چکیده: از میان مارکرهای ژنتیکی،مارکرهای STR به دلیل دارا بودن ویژگی هایی چون میزان چند شکلی بالا و قابل بررسی در PCR و همچنین پراکندگی غیر یکنواخت آن ها در طول کروموزوم، علاوه بر به کارگیری در مطالعات ژنتیک جمعیت، به عنوان ابزار اصلی در بسیاری از آزمایشگاه های مولکولی ژنتیک قانونی به شمار می رود. آنالیز لوکوس های STRیک فناوری نسبتاً جدید در حوزه تعیین هویت است.لحاظ کردن ٌِ لوکوس STR شامل D8S1179, D21S11 D7S820,CSF1PO , D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX,D18S51, D5S818,FGA و

آمیلوژنین(جهت تعیین جنسیت) سبب ایجاد یک ترکیب منحصر به فرد برای هر شخص خواهد شد. بررسی STRها توسط کیتهای

بیولوژیکی شرکتهای مختلف تجاری انجام پذیر است.در این تحقیق ًٌ لوکوس STR شامل D21S11, D7S820, CSF1PO, THO1, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D5S818,و FGAدر دو جمعیت مختلف به تعداد ًٌِ نفر افراد غیر خویشاوند با کیت AmpF/STR Identifiler مورد بررسی قرار گرفت. و اطلاعات بدست آمده از این ًٌ لوکوس STR نشان میدهد پارامترهای تثبیت شده ای در مطالعه ژنتیکی جمعیت ایرانی وجود دارد که میتواند در افتراق جمعیتی نژاد ایرانی کاربرد داشته باشد.

واژه های کلیدی:جمعیت ایرانی ،فرکانس آللی،(,AmpF/STR Identifiler, short tandem repeat (STR

مقدمه:

بررسی های ژنتیکی با تکیه بر مارکرهای ژنتیکی مانند: SNPها ، STR ها ،mtDNA و Y-Chromosome ، یکی از قابل اعتماد

ترین و قطعی ترین شیوه های مولکولی جهت تعیین هویت افراد را معرفی کرده است.توالی های تکراری پشت سر هم کوتاه ( ( STRs از لحاظ واحد های تکراری مرکزی چسبیده به یکدیگر ، مشابه VNTRs هستند ولی واحدهای تکراری در STRs، BP

ّ-ٍ است.مارکرهای STR به دلیل دارا بودن ویژگی هایی چون میزان چند شکلی بالا و قابل بررسی در PCR و همچنین پراکندگی غیر یکنواخت آن ها در طول کروموزوم، علاوه بر به کارگیری در مطالعات ژنتیک جمعیت، به عنوان ابزار اصلی در بسیاری از آزمایشگاه های مولکولی ژنتیک قانونی به شمار می رود. آنالیز لوکوس های STRیک فناوری نسبتاً جدید در حوزه تعیین هویت

است.لحاظ کردن ٌِ لوکوس STR شامل D8S1179, D21S11 D7S820, CSF1PO , D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA,