چکیده
از سیستم ازناسیون در فرایندهای تصفیه در مراحل مختلف می توان استفاده کرد. ازناسیون در این سیستم ها برای کاهش لجن

تولیدی، کاهش گرفتگی غشا و گندزدایی در مراحل پس از تصفیه استفاده می شود. در این مطالعه به بررسی تاثیر ازن بر
خواص لجن فعال پرداخته شده است. در این تحقیق از ٍ سیستم ناپیوسته: راکتور آزمایش و دیگری راکتور شاهد استفاده شد. غلظت لجن فعال در طول این تحقیق بین ٌُ-ٌٌ g.L-1 ، غلظت ازن بین ََ/ُ-َْ/ً mgO3.g-1MLSS و زمان ازن تزریقی

در محدوده ٌِ الی ٌَِ ثانیه بوده است. نتایج حاصل از مقایسه این دو سیستم نشان داد که غلظت جامدات معلق ( (MLSS با تزریق غلظت های مختلف ازن تغییر قابل ملاحظه ای نمی کند. میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی محلول (COD) در غلظت ازن کمتر از َ/َ mgO3.g-1MLSS کاهش یافت و میزان COD در غلظت های ازن بالاتر از َ/َ mgO3.g-1MLSS، افزایش یافت. میزان فعالیت تنفسی ویژه (sOUR) در تمام غلظت های ازن تزریقی افزایش یافت. به علاوه نتایج نشان داد که میزان پروتئین و پلی ساکارید محلول که از پارامترهای اساسی گرفتگی غشا می باشند، تا غلظت ازن َ/َ mgO3.g-1MLSS کاهش و در غلظت های بالاتر از َ/َ mgO3.g-1MLSS افزایش می یابد.
کلمات کلیدی: ازناسیون، لجن فعال، میزان فعالیت تنفسی، پروتئین و پلی ساکارید

ٌ. مقدمه
روش تصفیه همزمان شیمیایی- بیولوژیکی جدیدترین روش شناخته شده در دنیا می باشد. در این روش ازن همراه با هوا به

استخرهای هوادهی که در آنها تصفیه بیولوژیکی در حال انجام است دمیده می شود. ازن به عنوان یک اکسید کننده قوی

شناخته می شود که از دو طریق با مولکول های لجن واکنش می دهد: واکنش مستقیم و واکنش غیرمستقیم. ازن تزریق شده به سیستمهای لجن فعال سبب بهبود کارکرد و همچنین افزودن برخی برتریهای ویژه در تصفیه بیولوژیکی می گردد. ازن می تواند میکروارگانیسم های موجود در لجن فعال را از بین ببرد و مواد آلی آزاد شده از سلولها را اکسید کند. فرآیند ازناسیون
لجن شامل واکنش های تجزیه توده های لجن، حل شدن، تشکیل مواد معدنی (اکسید کردن مواد آلی آزاد شده به کربن دی

اکسید) می باشد ] ٌ.[ به طور خلاصه افزودن ازن به تصفیه زیستی اثرات زیر را به همراه دار د: حذف یا کاهش تولید لجن
مازاد ]ِ-ٍ[، قدرت گندزدایی قوی ]ِ[، شکستن ترکیبات دیر تجزیه و یا غیر قابل تجزیه برای زیست توده ]ّ[، شکستن

ترکیبات بازدارنده و سمی ]ُ،َ[، افزایش فعالیت سلولهای میکروبی زنده ]ّ[، حذف بو و رنگ، کنترل کدورت، غلبه بر پدیده تورم لجن، جلوگیری از پدیده کف کردن ]ٍ[، کاهش گرفتگی ]َ،ْ.[

در تحقیقات صورت گرفته توسط محققان میزان ازن مورد نیاز برای کاهش ًًٌ درصد لجن تولیدی از ًٍ/ً تا ِ/ً gO3.g-1TSS گزارش شده است. به علاوه آنها نشان دادند که هزینه عملیاتی کل فرآیند لجن فعال و ازناسیون کمتر از فرآیند لجن فعال متداول با در نظر گرفتن آب گیری از لجن و حذف لجن، میباشد. هزینه کل عملیات در صورت استفاده از ازناسیون

ًًٌََ € کاهش می یابد ]َ.[ محققان دریافته اند که با تزریق mgO3.g-1DSًِ، SCOD ، پروتئین و پلی ساکارید افزایش و

فعالیت تنفسی کاهش می یابند ] ُWu .[ و همکاران، ًًٍَ گزارش کرده اند مقدار بهینه ازن برای کاهش گرفتگی در
بیوراکتور غشایی mgO3.g-1SS ٍِ/ً است ]ْ.[

برای عملیاتی کردن استفاده از ازن در سیستمهای تصفیه پساب به کمک فرآیندهای زیستی بخصوص فرآیندهای لجن فعال با دانسیته بالای سلولی مانند بیوراکتور غشایی احتیاج به بررسی تاثیر ازن در غلظتهایی متفاوت با آنچه که در تحقیقات محققان

در سیستمهای متداول لجن فعال به آنها اشاره