بررسي و مقايسه كشت مكانيزه و سنتي بر روي عملكرد گندم سرداري در شرايط ديمزارها

اهميت، ضرورت، اهداف و روش تحقيق:
نوسانات فراوان در ميزان و زمان بارشهاي اوليه كشت ديم را همواره با ريسك زيادي مواجه مي سازد. و از آنجائيکه خطي كارهاي موجود بذر را در عمق نسبتاً يكنواخت قرار مي دهند، لذا در کشت ماشيني در ديمزارها بذور بطور يكسان در معرض خطر ناشي از تنشهاي رطوبتي قــرار مي گيرند( ۶ ). استفاده از بذرکارهاي مناسب با توجه به شرايط آگروکليمائي منطقه ميتواند تاحدي

ريسک ناشي از پراکنش نا مناسب بارشهاي اوليه را کم نمايد اين بررسي بمنظور يافتن مناسبترين شيوه بذرکاري در اراضي ديم منطقه بيونيج صورت گرفت و بدين منظور بدليل اختلاف در نحوه کشت از بذرکارهاي کشت گستر و همدان برزگر استفاده شد و سه روش کشت مکانيزه باروش سنتي مرسوم در منطقه مورد مقايسه عملکرد قرار گرفتند.

هدف از اجراي اين آزمايش بررسي و تعيين مناسبترين روش كشت و تاثير آنها بر روي عملكرد گندم سرداري بوده است. در اين تحقيق سه روش متفاوت کشت مکانيزه با روش سنتي مرسوم منطقه مورد مقايسه قرار گرفتند.
نتايج:
با توجه به نتايج بدست آمده از اجراي طرح بذرکار کشت گستر ۹ رديفه با اختلاف ۵۲۷ کيلو گرم نسبت به تيمار رديف دوم (کشت سنتي) و برتري زياد نسبت به ساير تيمارها مي تواند براي منطقه توصيه شود.
توصيه‌هاي فني و ترويجي به بخش اجرا: بر اساس تحقيقات و تجارب بدست آمده شرايط بسيار متغيير اقليمي مي تواند نتايج حاصل را در دراز مدت تحت تأ ثير گذاشته احياناً تغيير دهد لذا به نتايج حاصل از اجراي يکسال آزمايش نمي توان زياد اکتفا نمود و پيشنهاد مي شود براي بدست آمدن نتيجه قابل اعتمادتر آزمايش بمدت دوسال ديگر در دو مکان اجراء شود

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

مشخصات طرح ——————————————————
چكيده ————————————————————
واژه هاي كليدي: —————————————————–
مقدمه ————————————————————-
هدف ————————————————————
مواد و روش ها —————————————————–
نتايج ————————————————————-
بحث: ————————————————————
پيشنهاد ———————————————————–
منابع مورد استفاده —————————————————

 

چكيده:
اين تحقيق بمنظور دستيابي به بهترين نحوه بذركاري با چهار روش كشت بر روي عملكرد گندم سرداري در شرايط ديم اجراء گرديد، طرح در چهار قطعه زمين يک هکتاري اجراء شد. سطوح فاكتور نحوه بذركاري عبارت بودند از چهار روش كشت: ۱- خطی کار همدان برزگر (كود زير بذر) ۲- خطي كار کشت گستر ۱۱ رديفه ۳- خطي كار کشت گستر۹ رديفه ۴- كشت به روش سنتي. نتايج

عملکرد دانه نشان دادكه بين سطوح مختلف نحوه بذركاري بر روي عملکرد گندم و همچنين وزن هزاردانه اختلاف بسياری وجود داشت. بطوري که خطي کار ۹ رديفه با ۲۶۸۰ کيلوگرم در هکتار از بيشترين و خطي کار همدان برزگر با ۱۷۲۳ کيلوگرم در هکتار از کمترين عملکرد برخوردار بودند.همچنين از نظر وزن هزار دانه بين تيمارهاي آزمايش اختلاف وجود داشت بطوري که خطي کار ۹ رديفه نسبت به ساير روشها برتري داشت.

