بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

چکیده
حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود ، در اين پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . دوره زمانی تحقیق ۴ سال و از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.
واژه های کلیدی:کیفیت گزارشکری مالی،کارایی سرمایه گذاری،اندازه شرکت،وجه نقد نگهداری شده،فرصت های رشد،عینی بودن دارایی ها

مقدمه
عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.
گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

پیشینه ی پژوهش
بوشمن و اسمیت در سال ۲۰۰۱ و لمبرت و همکاران در سال ۲۰۰۷ طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود. همچنین بیدل و هیلاری در سال ۲۰۰۶ طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت، ۲۰۰۱، ص ۲۳۸).
جنسن و مایر در سال ۱۹۸۶ طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر،۱۹۸۶،ص ۳۲۳).
فنگ لی در سال ۲۰۱۰ طی تحقیقی به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر هزینه سرمایه، عدم اطمینان به اطلاعات و مسئله نمایندگی پرداختند .و به این نتیجه رسیدند که کیفیت بالای گزارشگری مالی باعث کاهش هزینه سرمایه و هزینه نمایندگی می شود.
اُسو-اَنساه۱۹۹۸ به نقل از استيگلر ) ۱۹۶۱) و آلچين( ۱۹۶۹) بيان مي كند كه با توجه به امكانات اقتصادي در توليد و ذخيره اطلاعات، شركت هاي بزرگ به طور نسبي تمايل به صرف منابع بيشتري براي توليد اطلاعات دارند و افشاي اطلاعات در شركت هاي بزرگ بيشتر از شركت ها ي كوچك است.
يونس بادآور نهندي طی پايان نامه دکتراي حسابداري خود در سال ۸۸ تحت عنوان “تبيين و ارائه الگويي براي تعيين و ارزيابي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي در ايران” به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتايج آزمون هاي تک متغيره فرضيه هاي مرتبط با شناسايي عوامل موثر بر انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با سودآوري و کارايي مديريت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاري مديريت، اندازه، سرمايه بر بودن فعاليت، چرخه عملياتي و پيچيدگي محيط فعاليت شرکت رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي با ميزان فرصت هاي رشد، تمرکز مالکيت، ساختار هيات مديره، مالکيت اعضاي هيات مديره، صداقت مديريت و اهرم مالي شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد. نتايج آزمون هاي فرضيه هاي مرتبط با شناسايي پيامدهاي اقتصادي انتخاب کيفيت گزارشگري مالي نشان داد کيفيت گزارشگري مالي با هزينه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتي بين سرمايه گذاران رابطه منفي دارد. با اين حال بين کيفيت گزارشگري مالي و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معني داري مشاهده نشد.
روش شناسی پژوهش
