
مرمريت ماينده فريدن اصفهان ۱۷۰ كيلومتري شمال غربي اصفهان آماده‌سازي و تجهيز شركت تعاوني شماره ۱۲۳

ماده معدني و نام معدن استان محل و موقعيت جغرافيايي تعداد شاغلين ميزان استخراج سالانه (تن) ۱۳۶۶ نام و نشاني بهره‌بردار
مرمريت قبر كيخا سميرم اصفهان ۲۱۰ كيلومتري جنوبشرقي اصفهان آماده سازي و تجهيز شركت تعاوني مرواريد شماره ۱۲۲
مرمر تجره اصفهان ۱۴۰ كيلومتري شمال اصفهان جاده اصفهان- ديجان ۱۲ ۷۱ لاشه ۱۰۸ فكي (درسال ۱۳۶۶ در مرحله تجهيز بوده است) شركت تعاوني ۱۶۸ تجره كاشان دليجان خيابان طالقاني مقابل دبيرستان فدك
تراورتن چاه سفيد همت‌آباد اصفهان ۶۱ كيلومتري شمال شرق اصفهان ۶ ۳۸۴۳ اصفهان خيابان ملك كوي شاهين تلفن: ۵۳۱۴۳
مرمريت فضل‌آباد تهران اصفهان ۵۸ كيلومتري غرب اصفهان ۵ كوپ ۴۵۶ اصفهان نجف‌آباد شركت تعاوني ۱۶۴ لاشوري
تراورتن سردهن اصفهان ۱۳ كيلومتري شمال شرق اصفهان از جاده مورچه خورت – طرق جنوب قلعه شاه عباسي ۵ كوپ ۶۵۴
لاشه ۹۰ شركت تعاوني شماره ۶ نطنز
مرمريت صالح پيغمبر اصفهان ۱۸ كيلومتري شمال غربي اصفهان ۲۵ ۶۱۱۳۷ شركت سهامي كل معادن ايران
تلفن: ۸۲۰۱۴۷
سنگ سياه قلعه حاجي كاشان اصفهان ۱۶۵ كيلومتري شمال اصفهان ۸ ۱۲۸۲۵ شركت تعاوني كل معادن ايران
تلفن: ۸۲۰۱۴۷
شركت تعاوني حجرالاسود دليجا خيابان پاسداران جنوبي كوچه سوم
مرمريت فيروزآباد باختران ۱۷ كيلومتري شمال غرب اسلام‌آباد راه قصر شيرين و شمال روستاي فيروزآباد ۷ ۲۵۰۰ شركت تعاوني ۲۹ مرگز گسترش توليدي عمراني باختران
مرمرميت گوهره هرسين باختران ۲۷ كيلومتري مشرق باختران راه هرسين- شمال‌شرقي روستاي پل چهر ۲۰ ۱۰۰۰۰ قواره
۵۰۰۰ لاشه شركت تعاوني ۲۹ مركز گسترش توليدي عمرراني باختران

ماده معدني و نام معدن استان محل و موقعيت جغرافيايي تعداد شاغلين ميزان استخراج سالانه (تن) ۱۳۶۶ نام و نشاني بهره‌بردار
مرمريت چغازرد باختران ۱۱ كيلومتري شمال غرب اسلام‌آباد و ۵/۲ كيلومتري شمال روستاي علي‌باد ۷ ۵۰۰۰ شركت تعاوني شماره ۶ گسترش اسلام‌آباد – روستاي علي‌آباد
مرمريت اسحاقوند باختران ۴۵ كيلومتري باختران در سمت شرق حجاده باختران- همدان ۶ ۲۰۰۰ تعاوني ۱۱۴ مركز گسترش باختران
مرمريت پاچه ابراهيم خاني باختران ۵۵ كيلومتري جنوب شرقي باخترا و ۲ كيلومتري شرق هرسين ۹ ۱۰۰۰ شركت تعاوني شماره ۱۰ باتران- روستاي سرمد حسن خاني
مرمريت قرمز قهستان قم تهران ۴۵ كيلومتري جنوب غربي شهرستان قم و ۸ كيلومتري مشرق قلعه چم ۸ ۴۹۰۰ شركت معدني ايرانسنگ خيابان سپهبد قرني كامل پلاك ۵
مرمريت كوه سفبد تهران ۳۰ كيلومتري شمالشرقي شهرستان قم۰ راه قمرود- كوه سفيد ۸ ۱۵۷۱۳ شركت خدمات و توسعه معادن ايران تهران خيابان ابن سينا پلاك ۹۶
مرمريت دهنو چهارمحال و بختياري ۳ كيلومتري شرق دهنو شهرستان فارسان ۶ در مرحله تجهيز و آماده‌سازي آقاي امرا… علي اصل خميني شهر خيابان شريعتي شمالي كوچه فرهنگ پلاك
سنگ ساختماني مرمريتي تومانگ چهارمحال بختياري ۴۳ كيلومتري شمال غربي شهركرد ۱۱ كيلومتري بن ۶ در مرحله آماده‌سازي شركت تعاوني ۱۳۹ گستر شهركرد- بن جنب دبستان منتظري پلاك ۲ بابايي مقدم
مرمريت چهارمحال بختياري ۴۸ كيلومتري جنوب شهر بروجن- ۷ كيلومتري شمال روستاي دوراهان ۵ ۱۶۰۰ اداره كل معادن و فلزات استان چهارمحال بختياري مجوز اماني.
مرمريت اسدآباد چهارمحال بختياري ۶ كيلومتري جنوبغربي جوقان- فارسان ۶ ۲۵۰ آقاي غلامرضا يوسفي نجف‌آباد خيابان گل بهار شرقي جنب كودكستان شهيد معين
مرمريت گهرو چهارمحال بختياري ۴۶ كيلومتري جنوب شهركرد ۵ ۲۰۰ بنياد مسكن انقلاب اسلامي بروجن

ماده معدني و نام معدن استان محل و موقعيت جغرافيايي تعداد شاغلين ميزان استخراج سالانه (تن) ۱۳۶۶ نام و نشاني بهره‌بردار
مرمريت خوال سفيد خراسان ۴۷ كيلومتري جنوب شرق گناباد ۱۲ ۳۹۶۶ شركت منطقه‌اي معادنن خراسان مشهد خيابان احمدآباد
مرمريت تلخ بخش خراسان ۱۶۳ كيلومتري جنوبغرب مشهد از جاده تربت حيدريه بسمت كدكن ۷ ۷۹۷۹ شركت منطقه‌اي معادن خراسان مشهد- خيابان احمدآباد- سه‌راه راهنمائي تلفن: ۹۱۸۰۴ -۲۷۳۵۰
مرمريت قلعه سبزوار خراسان ۷۲ كيلومتري شمال‌غرب سبزوار بخش قواره- الوان‌ده ۷ ۱۲۷۰۲ شركت منطقه‌اي معادن خراسان مشهد خيابان احمدآباد (فيضيه)
مرمريت كوه خراسان خراسان ۱۸ كيلومتري جنوب شرقي بيدخت (گناباد) ۲۵۸ كيلومتري جنوب مشهد ۱۲ در مرحله تجهيز و آماده‌سازي شركت منطقه‌اي معادن خراسان مشهد خيابان احمدآباد (فيضيه)
مرمريت خلج خراسان ۷ كيلومتري جنوب مشهد ۱۲ ۴۹۶۴ قواره
۱۲۸۳ لاشه شركت منطقه‌اي معادن خراسان مشهد خيابان فيضيه سه راه راهنمايي
مرمريت محمد آباد و كمرسنگلو سبزوار خراسان ۶۱ كيلومتي جنوب سبزوار (محمدآباد- كمرسنگلو- سنجرو) ۱۹ ۲۸۷۷۳ شركت منطقه‌اي معادن خراسان مشهد خيابان فيضيه سه راه راهنمايي
تراورتن ماه چشمه خزر تربت جام خراسان ۶۱ كيلومتري جنوبغربي تربت جام ۱۰ ۴۸۰۰ شركت تعاوني اتحاد شماره ۲۰۳ تربت جام روستاي قلعه نوعليا با خزر
مرمريت اسوآاباد خراسان ۵۲ كيلومتري شرق گناباد ۷ ۱۳۱۳۲ شركت منطقه‌اي معادن خراسان مشهد- خ. احمدآباد- سه راه راهنمائي ساختمان ۲۲ بهمن
مرمر كوه‌كمر بجنورد خراسان ۱۳ كيلومتري جنوبشرقي بجنورد- (راه شيروان-مسير جاده روستايي چهار خروار) ۷ ۱۵۰۰ شركت تعاوني قائم بيت‌المقدس
ماده معدني و نام معدن استان محل و موقعيت جغرافيايي تعداد شاغلين ميزان استخراج سالانه (تن) ۱۳۶۶ نام و نشاني بهره‌بردار
مرمريت زروند خراسان ۱۵۷ مكيلومتري جنوب غربي مشهد ۹ ۳۸۳۵ قواره شركت منطقه‌اي معادن خراسان مشهد- خ احمدآباد- سه راه راهنمائي ساختمان ۲۲ بهمن
سنگ ساختماني مشهد خراسان ۳ تا ۷ كيلومتري شرق مشهد ۵۵ قواره ۵۴۸۰
لاشه ۱۲۱۰۲۰ شركت منطقه‌اي معادن خراسان
مرمر تراورتن كلاته‌سري خراسان ۸۵ كيلومتري شمال غربي قائن و شمال روستاي كلاته سري ۷ ۱۱۰۰ شركت منطقه‌اي معادن خراسان
مرمريت رخنه گرگ خراسان ۱۰۶ كيلومتري جنوبشرقي شهرستان مشهد ۳ در مرحله تجهيز و آماده‌سازي شرك تمنطقه‌اي معادن خراسان