واژه هاي کليدی:
گندم، ديم، روش کشت

مقدمه:
ديم‌كاري به معني كشت بدون آبياري است و به زراعتي گفته مي‌شود كه با آب باران رشد و نمو نمايد. كلمه ديم از زمانهاي قديم بين مردم اين مرز و بوم مصطلح بوده و از آن به مفهوم هر چيزي كه رها شده وخارج از كنترل باشد ياد شده و از فرهنگهاي فارسي نيز زراعتي كه از آب باران استفاده مي‌كند معني شده است. در كشور ما اصولاً مراتع و ديمزارها هميشه به صورتي قابل تبديل به يكديگر بوده و با توجه به شرايط جوي و اجتماعي و اقتصادي در بعضي از سالها از سطح يكي

كاسته شده و به سطح ديگري افزوده مي‌گردد و تفكيك مرتع و ديم مشكل به نظر مي‌رسد. چون زمين‌هايي كه در ديمزارها براي يك يا چند سال آيش گذاشته مي شود در اين مدت به عنوان يك تكنيك و فن شناخته نشده و يا حداقل براي بسياري از كشاورزان جا نيفتاده است. در بسياري از ديمزارهاي كشور ما لازمه ديم كار بودن آشنايي با اصول كشاورزي و بخصوص ديم كاري مورد نظر نبوده و ديم كاري بعنوان فعاليتي جدي به حساب مي‌آمده كه صاحبان حرفه‌هاي مختلف و خوش

نشين‌هاي دهات قسمتي از وقت خود را به ديم كاري اختصاص مي‌داده‌اند. در حاليكه اين رشته عظيم از زراعت بخصوص در كشور ما بايستي از اهميت و منزلت خاصي برخوردار باشد. زراعت ديم گندم، جو و نخود بخش عظيمي از اراضي مزروعي كشور را به خود اختصاص داده و توليد گوشت و حل مشكل بزرگ تغذيه دام در ايران بدون ايجاد منابع بزرگ توليد علوفه در شرايط ديم امكان پذير نمي‌باشد.
نوسانات فراوان در ميزان و زمان بارشهاي اوليه كشت ديم را همواره با ريسك زيادي همراه نموده است ( ۴،۵،۶). بذوري كه درعمق كم كشت مي‌شوند با بارشهاي اوليه جوانه زده و سبز مي‌گردند و اين بذور ممكن است بعلت طولاني شدن زمان بين دو بارندگي و بروز تنش رطوبتي از بين بروند. همچنين بذور عميق براي جوانه زدن نياز به ميزان بارندگي بيشتري دارند در اين حالت ممکن است باران کافي و موثر دير هنگام نازل شود بنابراين بذور عميق ودير کاشت با خطر کرپه شدن مواجه هستند. از طرف ديگر جهت بهره گيري هرچه بيشتر نور و مواد غذائي خاک بذر کاري بايد با آرايش مناسب از نظر تراکم و فاصله خطوط کشت انجام شود.

در بذرکاري سنتي بذور در در اعماق مختلف قرار ميگيرند که اين امر باعث افزايش قابليت انعطاف زراعت در مقابل تنشهاي رطوبتي اوائل فصل ميشود اما بدليل عدم يکنواختي در پخش بذور، تلفات خاک و رطوبت و همچنين بذور سطحي و خيلي عميق مطرح است. اما در کشت با بذر کارها زراعت باعمق نسبتاً يکسان و آرايش يکنواخت انجام مي شود که اين امر ضمن داشتن مزيت داراي معايبي از جمله عدم قابليت انعطاف در مقابل تنشهاي رطوبتي در اوائل و اواخر فصل ميباشد.