تحقيق حاضر از نظر طبقه بندي بر مبناي هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی، توسعۀ دانش کاربردی در یک زمینه خاص مي باشد. هم چنین از نظر روش و ماهیت از نوع تحقيقات همبستگی است. هدف در این تحقیق ، تعیین میزان رابطه بين متغیر هاي پژوهش بوده و جامعه آماري شامل كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي۱۳۸۵تا۱۳۸۸ مي باشد و روش نمونه گيري ،حذف سيستماتيك میباشد، به اين ترتيب كه از بين اعضاي جامعه تنها شركت هايي كه شرايط زير را داشته باشند انتخاب مي شوند: ۱-اطلاعات ۴ ساله اخير آنها(۱۳۸۵الي۱۳۸۸)به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه شده باشد. ۲- سال مالی آن ها به پايان اسفند ماه ختم شود. ۳- وقفه های معاملاتی بیش از ۶ ماه نداشته باشند . ۴-اطلاعات مورد نياز را براي محاسبه متغيرهاي پژوهش ارائه داده باشند. با توجه به شرايط ذكر شده، ۷۹ شركت به عنوان نمونه مورد بررسي قرار گرفتند(برای هر متغیر این پژوهش تعداد۳۱۶داده سال،جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است). مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه اي، مقاله و اینترنت جمع آوری شده است. صورت های مالی و یادداشت های همراه شرکت های مورد مطالعه که توسط سازمان بورس اوراق بهادار منتشر گردیده است، به عنوان ابزار تحقیق معرفی می گردد. همچنین از نرم افزار ره آورد نوین براي استخراج داده های تحقیق استفاده شده است. لازم به ذکر است که داده ها و اطلاعات اين تحقيق از نوع داده های ثانویه هستند، که تحقیقاً دارای اعتبار و روایی مناسب می باشد. دراين تحقيق ،مفروضات رگرسيون شامل: ۱- نرمال بودن توزيع متغير وابسته (آزمون كلموگروف –اسميرنوف). ۲- استقلال خطاها (آزمون دوربين –واتسن). ۳-صفر بودن اميد رياضي(E(ei)=0). 4- ثابت بودن واريانس خطاهاي مدل. ۵- عدم همبستگي متغير هاي مستقل مورد آزمون قرار گرفته است.
مدل تحقيق و شيوه سنجش متغير ها
InvEff=α+ FRQ+ Size+ cash+ Group + Tang
کارایی سرمایه گذاری(.Inv. Eff)
جهت محاسبه کارایی سرمایه گذاری از فرمول انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار بااستفاده از مدل پیش بینی سرمایه گذاری به عنوان تابعی از رشد درآمد استفاده می شود.
〖Invest〗_(i,t)=a_0+a_1 NEG_(i,t)+a_2 〖%RevGrowth〗_(i,t-1)+a_3 〖NEG*%RevGrowth〗_(i,t-1)+ε_(i,t)
〖Invest〗_(i,t) : جمع سرمایه گذاری در ماشین آلات ،تجهیزات، زمین، ساختمان،مخارج تحقیق و توسعه منهای درآمد حاصل از فروش داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییهای شرکت i در سال t.
NEG_(i,t) : متغیر ساختگی که برای مقادیر منفی رشد درآمد شرکت مقدار یک می گیرد و در غیر این صورت مقدار صفر می گیرد.
〖%RevGrowth〗_(i,t-1): نرخ رشد سالانه درآمد شرکت i در سال t-1.
ε_(i,t): خطای باقی مانده
a_1 تا a_3ضرایب متغیر ها(شیب)
a_0 : مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسیون
طبق تحقیق بیدل (۲۰۰۹) مقدار انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار( مقدار خطای باقی مانده) به عنوان عدم کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. سرمایه گذاری کمتر از اندازه حاصل مقدار منفی این خطای باقی مانده و سرمایه گذاری بیش از اندازه بیانگر مقدار مثبت آن می باشد.
کیفیت گزارشگری مالی(FRQ)
برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی ابتدا بر اساس مدل مک نیکولز (۲۰۰۲)، کیفیت اقلام تعهدی را محاسبه می کنیم سپس قدر مطلق خطای باقی مانده را به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی درنظر می گیریم
کیفیت اقلام تعهدی: کیفیت اقلام تعهدی بر اساس مدل مک نیکولز (۲۰۰۲) محاسبه می شود. مدل مک نیکولز به شرح زیر است:

〖ΔWC〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) =β_(۰,i)+β_(۱,i) 〖CFO〗_(i,t-1)/〖Assets〗_(i,t) +β_(۲,i) 〖CFO〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) +β_(۳,i) 〖CFO〗_(i,t+1)/〖Assets〗_(i,t) +β_(۴,i) 〖Δsales〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) +β_(۵,i) 〖PPE〗_(i,t)/〖Assets〗_(i,t) +V_(i,t)
در معادله فوق:
〖ΔWC〗_(i,t) : برابر با تغییر در حسابهای سرمایه در گردش شرکت i در سال t که به شکل زیر محاسبه می شود:
تغییر در حسابهای سرمایه در گردش=افزایش در حسابهای دریافتنی+افزایش موجودی کالا+کاهش حسابهای پرداختنی و بدهی ها+کاهش در مالیات پرداختنی+ افزایش(کاهش) در سایر داراییها(بدهی ها)

〖Assets〗_(i,t) : میانگین داراییهای شرکت i در سال t
〖CFO〗_(i,t-1) : وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t-1
〖CFO〗_(i,t): وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t
〖CFO〗_(i,t+1): وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t
〖Δsales〗_(i,t) : تغییر در حساب فروش شرکت i در سال t
〖PPE〗_(i,t) : اموال ماشین آلات و تجهیزات شرکت I در سال t
V_(i,t) : خطای باقی مانده
β_(۱,i) تا β_(۵,i) ضرایب متغیر ها(شیب)
β_(۰,i) : مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسیون
مقدار خطای باقی مانده در معادله شماره (۲) بیانگر این است که خطای برآورد در اقلام تعهدی جاری ارتباطی با جریان وجه نقد عملیاتی ندارد و به وسیله تغییر در درآمد و ماشین آلات و تجهیزات قابل تبیین نیست. در این تحقیق این قدر مطلق خطای باقیمانده به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می گیرد
متغیر های تعدیل:
متغیر های تعدیل در این تحقیق شامل اندازه شرکت، وجه نقد نگهداری شده، فرصت های رشد، عینی بودن دارایی می باشد.
۱-اندازه شرکت : که برابر با لگاریتم داراییهای شرکت می باشد
Size=log(〖َAsset〗_t)
t : میزان داراییهای شرکت در سال 〖Asset〗_t
2- وجه نقد : بیانگر متغیر میزان وجه نقد شرکت می باشد که با استفاده از تقسیم برابر با وجه نقد بر کل داراییها استاندارد می شود.
۳-فرصت رشد : که به وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گیری می شود:
GROWOP = Pij / BVij
:GROWOP فرصت رشد
P_(ij ) : ارزش بازار سرمایه شرکت
〖BV〗_ij : ارزش دفتری سرمایه شرکت
۴- عینی بودن داراییها : نسبت عینی بودن داراییها که برابر است با:
Tang=〖PPE〗_(i,t)/(Total Ass〖et〗_(i,t) )
Tang: عینی بودن دارایی
〖PPE〗_(i,t): اموال ماشن آلات و تجهیزات شرکتi در سال t
Total Ass〖et〗_(i,t): کل داراییهای شرکتi در سال t
فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی ۱: بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی ۲: اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی۳: وجه نقد نگهداری شده شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی۴: فرصت های رشد شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
فرضیه اصلی۵: عینی بودن داراییهای شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه هاي پژوهش
پس از تعيين و محاسبه متغير هاي مستقل و وابسته ، به آزمون فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آن ها پرداخته مي شود .ابتدا وجود رابطه بين متغير وابسته و متغير هاي مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسيون چند گانه ،براي تعيين رابطه رياضي بين متغير هاي مستقل و وابسته استفاده مي گردد. در واقع ،تجزيه و تحليل رگرسيون كمك مي كند تا رابطۀ خطي (y = a + β x) بين متغير ها مورد مطالعه قرار گیرد.
از آن جائي كه نرمال بودن متغير وابسته(کارایی سرمایه گذاری) ،به نرمال بودن باقيمانده هاي مدل مي انجامد؛لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن كنترل شود. فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرماليتي به صورت زير است:
توزيع داده هاي متغير کارایی سرمایه گذاری نرمال است
توزيع داده هاي متغير کارایی سرمایه گذاری نرمال نيست

جهت آزمون فرض بالا از آزمون كلموگروف- اسميرنوف استفاده شده است.
تجزیه تحلیل آزمون فرضیه اول
فرضیه اصلی اول:بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه های آماری ذیل نشان داده می شود:
همبستگی معنا داری بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ، وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ، وجود دارد.
بر اساس مقادير ارائه شده( نگاره ۱) از آنجايي كه مقادير سطح معناداري، براي کارایی سرمایه گذاری در مدل بيشتر از ۵% است ( Sig. > 0/05)، بنابراين فرض يعني نرمال بودن متغير وابسته پذیرفته می شود.

تعداد ميانگين انحراف معيار قدر مطلق
بيشترين
انحراف معيار بيشترين
انحراف
مثبت بيشترين
انحراف
منفی کلموگروف
اسميرنوف سطح معنی داری
۳۱۶ ۰٫۰۳۵۷ ۰٫۰۴۰۴۴ ۰٫۷۵ ۰٫۷۵ ۰٫۴۹- ۱٫۳۳۸ ۰٫۰۵۶
نگاره شماره(۱) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S))مربوط به متغير کارایی سرمایه گذاری

نگاره شماره( ۲) خلاصه یافته های حاصل از بررسی فرضیه اول پژوهش در رگرسیون تک متغیره
آماره ها

