چکیده

سالهاست کاربرد گاز کلر و مشتقات آن به دلایل اقتصادی بودن، قدرت تاثیرگذاری بالاو سهولت کاربرد بعنوان یک ماده گندزدای منتخب در بیشتر تصفیه خانه های آّب شرب مورد استفاده قرار می گیرد و بنا بر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه عدم کاربرد صحیح این ماده سبب تولید محصولات جانبی می گردد .

تری هالومتان ها مهمترین و مضرترین محصولات جانبی که متشکل از ترکیبات هالوژن دار با یک اتم کربن منفرد و با فرمول عمومی CHX3 می باشند که خاصیت سرطانزایی داشته و در اثر گندزدایی یا اکسیداسیون مواد آلی طبیعی موجود در آب با کلر آزاد حاصل می گردند . ترکیبات تری هالومتان در آب شرب کلرزنی شده، دارای گستردگی فـراوانی است، مهمترین ترکیبات این دسته عبارتند از: کلروفرم، بروموفرم، دی کلروبرمومتان، دی برموکلرومتانففف

مطالعه کنونی یک مطالعه کیفی به روش گردآوری و جمع آوری تحقیقات ملی و بین المللی انجام یافته در این خصوص بوده است این مقاله مروری است بر ارتباط بروز انواع سرطان ها و اثرات عصبی با ترکیبات تری هالو متان و همچنین
تاثیر عوامل مختلف در تولید تری هالو متان ها
کلمات کلیدی :

آب ، کلرزنی ، محصولات جانبی، کل مواد آلی ، تری هالومتان ها
×

۱

مقدمه :

گندزدایی آب آشامیدنی در جوامع امروز با استفاده از گندزداهایی همچون کلر و بعضی از ترکیبات جانبی آن نظیر دی اکسید کلر و گندزداهایی چون ازن، اشعه ماورای بنفش، پرمنگنات پتاسیم انجام می شود. استفاده از کلر به عنوان یک ضدعفونی کننده مؤثر جهت از بین بردن میکروبهای بیماریزا از سابقه ای طولانی در صنعت تصفیه آب برخوردار است. کلر به عنوان یک گندزدای مناسب، بسیاری از بیماری های انسانی همچون وبا، تیفوئید و حصبه را حذف نموده و به جهت ارزان بودن نسبی آن در مقایسه با سایر گندزداها، سهولت کاربرد آن و دارا بودن اثر باقیمانده در شبکه هنوز هم متداول ترین گندزدا در دنیا و به خصوص در کشورهای در حال توسعه می باشد. ژ۱ب ف

در طی فرآیند گندزدایی، کلر آزاد در واکنش با مواد آلی طبیعی موجود در آب خام، فرآورده های جانبی ایجاد می نماید که از جمله مهمترین این فرآورده ها می توان به ترکیبات تری هالومتان )THMs( اشاره نمود. تری هالومتان ها مهمترین و مضرترین محصولات جانبی که متشکل از ترکیبات هالوژن دار با یک اتم کربن منفرد و با فرمول عمومی ۳حعش می باشند که خاصیت سرطانزایی داشته و در اثر گندزدایی یا اکسیداسیون مواد آلی طبیعی موجود در آب با کلر آزاد حاصل می گردند ژ۲ب ف ترکیبات تری هالومتان در آب شرب کلرزنی شده، دارای گستردگی فـراوانی است، مهمترین ترکیبات این دسته عبارتند از: کلروفرم، بروموفرم، دی کلروبرمومتان، دی برموکلرومتان که نام و فرمول شیمیایی آنها در جدول ۱ نشان داده شده

است. ژ۲ب