مرمريت كربلائي قدم خراسان ۱۰۴ كيلومتري جنوبشرقي مشهد راه سرخس از خارزاربمسافت ۴۲ كيلومتري راه بيدخت- روستاي كربلائي قدم ۲۳ ۳۲۵۶۸ شركت منطقه‌اي معادن خراسان مشهد- خيابان احمدآباد-سهراه راهنمائي
مرمر باباامان بجنورد خراسان ۱۴ كيلومتري جنوب شرق بجنورد و مشرق قارلق ۹ ۶۸ كوپ
۲۳۸ لاشه شركت سهامي كل معادن ايران تهران خيابان طالقاني ۱/۴۶۷
مرمريت عنبرسرا خراسان ۵۰ كيلومتري شمالشرقي حيدريه و ۲۳ كيلومتري شمال شرقي كاريزبالا ۱۲ ۳۷۰۰ شركت تعاوني كارسنگ تربيت حيدريه و شركت تعاوني ۲۲۰
مرمريت يونسي مارانديز خراسان ۱۰۲ تا ۱۱۰ كيلومتري جنوبغربي تربت حيدريه به فيض‌آباد و بجستان) ۹ ۷۸۹ شركت منطقه‌اي معادن خراسان مشهد- خيابان فيضيه-سه راهنمائي ساختمان ۲۲
مرمر چهارخروار خراسان ۱۳ كيلومتري جنوبشرقي بجنورد ۱۲ ۲۳۴۴ شركت تعاوني قائم بجنورد خيابان شهيد بهشتي جنب مسجد انقلاب
تراورتن و آهك اژدهاتو زنجان ۱۵ كيلومتري جنوب غرب زنجان از مسير جاده زنجان بيجار ۹ يك‌سوم قواره آور در مرحله آماده‌سازي شركت ملي سرب و روي ايران تهران- خيابان بخارا روبروي بيمارستان پاستور

ماده معدني و نام معدن استان محل و موقعيت جغرافيايي تعداد شاغلين ميزان استخراج سالانه (تن) ۱۳۶۶ نام و نشاني بهره‌بردار
آهك مرمريتي آب سفيد(كوه آبشرف) سمنان ۹۲ كيلومتري شمال شرقي سمنان(راه دامغان از رضي آباد به جماران پائين و آب شرف) ۵ ۲۳۵۰ لاشه
۴۰۰ كوپ بانك استان سمنان- شر دريان سمنان بولوار ۱۷ شهريور
مرمرسم قرقر و خاش سيستان بلوچستان ۱۴۰ كيلومتري جنوب زاهدان و ۶۰ كيلومتري شمال خاش (در يك كيلومتري حاشيه شمالي جاده) ۵ ۱۵۰ محمد علي عباسي هرفته- ميدان آزادي ۸ متري ۸۰ دستگاه كوي آزادگان
مرمريت كهنوك سيستان بلوچستان ۷۰ كيلومتري شمال خاش- جاده خاش- زاهدان ۵ ۱۴۰ علي ذاكري خرفته زاهدان خيابان دانشگاه
مرمرچاه زرد سيستان بلوچستان ۱۴۹ كيلومتري شمال غربيه زمان از طريق جاده بم ۱۰ ۲۶۰۲ شركت سنگان تهران- خيابان شيخ هادي كوچه رجب ريگي پلاك ۲۱
مرمر فازي لك سيستن بلوچستان ايرانشهر ۳۳۵ كيلومتري شمال ايرانشهر از مسير جاده بم ۸ ۵۰ محمد حجازي زاده- تهران- شميران- پاسداران شماليتنگستان چهارم- فاز دوم دست چپ پلاك ۱۲ تلفن: ۲۸۹۱۰۲
مرمريت سياه خاش سيستان بلوچستان ۹ كيلومتري شرق خاش ۵ ۵۰۰۰ شركت تعاوني شماره ۲۲ سنگبري تفتان- ايرانشهر كيلومتر ۱۲ جاده بمپور
سنگ چين چاه سوارآغا ني‌ريز فارس ۶۷ كيلومتري غرب شهرستان ني‌ريز ۷۲ ۴۷۰۰۰ كوپ
۱۰۲۰۰ گلداني شركت خدمات و توسعه معادن ايران- تهران خيابان ابن سينا پلاك ۹۶ تلفن: ۶۲۸۸۹۷-۶۲۳۳۶۰