متغير ها ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد شيب خط β محل برخورد خط α سطح معنی داری فرضيۀ تاييد شده
رابطۀکیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری ۰٫۳۵۹ ۰٫۱۲۹ ۰٫۱۲۶ ۱٫۶۹۹ ۴۶٫۳۵۲ ۶٫۸۰۸
۳۱۶
۰٫۵۰۱
۰٫۰۲۹
۰۰/۰
H1

همانطور که در نگاره(۲)مشاهده می شود ۲Rتعدیل شده مربوط به ارتباط کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری ۱۲۶/. می باشد،قابل توجه است که۶/۱۲% از تغییرات کارایی سرمایه گذاری توسط کیفیت گزارشگری مالی قابل تفسیر است.مقدار آماره دوربین واتسون برابر۶۹۹/۱ است ،که نشان می دهد خطا های مدل استقلال دارند.خطی بودن مدل رگرسیون نیز با توجه به سطح معنی داری sig))وهم با توجه به مقدار آماره های FوTکه در ناحیه رد فرضیه قرار گرفته ،تائید شده است وبدین ترتیب معنی داری رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری تائید می شود.

تجزیه تحلیل آزمون فرضیه دوم
طبق فرضیه دوم ادعا شده است که:اندازه شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه اصلی دوم،ابتدا روابط میان متغیرهای اندازه شرکت، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بدون متغیرتعدیل گر میزان وجه نقد نگهداری شده مقایسه می کنیم.
مولفه های آماری

متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری شده تایید فرضیه
کارایی سرمایه گذاری،
کیفیت گزارشگری مالی ۰٫۳۵۹
۰٫۱۲۹ ۰٫۱۲۶ ۱٫۶۹۹ ۴۶٫۳۵۲ ۶٫۸۰۸ ۳۱۶ ۰٫۰۵ ۰٫۰۰
H1

کارایی سرمایه گذاری ، کیفیت گزارشگری مالی،اندازه شرکت ۰٫۴۰۸ ۰٫۱۶۶ ۰٫۱۶۱ ۱٫۷۰۸ ۳۱٫۱۶۴ ۳٫۷۴۸ ۳۱۶ ۰٫۰۵ ۰٫۰۰
H1
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش ،به شرح نگاره شماره(۳)،ارائه وتجزیه وتحلیل می شود.

با توجه به نتایج به دست آمده که در نگاره(۳)آمده است، مشاهده می شود که با افزودن متغیر اندازه شرکت به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به میزان ۳٫۵% از ۱۲٫۶% به ۱۶٫۱% رسید که این نتایج نشان دهنده این است که متغیرتعدیل گر اندازه شرکت بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است و باید به مدل رگرسیونی اضافه شود.مقداره آماره دوربین –واتسون طبق نگاره بالا۷۰۸/۱می باشد واین عدد نشان می دهد که خطاها از یگدیگر مستقل هستند وبین خود خطاها همبستگی وجود ندارد.
تجزیه تحلیل آزمون فرضیه سوم
طبق فرضیه سوم ادعا شده است که: میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت ، بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه اصلی سوم،ابتدا روابط میان متغیرهای میزان وجه نقد نگهداری شده،، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بدون متغیرتعدیل گر میزان وجه نقد نگهداری شده مقایسه می کنیم.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش ،به شرح نگاره شماره (۴)،ارائه وتجزیه وتحلیل می شود
مولفه های آماری

متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری شده تایید فرضیه
کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی
۰٫۳۵۹
۰٫۱۲۹ ۰٫۱۲۶ ۱٫۶۹۹ ۴۶٫۳۵۲ ۶٫۸۰۸ ۳۱۶ ۰٫۰۵ ۰٫۰۰
H1

کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی
،میزان وجه نقد ۰٫۳۵۸ ۰٫۱۲۵ ۰٫۱۱۹ ۱٫۶۰۷ ۲۵٫۵۹۴ ۱٫۶۲۹ ۳۱۶ ۰٫۰۵ ۰٫۰۶۸
H0

با توجه به نتایج به دست آمده که در نگاره (۴) آمده است ، مشاهده می شود که با افزودن متغیر میزان وجه نقد نگهداری به مدل رگرسیونی ،ضریب تعیین تعدیل شده با کاهشی به میزان ۰٫۷% از ۱۲٫۶% به ۱۱٫۹% رسیده که این نتایج نشان دهنده این است که متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نیست . مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (۴) ۱٫۶۰۷ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند.