در اين حالت بذور بطور يکسان در معرض خطر قرار ميگيرند و همچنين در سالهاي مرطوب و مناسب رشد رويشي افزايش يافته و موجبات ورس زراعت را فراهم ميکند و در سالهاي خشک و نامناسب رشد رويشي کم موجب افزايش تبخير از فاصله هاي خالي بين خطوط کشت و غلبه علفهاي هرز مي شود (۵) با توجه به موارد فوق از آنجائيکه بذرکارهاي کشت گستر و همدان برزگر از نظر نحوه کشت با يکديگر و همچنين با روش سنتي اختلاف دارند به منظور دست يابي به من

اسبترين روش کشت در منطقه بيونيج و توصيه آن به کشاورزان مورد ارزيابي قرار گرفتند.

هدف:
هدف از اجراي اين آزمايش بررسي تعيين مناسبترين روش كشت ديم و تاثير آنها بر روي عملكرد گندم سرداري در منطقه بيونيج بوده است.

مواد روش ها:
بمنظور بررسي اثر فاكتور نحوه بذركاري بر روي عملكرد گندم در شرايط ديم،آزمايش در زميني كه سال قبل تحت عمليات ذخيره سازي رطوبت و مبارزه با علف هاي هرز قرار گرفته بود كشت شد(۳). زمين آزمايش قبل از كشت ديسك زده شد و تمام كود مصرفي براساس فرمول كودي N40P40 همزمان با كشت، توسط بذركارها كه منضم به كود كار بودند مصرف گرديد و در روش سنتي كود آماده شده با دست و همزمان با بذرپاشي و در سطح مزرعه پخش شد و سپس بوسيله گاوآهن برگردان دار كود و بذر به زيرخاك برده شدند.قبل از کاشت بذر با سم مانکوزب ضد عفونی شد و ميزان

بذر بر اساس ۴۰۰-۳۵۰ بوته در متر مربع با توجه به وزن هزاردانه محاسبه و مصرف شد عمق کشت براي بذرکارها ۸ سانتيمتر از سطح اوليه خاک در نظر گرفته شد.
کشت بصورت چهار روش زير انجام شد
۱- خطي کار همدان برزگر اين خطي کاركود را زير بذر قرار مي دهد
۲- خطي کار کشت گستر ۱۱ رديفه اين خطي کار كود و بذر را توأم کشت مي کند
۳- خطي کار کشت گستر۹ رديفه اين خطي کار كود و بذر را توأم کشت مي کند
۴- كشت بروش سنتي ( كود و بذر بصورت تصادفي در اعماق مختلف قرار مي گيرند)
در اين مورد مي توان به بعضي از خصوصيات بذركارها و نحوه كشت آنها اشاره كرد.
الف – خصوصيات خطي كار برزگر همدان:

– بذركار برزگر همدان كود و بذر را در دو عمق جداي از با فاصله ۵ سانتيمتر از هم قرار مي دهد، انتخاب موقعيت قرار گيري بذر يا كود بستگي به انتخاب كاربر دارد.
– به دليل مشکل عبور بقايا از لابلاي شيار بازکنها خاک در جلو خطي کار جمع مي شود.
– فاصله خطوط كشت در اين كارنده۱۷ سانتيمتر مي باشد.
– شيار بازكنهاي اين خطي كار از انواع چكمه اي مي باشد.

ب – خصوصيات بذركار کشت گستر ۱۱ رديفه:
– بذركار کشت گستر كود و بذر را بصورت توأم در يك عمق قرار مي دهد.
– كل واحدهاي كارنده اين بذركار بذور را داخل جوي كشت مي كنند.
– داراي ۱۱ شيار بازكن با فاصله خطوط كشت ۲۰ سانتيمتر است.
– شياربازكنها از انواع بيلچه اي مي باشد.

ج- خصوصيات بذركار کشت گستر ۹ رديفه:
– اين بذركار كود و بذر را بصورت مخلوط و در يك عمق قرار مي دهد.
– كل واحدهاي كارنده اين بذركار بذور را داخل جوي كشت مي كنند.
– داراي ۹ شيار بازكن مي باشد با فاصله خطوط كشت ۲۵ سانتيمتر است.
– شياربازكنها از انواع بيلچه اي مي باشد.