خلاصه:

براي همه ما پیش آمده است که در محیطی قرار بگیریم و آن محیط بر جسم ما اثر بگذارد مثلا در محیط سرد احساس سرما می کنیم و در محیط گرم احساس گرما ،در واقع هر محیط می تواند هم اثر مثبت بر جسم انسان داشته باشد و هم اثر منفی مثلا اگر در جاي سردي باشیم وجود مقداري گرما در محیط اثر مثبت بر جسم ما می گذارد و در همین مکان سرما اثر منفی دارد ولی انسان فقط شامل جسم نیست روح او نیـز از محـیط تـاثیر مـی پـذیرد و همانند جسم گاهی اثر مثبت می پذیرد و گاهی اثر منفی ،ولی آنچه در اینجا مهم است وجود فشار از ناحیـه محـیط و محـرك هـاي محیطـی بـر روح انسان است در واقع محرك هاي محیطی عامل فشار هاي مثبت و منفی بر روان انسانی هستند در این پژوهش سعی داریم به بررسـی فشـار هـاي روانـی وارد شده از محیط بر روان انسانی بپردازیم و مولفه ها و ویژگی هاي این نوع فشار ها و انواع آن را از نظر محیطی و انسانی مورد بررسی قـرار دهـیم از آنجا که محیط یک واژه فراگیر با وسعت زیاد است با محدود کردن آن به محیط هاي موجود در معماري ایران از نظر مکانی و ایـران معاصـر از نظـر زمانی سعی خواهیم کرد به نتیجه کاملتر و بهتر دست پیدا کنیم.

کلمات کلیدي: محیط ، استرس ، انسان

.۱مقدمه :

انسان همواره به دنبال رسیدن به جایگاه ابدي خود بوده است که همان بهشت الهیست یعنی جایگاه آرامش و آسـایش انسـانی ،روح انسان همواره به دنبال رسیدن به آرامشی دور از دغدغه هاي زندگی روزمره بوده و براي رسیدن به این آرامش سعی می کند زندگی و محیط زندگی خود را باآرمانشکه همان بهشت الهی است تطبیق دهد پس نیاز دارد به محیطی بدون فشار روانی استرس دست پیدا کند
. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد هم تاثیرات مثبت محیط و هم تاثیر منفی محیط بر روان انسان است.

در ابتدا براي بررسی رابطه محیط و فشار روانی وارد شده بر انسان لازم است که به شناخت محیط پرداخته شود و سـپس مولفه هاي محیطی مورد بررسی قرار گیرد بعد از آن رابطه هر یک از مولفه هاي محیطی بر روان انسانی مورد بررسی قرار می گیرد و در مرحله آخر ویژگی هاي محیط و تاثیر آن بر روان انسان مورد بررسی قرار می گیرد .

دومین همایش ملی پژوهش هاي کاربردي در »مهندسی عمران، معماري و مدیریت شهري«

nd National Conference on Applied Researches in Civil engineering, Architecture and Urban planning٢

سوالات پژوهش :

– محیط چیست و مولفه هاي تشکیل دهنده آن کدامند ؟
– فشار روانی محیط چیست و انواع آن کدامند ؟
– محیط و مولفه هاي محیطی چه تاثیر بر روان انسانی دارند ؟

– ویژگی هاي تاثیر گذار محیط بر روان انسانی کدامند ؟

روش تحقیق :

این مقاله بر اساس پارادایم آزاد اندیشی از روش تحقیق ((تحلیلی و مقایسه اي )) انجام شده است

اما در ابتدا لازم است خود محیط معنا و تفسیر شود محیط یا مکان می تواند به صورت زیر تعریف شود.

تعریف مکان :

الف – تعریف لغوي مکان

مکان به معناي بودن و معمناي مطلق (جا ) هست ].لغت نامه دهخدا–۱۳۷۳ جلد[۱۳ از طرفی بودن خود به معنی (وجود هستی ) و (هستی داشتن )و همچنین گذراندن عمر و زندگی کردن نیز معنی می شود ] لغت نامه دهخدا–۱۳۷۳ جلد[۳

یکی دیگر از معانی بودن واقع شدن و روي دادن است. ] لغت نامه دهخدا–۱۳۷۳ جلد[۳از نتیجه سه تعریف بالا می توان این نتیجه را گرفت مکان جایی براي جاري شدن رویداد ها و وقایع به منظور زندگی کردن است که ارتباط نزدیکی با هستی و حیات دارد و هستی بخش هم هست]حبیبی ،۱۳۸۷،[۴۰