چکیده :

 

این پژوهش باهدف بررسی تاثیرمحیط سازمانی بررضایت شغلی کارکنان کلینیک آب وبرق استان خوزستان انجام شده است .جامعه آماری شامل ۱۵۰ نفر بوده که تعداد ۳۶ نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.در این تحقیق پرسشنامه کینزی برای ارزیابی مورداستفاده قرارگرفت متغیرهای مستقل شامل محیط سازمانی،محیط روابط انسانی،محیط فرایندهای داخلی،محیط سیستم باز ومحیط اهداف عقلانی می باشند کمترین میزان رضایت شغلی ۲,۸۳وبیشترین میزان آن ۴,۲۰می باشد . نتایج به دست آمده ازآمارتوصیفی (آزمون همبستگی پیرسون)نشان می دهد که بین محیط سازمانی ورضایت شغلی کارکنان درکلینیک تخصصی آب وبرق اهوازرابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

 

 

 

واژگان کلیدی : محیط سازمانی ،رضایت شغلی ، کلینیک تخصصی وپزشکی صنعت آب وبرق اهواز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ۵۶

 

 

Job satisfaction survey organization Tasyrmhyt clinic Khuzestan Water and Electricity

 

 

 

۱Elham Hussain nazar Zada

۱-MSc student, University and Research Zadlvm Khuzestan, Ahvaz, Iran

۲Cyrus korahi moghadam

۲- Professor -University and Research Zadlvm Khuzestan, Ahvaz, Iran

 

 

Abstract

 

this study aimed to examine the organizational Tasyrmhyt Brrzayt job done .jamh Khuzestan Water and Power Clinic study included 150 subjects of which 36 were selected as sampling strata Keynesian survey questionnaire for the assessment is used independent variables included the enterprise, the Relations human environment, internal processes, open system environments are rational goals lowest satisfaction level of 2 83 and most of it is 4 20. The results Azamartvsyfy (Pearson correlation test) show that job satisfaction among corporate environment specialized clinics Power Ahvazrabth meaningful positive association.

 

Keywords: organizational culture, job satisfaction, and physician clinic Iran Water and Power.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× ۵۷

 

 

مقدمه :

 

مطالعات نشان می دهد که همه ساله بسیاری ازشرکت ها وسازمان ها درخصوص احساس ونگرش کارکنان نسبت به شغل شان نظرسنجی های متعددی انجام می دهند .رضایت شغلی یکی ازمهم ترین متغییرهای تحقیق دررفتارسازمانی وهمچنین به عنوان متغییرمحوری درتحقیقات وتئوریهای سازمان قلمداد گردیده است .تاکنون صدها مطالعه درخصوص رضایت شغلی درفصلنامه های رفتارسازمانی ورشته های مرتبط باآن ارائه گردیده است (پورتر ،۱۹۹۹،ص .(۳۰

 

مطالعه رضایت شغلی ازدوبعد حائز اهمیت است :نخست ،ازجنبه انسانی که شایسته است باکارکنان به صورت منصفانه وبااحترام رفتارگردد ودوم ،ازجنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می تواند رفتارکارکنان رابه گونه ای هدایت نماید که بر کارکرد ووظایف سازمانی آن ها تاثیر بگذارد وبه بروز رفتارهای مثبت ومنفی ازطرف آنهامنجر گردد(اسپکتر،۲۰۰۰،ص.(۴۰به طورکلی عوامل موثر بررضایت شغلی کارکنان به دودسته اصلی ،شامل عوامل محیطی وشغلی وعوامل فردی تقسیم می گردد(کریتوفر،۱۹۹۶،ص.(۱۳

 

 

 

 

رضایت شغلی:

×

×

×

رضایت شغلی به صورت یک حالت روانی خوشایند تعریف می گردد که از طریق ارزیابی مثبت

 

×

افراد از کارشان حاصل می شود. مشخص شده است که رضایت شغلی یک واکنش عمومی و همگانی به شرایط و کنش های

 

شغلی و برداشت ها از جنبه های مختلف شغل می باشد. نظریه های سنتی رضایت شغلی عنوان می نمایند که متغیرهای مرتبط با شغل، در رضایت یا نارضایتی کارکنان نقش دارند. هارتلین و فارل (۱۹۹۶) رضایت شغلی را به عنوان بک حالت روانی تعریف می کنند که از ارزیابی افراد از شغلشان ناشی می شود. جرج و جونز (۲۰۰۸) عنوان می نمایند که رضایت شغلی، انباشت احساسات و اعتقادات افراد در مورد شغل فعلی شان می باشد. طبق اظهارات آوریلی (۱۹۹۱ ) رضایت شغلی، گرایش فرد در مورد مناسب بودن شغلش و این گرایشات مرتبط با ارزیابی فرد از محیط سازمانی و باورهای شناختی او از شغلش می باشد. اهمیت رضایت شغلی در سازمان این است که رضایت شغلی منجر به نتایج مهم کاری نظیر عملکرد، رفتار سازنده و رضایت مشتری در سازمان می گردد.

 

 

 

محیط سازمانی، رضایت شغلی:

 

پژوهش های قبلی رابطه بین درک ویژه از محیط سازمانی و بسیاری از انگیزه ها، گرایش ها و رفتارهای فردی را نشان می دهد.آمابایل (۱۹۹۷) بیان می نماید که مهم ترین تأثیر محیط کار ایجاد انگیزه است. فعالیت ها، شیوه ها، دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با شغل ، انگیزه درونی و بیرونی را ایجاد می کنند که این انگیزه شامل جهت گیری عملکردی و جهت گیری غالب است. در نهایت لازم به ذکر است که پژوهش های تجربی رابطه بین هدف گرایی و رضایت شغلی را تأیید نموده اند. موارد مذکور نشان می دهد که یک مبنای تئوری کلی برای این تحقیق وجود دارد.