چکیده

نمونههاي ابررساناي ErBa2-xKxCu3O7-δ به روش حالت جامد براي مقادیر ۰/۶، ۰/۴، ۰/۲، ۰/۱، ۰/۰۵، x = 0 با شرایط پخت یکسان ساخته شدند. دماي گذار (TC)،

چگالی جریان بحرانی((JC، ترموپاور در دماي اتاق((S، ضریب اکسیژن و پارامترهاي شبکه نمونه ها اندازهگیري شدند. نتایج نشان می دهند که با افزایش میزان پتاسیم، دماي گذار نمونه ها کاهش می یابد ولی این روند منظم نیست. با توجه به نتایج بدست آمده، علت کاهش TC، خروج اکسیژن از نمونه هاي ابررسانا با افزایش پتاسیم بودهاست. براي رفع این مشکل، نمونهها به مدت ۱۸ ساعت اکسیژندهی شدند که این امر افزایش TC تمامی نمونههاي آلائیده با پتاسیم را به دنبال داشت.

مقدمه

یکی از مهمترین و جالبترین موارد مورد بحث در مطالعه

ابررساناهاي دماي بالا، بررسی اثرات ناشی از

جانشینیهاي(آلایش) کلی و جزئی در اینبسیاريترکیبات است.

از خواص ترکیبات ابررساناهاي اکسید مس، حاصل مطالعات و بررسی جایگزینی عناصر مختلف در این گروه از مواد است.

آلایش ابررساناهاي ۱۲۳)کهRBa2Cu3O7-δ (R با ناخالصیهائی

ظرفیت متفاوتی دارند، تاثیر بسزائی در چگالی حاملهاي بار در سیستم دارد که منجر به تغییر در خواص الکترونیکی و ابررسانائی مواد میشود. با توجه به اینکه پتاسیم((K+ یک ظرفیتی و باریوم((Ba+2 دو ظرفیتی است، لذا انتظار داریم با جانشینی پتاسیم

بهجاي باریوم در ابررساناي ErBa2Cu3O7-δ، تعدادبار حاملهاي یعنی مسهاي سه ظرفیتی Cu+3، افزایش یابند و دماي گذار افزایش یابد. در مورد جانشینی پتاسیم بهجاي باریوم در ترکیب

محققان نتایج ضد و نقیضی را گزارش کردهاند.

برخی از محققان افزایش دماي گذار تا ۱۳۵K را گزارش

کردهاند[۱] در صورتیکه برخی دیگر کاهش دماي گذار با افزایش

میزان پتاسیم را گزارش نمودهاند۲]و.[۳ با توجه به نزدیک بودن ساختار بلوري و دماي گذار ابررساناهاي خانواده ۱۲۳باR و

توجه به نتایج بهدست آمده در مورد ساختار ابررساناي ErBa2