تجزیه تحلیل آزمون فرضیه چهارم
طبق فرضیه چهارم ادعا شده است که: فرصت های رشد ، بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه اصلی چهارم،ابتدا روابط میان متغیرهای فرصت های رشد، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بدون متغیرتعدیل گر فرصت های رشد مقایسه می کنیم.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش ،به شرح نگاره شماره (۵)،ارائه وتجزیه وتحلیل می شود
مولفه های آماری

متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری شده تایید فرضیه
کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی ۰٫۳۵۹
۰٫۱۲۹ ۰٫۱۲۶ ۱٫۶۹۹ ۴۶٫۳۵۲ ۶٫۸۰۸ ۳۱۶ ۰٫۰۵ ۰٫۰۰
H1

کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی
،فرصت های رشد ۰٫۴۱۷ ۰٫۱۷۴ ۰٫۱۶۸ ۱٫۷۱۳ ۳۲٫۸۸۵ ۴٫۱۲۳- ۳۱۶ ۰٫۰۵ ۰٫۰۰

H1

با توجه به نتایج به دست آمده که درنگاره(۵)آمده است، مشاهده می شود که با افزودن متغیر فرصت های رشد به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با افزایشی به میزان ۴٫۴% از ۱۲٫۶% به ۱۶٫۸% رسید که این نتایج نشان دهنده این است که متغیرتعدیل گر فرصت های رشد بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است . . مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (۵) ۱٫۷۱۳ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد.
تجزیه تحلیل آزمون فرضیه پنجم
طبق فرضیه پنجم ادعا شده است که: عینی بودن دارایی ، بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است.
جهت بررسی فرضیه اصلی پنجم مبنی بر تاثیر عینی بودن دارایی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری ،ابتدا روابط میان متغیر های عینی بودن دارایی ، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را بصورت یک رگرسیون سه متغیره محاسبه کرده سپس با مدل رگرسیونی دو متغیره کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری بدون متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی مقایسه می کنیم.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم پژوهش ،به شرح نگاره شماره ۶،ارائه وتجزیه وتحلیل می شود
مولفه های آماری

متغیرهای تحقیق ضریب همبستگی پیرسون ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده دوربین- واتسون آماره F آماره t تعداد سطح خطا سطح معنی داری شده تایید فرضیه
کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی ۰٫۳۵۹
۰٫۱۲۹ ۰٫۱۲۶ ۱٫۶۹۹ ۴۶٫۳۵۲ ۶٫۸۰۸ ۳۱۶ ۰٫۰۵ ۰٫۰۰
H1

کارایی سرمایه گذاری ،
کیفیت گزارشگری مالی
،عینی بودن دارایی ۰٫۳۵۵ ۰٫۱۲۲ ۰٫۱۱۵ ۱٫۵۱۹ ۲٫۸۸۵ ۱٫۷۱۹ ۳۱۶ ۰٫۰۵ ۰٫۰۶۰
H0

با توجه به نتایج به دست آمده که درنگاره (۶)آمده است، مشاهده می شود که با افزودن متغیر عینی بودن دارایی رشد به مدل رگرسیونی، ضریب تعیین تعدیل شده با کاهشی به میزان ۱٫۱% از ۱۲٫۶% به ۱۱٫۵% رسید که این نتایج نشان دهنده این است که متغیرتعدیل گر عینی بودن دارایی بر روابط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار نیست. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره ( ۶) ۱٫۵۱۹ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد .
در نهايت مدل رگرسيون چند گانه اي را برازش مي نماييم،كه تأثيركليه متغير هاي مستقل و متغیر های تعدیلی مربوط را بر متغير وابسته؛نشان مي دهد .

ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل
دوربین- واتسون خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
۱٫۶۹۴ ۰٫۰۳۶۷۱ ۰٫۱۷۶ ۰٫۱۸۹ ۰٫۴۳۵ ۱

طبق نگاره (۷) ضریب همبستگی مربوط به مدل کلی تحقیق برابر با ۰٫۴۳۵ است. این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معنی داری را بین متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و متغیر های مستقل نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ از آن جا که sig کمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این متغیرها تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعديل شده محاسبه شده نیز عدد ۰٫۱۷۶ را نشان می دهد، که عدد متوسط و کمی می باشد و برازش کمی از تغییرات کیفیت گزارشگری مالی توسط متغیر های فوق ارائه می کند.. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق نگاره (۷) ۱٫۶۹۴ می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود.
در ادامه به نحوه برازش رگرسيون چند گانه به روش Enter به شرح نگاره (۸) مي پردازيم.
با توجه به نگاره (۸) وسطح معني داري(sig=0) مربوط به آماره فيشر كه از سطح خطاي ۵% كمتر است؛ در نتيجه معني داري مدل رگرسيوني برازش شده، تأئيد گرديده و در مورد مقدار ثابت و ضريب B مربوط به هر متغير،در مدل كلي نيز با توجه به سطح معني داري(sig) تصميم گيري شده است. از آنجا که در این خروجی، سطح معني داري (sig) آزمون تساوی ضریب رگرسیون مربوط به متغيرهای وجه نقد نگهداری شده و عینی بودن دارایی بزرگتر از پنج درصد است؛ بنابراین فرض تساوی ضریب رگرسیون با صفر(فرض H0)، تایید می شود و باید آن ها را از معادله رگرسیون خارج کرد و نشان می دهد كه هیچ رابطه معنی داری بین متغيرهای وجه نقد نگهداری شده و عینی بودن دارایی با متغیر کارایی سرمایه گذاری وجود ندارد.اما در مورد ساير متغير ها فرض تساوی ضریب رگرسیون

نگاره شماره(۸٫) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه به روش Enter

مدل ضرایب استاندارد نشده ضرایب استاندارد شده
آماره t)) سطح
معنی داری
شاخص
وضعیت Collinearity Statistics
B Std.Error VIF Tolerance
(Constant) 0.031- 0.022 – 2.403- 0.00 1.000 – –
کیفیت گزارشگری مالی ۰٫۴۷۹ ۰٫۰۷۵ ۰٫۳۴۳ ۶٫۳۴۷ ۰٫۰۰ ۱٫۷۰۹ ۱٫۱۱۷ ۰٫۸۹۵
اندازه ۰٫۲۳ ۰٫۰۰۴ ۰٫۱۶۲ ۲٫۵۱۲ ۰٫۰۱۳ ۱٫۹۰۶ ۱٫۵۹۵ ۰٫۶۲۷
وجه نقد نگهداری شده ۰٫۰۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰٫۰۹۵ ۱٫۵۷۴ ۰٫۱۱۷ ۲٫۲۸۳ ۱٫۳۸۲ ۰٫۷۲۴
فرصت های رشد ۰٫۱۹ ۰٫۰۳ ۰٫۰۹۰ ۱٫۵۳۸ ۰٫۰۳۲ ۳٫۰۴۱ ۱٫۲۰۷ ۰٫۸۲۹
عینی بودن دارایی ها ۰٫۰۱۱ ۰٫۰۰۱ ۰٫۰۸۲ ۱٫۴۵۷ ۰٫۱۴۶ ۴٫۷۵۸ ۱٫۰۶۸ ۰٫۹۳۶

با صفر(فرض H0) رد می شود ونباید آنها را از معادله رگرسیون خارج کرد. با توجه به اينكه مقدار شاخص وضعيت مربوط به متغير هاي مدل، كمتر از ۱۵ است و نشانگر اين است كه احتمال هم خطي بين متغيرهاي مستقل وجود ندارد و نبايد از مدل كلي حذف شوند؛ هر چقدر تولرانس کم باشد اطلاعات مربوط به متغیر ها کم بوده و مشکلاتی در استفاده از رگرسیون ایجاد می شود ؛اما همانطوريكه مشاهده مي شود ، مقدار تولرانس متغير هاي مدل در حد قابل قبول مي باشد. در نتيجه مشكلي در استفاده از رگرسيون چند گانه پديد نمي آيد.و مدل رگرسيون چند گانه مربوطه به شكل زير خواهد بود.

-۰٫۰۳۱+۰٫۴۷۹FRQ+0.23Size+0.19Growop+ e i=у