چکیده:

با توجه به اهمیتی که کار آفرینی براي سازمانها دارد. همواره محور بسیاري از پژوهشها بوده است . با توجه به پیچیده شدن سازمانها و رشد تکنولوژي و نو و بدیع بودن علم ، سازمانها به طور روز افزونی تلاش می کنند که در یابند چگونه سازمان خود را کار آفرین سازند . تا باعث رشد و موفقیت سازمانشان شود. در عصرحاضر سازمانهایی موفق و کار آمد محسوب می شوندکه علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزي بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب براي ساختن آینده اي بهتر هدایت کنند بنابراین در این تحقیق تاثیر سلامت سازمانی و سلامت روانی بر کار آفرینی سازمانی باقابلیت اطمینان ۹۵درصد ازطریق آزمون رگرسیون خطی در کارخانه سیمان سفید نی ریز با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسی قرارمی گیرد.

کلمات کلیدي:سازمان ،سلامت سازمانی و اثربخشی ، سلامت روانی ، کارآفرینی سازمانی

مقدمه:

تحقیقات اخیر مولفه هاي گوناگون مثل ارتباطات سازمانی ، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی در اثر بخشی سازمان هاو کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار داده اند اما دو مولفه اي که در این پژوهش مطرح است تا کنون در تحقیقات اخیر کمتر مورد بررسی قرار گرفته است . از همین رو چنانچه رابطه این مولفه ها ( سلامت سازمانی و سلامت روانی ) در طول فرایند خلق ،اجراو به ثمر رسیدن ایده ها ي جدید و بدیع با شناخت فرصت هاي نو در سازمان به طرز صحیحی تبیین شود می تواند نوید بخش دستیابی به میزان اثر بخشی بالاتر سازمانی باشد مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیري است که به ما اجازه می دهد تصویربزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. درسازمانهاي سالم ، کارمندان متعهد و وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند . سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان دلالت دارد .بلکه اشاره ي آن بر

١ رئیس آموزش سیمان و مدرس دانشگاھهاي نی ریز

مجموعه اي از خصایص سازمانی نسبتاً پر دوام است . بدین معنا که یک سازمان سالم ضمن پایداري و بقا در محیط در دراز مدت به قدر کافی با آن سازگار شده ، توانایی لازم رابراي حفظ و بقاي خود در محیط ایجاد کرده است کار آفرینی سازمانی به معناي اجراي فرآیند کار آفرینی در داخل سازمان و با استفاده از خصوصیاتی همچون روحیه و پشتکار ، ریسک پذیري ، خلاقیت و نوآوري می باشد که طی آن گروهی از افراد درون سازمان تبدیل به موتور توسعه آن می شود در فرایند تولید، نیروي انسانی ناسالم و پریشان حال بخشی از آفات سازمانی است ، به همین دلیل هیچ پدیده اي به اندازه سلامت روانی براي کارگران داراي اهمیت نمی باشد. بنابراین برنامه ریزي براي تامین بهداشت روانی کارکنان از سویی به سلامت روانی – اجتماعی کارکنان و ازسویی دیگر به اهداف صنعتی و تولید بهتر کمک می نماید .

اهداف تحقیق:

در این پژوهش هدف اصلی بررسی تاثیر دو متغیر سلامت سازمانی و سلامت روانی بر متغیر کارآفرینی سازمانی می باشد. که رابطه ي سلامت سازمانی و سلامت روانی را با کار آفرینی سازمانی مورد توجه قرار می دهد که:

-۱ بررسی و تعیین رابطه بین سلامت سازمانی و کار آفرینی سازمانی کارکنان سیمان سفید نی ریز

-۲ بررسی و تعیین رابطه بین سلامت سازمانی و سلامت روانی کارکنان سیمان سفید نی ریز

-۳ بررسی و تعیین رابطه بین سلامت روانی و کار آفرینی سازمانی کارکنان سیمان سفید نی ریز

روش پژوهش:

تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي است هدف توسعه دانش کارآفرینی در سیمان سفید با توجه به سلامت روانی و سلامت سازمانی می باشد. در این تحقیق روش تحقیق همبستگی است. که رابطه ي میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد.

جامعه آماري: جامعه ي آماري مورد مطالعه ي در این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در شرکت سیمان سفید نی

ریز می باشد

یافته هاي توصیفی: در جدول شماره ي ۱خلاصه شاخصهاي آمار توصیفی متغیر هاي سلامت سازمانی و مولفه هاي آن ، سلامت روانی و مولفه هاي آن و کارآفرینی سازمانی و مولفه هاي آن آمده است

جدول ۱ شاخصهاي سلامت سازمانی

شاخصهاي آماري n x S SE min max
متغیر

سلامت سازمانی ۱۵۰ ۲۴/۶۰ ۶/۲۲ ۲/۳۳ ۱۰ ۱۱۰

یگانگی نهادي ۱۵۰ ۲۰/۵۲ ۲/۹۰ ۰/۴۶ ۱۱ ۱۷

نفوذ مدیر ۱۵۰ ۱۲/۷۴ ۳/۱۶ -۱/۱۱ ۶ ۱۳

ملاحظه گري ۱۵۰ ۱۱/۲۳ ۴/۴۵ -۰/۹۴ ۳ ۱۶

ساخت دهی ۱۵۰ ۱۲/۸۰ ۴/۴۰ -۱/۳۸ ۳ ۱۷

حمایت منابع ۱۵۰ ۱۰/۴۰ ۴/۰۳ ۲/۵۹ ۳ ۱۸

روحیه ۱۵۰ ۲۴/۵۰ ۷/۱۴ ۰/۹۰ ۶ ۲۰

تاکید عملی ۱۵۰ ۱۸/۲۰ ۵/۲۳ ۰/۲۰ ۷ ۱۹

با مشاهده جدول فوق و مقایسه میانگین هاي ابعاد هفتگانه سلامت سازمانی فاکتور روحیه بیشترین تاثیر را در سلامت سازمانی شرکت دارا می باشد و فاکتور نفوذ مدیر تاثیر کمتري در سلامت سازمانی برخوردار می باشد