چکیده –
اینترنت اشیا مفهومی رایانشی است برای توصیف آیندهای که در آن اشیای فیزیکی یکی پس از دیگری به اینترنت وصل میشوند و با اشیای دیگر در ارتباط قرار میگیرند. این مفهوم از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا اشیا وقتی بتوانند خود را بهصورت دیجیتالی ارائه کنند، درنهایت به پدیدهای بسیار فراتر از کلیتی که در واقعیت هستند، تبدیل خواهند شد. هدف از اینفنّاوری این است که به همان روشی که

کامپیوترها باهم ارتباط برقرار میکنند اشیا نیز بتوانند باهم به تعامل بپردازند. برای پیادهسازی چنین مفهومی بهفنّاوریهای خاصی نیاز است و چالشهای فراوانی پیش روی آن قرار دارد بااینوجود زمینه های بسیار متنوعی برای استفاده وجود دارد. در این مقاله ابتدا این ایده را بهطور کامل بررسی کرده و بعدفنّاوریهای موردنیاز برای پیادهسازی آن را معرفی میکنیم و کاربردهای آن را بهطور خلاصه موردبحث قرار داده و مثالهایی از کاربردهای آن میآوریم. سپس چالشهایی که با آن روبروست را تشریح نموده و رشد اقتصادی شرکت های بزرگ به کمک اینترنت اشیا را در آینده بررسی و درنهایت نتیجهگیری مقاله را ارائه میکنیم.

کلیدواژهها: اینترنت اشیا، چیپ شناسایی مبتنی بر فرکانس رادیویی، حسگر بیسیم، سیستم نام منبع یکپارچه

-۱ مقدمه

ظهور اینترنت، تحولی بزرگ در جهان ایجاد کرد و بـا توجـه به میزان استقبال مردم از آن، فعالان حوزه تکنولـوژی و فنـاوری به فکر استفاده از اینترنت در بخش هـای مختلـف زنـدگی مـردم افتادند. حالا دیگر بیش از یک دهه است که ایـن تنهـا انسـانهـا نیستند که از طریق اینترنت با یکدیگر تعامل دارند بلکه مفـاهیم جدیــدی شــکلگرفتــه و محصــولات هوشــمندی بــه بــازار راه پیداکرده اند که از طریق تکنولوژی اشیا با یکدیگر و همچنـین بـا انسان ها ارتباط برقرار میکنند. گویی مـیتواننـد بـا شـما حـرف بزنند. یخچالی که سخن میگوید و در صورت تمام شدن هر یک از مواد غذایی به طور خودکار آن را به فروشگاه نزدیـک خانـهتـان سفارش میدهد، ساعتی که به حرف های شـما گـوش مـیکنـد،

ترموســتاتهــایی کــه عــادات شخصــی شــمارا یــاد مـیگیرنــد، خودروهایی که به شما میگوید نیاز بـه قطعـه ای جدیـد دارد یـا یک اتو که مدتی روشن است و به شما هشدار میدهد تا بتوانیـد حتی با ریموت کنترل۱، از راه دور آن را خاموش کنیـد، هـر یـک مثالهایی از اینترنت اشیا هستند.

-۲ تاریخچه و تعریف اینترنت اشیا

اینترنت اشیا مفهومی است که بـهسـختی مـیتـوان تعریـف دقیقی از آن ارائه کرد. درواقع گروه های مختلف تعاریف مختلفی از این مفهوم ارائه کردهاند. نقطه مشترک همه این تعاریف در این مفهوم نهفته است که در تعریف اولیه از اینترنت، داده ها مقولاتی

۱ Remote Control×

۱

بودند که کاربران تولید می کردند امـا در تعریـف جدیـد، داده هـا تولید اشیا هسـتند. ایـن مفهـوم در ابتـدا از طریـق پـروژههـای مؤسسه فناوری ماساچوست ۱ و نشریات تحلیلی فراگیـر شـد؛ امـا اصطلاح اینترنت اشیا اولین بار از سوی کـوین اشـتون۲ در سـال ۱۹۹۹ مطرح شد .[۱] اشتون این مفهوم را در مقاله ای در نشریه ۳RFID در سال ۱۹۹۹ به بهترین نحـو تشـریح کـرده اسـت کـه بدین شرح است: »اگر ما رایانه هایی داشتیم که همه چیز را درباره همه چیز می دانستند و بدون هیچ کمکی از سوی ما از داده هـایی کــه خــود جمــعآوری و اســتفاده مــیکردنــد، در آن صــورت می توانستیم همه چیز را ردگیری و اندازه گیری کنیم و با این کـار تا حد زیادی از اتلاف وقـت و انـرژی و هزینـه جلـوگیری کنـیم. همچنین می دانستیم چه چیزهـایی را بـرای تعـویض، تعمیـر یـا راه اندازی لازم داریم و آیا اشیا خـود بـهتنهـایی قـادر بـه اجـرای وظایف خود هستند یا خیـر. وقتـی صـحبت از اتصـال بـه میـان می آید، بیشتر ما به رایانه، تبلت و گوشی هوشمند فکر مـیکنـیم اما اینترنت اشیا جهانی را توصیف می کنـد کـه در آن همـه چیـز به صورت هوشمند به یکدیگر متصل می شوند و باهم ارتباط برقرار می کنند. به عبارت دیگر با اینترنت اشـیا جهـان فیزیکـی بـه یـک سیستم اطلاعاتی بزرگ تبدیل میشود.«

-۳ فناوریهایی که در پیادهسازی اینترنت اشیا به کار گرفته میشوند.

برای این که اشیا با همدیگر و یـا بـا شـبکه اینترنـت تعامـل داشته باشند، به تکنولوژیهایی زیادی نیاز وجود دارد. روشی کـه معمولاً اشیا به هم متصل میشوند بیسـیم اسـت، ابـزار اتصـال بیسیم، چیپ های شناسایی مبتنی بر فرکانس رادیـویی۲] ۴،[۳ و شبکههای حسگر بیسیم هستند که به ترتیب کـار شناسـایی آیتمها و حس کردن محیط اطراف را انجام میدهند. نخست بـه معرفی RFID، NFC و حسگرها پرداخته و سـپس فنـاوریهـای

بعدی را بررسی مینماییم.