چکیده

این مقاله به بررسی تاثیر طول دوره تصدي مدیران عالی رتبه شرکت ها بر میزان رشد سود سال هاي آتی شرکت ها می پردازد همچنین حضور اعضاي غیر موظف بر رشد سود سال هاي آتی شرکت ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش یک مجموعه ۱۱۸ عضوي از شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاي ۱۳۸۷- ۱۳۹۲ می باشد که با روش حذف سیستماتیک از کل شرکت هاي بورس تهران بدست آمده اند همچنین براي آزمون فرضیه ها از الگوي رگرسیون و داده هاي ترکیبی استفاده شده است.داده هاي مورد نظر پس از جمع آوري از طریق نرم افزار Excel دسته بندي و تلخیص شده سپس مدل تحقیق از طریق نرم افزار Eviews 6 مورد تحلیل و آزمون قرار گرفته است.

نتایج ، روابط مورد نظر را تایید کرده و آشکار می کند که بین متغیر هاي مستقل (دوره تصدي ریاست هیات مدیره شرکت ، دوره تصدي مدیر عامل شرکت ،دوره تصدي اعضاي غیر موظف هیات مدیره) با متغیر وابسته رشد سود آتی شرکت رابطه معنی دار وجود دارد.

کلمات کلیدي: دوره تصدي هیات مدیره ، دوره تصدي مدیرعامل ، نسبت اعضاي غیرموظف ، رشد سود سهام

National Conference

٢٠١٥/ ٥/٢١ Kome elmavaran danesh R.S. Institute
٢١١٢ Article Code:

١

.۱ مقدمه :

مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارش مالی و موضوع اصلی در میان تمامی سهامداران شرکت می باشد از آنجا که میزان سود یکی از معیارهاي مهم ارزیابی عملکرد محسوب می شود، بنابراین هر گونه دخالتی که سبب شود صحت گزارش ها خدشه دار گردد می تواند بر نحوة تصمیم گیري کاربران گزارش هاي مالی تأثیر گذار باشد . [۱۶]
دردنیاي امروز مدیریت نقش تعیین کننده در افزایش بازدهی و سود آوري شرکت ها دارد. در میان چهار عامل کلیدي موفقیت درسازمان ها شامل نیروي کار، سرمایه، مواد اولیه و مدیریت، امروزه نقش مدیریت بیش از هر زمان دیگري اهمیت یافته است. دردنیاي رقابتی امروز فشار زیادي براي دستیابی سریع به نتایج مطلوب و به تبع آن تصمیم گیري هاي سریع وجود دارد که مدیران در اجراي این مهم نقش حیاتی دارند و گاه در اثر نرسیدن به نتایج مطلوب در زودترین زمان ممکن تغییرات مدیریتی درسازمان صورت می گیرد [۵]

در شرکت هاي داراي سازوکارهاي مطلوب حاکمیت شرکتی از قبیل تفکیک وظایف و یا ترکیب بهینه از مدیران موظف و غیر موظف به احتمال زیاد نظارت موثرتري بر مدیریت صورت می گیرد؛ البته باید در نظر داشت که وجود جابجاییهاي گسترده در مدیریت عالی شرکت همواره به معنی جایگزینی مدیران ضعیفتر توسط مدیران قويتر نیست بلکه ممکن است در پشت پرده این تغییرات انگیزههاي پنهان دیگري نیز در کار باشد و موجب راه نیافتن افراد شایستهتر به هیات مدیره شود.[۹]

.۲ بیان مسئله :

در دنیاي سرمایه گذاري امروز تصمیم گیري شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاري باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیري اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیري تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاري متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهاي اوراق بهادار ،گزارشگري مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند[۴] به همین دلیل یکی از اهداف حسابداري و تهیه صورت هاي مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل در تصمیم گیري است. از آنجایی که افزایش طول مدت حضور مدیر عامل ، ریاست هیات مدیره و همچنین اعضاي غیر موظف هیات مدیره به عنوان تصمیم گیرندگان شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیریشان نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده می گردد کاهش دوران تصدي به دلیل ناآشنایی با شرایط داخلی و خارجی شرکت و نوع صنعتی که به آن وارد شده اند رشد سود سال هاي آتی شرکت تحت الشعاع قرار گرفته و کاهش می یابد و بالعکس با افزایش دوران تصدي این افراد به دلیل این که با وضعیت درونی و بیرونی شرکتی که در آن در حال فعالیت می باشند آشنایی بیشتري دارند رشد سود سال هاي آتی را در پیش خواهد داشت .[۵]

حال با توجه به آنچه در بالا بیان شد در این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سؤال هستیم که بین دوره تصدي مدیر عامل شرکت و ریاست هیات مدیره و اعضاي غیر موظف هیات مدیره با رشد سود سال هاي آتی رابطه معنی داري وجود دارد یا نه ؟

٢

.۳تاریخچه مطالعاتی :

وي تینگ (۲۰۱۲) به بررسی ارتباط بین طول دوره تصدي مدیریت شرکت با مدیریت سود در بورس اوراق بهادار چین پرداخت. او براي انجام تحقیق خود تعداد ۴۳۳ شرکت و تعداد ۲۱۶۵ شرکت سال را برگزید او براي انجام این تحقیق از فاصله زمانی بین سالهاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ استفاده نمود نتایج حاصل از تحقیق وي نشان از وجود ارتباط مستقیم بین طول دوره تصدي مدیریت شرکت با مدیریت سود داشت.[۱۵]